Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

SŁOWO WSTĘPNE | str. 21

ROZDZIAŁ 1
Pojęcie i systematyka prawa pracy | str. 25

1.1. Uwagi wstępne | str. 25
1.2. O problemach definiowania i definicji prawniczych | str. 28
1.3. Sposoby definiowania prawa pracy i ich periodyzacja w literaturze polskiego prawa pracy | str. 33
1.4. Definicje legalne prawa pracy w polskim ustawodawstwie | str. 46
1.5. Definiowanie działów prawa pracy | str. 53
1.6. "Prawo pracy" czy "prawo socjalne"? | str. 59
1.7. "Prawo pracy" czy "prawo zatrudnienia"? | str. 66
1.8. Systematyka prawa pracy | str. 85
1.8.1. Uwagi ogólne | str. 85
1.8.2. O tzw. tradycyjnych podziałach prawa pracy i ich wpływie na systematykę polskiego prawa pracy | str. 89
1.8.3. O tzw. aktualnych systematykach polskiego prawa pracy | str. 95

ROZDZIAŁ 2
Przedmiot prawa pracy | str. 108

2.1. Uwagi wstępne | str. 108
2.2. Stosunki pracy | str. 124
2.2.1. Umowne stosunki pracy | str. 124
2.2.2. Pozaumowne stosunki pracy | str. 139
2.2.2.1. Stosunki pracy z powołania | str. 139
2.2.2.2. Stosunki pracy z mianowania | str. 143
2.2.2.3. Stosunki pracy z wyboru | str. 146
2.2.2.4. Spółdzielcze stosunki pracy | str. 148
2.3. Stosunki związane ze stosunkami pracy | str. 150
2.3.1. Zbiorowe stosunki prawa pracy | str. 150
2.3.2. Procesowe stosunki prawa pracy | str. 155
2.3.3. Stosunki prawne związane z nadzorem nad warunkami pracy i kontrolą przestrzegania prawa pracy | str. 161
2.3.4. Stosunki prawne związane z promocją zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu | str. 163
2.3.5. Inne stosunki prawa pracy | str. 164

ROZDZIAŁ 3
Miejsce prawa pracy w systemie prawa | str. 166

3.1. Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału | str. 166
3.2. Wyodrębnienie prawa pracy | str. 169
3.3. Relacje prawa pracy do wybranych gałęzi prawa | str. 175
3.3.1. Uwagi wstępne | str. 175
3.3.2. Prawo pracy a prawo konstytucyjne | str. 175
3.3.3. Prawo pracy a prawo cywilne | str. 178
3.3.4. Prawo pracy a prawo administracyjne | str. 183
3.3.5. Prawo pracy a prawo karne | str. 187
3.3.6. Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych | str. 188
3.3.7. Prawo pracy a prawo podatkowe | str. 192
3.3.8. Prawo pracy a tzw. procesowe prawo pracy | str. 194

ROZDZIAŁ 4
Aksjologiczne podstawy prawa pracy | str. 201

4.1. Uwagi wstępne | str. 201
4.2. Godność człowieka (pracownika) jako centralna wartość w prawie pracy | str. 209
4.3. Wolność pracy | str. 216
4.4. Prawo do pracy | str. 219
4.5. Równość | str. 226
4.6. Sprawiedliwość społeczna | str. 235
4.7. Solidarność | str. 250
4.8. Życie i zdrowie | str. 258
4.9. Wolność religii i wolność sumienia | str. 266
4.9.1. Uwagi wstępne | str. 266
4.9.2. Wolność religii | str. 268
4.9.3. Wolność sumienia | str. 283
4.10. Godność osobista (cześć) | str. 300
4.11. Prywatność | str. 304
4.12. Rodzina | str. 317
4.13. Podsumowanie | str. 327

ROZDZIAŁ 5
Etyczna natura pracy ludzkiej | str. 329


ROZDZIAŁ 6
Powstanie i ewolucja prawa pracy | str. 340

6.1. Uwagi wstępne | str. 340
6.2. Formy regulacji pracy zarobkowej przed rewolucją przemysłową | str. 341
6.3. Rewolucja przemysłowa i powstanie prawa pracy | str. 345
6.4. Okres międzywojenny | str. 353
6.5. Okres od zakończenia II wojny światowej do początku lat 70. XX w. | str. 358
6.6. Lata 70. i 80. XX w. | str. 364
6.7. Przełom XX i XXI w. | str. 369
6.8. Podsumowanie | str. 384

ROZDZIAŁ 7
Uwarunkowania rozwoju współczesnego prawa pracy | str. 388

7.1. Uwagi wstępne | str. 388
7.2. Kontekst przekształceń prawa pracy | str. 390
7.3. Zróżnicowanie prawnych form świadczenia pracy | str. 396
7.4. Dyferencja i zakres przedmiotowy prawa pracy | str. 407
7.5. Zbiorowe stosunki pracy | str. 413
7.6. Wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego | str. 418
7.7. Granice prawa pracy | str. 424
7.8. Podsumowanie | str. 431

ROZDZIAŁ 8
Podmioty prawa pracy | str. 434

8.1. Uwagi wstępne | str. 434
8.2. Podmioty typowe dla indywidualnych stosunków pracy | str. 435
8.2.1. Pracownik | str. 436
8.2.2. Pracodawca | str. 440
8.2.3. Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy | str. 442
8.2.4. Kandydat na pracownika | str. 443
8.2.5. Rodzina zmarłego pracownika | str. 443
8.3. Podmioty typowe dla zbiorowego prawa pracy | str. 445
8.3.1. Związki zawodowe | str. 445
8.3.2. Rady pracowników | str. 447
8.3.3. Inne ciała przedstawicielskie | str. 449
8.3.4. Załoga | str. 451
8.3.5. Inwestor | str. 453
8.3.6. Organizacje pracodawców | str. 455
8.4. Podmioty prawa pracy w procesowym prawie pracy | str. 456

ROZDZIAŁ 9
Funkcje prawa pracy | str. 459

9.1. Uwagi wstępne | str. 459
9.2. Pojęcie funkcji prawa pracy | str. 469
9.3. Ochronna funkcja prawa pracy | str. 477
9.3.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy funkcji ochronnej | str. 479
9.3.2. Płaszczyzny funkcji ochronnej | str. 480
9.4. System ochrony pracowników w prawie pracy | str. 489
9.5. Rola organów państwowych w zapewnieniu przestrzegania uprawnień pracowniczych | str. 494
9.6. Specyfika funkcji organizacyjnej jako funkcji prawa pracy oraz jej relacje z funkcją ochronną | str. 495
9.7. Organizacyjna funkcja prawa pracy | str. 500
9.8. Uwarunkowania skuteczności działania organizacyjnej funkcji prawa pracy | str. 509
9.9. Funkcja organizacyjna a prawidłowe stanowienie norm prawnych | str. 511

ROZDZIAŁ 10
Właściwości prawa pracy | str. 517

10.1. Pojęcie właściwości gałęzi prawa pracy | str. 517
10.2. Właściwości a funkcje i zasady prawa pracy | str. 519
10.3. Wpływ związków genetycznych prawa pracy z prawem cywilnym i administracyjnym na właściwości prawa pracy | str. 520
10.4. Wyodrębnienie i klasyfikacja właściwości prawa pracy do 1989 r. | str. 523
10.5. Transformacja ustrojowo-gospodarcza a właściwości prawa pracy | str. 526
10.6. Złożoność metod regulacji | str. 531
10.7. Uprzywilejowanie pracownika oraz występowanie norm prawnych o szczególnym charakterze | str. 537
10.8. Dynamika prawa pracy i ekspansja prawa pracy | str. 542
10.9. Uniformizm prawa pracy | str. 552
10.10. Dyferencjacja prawa pracy | str. 554
10.11. Szczególny (swoisty) charakter źródeł prawa pracy | str. 567
10.12. Udział partnerów społecznych w dialogu społecznym i tworzeniu prawa pracy | str. 575
10.13. Podsumowanie | str. 579

ROZDZIAŁ 11
Modele tworzenia prawa pracy | str. 581

11.1. Uwagi wstępne | str. 581
11.2. Model międzynarodowy | str. 582
11.3. Model unijny | str. 583
11.4. Model ustawodawczy | str. 585
11.5. Model wykonawczy | str. 586
11.6. Model negocjacyjny | str. 588
11.7. Model decyzyjny | str. 590
11.8. Model negocjacyjno-decyzyjny | str. 594
11.9. Model heterogeniczny | str. 595
11.10. Model tworzenia norm zwyczajowych | str. 596
11.11. Zasady tworzenia prawa pracy | str. 599

ROZDZIAŁ 12
Sposoby ujęcia prawa pracy | str. 602

12.1. Prawo pracy w ujęciu publicznoprawnym | str. 602
12.1.1. Charakter prawny obowiązków ustawowych | str. 604
12.1.2. Dobro wspólne a solidarność społeczna | str. 606
12.1.3. Włączenie społeczne i inne wartości zbiorowe jako podstawowy element dobra wspólnego w prawie pracy | str. 609
12.1.4. Wolność pracy (prawo do pracy) jako kwintesencja samorealizacji jednostki | str. 610
12.1.5. Umowa o pracę jako umowa prawa publicznego | str. 611
12.1.6. Pracodawca jako podmiot administrujący | str. 613
12.1.7. Zasada uprzywilejowania a publiczne prawo pracy | str. 615
12.1.8. Zbiorowe prawo pracy a publicznoprawne ujęcie prawa pracy | str. 616
12.1.9. Przedmiot prawa pracy a publicznoprawne ujęcie prawa pracy | str. 617
12.2. Prawo pracy w ujęciu heterogenicznym | str. 618
12.2.1. Uwagi wstępne | str. 618
12.2.2. Przedmiot prawa pracy a heterogeniczne ujęcie prawa pracy | str. 619
12.2.3. Umowne i pozaumowne stosunki pracy | str. 622
12.2.4. Relacje prawa pracy do innych gałęzi prawa | str. 625
12.2.5. Podsumowanie | str. 628

ROZDZIAŁ 13
Charakter norm prawa pracy | str. 630


ROZDZIAŁ 14
Pojęcie, systematyka i hierarchia źródeł prawa pracy | str. 646


ROZDZIAŁ 15
Konstytucyjne źródła prawa pracy | str. 666

15.1. Uwagi wstępne | str. 666
15.2. Konstytucyjny system formalnych źródeł prawa | str. 668
15.3. Konstytucja jako źródło prawa pracy - zakres i relacje między regulacjami dotyczącymi wolności i praw związanych z pracą | str. 681
15.4. Ogólne reguły dotyczące ram ustroju pracy oraz wolności i praw związanych z pracą | str. 684
15.5. Ochrona wolności i praw człowieka oraz warunki ich ograniczenia | str. 690
15.6. Sposób ujęcia i charakter regulacji konstytucyjnych wolności i praw dotyczących pracy | str. 693
15.7. Charakterystyka podstawowych konstytucyjnych ram ustrojowych prawa pracy | str. 698
15.7.1. Zasada sprawiedliwości społecznej | str. 698
15.7.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej | str. 710
15.7.3. Zasada ochrony pracy i państwowy nadzór nad warunkami pracy | str. 714
15.8. Charakterystyka podstawowych zasad katalogu wolności i praw jednostek | str. 721
15.8.1. Uwagi wstępne | str. 721
15.8.2. Zasada godności - jej poszanowanie i ochrona | str. 722
15.8.3. Zasada równości wobec prawa oraz niedyskryminacji | str. 727
15.9. Konstytucyjne wolności i prawa podmiotów indywidualnych w stosunkach pracy | str. 733
15.9.1. Wolność pracy | str. 733
15.9.2. Wolność wyboru zawodu | str. 738
15.9.3. Wolność wykonywania zawodu | str. 739
15.9.4. Wolność wyboru miejsca pracy | str. 742
15.9.5. Wynagrodzenie | str. 742
15.9.6. Obowiązek państwa prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego i produktywnego zatrudnienia | str. 745
15.9.7. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str. 748
15.9.8. Prawa pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów | str. 758
15.9.9. Zakaz zatrudniania dzieci | str. 765
15.10. Konstytucyjne źródła zbiorowych stosunków pracy | str. 765
15.10.1. Uwagi wstępne | str. 765
15.10.2. Swoboda tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych . 766
15.10.3. Prawa do rokowań, strajku i innych form protestu | str. 771
15.11. Wolność i prawa pracownicze w warunkach stanów nadzwyczajnych | str. 774

ROZDZIAŁ 16
Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pracy | str. 777

16.1. Pojęcie prawa międzynarodowego i europejskiego i ich znaczenie jako źródeł prawa | str. 777
16.2. Znaczenie prawa międzynarodowego i europejskiego w polskim porządku prawnym | str. 786
16.3. Umowy dwustronne jako źródło międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na polskie prawo pracy | str. 791
16.4. Dokumenty wydawane przez organizacje międzynarodowe jako źródło międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na polskie prawo pracy | str. 792
16.5. Regulacje Unii Europejskiej i ich rola jako źródła prawa pracy | str. 800
16.6. Podsumowanie | str. 810

ROZDZIAŁ 17
Ustawowe i wykonawcze źródła prawa pracy | str. 811

17.1. Ustawy jako źródła prawa pracy | str. 811
17.2. Kodeks pracy jako źródło prawa pracy | str. 817
17.2.1. Kodyfikacja prawa pracy - zagadnienia ogólne | str. 817
17.2.2. Charakterystyka polskiego kodeksu pracy jako źródła prawa pracy | str. 821
17.3. Ustawy pozakodeksowe jako źródła prawa pracy | str. 826
17.4. Kodeks cywilny jako subsydiarne źródło regulacji stosunku pracy | str. 830
17.5. Rozporządzenia jako źródła prawa pracy | str. 838

ROZDZIAŁ 18
Swoiste źródła prawa pracy | str. 843

18.1. Źródła "swoiste" - geneza i funkcje | str. 843
18.2. Układy zbiorowe pracy w systemie prawa pracy | str. 851
18.2.1. Podstawy prawne regulacji układowej | str. 851
18.2.2. Charakter prawny układu zbiorowego pracy | str. 854
18.2.3. Strony układów zbiorowych pracy | str. 858
18.2.4. Formowanie się strony pracowniczej układu zbiorowego pracy | str. 861
18.2.4.1. Układ ponadzakładowy | str. 862
18.2.4.2. Układ zakładowy | str. 865
18.2.5. Strona pracownicza układu zbiorowego pracy | str. 868
18.2.5.1. Układ ponadzakładowy | str. 868
18.2.5.2. Układ zakładowy | str. 869
18.2.6. Zasady ustalania "reprezentatywności" układowej | str. 871
18.2.7. Zasady ustalania "reprezentatywności" zakładowych organizacji związkowych | str. 876
18.2.8. Kwestia reprezentatywności organizacji pracodawców | str. 879
18.2.9. Treść układu zbiorowego pracy | str. 880
18.2.10. Zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy | str. 887
18.2.11. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy | str. 890
18.2.11.1. Rokowania układowe | str. 890
18.2.11.2. Forma i czas obowiązywania układu | str. 896
18.2.11.3. Rejestracja i wejście w życie układu | str. 898
18.2.11.4. Zmiana treści układu | str. 902
18.2.11.5. Rozwiązanie układu | str. 903
18.2.11.6. Zawieszenie stosowania układu | str. 910
18.3. Inne porozumienia zbiorowe w systemie prawa pracy | str. 911
18.3.1. Uwagi wstępne | str. 911
18.3.2. Pojęcie porozumienia zbiorowego, jego rodzaje i funkcje | str. 914
18.3.3. Porozumienia zbiorowe "nazwane" | str. 922
18.3.4. Porozumienia zbiorowe "nienazwane" | str. 926
18.3.5. Uznanie porozumienia zbiorowego jako normatywnego porozumienia zbiorowego | str. 938
18.4. Regulaminy w systemie prawa pracy | str. 942
18.4.1. Uwagi wstępne | str. 942
18.4.2. Kształtowanie regulaminów i ich charakteru prawnego | str. 944
18.4.3. Charakter prawny współczesnych regulaminów w prawie pracy oraz określenie charakteru norm w nich zawartych | str. 948
18.4.4. Sposób przyjmowania regulaminów | str. 951
18.4.5. Zakres regulacji i wzajemne relacje regulaminów do pozostałych "swoistych" źródeł prawa pracy | str. 954
18.4.6. Regulaminy a kodeksy moralne | str. 958
18.5. Statuty w systemie prawa pracy | str. 959
18.5.1. Uwagi wstępne | str. 959
18.5.2. Postanowienia statutów a prawo pracy | str. 961
18.5.3. Umiejscowienie postanowień statutu w tzw. hierarchii źródeł prawa pracy | str. 967
18.5.4. Podsumowanie | str. 968

ROZDZIAŁ 19
Ogólnoteoretyczne aspekty wyodrębnienia zasad prawa pracy | str. 970


ROZDZIAŁ 20
Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy | str. 998

20.1. Prawo do pracy | str. 998
20.1.1. Uwagi wstępne | str. 998
20.1.2. Podstawy prawne | str. 1000
20.1.3. Treść prawa do pracy | str. 1015
20.1.3.1. Prawo do zatrudnienia swobodnie wybranego | str. 1016
20.1.3.2. Prawo do zatrudnienia z gwarantowanym przez państwo wynagrodzeniem minimalnym | str. 1032
20.1.3.3. Prawo do pomocy w podjęciu zatrudnienia | str. 1035
20.2. Swoboda nawiązania stosunku pracy | str. 1040
20.2.1. Uwagi wstępne | str. 1040
20.2.2. Treść zasady swobody nawiązania stosunku pracy | str. 1044
20.2.2.1. Zgodna wola stron jako warunek nawiązania stosunku pracy | str. 1044
20.2.2.2. Sposób złożenia zgodnych oświadczeń woli stron oraz ich forma | str. 1050
20.2.2.3. Swoboda wyboru podstawy zatrudnienia | str. 1052
20.2.2.4. Swoboda kształtowania treści stosunku pracy | str. 1054
20.3. Zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika | str. 1056
20.3.1. Uwagi wstępne | str. 1056
20.3.2. Podstawy prawne | str. 1057
20.3.3. Treść zasady | str. 1066
20.4. Zasada równości pracowników w dziedzinie zatrudnienia i niedyskryminacji w zatrudnieniu | str. 1084
20.4.1. Uwagi wstępne | str. 1084
20.4.2. Podstawy prawne | str. 1084
20.4.3. Treść zasady | str. 1087
20.5. Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę | str. 1101
20.5.1. Uwagi wstępne | str. 1101
20.5.2. Podstawy prawne | str. 1103
20.5.3. Treść zasady | str. 1108
20.6. Zasada prawa do wypoczynku | str. 1113
20.6.1. Podstawy prawne | str. 1113
20.6.2. Treść zasady | str. 1117
20.7. Zasada zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str. 1122
20.7.1. Podstawy prawne | str. 1122
20.7.2. Treść zasady | str. 1125
20.8. Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników | str. 1128
20.9. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str. 1131
20.10. Zasada uprzywilejowania pracownika | str. 1134

ROZDZIAŁ 21
Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy | str. 1143

21.1. Zasada wolności związkowej w stosunkach pracy | str. 1143
21.1.1. Uwagi wstępne | str. 1143
21.1.2. Podstawy prawne | str. 1146
21.1.3. Treść zasady | str. 1151
21.1.3.1. Wolność koalicji ludzi pracy | str. 1152
21.1.3.2. Wolność koalicji pracodawców | str. 1154
21.1.3.3. Negatywna wolność związkowa | str. 1156
21.1.3.4. Wolność działania organizacji pracowników i pracodawców | str. 1157
21.2. Zasada dialogu społecznego w stosunkach pracy | str. 1164
21.2.1. Uwagi wstępne | str. 1164
21.2.2. Podstawy prawne | str. 1166
21.2.3. Treść zasady | str. 1168
21.3. Zasada partycypacji pracowników w zarządzaniu zakładem pracy | str. 1172
21.3.1. Uwagi wstępne | str. 1172
21.3.2. Podstawy prawne | str. 1173
21.3.3. Treść zasady | str. 1179
21.4. Zasada wolności akcji zbiorowych w stosunkach pracy | str. 1186
21.4.1. Uwagi wstępne | str. 1186
21.4.2. Podstawy prawne | str. 1187
21.4.3. Treść zasady | str. 1188

ROZDZIAŁ 22
Podstawowe zasady procesowego prawa pracy | str. 1193

22.1. Zasada szczególnej ochrony słusznych interesów pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 1193
22.2. Zasada prawdy obiektywnej w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 1202
22.3. Zasada polubownego likwidowania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 1207

ROZDZIAŁ 23
Typy stosowania prawa pracy | str. 1215

23.1. Uwagi wstępne | str. 1215
23.2. Typy stosowania prawa a prawo pracy | str. 1219
23.2.1. Administracyjny typ stosowania prawa pracy | str. 1220
23.2.2. Kierowniczy typ stosowania prawa pracy | str. 1221
23.2.3. Sądowy typ stosowania prawa pracy | str. 1223
23.3. Proces stosowania prawa pracy w ujęciu decyzyjnym | str. 1225

ROZDZIAŁ 24
Rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania prawa pracy | str. 1229

24.1. Uwagi wstępne | str. 1229
24.2. Funkcje Sądu Najwyższego w polskim systemie sądownictwa pracy | str. 1231
24.3. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kodeks pracy | str. 1236
24.4. Orzecznictwo sądów administracyjnych | str. 1242
24.5. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 1244
24.6. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 1247
24.7. Wzajemnie oddziaływanie nauki prawa pracy i judykatury | str. 1250

ROZDZIAŁ 25
Metodologia wykładni przepisów prawa pracy | str. 1253

25.1. Uwagi wstępne | str. 1253
25.2. Znaczenie terminu "wykładnia prawa" | str. 1255
25.3. Przedmiot wykładni prawa pracy | str. 1257
25.4. Rodzaje wykładni prawa pracy | str. 1259
25.5. Etapy wykładni prawa | str. 1265
25.6. Problem luk w prawie pracy | str. 1273

ROZDZIAŁ 26
Zwyczaj w prawie pracy | str. 1277

26.1. Uwagi wstępne | str. 1277
26.2. Zwyczaj a prawo zwyczajowe | str. 1278
26.3. Zwyczaj a klauzule generalne | str. 1280
26.4. Zwyczaj a stosowanie prawa pracy | str. 1283
26.4.1. Uwagi wstępne | str. 1283
26.4.2. Treść zobowiązań w prawie pracy | str. 1285
26.4.3. Wykonanie zobowiązań | str. 1289
26.5. Podsumowanie | str. 1294

ROZDZIAŁ 27
Zdarzenia prawne w prawie pracy | str. 1296

27.1. Uwagi wstępne | str. 1296
27.2. Zdarzenia prawne prawa pracy | str. 1297
27.3. Typy zdarzeń prawnych w prawie pracy | str. 1300
27.3.1. Zdarzenia prawne sensu stricto | str. 1300
27.3.2. Czynności z zakresu prawa pracy | str. 1301
27.3.2.1. Czynności prawne w prawie pracy | str. 1301
27.3.2.2. Rodzaje czynności prawnych | str. 1301
27.3.2.3. Oświadczenie woli jako element czynności prawnej | str. 1304
27.3.2.3.1. Forma czynności prawnych | str. 1305
27.3.2.3.2. Wady oświadczenia woli | str. 1308
27.3.2.3.3. Wykładnia oświadczeń woli | str. 1317
27.3.2.3.4. Zawieranie umów | str. 1319
27.3.2.3.5. Treść czynności prawnych | str. 1320
27.3.2.4. Czynności zbiorowego prawa pracy | str. 1324
27.3.3. Czynności kierownicze | str. 1325
27.3.3.1. Czynności dyrektywne | str. 1326
27.3.3.2. Czynności dyscyplinarne | str. 1326
27.3.3.3. Czynności dystrybutywne | str. 1327
27.4. Oświadczenia wiedzy | str. 1328
27.5. Orzeczenia sądu i decyzje administracyjne | str. 1329

ROZDZIAŁ 28
Prawa podmiotowe w prawie pracy | str. 1331

28.1. Konstrukcja, istota i nabycie praw podmiotowych | str. 1331
28.2. Ustanie, utrata i zrzeczenie się prawa podmiotowego | str. 1336
28.3. Rodzaje praw podmiotowych | str. 1338
28.3.1. Rodzaje praw podmiotowych według kryterium ich budowy | str. 1338
28.3.2. Rodzaje praw podmiotowych według przedmiotu ich treści | str. 1341
28.4. Dopuszczalność ograniczenia prawa podmiotowego | str. 1342
28.4.1. Kontraktowe ograniczenie prawa podmiotowego | str. 1343
28.4.2. Ustawowe ograniczenie prawa podmiotowego | str. 1344
28.5. Realizacja prawa podmiotowego | str. 1346
28.6. Zagadnienie nadużycia prawa w prawie pracy | str. 1349
28.7. Klauzule generalne | str. 1359
28.7.1. Pojęcie klauzul generalnych i wzajemna ich relacja | str. 1359
28.7.2. Zasady współżycia społecznego - zakres znaczeniowy i mechanizm działania | str. 1371
28.7.3. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa - zakres znaczeniowy i mechanizm działania | str. 1383
28.7.4. Określenie relacji między klauzulami zasady współżycia społecznego a społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa | str. 1387
28.8. Problem dobrej wiary i słuszności w prawie pracy | str. 1392

ROZDZIAŁ 29
Roszczenia w prawie pracy | str. 1400


ROZDZIAŁ 30
Domniemania i fikcje prawne w prawe pracy | str. 1415

30.1. Zagadnienia pojęciowe | str. 1415
30.2. Fikcje prawne w przepisach prawa pracy | str. 1423
30.3. Domniemania prawne w prawie pracy | str. 1429

ROZDZIAŁ 31
Ciężar dowodu w prawie pracy | str. 1431

31.1. Uwagi wstępne | str. 1431
31.2. Regulacja ciężaru dowodu w prawie pracy | str. 1434
31.2.1. Uwagi ogólne | str. 1434
31.2.2. Zmiany rozkładu ciężaru dowodu | str. 1437
31.3. Rozkład ciężaru dowodu w indywidualnym prawie pracy | str. 1442
31.3.1. Domniemania związane z nawiązaniem stosunku pracy | str. 1442
31.3.2. Ciężar dowodzenia przyczyn wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy | str. 1447
31.3.3. Ciężar dowodzenia roszczeń pracowniczych uzależnionych od możliwości pracodawcy | str. 1452
31.3.4. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 1455
31.3.4.1. Odpowiedzialność materialna według zasad ogólnych | str. 1455
31.3.4.2. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone | str. 1456
31.3.5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków wobec pracownika | str. 1462
31.3.5.1. Uwagi ogólne | str. 1462
31.3.5.2. Ciężar dowodzenia roszczeń wywodzonych z nakazu równego traktowania pracowników | str. 1462
31.3.5.3. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu | str. 1471
31.3.6. Ciężar dowodu świadczenia pracy nadliczbowej | str. 1473
31.4. Ciężar dowodu w stosunkach zbiorowego prawa pracy | str. 1475
31.5. Problem ciężaru dowodu w administracyjnych stosunkach prawa pracy | str. 1480

ROZDZIAŁ 32
Sankcje w prawie pracy | str. 1485

32.1. Uwagi wstępne | str. 1485
32.2. Odpowiedzialność kompensacyjna podmiotów prawa pracy | str. 1489
32.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników | str. 1489
32.2.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza zbiorowych podmiotów prawa pracy | str. 1497
32.3. Odpowiedzialność podmiotów prawa pracy o charakterze niekompensacyjnym | str. 1501
32.3.1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna | str. 1501
32.3.2. Odpowiedzialność karna i za wykroczenia | str. 1508
32.3.3. Sankcje wadliwych czynności prawnych | str. 1514
32.4. Szczególne sankcje prawa pracy | str. 1516
32.4.1. Sankcje szczególne stosowane wobec pracowników | str. 1516
32.4.2. Sankcje szczególne stosowane wobec zbiorowych podmiotów prawa pracy | str. 1518

ROZDZIAŁ 33
Intertemporalne prawo pracy | str. 1521


WYKAZ SKRÓTÓW | str. 1553

BIBLIOGRAFIA | str. 1561

ORZECZENIA | str. 1713

INDEKS RZECZOWY | str. 1741

Ukryj

Opis:

Tom I Systemu Prawa Pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:
– - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
– przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
– podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
– ewolucji i rozwoju prawa pracy
– funkcji i właściwości prawa pracy,
– charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
– źródeł prawa pracy,
– zasad prawa pracy ,
– typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
– zdarzeń prawa pracy,
– roszczeń w prawie pracy,
– sankcji w prawie pracy,
– intertemporalnego prawa pracy.
Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.
Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-784-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1764
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2952:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów