Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Konkurencyjność kancelarii prawnych

Jak zdobyć i utrzymać przewagę?

Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych.

więcej


Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-3054;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Konkurencyjny rynek usług prawnych | str. 21

1.1. Formalne kryteria wydzielenia branżowego rynku usług prawnych | str. 21
1.2. Charakterystyka usług prawnych | str. 24
1.2.1. Usługi prawne jako usługi profesjonalne | str. 27
1.2.2. Wolne zawody | str. 29
1.3. Charakterystyka zawodów prawniczych | str. 31
1.3.1. Zawód adwokata | str. 31
1.3.2. Zawód radcy prawnego | str. 34
1.3.3. Różnice między radcami prawnymi a adwokatami | str. 36
1.3.4. Status doradców prawnych | str. 37
1.4. Rynek usług prawnych w Polsce w ujęciu ekonomicznym | str. 38
1.4.1. Podstawowe dane statystyczne oraz wycena rynku | str. 38
1.4.2. Zmiany w podaży na rynku usług prawnych | str. 42
1.4.2.1. Dostępność do usług prawników | str. 44
1.4.2.2. Opis zbiorowości kancelarii prawnych w Polsce | str. 45
1.4.3. Popyt na usługi prawne i jego determinanty | str. 46
1.4.3.1. Przyczyny niskiego popytu na usługi prawne | str. 49
1.4.4. Ceny usług prawnych | str. 51
1.5. Trendy na rynku usług prawnych wpływające na jego konkurencyjność | str. 53

Rozdział 2
Charakterystyka konkurencyjności kancelarii prawnych | str. 61

2.1. Pojęcie konkurencyjności i jego teoretyczne odniesienia | str. 61
2.1.1. Teoria konkurencyjności oparta na współzawodnictwie | str. 63
2.1.1.1. Pojęcie przewagi konkurencyjnej | str. 67
2.1.2. Założenia nurtu konkurencyjności opartego na współpracy | str. 69
2.1.3. Specyfika konkurowania w usługach prawnych | str. 71
2.2. Sposoby pomiaru konkurencyjności kancelarii prawnych | str. 74
2.2.1. Konkurowanie o usługobiorców i nowe mierniki konkurencyjności | str. 76
2.3. Analiza pozycji konkurencyjnej kancelarii prawnych | str. 78
2.3.1. W jaki sposób kancelarie powinny analizować swoich konkurentów? | str. 79
2.3.2. Podstawowe sposoby systematyzacji zbiorowości polskich kancelarii prawnych | str. 83
2.3.2.1. Rodzaje kancelarii prawnych w Polsce | str. 86
2.3.3. Ocena pozycji konkurencyjnej prawników w świetle badań empirycznych | str. 92
2.3.3.1. Wielkość kancelarii a ocena pozycji konkurencyjnej | str. 93
2.3.3.2. Rok powstania kancelarii a ocena pozycji konkurencyjnej | str. 94
2.3.3.3. Rodzaj obsługiwanych klientów a ocena pozycji konkurencyjnej | str. 95
2.4. Konkurencyjność kancelarii z punktu widzenia nabywców | str. 97
2.4.1. Charakterystyka klientów indywidualnych kancelarii prawnych | str. 100
2.4.2. Charakterystyka klientów instytucjonalnych korzystających z usług kancelarii prawnych | str. 101
2.4.3. Wpływ jakościowych oczekiwań klientów na konkurencyjność kancelarii prawnych | str. 104
2.4.3.1. Identyfikacja uniwersalnych oczekiwań klientów | str. 105
2.4.3.2. Oczekiwania dotyczące kwalifikacji zawodowych | str. 105
2.4.3.3. Oczekiwania wynikające z zasad etyki zawodowej | str. 106
2.4.3.4. Oczekiwania dotyczące kwestii finansowych | str. 107
2.4.3.5. Oczekiwania dotyczące komunikacji z klientami | str. 107
2.4.3.6. Pozostałe jakościowe oczekiwania klientów | str. 108
2.4.3.7. Identyfikacja oczekiwań jakościowych klientów indywidualnych kancelarii prawnych | str. 108
2.4.3.8. Oczekiwania związane z empatią prawników | str. 110
2.4.3.9. Oczekiwania związane ze sprawnością działania | str. 110
2.4.3.10. Oczekiwania związane z przejrzystością i demistyfikacją | str. 111
2.4.3.11. Oczekiwania związane z wykorzystywaniem wiedzy | str. 112
2.4.3.12. Oczekiwania związane z profesjonalną prezencją | str. 112
2.4.3.13. Aktualne oczekiwania klientów instytucjonalnych wobec prawników | str. 113
2.5. Determinanty konkurencyjności kancelarii prawnych | str. 115
2.5.1. Założenia metodyczne badania ilościowego | str. 116
2.5.1.1. Charakterystyka badanej populacji | str. 118
2.5.1.2. Struktura badanej populacji | str. 119
2.5.2. Analiza czynników konkurencyjności kancelarii prawnych w świetle badań własnych | str. 121

Rozdział 3
Strategie konkurowania na rynku usług prawnych | str. 130

3.1. Teoretyczne założenia budowania strategii konkurencyjności kancelarii prawnej | str. 130
3.1.1. Strategie wyróżniania się na rynku | str. 132
3.1.2. Rola specjalizacji w usługach prawnych | str. 134
3.1.3. Charakterystyka specjalizacji w konkretnych dziedzinach prawa | str. 134
3.1.4. Konkurowanie poprzez specjalizację w obsłudze konkretnych grup klientów | str. 135
3.1.5. Strategia dywersyfikacji | str. 136
3.1.6. Wybrane strategie konkurowania kancelarii prawnych | str. 137
3.2. Marketingowa koncepcja konkurencyjności | str. 138
3.2.1. Bariery zastosowania marketingu w kancelariach prawnych | str. 138
3.2.2. Jaki marketing na rynku usług prawnych - diagnoza | str. 140
3.2.3. Podstawy teoretyczne relacyjnego marketingu usług | str. 142
3.2.4. Marketing relacyjny w kancelarii prawnej | str. 145
3.2.5. Charakterystyka marketingowego zarządzania organizacją usługową | str. 147
3.2.6. Elementy teorii marketingowego zarządzania | str. 148
3.2.6.1. Budowanie trwałych relacji z klientami - cykl obsługi klienta (CLAN) | str. 149
3.2.6.2. Program Prowadzenia Indywidualnego Klienta (PIK) | str. 155
3.2.7. Stosowanie marketingu relacyjnego w kancelarii prawnej w świetle badania empirycznego | str. 158
3.3. Strategia konkurowania przez jakość | str. 161
3.3.1. Pojęcie i istota jakości usług | str. 162
3.3.2. Teoretyczne modele i definicja jakości usług | str. 163
3.3.2.1. Model jakości usług Ch. Grönroosa | str. 164
3.3.2.2. Model jakości usług A. Parasuramana, V. Zeithaml, L.L. Berry'ego (model luk) | str. 167
3.3.2.3. Model jakości cząstkowych E. Gummessona | str. 170
3.3.2.4. Model jakości synkretycznej K. Rogozińskiego | str. 171
3.3.2.5. Definicja jakości usług | str. 173
3.3.3. Jakość usług jako źródło lojalności klientów | str. 175
3.3.3.1. Relacja jakość - lojalność w świetle badania empirycznego | str. 177
3.3.4. Jak badać jakość usług prawnych? | str. 179
3.3.4.1. Istota metody SERVQUAL | str. 181
3.3.4.2. Zastosowanie metody SERVQUAL | str. 183
3.3.5. Strategia zarządzania jakością usług | str. 186
3.3.6. Zadowolenie klienta jako wyznacznik jakości usług w świetle badania empirycznego | str. 188
3.3.7. Konkurowanie przez jakość usług prawnych | str. 192
3.4. Strategia konkurowania poprzez pozytywne podejście do reklamacji klientów | str. 194
3.4.1. Jak prawnicy postrzegają składane przez klientów reklamacje? | str. 194
3.4.2. Cechy negatywnego podejścia do reklamacji | str. 196
3.4.3. Założenia pozytywnego podejścia do reklamacji | str. 198
3.4.4. Jak realizować politykę pozytywnego podejścia do reklamacji - rekomendacje | str. 199
3.4.4.1. Korzyści wynikające z wprowadzonych zmian | str. 200
3.5. Strategia konkurowania za pomocą kluczowych kompetencji oraz wyróżniających firmę zdolności | str. 201
3.5.1. Kluczowe kompetencje kancelarii prawnej | str. 202
3.5.2. Kompetencje pracowników kancelarii prawnych | str. 205
3.5.3. Kompetencje menedżera kancelarii prawnej | str. 207
3.5.4. Koncepcja kluczowych zdolności | str. 211
3.5.5. Organizacja ucząca się | str. 212
3.5.6. Dylemat menedżerski - kto powinien zarządzać kancelarią prawną? | str. 213
3.6. Przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności kancelarii prawnej | str. 215
3.6.1. Istota przedsiębiorczości | str. 216
3.6.2. Prawnik jako przedsiębiorca | str. 217
3.6.3. Kompetencje przedsiębiorczych prawników | str. 218
3.7. Założenia nurtu konkurencyjności opartego na współpracy z nabywcami | str. 222

Zakończenie | str. 225

Bibliografia | str. 227

Akty prawne i orzecznictwo | str. 241

Aneks - Kwestionariusz ankiety - badanie ilościowe | str. 243

Spis rysunków | str. 257

Spis tabel | str. 259

Spis wykresów | str. 261

Ukryj

Opis:

Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych. W opracowaniu przedstawiono najskuteczniejsze sposoby konkurowania kancelarii prawnych oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania kancelariami, takie jak:
– ekonomiczna analiza rynku usług prawnych,
– trendy na rynku usług prawnych wpływające na jego konkurencyjność,
– specyfika konkurowania w usługach prawnych,
– pozycja konkurencyjna kancelarii prawnych,
– determinanty konkurencyjności kancelarii prawnych,
– strategie konkurowania na rynku usług prawnych.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych. Powinna też zainteresować menedżerów, pracowników działów HR oraz osoby zajmujące się marketingiem usług prawnych. Przydatna będzie również pracownikom naukowym związanym z kierunkami prawnymi i ekonomicznymi, a także kształconym przez nich studentom.

"Marek Gnusowski koncentruje się na zagadnieniach, które nie były dotychczas przedmiotem pogłębionej analizy naukowej. Autor (...) wskazuje prawnikom sposoby konkurowania, których stosowanie pozwala na osiągnięcie długofalowego sukcesu rynkowego. (...). Nie znam innej pracy w polskiej literaturze dotyczącej zarządzania, która w sposób kompletny i w ujęciu naukowym badałaby zagadnienie konkurencyjności kancelarii prawnych. (...) Klarowność wywodu i prawidłowa struktura pracy sprawiają, że jest ona interesująca dla czytelnika, zarówno dla teoretyka, jak i praktyka. (...) Autor trafnie identyfikuje trendy na rynku usług prawnych. (...) w obecnej sytuacji rynkowej większość prawników powinna szukać sposobów pozwalających na wyróżnianie swojej oferty, a pytanie, które sobie zadają, nie powinno brzmieć ŤCzy muszę konkurować?ť, ale ŤW jaki sposób powinienem konkurować?ť".
Dr hab. I. Postuła, Uniwersytet Warszawski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-373-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 264
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: KAM-3054;pakiet Miejsce wydania: Warszawa