Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej

Publikacja stanowi pierwszą monografię poświęconą korektom finansowym nakładanym na podstawie prawa UE przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE.

więcej

Autorzy: Justyna Łacny,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: KAM-3029:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 179,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 161,10 zł. ( Oszczędzasz: 17,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15
Akty prawne | str. 15
Dokumenty | str. 20
Czasopisma i publikatory | str. 21
Instytucje, organizacje | str. 21
Pozostałe | str. 22

Wprowadzenie | str. 25
1. Obszar badawczy | str. 25
2. Stan badań i literatura przedmiotu | str. 31
3. Uzasadnienie wyboru tematu i cel pracy | str. 34
4. Struktura pracy | str. 36
5. Założenia metodologiczne | str. 39

Rozdział 1
Pojęcie korekt finansowych w prawie UE i pojęcia z nim związane | str. 43

1.1. Wprowadzenie | str. 43
1.2. Pojęcie korekt finansowych | str. 45
1.2.1. Korekty w znaczeniu rachunkowym | str. 45
1.2.2. Korekty finansowe jako autonomiczne pojęcie prawa UE | str. 48
1.3. Pojęcia związane z korektami finansowymi | str. 49
1.3.1. Nieprawidłowość | str. 49
1.3.2. Nadużycie finansowe | str. 61
1.3.3. System zarządzania i kontroli | str. 63
1.3.4. Błąd | str. 66
1.4. Podsumowanie | str. 69

Rozdział 2
Ewolucja przepisów wspólnotowych dotyczących korekt finansowych | str. 72

2.1. Wprowadzenie | str. 72
2.2. Wspólna Polityka Rolna | str. 73
2.2.1. Rozporządzenie nr 25/1962 | str. 73
2.2.2. Rozporządzenie nr 729/1970 | str. 74
2.2.3. Rozporządzenie nr 1258/1999 | str. 90
2.2.4. Rozporządzenie nr 1290/2005 | str. 93
2.3. Polityka spójności | str. 95
2.3.1. Rozporządzenie nr 4253/1988 | str. 95
2.3.2. Rozporządzenie nr 1260/1999 | str. 101
2.3.3. Rozporządzenie nr 1083/2006 | str. 105
2.4. Podsumowanie | str. 110

Rozdział 3
Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności jako obszary stosowania zarządzania dzielonego i korekt finansowych | str. 113

3.1. Wprowadzenie | str. 113
3.2. Wspólna Polityka Rolna | str. 115
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 115
3.2.2. Finansowanie WPR | str. 117
3.2.3. System instytucjonalny wdrażania WPR | str. 119
3.3. Polityka spójności | str. 123
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 123
3.3.2. Finansowanie polityki spójności | str. 125
3.3.3. System instytucjonalny polityki spójności | str. 129
3.4. Zarządzanie dzielone funduszami UE i nakładane w jego ramach korekty finansowe | str. 133
3.4.1. Zadania państw członkowskich | str. 136
3.4.2. Zadania Komisji | str. 140
3.5. Funkcje korekt finansowych | str. 142
3.6. Podsumowanie | str. 145

Rozdział 4
Przesłanki nakładania korekt finansowych | str. 148

4.1. Wprowadzenie | str. 148
4.2. Przesłanki nakładania korekt finansowych w ramach WPR | str. 149
4.2.1. Dokonanie wydatków z EFRG i EFRROW niezgodnie z prawem unijnym lub krajowym | str. 150
4.2.2. Naruszenie wymogów odzyskiwania środków z EFRG i EFRROW wydatkowanych niezgodnie z prawem | str. 151
4.2.3. Wspólne przesłanki korekt finansowych dotyczące EFRROW i funduszy polityki spójności | str. 155
4.2.4. Zasada 24 miesięcy | str. 155
4.2.5. Skutki nakładania korekt finansowych | str. | str. 161
4.3. Przesłanki nakładania korekt finansowych w dziedzinie polityki spójności | str. 164
4.3.1. Nieosiągnięcie celów końcowych programu operacyjnego | str. 165
4.3.2. Naruszenia przepisów wpływające na wybór finansowanej operacji lub na wysokość refundowanych wydatków | str. 167
4.3.3. Naruszenie zasady dodatkowości | str. 168
4.3.4. Powstanie poważnego defektu w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli | str. 170
4.3.5. Naruszenie wymogów dokonywania korekt finansowych przez państwa członkowskie | str. 174
4.3.6. Nieskorygowanie nieprawidłowego wydatku ujętego we wniosku o płatność | str. 177
4.4. Zakres uznania Komisji w ramach nakładania korekt finansowych | str. 178
4.4.1. Pojęcie uznania | str. 178
4.4.2. Uznanie Komisji w świetle przepisów UE | str. 181
4.4.3. Uznanie Komisji w świetle orzecznictwa sądów unijnych | str. 183
4.5. Podsumowanie | str. 185

Rozdział 5
Określanie wysokości korekt finansowych | str. 188

5.1. Wprowadzenie | str. 188
5.2. Podstawy określania wysokości korekt finansowych | str. 189
5.2.1. Dokładne korekty finansowe | str. 190
5.2.2. Ekstrapolowane korekty finansowe | str. 191
5.2.3. Ryczałtowe korekty finansowe | str. 195
5.3. Kryteria wpływające na wysokość korekt finansowych | str. 201
5.3.1. Charakter i waga naruszenia prawa oraz wynikające z niego skutki finansowe | str. 201
5.3.2. Zasada proporcjonalności | str. 204
5.3.3. Relacja pomiędzy kryteriami wpływającymi na wysokość korekt finansowych | str. 208
5.4. Zakres uznania Komisji w ramach obliczania wysokości korekt finansowych | str. 208
5.5. Podsumowanie | str. 210

Rozdział 6
Procedury nakładania korekt finansowych | str. 213

6.1. Wprowadzenie | str. 213
6.2. Wspólna Polityka Rolna | str. 214
6.2.1. Procedura rozliczania rachunków | str. 215
6.2.2. Procedura rozliczania zgodności | str. 218
6.3. Polityka spójności | str. 228
6.3.1. Procedura zatwierdzania zestawienia wydatków | str. 228
6.3.2. Procedura nakładania korekt finansowych | str. 230
6.4. Zbieg procedury nakładania korekt finansowych z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniu ciążącemu na państwie członkowskim na mocy traktatów (art. 258 TFUE) | str. 233
6.5. Podsumowanie | str. 239

Rozdział 7
Procedura sądowej kontroli decyzji nakładających korekty finansowe | str. 242

7.1. Wprowadzenie | str. 242
7.2. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE (art. 263 TFUE) | str. 244
7.2.1. Cel skargi | str. 244
7.2.2. Przedmiotowy zakres skargi | str. 245
7.2.3. Podmiotowy zakres skargi | str. 246
7.2.4. Termin wniesienia skargi | str. 249
7.3. Podstawy zaskarżenia aktów prawa UE i ich stosowanie w sprawach korekt finansowych | str. 251
7.3.1. Zarzut braku kompetencji | str. 252
7.3.2. Zarzut naruszenia istotnych wymogów proceduralnych | str. 254
7.3.3. Zarzut naruszenia traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem | str. 264
7.3.4. Zarzut nadużycia władzy | str. 285
7.4. Przeniesienie ciężaru dowodu | str. 286
7.5. Sądowa kontrola decyzji Komisji nakładających korekty finansowe jako aktów prawnych UE podejmowanych z zastosowaniem szerokiego zakresu uznania | str. 291
7.6. Wyrok kończący postępowanie | str. 299
7.7. Czas prowadzenia postępowań | str. 300
7.8. Podsumowanie | str. 301

Rozdział 8
Sankcje w teorii prawa i w prawie UE | str. 304

8.1. Wprowadzenie | str. 304
8.2. Sankcje w teorii prawa | str. 307
8.2.1. Pojęcie sankcji | str. 307
8.2.2. Elementy struktury sankcji | str. 313
8.2.3. Rodzaje sankcji | str. 326
8.2.4. Skuteczność sankcji | str. 340
8.3. Sankcje w prawie UE | str. 342
8.3.1. Pojęcie sankcji w prawie UE | str. 342
8.3.2. Ewolucja | str. 345
8.3.3. Wymogi związane z sankcjami stosowanymi przez państwa członkowskie za naruszenia prawa UE | str. 351
8.3.4. Wybrane rodzaje sankcji | str. 359
8.4. Podsumowanie | str. 390

Rozdział 9
Spory wokół uznania korekt finansowych za sankcje | str. 397

9.1. Wprowadzenie | str. 397
9.2. Korekty finansowe jako środek prawny niestanowiący sankcji | str. 398
9.2.1. Nazewnictwo wskazujące na brak sankcyjnego charakteru korekt finansowych | str. 399
9.2.2. Niestosowanie zasady legalności kar, pewności prawnej i celowościowa wykładania przepisów UE jako wskazujące na brak sankcyjnego charakteru korekt finansowych | str. 400
9.2.3. Brak sankcyjnego charakteru obowiązku zwrotu funduszy UE wydatkowanych niezgodnie z prawem | str. 403
9.2.4. Brak sankcyjnego charakteru korekt finansowych nakładanych przez Komisję na państwa członkowskie | str. 405
9.2.5. Brak sankcyjnego charakteru korekt finansowych nakładanych przez państwa członkowskie | str. 407
9.2.6. Restytucyjna funkcja korekt finansowych jako wykluczająca ich sankcyjny charakter | str. 409
9.2.7. Brak nieograniczonego prawa TS do orzekania o wysokości korekt finansowych (art. 261 TFUE) jako wykluczający ich sankcyjny charakter | str. 410
9.3. Korekty finansowe jako sankcje | str. 414
9.3.1. Nazewnictwo wskazujące na sankcyjny charakter korekt finansowych | str. 414
9.3.2. Stosowanie zasad legalności kar i pewności prawnej jako wskazujące na sankcyjny charakter korekt finansowych | str. 420
9.3.3. Represyjna funkcja korekt finansowych | str. 422
9.4. Podsumowanie | str. 423

Rozdział 10
Korekty finansowe jako sankcje | str. 426

10.1. Wprowadzenie | str. 426
10.2. Zakres znaczeniowy pojęcia korekt finansowych jako sankcji | str. 427
10.3. Elementy struktury korekt finansowych jako sankcji | str. 427
10.3.1. Naruszenie normy prawnej jako element struktury korekt finansowych | str. 428
10.3.2. Dolegliwość jako element struktury korekt finansowych | str. 434
10.3.3. Odpowiedzialność prawna jako element struktury korekt finansowych | str. 442
10.3.4. Władcze kompetencje Komisji w toku nakładania korekt finansowych jako element struktury korekt finansowych | str. 444
10.3.5. Funkcje korekt finansowych jako element struktury korekt finansowych | str. 447
10.4. Korekty finansowe jako sankcje w świetle rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(91)1 z 13 lutego 1991 r. | str. 449
10.5. Podsumowanie | str. 453

Wnioski końcowe | str. 457
1. Dolegliwość korekt finansowych jako przedmiot debaty na temat ich charakteru prawnego | str. 458
2. Charakter prawny korekt finansowych | str. 467
3. Korekty finansowe w świetle rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(91)1 z 13 lutego 1991 r. | str. 470

Bibliografia | str. 473

Orzecznictwo sądów UE | str. 489
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | str. 489
Wyroki | str. 489
Postanowienia | str. 501
Orzeczenia Sądu UE (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) | str. 502
Wyroki | str. 502
Postanowienia | str. 507
Opinie rzeczników generalnych | str. 507

Ukryj

Opis:

Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana w piśmiennictwie prawniczym, a największą kontrowersją związaną z ich funkcjonowaniem jest ustalenie ich charakteru prawnego. Książka stanowi pierwszą monografię poświęconą korektom finansowym nakładanym na podstawie prawa UE przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE. Korekty finansowe na obecnych zasadach są stosowane od końca lat 90. XX w. w celu rozliczania funduszy UE przekazywanych państwom członkowskim z budżetu UE na poczet kosztów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności. Wysokość korekt finansowych ustala Komisja Europejska w formie decyzji, przy uwzględnieniu powagi naruszeń prawa. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do sądów UE. Stosowanie korekt finansowych zapewnia zgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE przez państwa członkowskie i umożliwia Komisji Europejskiej realizowanie traktatowej odpowiedzialności za przestrzeganie prawa UE, wykonywanie budżetu UE i ochronę interesów finansowych UE. W publikacji przedstawiono m.in.:
– pojęcie korekt finansowych,
– ich ewolucję,
– przesłanki nakładania,
– sposoby określania ich wysokości,
– procedury podejmowania przez Komisję decyzji ustalających te korekty,
– procedury sądowej kontroli tych decyzji przez sądy UE.
Analizom zostały poddane przepisy UE obowiązujące w obecnym okresie programowania 2014–2020 i przepisy wcześniejsze oraz odnoszące się do nich orzecznictwo
sądowe i poglądy piśmiennictwa. Przedstawiony został również dorobek teorii prawa dotyczący sankcji.
Publikacja zainteresuje zarówno prawników praktyków – radców prawnych, adwokatów, sędziów i urzędników zajmujących się problematyką funduszy UE, jak i przedsta-
wicieli nauki prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-250-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 508
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-3029:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów