Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo podatkowe. Minirepetytorium

W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.

więcej

Autorzy: Rafał Dowgier,
Seria:  Minirepetytoria
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-3218:W01D03  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Część pierwsza
Ogólne prawo podatkowe


1. Definicja podatku | str. 19
2. Konstrukcja wewnętrzna podatku | str. 19
3. Funkcje podatków | str. 23
4. Klasyfikacje podatków | str. 24
5. Świadczenia, do jakich stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej | str. 25
6. Podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa | str. 26
7. Podatki stanowiące dochód gminy | str. 27
8. Podatki gminne realizowane przez naczelników urzędów skarbowych | str. 27
9. Definicja płatnika | str. 28
10. Definicja inkasenta | str. 28
11. Czym różni się płatnik od inkasenta? | str. 28
12. Za co odpowiada płatnik? | str. 29
13. Za co odpowiada inkasent? | str. 30
14. W jakim trybie i jaki organ jest właściwy do orzekania o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta? | str. 30
15. Szczególne obowiązki płatników i inkasentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej | str. 31
16. Zasady odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe (w tym pozostającego w małżeńskiej wspólnocie majątkowej) | str. 32
17. Organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji | str. 32
18. Rodzaje właściwości organów podatkowych | str. 34
19. Instytucja sporu o właściwość | str. 34
20. Rodzaje urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz podmioty właściwe do ich wydawania | str. 35
21. Co to znaczy, że zastosowanie się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może szkodzić? | str. 35
22. Definicja obowiązku podatkowego | str. 36
23. Definicja zobowiązania podatkowego | str. 37
24. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych | str. 38
25. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa | str. 39
26. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego | str. 40
27. Różnica pomiędzy decyzją ustalającą a decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego | str. 40
28. W jakich przypadkach organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego? | str. 41
29. Na czym polega i w jakich podatkach występuje tzw. samoobliczenie podatku? | str. 41
30. W jakich przypadkach organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania? | str. 42
31. Rodzaje zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych | str. 43
32. Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem płatności | str. 44
33. Co może być przedmiotem hipoteki przymusowej? | str. 45
34. Skuteczność hipoteki przymusowej | str. 45
35. Co jest podstawa do wpisu hipoteki przymusowej? | str. 46
36. Instytucja wyjawienia przedmiotu hipoteki | str. 47
37. Podstawa wpisu zastawu skarbowego | str. 48
38. Wygaśnięcie zastawu skarbowego | str. 49
39. Instytucja wyjawienia rzeczy ruchomych, które mogą być przedmiotem zastawu | str. 49
40. Rodzaje rejestrów zastawów skarbowych | str. 50
41. Terminy płatności dla podatników | str. 50
42. Terminy płatności dla płatników | str. 51
43. Terminy płatności dla inkasentów | str. 52
44. Przedłużenie terminu płatności podatku | str. 52
45. Zaległość podatkowa | str.52
46. Naliczanie odsetek za zwłokę | str. 53
47. Przypadki nienaliczania odsetek za zwłokę | str. 54
48. Stawka odsetek za zwłokę | str. 55
49. Naliczanie odsetek za zwłokę według niższej i wyższej stawki | str. 56
50. Oplata prolongacyjna | str. 57
51. Pobieranie opłaty prolongacyjnej w przypadku podatków samorządowych | str. 57
52. Wysokość opłaty prolongacyjnej | str. 58
53. Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej | str. 58
54. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych | str. 59
55. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych | str. 59
56. Bezgotówkowa forma zapłaty podatków | str. 60
57. Wyjątki od bezgotówkowej formy zapłaty podatku | str. 61
58. Zaplata podatków kartą płatniczą | str. 62
59. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów | str. 62
60. Zaokrąglanie należności podatkowych | str. 63
61. Potracenia - istota i tryb | str. 64
62. Przeniesienie własności rzeczy lub praw - istota i tryb | str. 66
63. Przedawnienie w prawie podatkowym | str. 67
64. Przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego | str. 69
65. Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia | str. 69
66. Zaniechanie poboru - istota i tryb | str. 71
67. Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 72
68. Przesłanki zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych na wniosek | str. 73
69. Przesłanki umorzenia z urzędu | str. 73
70. Uznaniowy charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 74
71. Współdecydowanie w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 75
72. Co można umorzyć? | str. 75
73. W jakich przypadkach ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną? | str. 76
74. Pojęcie nadpłaty | str. 77
75. Z czego wynika kwota nadpłaty? | str. 78
76. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty | str. 79
77. Pośredni zwrot nadpłaty | str.79
78. Korekta deklaracji | str. 80
79. W jakich przypadkach prawo do korekty deklaracji ulega zawieszeniu? | str. 80
80. Jakie kategorie podmiotów zobowiązane są do przekazywania organom podatkowym informacji podatkowych? | str. 81
81. Obowiązek wystawiania rachunków | str. 82
82. Solidarny obowiązek podatkowy | str. 82
83. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe | str. 84
84. Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców | str. 84
85. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom | str. 85
86. Podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich | str. 86
87. Zakres odpowiedzialności osób trzecich | str. 87
88. Kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie | str. 87
89. Przedawnienie prawa do orzekania o odpowiedzialności osób trzecich | str. 89
90. Przedawnienie odpowiedzialności osób trzecich | str. 89
91. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 90
92. Zasady ogólne postepowania podatkowego | str. 91
93. Zasada in dubio pro tributario | str. 100
94. Ostateczna decyzja podatkowa | str. 101
95. Tajemnica skarbowa | str. 101
96. Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji | str. 102
97. Ponaglenie organu podatkowego | str. 103
98. Strona postepowania podatkowego | str. 104
99. Przesłanki wyłączenia funkcjonariusza oraz pracownika | str. 105
100. Przesłanki wyłączenia organu podatkowego | str. 106
101. Podmioty uprawnione do doręczania pism podatkowych | str. 106
102. Doręczenie pisma w formie elektronicznej | str. 107
103. Doręczenie zastępcze, tzw. podwójne awizo | str. 108
104. Instytucja tzw. pomocy prawnej | str. 109
105. Tryb i moment wszczęcia postepowania podatkowego | str. 110
106. Przesłanki polaczenia postepowań | str. 111
107. Przywrócenie terminu | str. 112
108. Wymogi formalne podania | str. 112
109. Postepowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych | str. 114
110. Postepowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu | str. 114
111. Kary porządkowe | str. 115
112. Cel prowadzenia metryki sprawy podatkowej | str. 116
113. Z jakich czynności sporządza się protokół, a z jakich adnotacje? | str. 117
114. Dowody w postepowaniu podatkowym | str. 118
115. Wyłączenie obowiązku wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiałów sprawy | str. 120
116. Rozprawa podatkowa | str. 120
117. Przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego | str. 121
118. Umorzenie postępowania podatkowego | str. 122
119. Elementy decyzji podatkowej | str. 123
120. Elementy uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji | str. 124
121. W jakich sytuacjach można odstąpić od uzasadnienia decyzji? | str. 125
122. W jakich przypadkach postanowienie powinno zawierać uzasadnienie? | str. 125
123. Sposób i termin wniesienia odwołania | str. 125
124. Elementy odwołania | str. 126
125. Przesłanki dopuszczalności cofnięcia odwołania | str. 126
126. Rodzaje decyzji wydawanych przez organ odwoławczy | str. 126
127. W jakich sytuacjach organ odwoławczy może orzec na niekorzyść strony? | str. 127
128. Elementy postanowienia | str. 128
129. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznych | str. 129
130. Przesłanki wznowienia postępowania podatkowego | str. 129
131. Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania | str. 131
132. W jakich przypadkach wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony? | str. 131
133. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania | str. 132
134. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji | str. 133
135. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności | str. 133
136. Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa | str. 134
137. Jaki jest cel czynności sprawdzających? | str. 135
138. Zakres czynności sprawdzających | str. 135
139. Kiedy organ dokonuje korekty deklaracji z urzędu? | str. 136
140. Jaki jest cel kontroli podatkowej? | str. 136
141. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej | str. 137
142. Wszczęcie kontroli podatkowej | str. 138
143. Zakończenie kontroli podatkowej | str. 138
144. Czy protokół z kontroli podatkowej podlega zaskarżeniu? | str. 139
145. Cel kontroli celno-skarbowej | str. 139

Część druga
Szczegółowe prawo podatkowe


Rozdział I. Podatki dochodowe | str. 143
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 143
2. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym | str. 151
3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 159
4. Specjalny podatek węglowodorowy | str. 164

Rozdział II. Podatki obciążające obrót | str. 166
1. Podatek od towarów i usług | str. 166
2. Podatek akcyzowy | str. 176
3. Podatek od gier | str. 184
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 187
5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str. 192
6. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str. 195

Rozdział III. Podatki majątkowe | str. 198
1. Podatek od nieruchomości | str. 198
2. Podatek od środków transportowych | str. 203
3. Podatek rolny | str. 207
4. Podatek leśny | str. 211
5. Podatek od spadków i darowizn | str. 214

Rozdział IV. Opłaty | str. 218
1. Opłata skarbowa | str. 218
2. Opłaty lokalne | str. 221

Zalecana literatura | str. 227

O autorach | str. 229

Ukryj

Opis:

W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki – pytanie i odpowiedź – pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.

• Część pierwsza omawia 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami Ordynacji podatkowej.
• Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat składających się na polski system podatkowy przedstawiono w przejrzystej postaci tabelarycznej w części drugiej.
• Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie analizowanej materii.
• Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć minirepetytorium zawsze pod ręką.
• Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium lub egzaminem.

Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim i radcowskim oraz kandydatom na doradców podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-491-9 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 232
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-3218:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów