Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

Omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy k.p.c. i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw.

więcej

Autorzy: Małgorzata Manowska,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-3088:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Pojęcie i skład kosztów procesu i kosztów sądowych | str. 19

1. Definicja kosztów procesu | str. 19
1.1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony | str. 20
1.2. Koszty mediacji | str. 26
1.3. Charakter katalogu kosztów procesu | str. 30
2. Pojęcie, charakter i rodzaje opłat sądowych | str. 32
2.1. Obowiązek uiszczania opłat sądowych | str. 33
2.2. Rodzaje opłat sądowych | str. 33
2.2.1. Opłata stała | str. 34
2.2.2. Opłata stosunkowa | str. 46
2.2.3. Opłata podstawowa | str. 51
2.2.4. Opłata tymczasowa | str. 53
2.3. Rygor zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia braku fiskalnego pisma procesowego | str. 58
2.4. Opłaty od środków zaskarżenia | str. 62
3. Opłaty sądowe w procesie - wybrane zagadnienia szczegółowe | str. 70
3.1. Kumulacja roszczeń | str. 70
3.2. Opłaty sądowe w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa | str. 73
3.3. Opłaty sądowe w postępowaniach odrębnych | str. 74
4. Opłaty sądowe w postępowaniu nieprocesowym - wybrane zagadnienia szczegółowe | str. 79
4.1. Rodzaj opłaty sądowej pobieranej w postępowaniu nieprocesowym | str. 79
4.2. Opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego | str. 91
4.2.1. Opłata sądowa od wniosku dotyczącego zmiany rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej | str. 92
4.2.2. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego | str. 95
4.3. Opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa rzeczowego | str. 97
4.3.1. Opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności oraz od wniosku o stwierdzenie nabycia praw przez zasiedzenie | str. 97
4.3.2. Opłata sądowa od wniosku dotyczącego zarządu rzeczą wspólną | str. 99
4.3.3. Opłata sądowa od wniosku o zniesienie współwłasności | str. 104
4.4. Opłata sądowa w sprawach o wpis w księdze wieczystej | str. 105
4.4.1. Opłata sądowa od wniosku o wpis prawa użytkowania wieczystego | str. 105
4.4.2. Opłata sądowa od wniosku o wpis udziału w prawie własności | str. 107
4.4.3. Opłata sądowa w sprawach dotyczących nabycia kilku udziałów w prawie własności przez jedną osobę | str. 112
4.4.4. Opłata sądowa w sprawach o wpis nabywcy spółki prawa handlowego | str. 117
4.4.5. Opłata sądowa od wniosków o wpis do różnych ksiąg wieczystych | str. 120
4.4.6. Opłata sądowa od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych | str. 121
4.4.7. Opłata sądowa od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń | str. 123
4.4.8. Opłata sądowa od wniosku o wpis prawa odrębnej własności lokalu | str. 125
4.5. Opłata sądowa w sprawach spadkowych | str. 132
4.5.1. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku | str. 132
4.5.2. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 135
4.5.3. Opłata sądowa od wniosku o dział spadku | str. 137
4.6. Opłata sądowa w sprawach rejestrowych | str. 140
4.7. Opłata sądowa w innych sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym | str. 146
5. Wydatki sądowe | str. 147
5.1. Pojęcie i katalog wydatków sądowych | str. 147
5.2. Zaliczka na pokrycie wydatków | str. 149
5.3. Wydatki związane z pełnieniem roli świadka | str. 151
5.3.1. Zwrot kosztów podróży | str. 152
5.3.2. Zwrot kosztów noclegu i utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej | str. 160
5.3.3. Zwrot zarobku lub utraconego dochodu | str. 161
5.3.4. Zwrot innych kosztów poniesionych przez świadka | str. 166
5.4. Wydatki związane z opinią biegłego | str. 168
5.4.1. Prawo biegłego do wynagrodzenia | str. 168
5.4.2. Fałszywa opinia jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str. 179
5.4.3. Nierzetelna opinia jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str. 182
5.4.4. Złożenie opinii z opóźnieniem jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str. 186
5.4.5. Wynagrodzenie biegłego za stawiennictwo w sądzie | str. 188
5.4.6. Zwrot wydatków poniesionych przez biegłego | str. 189
5.4.7. Zwrot kosztów poniesionych przez tłumacza | str. 191
5.5. Tryb przyznania wynagrodzenia i zwrotu kosztów świadkom, biegłym, tłumaczom | str. 199
6. Koszty procesu ponoszone przez stronę | str. 205
6.1. Zwrot kosztów przejazdu strony do sądu | str. 206
6.2. Zwrot stronie utraconego zarobku | str. 210
6.3. Tymczasowe ponoszenie kosztów strony przez Skarb Państwa | str. 213
7. Koszty pełnomocnika procesowego | str. 214
7.1. Koszty procesu strony występującej osobiście w postępowaniu lub zastępowanej przez pełnomocnika niebędącego profesjonalistą | str. 215
7.2. Koszty procesu strony zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika | str. 216
7.2.1. Koszty pełnomocnika inne niż wynagrodzenie | str. 217
7.2.2. Wynagrodzenie pełnomocnika | str. 227

Rozdział II
Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 238

1. Przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych | str. 238
1.1. Zwolnienie od kosztów o charakterze przedmiotowym i podmiotowym | str. 238
1.1.1. Zwolnienie od kosztów z powodu oczywistej zasadności zażalenia | str. 239
1.1.2. Zwolnienie od kosztów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 241
1.2. Zwolnienie od kosztów sądowych udzielone na wniosek strony | str. 252
1.2.1. Wniosek osoby fizycznej | str. 252
1.2.2. Wniosek osoby prawnej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną | str. 265
1.2.3. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych z powodu oczywistej bezzasadności roszczenia lub obrony praw | str. 269
2. Konsekwencje zwolnienia od kosztów sądowych oraz odmowy zwolnienia od obowiązku ich ponoszenia | str. 270
2.1. Skutki całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych | str. 270
2.2. Skutki zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 274
2.3. Skutki oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 287
2.4. Skutki odrzucenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 292

Rozdział III
Orzekanie o kosztach procesu | str. 295

1. Żądanie zwrotu kosztów procesu i kosztów sądowych | str. 295
1.1. Obowiązek złożenia wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str. 295
1.2. Termin do złożenia wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str. 298
1.3. Treść wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str. 310
1.4. Związanie sądu treścią wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str. 313
2. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu i kosztach sądowych | str. 316
2.1. Czas rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str. 316
2.2. Treść rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str. 327
3. Podmioty uprawnione do orzekania o kosztach procesu | str. 331

Rozdział IV
Zasady ponoszenia kosztów procesu | str. 339

1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu - reguła podstawowa | str. 339
2. Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy - reguły uzupełniające | str. 349
2.1. Wzajemne zniesienie kosztów lub stosunkowe ich rozdzielenie | str. 349
2.2. Obciążenie jednej strony obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów | str. 358
3. Zasada słuszności | str. 362
4. Zasada zawinienia | str. 374
5. Rozstrzyganie o kosztach sądowych | str. 379

Rozdział V
Rozstrzygnięcie o kosztach procesu i kosztach sądowych a współuczestnictwo procesowe | str. 386

1. Uwagi ogólne | str. 386
2. Współuczestnictwo materialne | str. 387
3. Współuczestnictwo formalne | str. 394
4. Podział współuczestnictwa procesowego z punktu widzenia obowiązku ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych | str. 397
4.1. Trudności związane z kwalifikacją współuczestnictwa procesowego | str. 397
4.2. Wnoszenie opłat sądowych i zaliczek na poczet wydatków przez współuczestników procesowych | str. 405
4.3. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w przypadku współuczestnictwa procesowego | str. 415

Rozdział VI
Zaskarżalność rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str. 426

1. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez referendarza sądowego | str. 426
2. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez sąd pierwszej instancji | str. 433
3. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez sąd drugiej instancji | str. 448

Rozdział VII
Zasady rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego | str. 455

1. Uwagi ogólne | str. 455
2. Reguły szczególne rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego | str. 458
2.1. Sprzeczność interesów uczestników postępowania | str. 458
2.2. Różny stopień zainteresowania wynikiem sprawy | str. 463
2.3. Brak sprzeczności interesów oraz brak różnego stopnia zainteresowania wynikiem sprawy | str. 464
3. Rodzaje rozstrzygnięć o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 2 i 3 k.p.c. | str. 469
3.1. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 2 k.p.c. | str. 469
3.2. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 3 k.p.c. | str. 471
4. Przepisy szczególne dotyczące reguł ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str. 474
5. Formułowanie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania nieprocesowego | str. 476
6. Reguły rozliczania kosztów postępowania odwoławczego rozpoznawanego w trybie nieprocesowym | str. 482

Bibliografia | str. 485

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw.

W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych,
  • zwrot kosztów procesu i kosztów sądowych,
  • zasady rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego,
  • ponoszenie kosztów procesu i kosztów sądowych przez współuczestników procesowych,
  • rodzaje i charakter opłat sądowych.
Wiele z omawianych kwestii popartych zostało przykładami zaczerpniętymi z praktyki oraz orzecznictwem sądowym, co pozwoli na lepsze zrozumienie prezentowanej problematyki.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, a także radców prawnych i adwokatów. Będzie pomocna aplikantom w nauce do egzaminów sędziowskiego, adwokackiego i radcowskiego. Zainteresuje również wszystkie inne osoby biorące udział w procesie cywilnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-190-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 500
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-3088:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów