Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie.

więcej

Autorzy: Wojciech Piątek (red. naukowy), Paweł Daniel,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3137:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów (List of abbreviations) | str. 11

Wstęp (Introduction) | str. 15

Rozdział I (Chapter I)
Pojęcie i znaczenie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 19
The concept and the importance of the enforcement of judgments of administrative courts

1. Uwagi wprowadzające | str. 19
Introductory notes
2. Sposób rozumienia pojęcia sądu administracyjnego | str. 21
Understanding of the concept of an administrative court
3. Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego | str. 44
Types of judgments of administrative courts
4. Pojęcie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 53
The concept of the enforcement of a judgments of an administrative court
5. Przesłanki wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 59
The conditions of the enforcement of a judgments of an administrative court
6. Znaczenie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 61
The importance of the enforcement of a judgments of an administrative court
7. Podsumowanie | str. 64
Summary

Rozdział II (Chapter II)
Uwarunkowania oraz sposób dobrowolnego wykonania wyroków sądów administracyjnych | str. 67
Conditions and the mode of the voluntary enforcement of judgments of administrative courts

1. Uwagi wprowadzające | str. 67
Introductory notes
2. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Konfederacji Szwajcarskiej | str. 69
The enforcement of judgments of administrative courts in Switzerland
2.1. Kognicja oraz model orzeczniczy Związkowego Sądu Administracyjnego | str. 69
The jurisdiction and the judgment's model of the Federal Administrative Court
2.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 78
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
3. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Austrii | str. 81
The enforcement of judgments of administrative courts in Austria
3.1. Kognicja oraz model orzeczniczy austriackich sądów administracyjnych | str. 81
The jurisdiction and the judgment's model of the Austrian administrative courts
3.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 90
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
4. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Niemczech | str. 94
The enforcement of judgments of administrative courts in Germany
4.1. Kognicja oraz model orzeczniczy niemieckich sądów administracyjnych | str. 94
The jurisdiction and the judgment's model of the German administrative courts
4.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 113
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
5. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych we Francji | str. 116
The enforcement of judgments of administrative courts in France
5.1. Kognicja oraz model orzeczniczy francuskich sądów administracyjnych | str. 116
The jurisdiction and the judgment's model of the French administrative courts
5.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 128
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
6. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej | str. 132
The enforcement of judgments of administrative courts in the United States
6.1. Kognicja oraz model orzeczniczy sądów administracyjnych w USA | str. 132
The jurisdiction and the judgment's model of the administrative courts in the USA
6.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 148
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
7. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Polsce | str. 152
The enforcement of judgments of administrative courts in Poland
7.1. Kognicja oraz model orzeczniczy polskich sądów administracyjnych | str. 152
The jurisdiction and the judgment's model of the Polish administrative courts
7.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 164
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
8. Podsumowanie | str. 167
Summary

Rozdział III (Chapter III)
Środki prawne służące wykonaniu wyroku sądu administracyjnego | str. 173
Legal measures for the enforcement of judgments of administrative courts

1. Uwagi wprowadzające | str. 173
Introductory notes
2. Wykonanie wyroku kasacyjnego | str. 175
Enforcement of cassatory judgments
2.1. Istota rozstrzygnięcia typu kasacyjnego | str. 175
The essence of cassatory judgments
2.2. Sposoby wykonania wyroku kasacyjnego | str. 186
Methods of the enforcement of cassatory judgments
2.2.1. Obowiązek powtórnego rozstrzygnięcia tej samej sprawy | str. 186
The obligation to hold a new trial in the same case
2.2.2. Obowiązek organu administracji zastosowania się do wskazań sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy | str. 192
The obligation of an administrative authority to comply with the court's indications in the retrial of the same case
2.3. Wpływ uprawnień sygnalizacyjnych na wykonanie wyroku kasacyjnego | str. 204
The impact of the signalization powers on the enforcement of cassatory judgments
3. Wykonanie wyroku co do meritum sprawy | str. 205
Enforcement of judgments on the merits
3.1. Istota wyroku co do meritum sprawy | str. 207
The essence of judgments on the merits
3.2. Sposoby wykonania wyroku co do meritum sprawy | str. 214
Methods of the enforcement of judgments on the merits
3.2.1. Wydanie i wykonanie wyroku zastępującego zaskarżony akt albo czynność z zakresu administracji publicznej | str. 216
Issuance and enforcement of judgments replacing the contested measure or action in the field of public administration
3.2.2. Wykonanie zawartych w wyroku nakazów | str. 229
Enforcement of the orders contained in the judgment
3.2.3. Wykonanie zamieszczonych w wyroku grzywien, sum pieniężnych oraz innych świadczeń | str. 241
Enforcement of the fines and sums of money contained in the judgment
3.2.4. Przymusowe wykonanie wyroków w sprawach skarg na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 247
Enforcement of judgments in non-activity cases or lengthiness of proceedings before administrative authorities
4. Podsumowanie | str. 256
Summary

Rozdział IV (Chapter IV)
Wykonanie wyroku sądu w sprawach administracyjnych z perspektywy prawa europejskiego | str. 260
Enforcement of judgments in administrative cases from the perspective of European law

1. Uwagi wprowadzające | str. 260
Introductory notes
2. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego jako element prawa do sądu - art. 6 EKPC | str. 261
Enforcement of a judgment as an element of a right to a fair trial - art. 6 of the European Convention on Human Rights
3. Modelowe zasady wykonania wyroku sądu administracyjnego w prawie europejskim | str. 272
Model rules for the enforcement of judgments of administrative courts in European law
4. Wykonanie wyroków sądów unijnych w krajowym porządku prawnym | str. 281
Enforcement of the judgments EU courts in the domestic legal order
5. Podsumowanie | str. 293
Summary

Zakończenie (Conclusions) | str. 295

Wykaz orzecznictwa (List of judgments) | str. 299

Bibliografia (Bibliography) | str. 305

Streszczenie | str. 325

Summary | str. 329

Autorzy (The Authors) | str. 333

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie. Przedstawiono także sposoby wykonania wyroku tego sądu zarówno w ujęciu dobrowolnym, jak i przymusowym oraz zaprezentowano międzynarodowe standardy wykonalności orzeczeń sądowych.

W monografii ukazano m.in.:
– istotę sądownictwa administracyjnego oraz modele orzecznicze istniejące w wybranych państwach,
– środki prawne służące wykonaniu wyroku sądu administracyjnego,
– analizę konwencyjnych oraz unijnych standardów wykonania wyroków sądowych.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych oraz asystentów w tych sądach. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków specjalizujących się w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem i postępowaniem administracyjnym.

„(...) recenzowana monografi a dostarcza pogłębionej, uporządkowanej i odpowiednio udokumentowanej wiedzy na temat problemu wykonania wyroku sądu administracyjnego. Jest ona wynikiem rzetelnych studiów, w ramach których wykorzystano w szerokim zakresie obce źródła oraz obserwacje dotyczące funkcjonowania rodzimego prawa. Sformułowane przez Autorów tezy wnoszą wiele nowego do badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego procesowego (...)”.
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-145-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-3137:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów