Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawa konsumenta. Komentarz

Obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta.

więcej

Autorzy: Tomasz Czech,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2017 r.
Kod: KAM-3167:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres ustawy o prawach konsumenta] | str. 15
Art. 2. [Słowniczek] | str. 30
Art. 3. [Wyłączenia] | str. 86
Art. 4. [Dalsze wyłączenia] | str. 123
Art. 5. [Świadczenie niezamówione przez konsumenta] | str. 152
Art. 6. [Przeniesienie własności rzeczy i wykonanie usługi] | str. 169
Art. 7. [Semidyspozytywność przepisów] | str. 175
Art. 7a. [Odpowiedź na reklamację konsumenta] | str. 180

Rozdział 2. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str. 195
Art. 8. [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy] | str. 195
Art. 9. [Drobne umowy życia codziennego] | str. 238
Art. 10. [Dodatkowe płatności] | str. 245
Art. 11. [Opłaty za połączenia telefoniczne] | str. 256

Rozdział 3. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str. 262
Art. 12. [Przedkontraktowy obowiązek informacyjny] | str. 262
Art. 13. [Wzór pouczenia o odstąpieniu o umowy] | str. 281
Art. 14. [Forma przekazania informacji] | str. 282
Art. 15. [Forma dokumentu umowy, potwierdzenia i zgody konsumenta] | str. 288
Art. 16. [Drobna naprawa i konserwacja] | str. 297
Art. 17. [Informacje o obowiązku zapłaty] | str. 303
Art. 18. [Informacje na stronach internetowych] | str. 310
Art. 19. [Ograniczenie zakresu przekazywanych informacji] | str. 313
Art. 20. [Kontakt telefoniczny] | str. 316
Art. 21. [Forma potwierdzenia umowy i żądania konsumenta] | str. 322
Art. 22. [Informacje jako integralna część umowy] | str. 330
Art. 23. [Opłaty dodatkowe i inne koszty] | str. 340
Art. 24. [Ciężar dowodu] | str. 348
Art. 25. [Odesłanie do art. 10 i 11] | str. 356
Art. 26. [Reguła kolizyjna] | str. 357

Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy | str. 362
Art. 27. [Prawo odstąpienia od umowy] | str. 362
Art. 28. [Rozpoczęcie biegu terminu do odstąpienia od umowy] | str. 384
Art. 29. [Wygaśnięcie prawa odstąpienia] | str. 391
Art. 30. [Sposób odstąpienia] | str. 400
Art. 31. [Skutki odstąpienia od umowy] | str. 410
Art. 32. [Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta] | str. 420
Art. 33. [Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy] | str. 439
Art. 34. [Zwrot rzeczy przez konsumenta] | str. 445
Art. 35. [Obowiązek zapłaty za spełnione świadczenia] | str. 462
Art. 36. [Brak kosztów po stronie konsumenta] | str. 476
Art. 37. [Wygaśnięcie umów dodatkowych] | str. 484
Art. 38. [Wyłączenie prawa odstąpienia] | str. 497

Rozdział 5. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość | str. 548
Art. 39. [Przedkontraktowe obowiązki informacyjne] | str. 548
Art. 40. [Konsumenckie prawo odstąpienia] | str. 565
Art. 41. [Odstąpienie sankcyjne] | str. 582
Art. 42. [Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony] | str. 593
Art. 43. [Wyłączenia] | str. 605

Rozdział 6. Przepisy zmieniające | str. 611
Art. 44-50. (pominięte). | str. 611

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 612
Art. 51. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] | str. 612
Art. 52. [Uchylenie ustaw] | str. 612
Art. 53. [Uchylenie przepisu kolizyjnego] | str. 613
Art. 54. [Uchylenie przepisu dotyczącego kredytu konsumenckiego] | str. 613
Art. 55. [Data wejścia w życie] | str. 614

ZAŁĄCZNIKI | str. 615

Bibliografia | str. 619

Ukryj

Opis:

Książka zawiera obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta. Przedstawiono w niej kompleksową analizę instrumentów ochrony konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W publikacji omówiono również zmiany wprowadzone ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, obowiązujące od 10 stycznia 2017 r., które dotyczą m.in. obowiązku przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta.
Istotnym walorem książki są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym.
W książce wykorzystano m.in. orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsiębiorcom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-285-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 628
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-3167:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów