Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

więcej

Autorzy: Ewa Wiktorowska,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: KAM-2747:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 289,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 260,10 zł. ( Oszczędzasz: 28,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) | str. 11

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 13
Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 13
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 133
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 166
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 177

DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 188
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 188
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 470
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 564
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 564
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 605
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 620
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 633
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 662
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 671
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 709
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 714
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 741
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 751
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 888

DZIAŁ III. Przepisy szczególne | str. 899
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 899
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 909
Rozdział 3. Konkurs | str. 919
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 938
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 938
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 998
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 1046

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 1068

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 1208
Rozdział 1. Zakres działania | str. 1208
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 1217
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 1222
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1222
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 1227
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 1233
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 1236
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1255

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej | str. 1256
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 1256
Rozdział 2. Odwołanie | str. 1271
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 1387

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 1411

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1416

DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1417

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:

  • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
  • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
  • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-264-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1504
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2747:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów