Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

więcej

Autorzy: Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  6 lutego 2017 r.
Kod: KAM-2385:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 23
1. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika | str. 24
1.1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych | str. 24
1.1.1. Podstawowe obowiązki pracownicze | str. 25
1.1.1.1. Obowiązek wykonywania pracy | str. 26
1.1.1.2. Obowiązek trzeźwości | str. 28
1.1.1.3. Obowiązek świadczenia pracy właściwej jakości | str. 32
1.1.1.4. Obowiązek wykonywania poleceń | str. 34
1.1.1.5. Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy | str. 36
1.1.1.6. Obowiązek przestrzegania zasad BHP | str. 44
1.1.1.7. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego | str. 45
1.1.1.8. Inne obowiązki | str. 47
1.1.2. Pojęcie ciężkości naruszenia | str. 47
1.2. Popełnienie przestępstwa | str. 50
1.2.1. Pojęcie przestępstwa | str. 50
1.2.2. Przestępstwo popełnione w czasie trwania umowy o pracę | str. 51
1.2.3. Przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku | str. 53
1.2.4. Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str. 55
1.3. Zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy | str. 58
2. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str. 62
2.1. Nieobecność pracownika spowodowana chorobą | str. 63
2.2. Nieobecność pracownika spowodowana sprawowaniem opieki | str. 72
2.3. Nieobecność z powodu kwarantanny | str. 74
2.4. Nieobecność z innych przyczyn | str. 75
3. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 76
3.1. Forma | str. 76
3.2. Treść | str. 81
3.3. Tryb | str. 84
3.3.1. Termin | str. 84
3.3.2. Konsultacja z zakładową organizacją związkową | str. 91
4. Pracownicy szczególnie chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 98
5. Prawo do ponownego zatrudnienia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego niezawinionych | str. 111

Rozdział 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 117
1. Przesłanki | str. 117
1.1. Nieprzeniesienie pracownika do innej pracy | str. 118
1.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę | str. 119
2. Wymogi formalne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 130
2.1. Forma i treść | str. 130
2.2. Termin | str. 133
3. Uprawnienia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 55 k.p. | str. 135

Rozdział 3. Roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 147
1. Roszczenia przysługujące pracownikowi | str. 147
1.1. Przywrócenie do pracy | str. 148
1.1.1. Pojęcie przywrócenia do pracy | str. 148
1.1.2. Niemożliwość lub niecelowość przywrócenia do pracy | str. 150
1.1.3. Niezasadność przywrócenia do pracy przy umowach na czas określony | str. 157
1.1.4. Sprzeczność przywrócenia do pracy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego | str. 158
1.1.5. Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia | str. 161
1.1.6. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 164
1.2. Odszkodowanie | str. 169
1.2.1. Możliwość zasądzenia oraz wysokość odszkodowania | str. 169
1.2.2. Dopuszczalność dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego | str. 181
1.3. Aktualizacja świadectwa pracy | str. 190
2. Roszczenia przysługujące pracodawcy | str. 196
2.1. Odszkodowanie | str. 196
2.2. Aktualizacja świadectwa pracy | str. 205
3. Tryb dochodzenia roszczeń | str. 206
3.1. Termin dochodzenia roszczeń | str. 206
3.2. Postępowanie przed komisją pojednawczą | str. 215
3.3. Postępowanie przed sądem | str. 217

Zakończenie | str. 227

Wzory pism | str. 231

Bibliografia | str. 243

Wykaz aktów prawnych | str. 249

Wykaz orzeczeń | str. 255

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy – rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfi tuje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali poglądy przedstawiane w literaturze przedmiotu oraz ponad 300 orzeczeń, co umożliwiło im szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezzwłocznym rozwiązaniem umowy o pracę.
W publikacji przedstawiono gruntowną analizę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:
– dokonanego przez pracodawcę z winy pracownika (art. 52 k.p.),
– dokonanego przez pracodawcę bez winy pracownika (art. 53 k.p.),
– dokonanego przez pracownika (art. 55 k.p.)
oraz omówienie roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem tej umowy.
Opracowanie zawiera wzory najczęściej stosowanych pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Praca jest przeznaczona dla prawników-praktyków: adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również przydatna dla pracowników działów kadr, inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje także pracowników naukowych wydziałów prawa i administracji. Praktyczne informacje zawarte w książce mogą okazać się szczególnie ważne dla pracodawców, którzy rozważają zakończenie z pracownikiem umowy o pracę, dają też pracownikom możliwość podjęcia skutecznej obrony.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-243-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2385:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów