Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3072:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

PRZEDMOWA | str. 5

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH OPRACOWANYCH W 2016 ROKU | str. 7

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW | str. 17

01. BIBLIOGRAFIE | str. 21
01.01. Bibliografie piśmiennictwa polskiego | str. 21
01.02. Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego | str. 22

02. USTAWODAWSTWO | str. 23
02.01. Wydawnictwa urzędowe | str. 23
02.02. Wydawnictwa nieurzędowe. Zbiory przepisów. Projekty ustaw. Ekspertyzy i opinie prawne | str. 23
02.02.09. Prawo konstytucyjne | str. 23
02.02.10. Prawo administracyjne | str. 25
02.02.11. Prawo finansowe | str. 29
02.02.12. Prawo międzynarodowe publiczne | str. 30
02.02.15. Prawo karne | str. 30
02.02.16. Prawo karne procesowe | str. 31
02.02.18. Prawo cywilne | str. 31
02.02.19. Prawo cywilne procesowe | str. 32
02.02.20. Prawo pracy | str. 33
02.02.22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa | str. 34

03. ORZECZNICTWO | str. 35
03.01. Wydawnictwa urzędowe | str. 35
03.02. Wydawnictwa nieurzędowe według poszczególnych gałęzi prawa | str. 35
03.02.09. Prawo konstytucyjne | str. 35
03.02.10. Prawo administracyjne | str. 35
03.02.11. Prawo finansowe | str. 36
03.02.12. Prawo międzynarodowe | str. 36
03.02.15. Prawo karne | str. 37
03.02.16. Prawo karne procesowe | str. 37
03.02.18. Prawo cywilne | str. 37
03.02.19. Prawo cywilne procesowe | str. 37
03.02.22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa | str. 38

04. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE PRAWNICZE | str. 39
04.01. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe polskie | str. 39
04.02. Recenzje czasopism zagranicznych | str. 48

05. ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. SKOROWIDZE | str. 49

06. GENERALIA. INFORMATYKA PRAWNICZA. KSIĘGI PAMIĄTKOWE | str. 50

07. TEORIA PAŃSTWA I PRAWA | str. 54
07.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 54
07.02. Teoria państwa | str. 55
07.03. Teoria prawa | str. 56
07.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 68

08. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA | str. 69
08.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 69
08.01.01. Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne) | str. 69
08.01.02. Prawo innych państw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilońskie, egipskie, greckie i pozostałe) | str. 72
08.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 72
08.02.01. Historia ustroju politycznego i społecznego | str. 72
08.02.02. Historia doktryn polityczno-prawnych, literatura i nauka prawnicza | str. 77
08.02.03. Historia prawa administracyjnego i finansowego | str. 80
08.02.04. Historia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych | str. 84
08.02.05. Historia prawa cywilnego | str. 84
08.02.06. Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwości | str. 86
08.02.07. Historia prawa karnego | str. 89
08.02.08. Historia prawa kościelnego | str. 91
08.02.09. Historia innych dziedzin prawa (prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie) | str. 91
08.02.10. Okupacja w okresie II wojny światowej [Uwaga: Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo patrz dział: 15.5.04] | str. 92
08.03. Źródła i historia źródeł | str. 93
08.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 94

09. PRAWO KONSTYTUCYJNE | str. 95
09.01. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 95
09.01.01. Źródła prawa konstytucyjnego. Postępowanie ustawodawcze. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne | str. 97
09.01.02. Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji. Polityka zagraniczna [Uwaga: Stosunki państwo - Kościół patrz dział 23.1] | str. 104
09.01.03. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa dziecka | str. 113
09.01.04. Organy państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje. Podział władz | str. 124
09.01.05. Terenowe organy władzy publicznej. Samorząd terytorialny. Samorząd zawodowy | str. 129
09.01.06. Prawo wyborcze. Referendum | str. 132
09.02. Nauki polityczne | str. 138
09.03. Prawo konstytucyjne i nauki polityczne państw obcych i Unii Europejskiej | str. 139
09.03.01. Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej | str. 139
09.03.02. Zagadnienia prawa konstytucyjnego państw obcych | str. 142
09.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 159

10. PRAWO ADMINISTRACYJNE | str. 160
10.00. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 160
10.01. Zagadnienia ogólne | str. 161
10.01.01. Nauka administracji. Zagadnienia prawne organizacji, zarządzania i kierowania w administracji publicznej. Informatyzacja administracji publicznej | str. 161
10.01.02. Zagadnienia ogólne teorii prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Prawo miejscowe | str. 163
10.02. Organizacja administracji publicznej | str. 166
10.02.01. Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji. Podział terytorialny państwa | str. 166
10.02.02. Organy administracji rządowej | str. 167
10.02.03. Organy samorządu terytorialnego | str. 168
10.02.04. Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych. Pracownicy samorządowi. Służba zagraniczna | str. 177
10.03. Funkcjonowanie administracji | str. 179
10.03.01. Prawne formy działania administracji. Umowa cywilnoprawna. Zamówienia publiczne. Elektroniczna administracja | str. 179
10.03.02. Postępowanie administracyjne ogólne. Postępowanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne). Postępowanie mediacyjne. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków | str. 183
10.03.03. Kontrola administracji publicznej | str. 192
10.03.03.01. Kontrola sądowa (sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy) | str.. 192
10.03.03.02. Kontrola wykonywana przez organy państwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP). Kontrola wewnątrzadministracyjna. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski) | str. 199
10.04. Zagadnienia szczegółowe | str. 202
10.04.01. Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych | str. 202
10.04.01.00. Zagadnienia ogólne. Komitet Integracji Europejskiej. Fundusze pomocowe i strukturalne UE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Narodowe fundusze inwestycyjne. Polityka regionalna | str. 202
10.04.01.01. Gospodarka samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Spółki komunalne | str. 204
10.04.01.02. Prawo ustrojowe przedsiębiorstw państwowych. Restrukturyzacja i prywatyzacja | str. 205
10.04.01.03. Prawo działalności gospodarczej. Zezwolenia i koncesje | str. 205
10.04.01.04. Prawo i postępowanie antymonopolowe. Ochrona administracyjna i prawna konkurencji. Ochrona konsumentów | str. 207
10.04.02. Administracja rolnictwa, leśnictwa i działów pokrewnych. Prawo wodne | str. 215
10.04.03. Prawo górnicze. Kopaliny. Geodezja. Geologia | str. 220
10.04.04. Gospodarka i obrót nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Drogi publiczne i autostrady | str. 220
10.04.05. Ochrona środowiska. Składowanie odpadów. Prawo atomowe. Prawo energetyczne | str. 228
10.04.06. Administracja gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe | str. 236
10.04.07. Administracja telekomunikacji i łączności. Transport i gospodarka morska. Prawo o ruchu drogowym | str.
10.04.08. Administracyjnoprawne regulacje praw i wolności obywatelskich | str. 240
10.04.08.01. Prawo do informacji i jego ograniczenia. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych | str. 240
10.04.08.02. Administracyjnoprawne regulacje środków masowego przekazu. Prawo prasowe | str. 247
10.04.08.03. Administracyjnoprawne regulacje działalności organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i inne) | str. 248
10.04.09. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej. Administracja służby zdrowia, prawo medyczne i farmaceutyczne. Kultura fizyczna i prawo sportowe. Turystyka i prawo turystyczne | str. 249
10.04.09.01. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej | str. 249
10.04.09.02. Administracja zdrowia. Prawo medyczne. Prawo farmaceutyczne | str. 252
10.04.09.03. Administracja turystyki i sportu. Prawo turystyczne. Prawo sportowe | str. 260
10.04.10. Administracja oświaty i szkolnictwa wyższego. Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki i archiwalia | str. 262
10.04.11. Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej | str. 267
10.04.12. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. Akta stanu cywilnego. Obywatelstwo. Status prawny cudzoziemców | str. 275
10.05. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 277
10.05.01. Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej | str. 277
10.05.02. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych | str. 289
10.06. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 297

11. PRAWO FINANSOWE | str. 298
11.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne. Administracja finansów i Skarb Państwa | str. 298
11.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 300
11.02.01. Budżet | str. 300
11.02.02. Dochody budżetowe: podatki, cła, opłaty | str. 300
11.02.02.00. Podatki - zagadnienia ogólne. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Kontrola skarbowa | str. 300
11.02.02.01. Podatki - zagadnienia szczegółowe. Podatki państwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynności cywilnoprawnych). Podatki samorządowe (od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny i inne). Zwolnienia i ulgi | str. 306
11.02.02.02. Cła. Prawo celne (kodeks). Postępowanie celne | str. 316
11.02.02.03. Opłaty i inne dochody budżetowe | str. 317
11.02.03. Wydatki budżetowe | str. 318
11.02.04. Prawo bankowe. Prawo dewizowe | str. 318
11.02.04.01. Prawo bankowe [Uwaga: Prawo papierów wartościowych patrz dział 18.3.03] | str. 318
11.02.04.02. Prawo dewizowe | str. 321
11.02.05. Finanse przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość | str. 321
11.02.06. Finanse samorządu terytorialnego | str. 322
11.03. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej | str. 328
11.03.01. Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej | str. 328
11.03.02. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych | str. 332
11.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 334

12. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE | str. 335
12.00. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 335
12.01. Zagadnienia ogólne | str. 336
12.01.01. Problemy źródeł prawa międzynarodowego publicznego | str. 336
12.01.02. Prawo europejskie i harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych | str. 336
12.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 338
12.02.01. Podmioty prawnomiędzynarodowe | str. 338
12.02.02. Struktura organizacji międzynarodowych | str. 339
12.02.021. Organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem Unii Europejskiej) | str. 339
12.02.022. Unia Europejska. Rada Europy. Parlament Europejski | str. 341
12.02.023. Sądownictwo i procedury sądowe w Unii Europejskiej | str. 344
12.02.03. Terytorium. Prawo morza. Prawo kosmiczne | str. 345
12.02.04. Międzynarodowoprawna ochrona środowiska naturalnego | str. 346
12.02.05. Prawa jednostki w prawie międzynarodowym | str. 347
12.02.05.01. Ludność. Międzynarodowe aspekty obywatelstwa | str. 347
12.02.05.02. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym | str. 348
12.02.05.03. Postępowanie w sprawach praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 358
12.02.06. Prawo dyplomatyczne i konsularne | str. 362
12.02.07. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości | str. 363
12.02.08. Międzynarodowe stosunki polityczne | str. 364
12.02.09. Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych | str. 365
12.02.09.01. Zagadnienia ogólne. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu. Arbitraż | str. 365
12.02.09.02. Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska | str. 366
12.02.09.03. Inwestycje międzynarodowe. Korporacje międzynarodowe. Transfer technologii | str. 366
12.02.10. Międzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne | str. 366
12.02.11. Prawo wojenne i przeciwwojenne. Konflikty zbrojne. Bezpieczeństwo międzynarodowe | str. 367
12.03. Wydawnictwa źródłowe | str. 371
12.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 371

13. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE | str. 372
13.01. Zagadnienia ogólne | str. 372
13.02. Zobowiązania. Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych. Prawo rodzinne. Inne zagadnienia szczegółowe | str. 373
13.03. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 375

14. PRAWO MORSKIE I LOTNICZE | str. 376
14.01. Prawo morskie | str. 376
14.02. Prawo lotnicze | str. 376
14.02. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 377

15. PRAWO KARNE | str. 378
15.00. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej | str. 378
15.01. Zasady odpowiedzialności | str. 382
15.02. Środki penalne: zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie | str. 388
15.02.01. Amnestia i inne akty łaski | str. 397
15.03. Poszczególne kategorie przestępstw | str. 397
15.03.01. Przestępstwa przeciwko państwu i jego instytucjom. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Przestępstwa służbowe | str. 397
15.03.02. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. Przestępstwa komunikacyjne. Zanieczyszczenie środowiska | str. 401
15.03.03. Przestępczość gospodarcza | str. 403
15.03.04. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 405
15.03.05. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym | str. 407
15.04. Zagadnienia specjalne prawa karnego | str. 413
15.04.01. Odpowiedzialność nieletnich | str. 413
15.04.02. Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia | str. 414
15.05. Szczególne rodzaje prawa karnego | str. 414
15.05.01. Prawo karne wojskowe | str. 414
15.05.02. Prawo karne skarbowe | str. 415
15.05.03. Prawo wykroczeń | str. 416
15.05.04. Prawo karne międzynarodowe. Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo | str. 419
15.06. Zagadnienia prawa karnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 420
15.06.01. Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej | str. 420
15.06.02. Zagadnienia prawa karnego państw obcych | str. 421
15.07. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 423

16. PRAWO KARNE PROCESOWE | str. 424
16.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 424
16.02. Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności procesu. Sąd | str. 428
16.03. Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny | str. 431
16.04. Czynności procesowe. Dowody. Środki przymusu | str. 435
16.05. Przebieg procesu | str. 442
16.05.01. Postępowanie przygotowawcze | str. 442
16.05.02. Postępowania: przed sądem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 445
16.05.03. Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa | str. 451
16.05.04. Postępowanie wykonawcze. Koszty i opłaty sądowe | str. 452
16.06. Szczególne rodzaje postępowania | str. 455
16.06.01. Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 455
16.06.02. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 455
16.06.03. Postępowanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich | str. 456
16.07. Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych | str. 457
16.08. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 458
16.08.01. Zagadnienia postępowania karnego w Unii Europejskiej | str. 458
16.08.02. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych | str. 460
16.09. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 461

17. KRYMINOLOGIA. KRYMINALISTYKA. PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SĄDOWA. MEDYCYNA SĄDOWA | str. 462
17.01. Kryminologia | str. 462
17.02. Kryminalistyka | str. 467
17.03. Psychologia i psychiatria sądowa | str. 471
17.04. Medycyna sądowa | str. 472
17.05. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 472

18. PRAWO CYWILNE | str. 473
18.00. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości | str. 473
18.01. Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego | str. 475
18.02. Prawo rzeczowe | str. 482
18.03. Prawo zobowiązań | str. 487
18.03.00. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 487
18.03.01. Część ogólna prawa zobowiązań | str. 488
18.03.02. Część szczegółowa prawa zobowiązań | str. 499
18.03.03. Papiery wartościowe. Obrót giełdowy | str. 504
18.04. Prawo handlowe. Prawo gospodarcze (zob. też 10.4.013) | str. 506
18.04.01. Zagadnienia ogólne. Pozakodeksowe umowy handlowe | str. 506
18.04.02. Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze | str. 507
18.04.03. Organizacje społeczne. Fundacje | str. 507
18.04.04. Spółdzielnie. Prawo spółdzielcze | str. 507
18.04.05. Spółki. Prawo spółek | str. 508
18.05. Prawo rodzinne | str. 516
18.06. Prawo spadkowe | str. 522
18.07. Prawo autorskie. Prawo wynalazcze. Własność przemysłowa | str. 526
18.07.01. Prawo autorskie i prawa pokrewne | str. 526
18.07.02. Prawo wynalazcze | str. 532
18.07.03. Własność przemysłowa. Znaki towarowe. Reklama (zob. też 10.4.014) | str. 533
18.08. Prawo ubezpieczeniowe | str. 535
18.09. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 537
18.09.01. Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej | str. 537
18.09.02. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych | str. 542
18.10. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 546

19. PRAWO CYWILNE PROCESOWE | str. 547
19.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 547
19.02. Proces | str. 552
19.03. Postępowanie nieprocesowe | str. 558
19.04. Sąd polubowny | str. 560
19.05. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne. Postępowanie upadłościowe. Postępowanie układowe i naprawcze | str. 563
19.06. Międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 573
19.07. Sądownictwo gospodarcze | str. 575
19.08. Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 575
19.09. Zagadnienia sądowego postępowania cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 576
19.09.01. Zagadnienia postępowania cywilnego Unii Europejskiej | str. 576
19.09.02. Zagadnienia postępowania cywilnego państw obcych | str. 577
19.10. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 579

20. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | str. 580
20.01. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne i polityka społeczna | str. 580
20.01.01. Źródła i podstawowe akty prawa pracy. Układy zbiorowe | str. 582
20.01.02. Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia. Kształcenie pracowników | str. 583
20.02. Stosunek pracy | str. 584
20.02.01. Zagadnienia ogólne | str. 584
20.02.02. Stosunek pracy na podstawie umowy | str. 587
20.02.03. Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę | str. 589
20.02.04. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy | str. 590
20.03. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 592
20.04. Czas pracy i urlopy pracownicze | str. 592
20.05. Wynagrodzenie za pracę | str. 593
20.06. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona pracy. Wypadki pracownicze. Medycyna pracy | str. 594
20.08. Inspekcja pracy i nadzór | str. 595
20.09. Spory pracy | str. 595
20.10. Wynalazczość pracownicza | str. 596
20.11. Zbiorowe prawo pracy. Związki zawodowe. Organizacje pracodawców | str. 596
20.12. Ubezpieczenia społeczne | str. 598
20.12.01. Zagadnienia ogólne. Fundusze emerytalne | str. 598
20.12.02. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki | str. 601
20.12.03. Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników | str. 603
20.13. Pomoc społeczna | str. 604
20.14. Międzynarodowe prawo pracy. Prawo pracy państw obcych. Prawo pracy europejskie | str. 604
20.14.01. Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej | str. 604
20.14.02. Międzynarodowe prawo pracy. Prawo pracy państw obcych | str. 606
20.15. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 609

21. PRAWO ROLNE | str. 610
21.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 610
21.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 611
21.03. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 614
21.03.01. Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej | str. 614
21.03.02. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych | str. 614

22. ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA | str. 615
22.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 615
22.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 616
22.02.01. Sądownictwo | str. 616
22.02.02. Prokuratura | str. 622
22.02.03. Adwokatura | str. 623
22.02.04. Radcowie prawni. Inne formy obsługi prawnej | str. 625
22.02.05. Notariat | str. 626
22.02.06. Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne | str. 628
22.03. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych i Unii Europejskiej | str. 631
22.03.01. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej | str. 631
22.03.02. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych | str. 632
22.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 634

23. PRAWO WYZNANIOWE | str. 635
23.00. Zagadnienia ogólne. Nauka społeczna Kościoła | str. 635
23.01. Stosunki państwo - Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe. Konkordat | str. 635
23.02. Wewnętrzne prawo poszczególnych związków wyznaniowych. Prawo kanoniczne | str. 637
23.03. Zagadnienia prawa wyznaniowego państw obcych | str. 639
23.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 640

24. VARIA | str. 641
24.01. Biografie | str. 641
24.01.01. Prawnicy polscy | str. 641
24.01.02. Prawnicy cudzoziemscy | str. 643
24.02. Procesy | str. 643
24.02.01. Procesy w Polsce | str. 643
24.02.02. Procesy za granicą | str. 644
24.03. Sprawozdania | str. 644
24.03.01. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju | str. 644
24.03.02. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granicą | str. 651
24.03.04. Działalność instytucji i stowarzyszeń prawniczych | str. 653
24.04. Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki | str. 654
24.04.00. Zagadnienia ogólne | str. 654
24.04.01. Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół | str. 655
24.04.02. Informatory. Poradniki | str. 655
24.04.03. Kazusy. Repetytoria. Testy | str. 662

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE W 2016 ROKU | str. 665

Ukryj

Opis:

PRZEDMOWA


Kolejny LII tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2016 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki).

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - oprócz naukowych prac prawniczych - wybrane z uwagi na związek z zasadniczym jej przedmiotem pozycje z historii państwa i prawa, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, takich jak: kryminologia, kryminalistyka, medycyna, psychiatria i psychologia sądowa.

Odnotowywane są też źródła prawa (dział 02). Ten dział obejmuje wykaz organów promulgacyjnych, kodeksy i ustawy z komentarzem oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, jak również projektów ustaw. Orzecznictwo sądowe z podziałem na poszczególne gałęzie prawa zawiera dział 03. Informacje o czasopismach prawniczych - także o tych, które przestały się ukazywać - znajdują się w dziale 04.

Pozyskiwanie danych bibliograficznych do PBP odbywa się z autopsji oraz z częściowym wykorzystaniem Przewodnika Bibliograficznego.

Główny zrąb bibliografii stanowią 24 działy w większości odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa. Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadającym jej treści. W wypadku gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch-trzech innych działach. Numer porządkowy umieszczony jest przy pozycji po raz pierwszy pojawiającej się w tekście, powtarzany w kolejnym miejscu - nie jest oznaczony numerem. Recenzje publikacji umieszczonych we wcześniejszych tomach PBP są opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodzące od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady).

Polska Bibliografia Prawnicza zawiera indeks autorów prac publikowanych w 2016 roku oraz wykaz tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych opracowanych w 2016 roku. Zapisy w indeksach podzielone są na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: "red." - redakcje, "gl." - glosy i komentarze, "oprac." - opracowania, "polem." - polemiki, "przedm." - przedmowy, wstępy, posłowia, "rec." - recenzje.

Wersja elektroniczna PBP jest dostępna po wykupieniu subskrypcji na stronie www. bibliografia-prawnicza.pl. Obejmuje ona lata 1964-2016 i jest aktualizowana raz w miesiącu. Stopniowo będzie poszerzana o kolejne, wcześniejsze tomy PBP.

Od tomu XLII: 2006 współwydawcą PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Andrzej Bierć

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-600-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 768
Rodzaj: bibliografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-3072:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa