Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.

więcej

Autorzy: Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny), Lidia Marciniak (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: KAM-3220;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,36 zł.

Spis treści: 

Akty prawne | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Komentarz

1. Wprowadzenie | str. 17
2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach podlegających przekształceniu z mocy prawa | str. 18
2.1. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w sześcioletnich szkołach podstawowych | str. 18
2.2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach | str. 18
2.3. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zasadniczych szkół zawodowych | str. 19
2.4. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | str. 19
2.5. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły policealnej | str. 19
2.6. Nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum | str. 20
3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach | str. 21
3.1. Nauczyciele | str. 21
3.1.1. Zatrudnianie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 | str. 21
3.1.2. Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/2019 | str. 22
3.2. Pracownicy niebędący nauczycielami | str. 24
4. Regulacje przejściowe | str. 26
5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do szkół podstawowych lub przekształcanych w szkołę podstawową | str. 29
6. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do liceum, technikum albo branżowej szkoły I stopnia albo przekształcanych w liceum, technikum albo branżową szkołę I stopnia | str. 31
7. Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w zespołach szkół, w skład których wchodzą gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa | str. 32
8. Uregulowania szczególne dotyczące nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum prowadzonym przez podmiot prywatny | str. 33

Procedury

1. Procedura ruchu kadrowego nauczycieli w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 37
1.1. Poinformowanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o warunkach zatrudnienia oraz inne czynności, które muszą lub mogą być podejmowane przez dyrektorów w okresie przejściowym | str. 37
1.2. Ruch kadrowy nauczycieli wygaszanego gimnazjum | str. 43
2. Procedura ruchu kadrowego pracowników niepedagogicznych w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 49

Wzory dokumentów

1. Informacja o zatrudnieniu w szkole od 1.09.2017 r. | str. 53
2. Informacja o zatrudnieniu w ośmioletniej szkole podstawowej dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum, od 1.09.2017 r. | str. 54
3. Informacja o zatrudnieniu w branżowej szkole I stopnia dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, od 1.09.2017 r. | str. 55
4. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli/pracowników dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego od 1.09.2019 r. | str. 56
5. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli/ pracowników dotychczasowego czteroletniego technikum od 1.09.2019 r. | str. 57
6. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i trzyletnie liceum, od 1.09.2019 r. | str. 58
7. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i czteroletnie technikum, od 1.09.2019 r. | str. 59
8. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli | str. 60
9. Wniosek nauczyciela/dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia | str. 61
10. Zgoda dyrektora na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela | str. 62
11. Zgoda organu prowadzącego na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora | str. 63
12. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela/dyrektora, który nawiązał lub kontynuuje dodatkowe zatrudnienie | str. 64
13. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela | str. 65
14. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum w innej placówce lub placówkach oświatowych na innym stanowisku niż dotychczasowe | str. 67
15. Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły | str. 68
16. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę do innej szkoły | str. 69
17. Przeniesienie nauczyciela z urzędu na inne stanowisko w tej samej szkole | str. 70
18. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z urzędu za jego zgodą do innej szkoły | str. 71
19. Zgoda nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony na przeniesienie z urzędu do innej szkoły | str. 72
20. Opinia organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły | str. 73
21. Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony do innej szkoły | str. 74
22. Informacja o zmianach organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str. 75
23. Zgoda nauczyciela gimnazjum na ograniczenie wymiaru zatrudnienia | str. 76
24. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela gimnazjum | str. 77
25. Oświadczenie nauczyciela o odmowie przejścia w stan nieczynny | str. 78
26. Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela gimnazjum przebywającego w stanie nieczynnym | str. 79
27. Ustanie stanu nieczynnego z dniem podjęcia pracy w dotychczasowej szkole | str. 80
28. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny, który podjął zatrudnienie w innej szkole | str. 81
29. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela w związku z pozostawaniem w sześciomiesięcznym stanie nieczynnym | str. 82
30. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str. 83
31. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wygaszanego gimnazjum w roku 2018/2019 | str. 84
32. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem | str. 85
33. Porozumienie dyrektorów szkół w sprawie przeniesienia pracownika niepedagogicznego z wygaszanego gimnazjum | str. 86
34. Oświadczenie pracownika niepedagogicznego o wyrażeniu zgody na przeniesienie do innej szkoły | str. 88
35. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego przekształcanego w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączanego do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, nieposiadającym kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej | str. 89

Autorzy | str. 91

Ukryj

Opis:

Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reformy jest wygaszanie gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publikacja Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego w sposób praktyczny opisuje, jakie w związku z tym zadania postawił ustawodawca przed dyrektorami szkół w kontekście polityki kadrowej. Jest odpowiedzią na pytania, jakich czynności musi dopełnić dyrektor, jakie możliwości posiada nauczyciel i w jakich terminach należy poszczególne etapy wdrożyć. Opracowanie zostało ponadto wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów, szczególnie istotnymi w okresie reformy ustroju szkolnego.

Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:

- czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe, należy przeprowadzić konsultacje związkowe,
- czy po włączeniu gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej dyrektor szkoły podstawowej tworzy jeden arkusz organizacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
- czy z nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w niepublicznym gimnazjum, która przebywa na urlopie wychowawczym, można rozwiązać stosunek pracy.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Z uwagi na poruszoną tematykę opracowanie może być również wykorzystane przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad wymienionymi jednostkami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-524-4 , 92
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3220;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów