Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Administrator zabezpieczeń

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności.

więcej

Autorzy: Michał Kućka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-2652:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział I
Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim | str. 29

1. Uwagi wstępne | str. 29
2. Zabezpieczenia osobiste | str. 30
3. Zabezpieczenia rzeczowe | str. 32
3.1. Zabezpieczenia akcesoryjne | str. 33
3.1.1. Zasada "jedna wierzytelność - jedno prawo zastawnicze" | str. 36
3.1.2. Tożsamość podmiotowa - cecha wewnętrzna czy zewnętrzna wobec akcesoryjności? | str. 39
3.2. Zabezpieczenia nieakcesoryjne | str. 43

Rozdział II
Administrator zastawu i administrator hipoteki - zagadnienia wspólne | str. 47

1. Uwagi wstępne | str. 47
2. Zastępstwo pośrednie | str. 50
2.1. Surogaty zabezpieczenia | str. 62
2.2. Wykonanie zabezpieczenia przez administratora w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności - uwagi wstępne | str. 63
2.3. Skutki wykonania zabezpieczenia: rozliczenia pomiędzy administratorem a wierzycielami | str. 65
3. Nieprzydatność pojęcia "powiernictwo" dla określenia stosunku łączącego administratora z wierzycielami | str. 71
4. Upoważnienie rzeczowe | str. 75
5. Wspólne prawo zastawnicze (wspólne zabezpieczenie) | str. 83
5.1. Solidarność czynna | str. 91
5.2. Brak wspólności wierzytelności | str. 93
5.3. Powołanie administratora dla zabezpieczenia jednej lub wielu wierzytelności jednego wierzyciela lub jednej (wspólnej) wierzytelności wielu wierzycieli | str. 96
5.4. Wspólne prawo zastawnicze - wspólność ułamkowa czy łączna? | str. 105

Rozdział III
Administrator zastawu | str. 111

1. Uwagi wstępne | str. 111
2. Powołanie administratora zastawu | str. 114
2.1. Pierwotne i wtórne powołanie administratora zastawu | str. 115
2.1.1. Pierwotne powołanie administratora zastawu | str. 115
2.1.2. Wtórne powołanie administratora zastawu | str. 116
2.1.2.1. Przekształcenie pojedynczego zastawu rejestrowego we wspólny | str. 117
2.1.2.2. Powołanie administratora zastawu dla zabezpieczenia wielu wierzytelności wielu wierzycieli, gdy co najmniej jednemu z wierzycieli przysługuje więcej niż jedna wierzytelność | str. 120
2.1.3. Powołanie administratora zastawu dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu papierów wartościowych emitowanych w serii (w szczególności obligatariuszy) | str. 121
2.2. Umowa powołująca administratora zastawu | str. 122
2.2.1. Charakter prawny umowy | str. 124
2.2.2. Wybór prawa obcego | str. 131
2.2.3. Minimalna treść umowy | str. 133
2.2.4. Forma umowy | str. 137
2.3. Wpis w rejestrze zastawów | str. 137
3. Prawa i obowiązki administratora zastawu | str. 143
3.1. Uwagi ogólne | str. 143
3.2. Zaspokojenie wierzycieli | str. 149
4. Zmiana strony umowy powołującej administratora zastawu | str. 155
4.1. Zmiana administratora zastawu | str. 156
4.2. Zmiana wierzyciela | str. 162
4.2.1. Zmiana wierzyciela w drodze nowacji | str. 168
4.2.2. Kumulatywne przystąpienie wierzycieli do wspólnego zastawu rejestrowego | str. 173
5. Wygaśnięcie stosunku prawnego między administratorem zastawu a wierzycielami | str. 175
5.1. Rozwiązanie umowy powołującej administratora zastawu | str. 178
5.2. Upadłość administratora zastawu albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 183
5.3. Upadłość jednego z wierzycieli albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 185
5.4. Upadłość emitenta albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 188

Rozdział IV
Administrator hipoteki | str. 191

1. Uwagi wstępne | str. 191
2. Powołanie administratora hipoteki | str. 192
2.1. Pierwotne i wtórne powołanie administratora hipoteki | str. 193
2.1.1. Pierwotne powołanie administratora hipoteki | str. 193
2.1.2. Wtórne powołanie administratora hipoteki | str. 198
2.1.2.1. Przekształcenie pojedynczej hipoteki we wspólną | str. 201
2.1.2.2. Powołanie administratora hipoteki dla zabezpieczenia wielu wierzytelności wielu wierzycieli, gdy co najmniej jednemu z wierzycieli przysługuje więcej niż jedna wierzytelność | str. 203
2.1.3. Powołanie administratora hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu papierów wartościowych emitowanych w serii (w szczególności obligatariuszy) | str. 204
2.2. Umowa powołująca administratora hipoteki | str. 207
2.2.1. Charakter prawny umowy | str. 210
2.2.2. Wybór prawa obcego | str. 214
2.2.3. Minimalna treść umowy | str. 216
2.2.4. Forma umowy | str. 217
2.3. Wpis w księdze wieczystej | str. 218
3. Prawa i obowiązki administratora hipoteki | str. 225
3.1. Uwagi ogólne | str. 225
3.2. Zaspokojenie wierzycieli | str. 230
4. Zmiana strony umowy powołującej administratora hipoteki | str. 235
4.1. Zmiana administratora hipoteki | str. 236
4.2. Zmiana wierzyciela | str. 241
4.2.1. Zmiana wierzyciela w drodze nowacji | str. 248
4.2.2. Kumulatywne przystąpienie wierzycieli do wspólnej hipoteki | str. 253
5. Wygaśnięcie stosunku prawnego pomiędzy administratorem hipoteki a wierzycielami | str. 255
5.1. Rozwiązanie umowy powołującej administratora hipoteki | str. 259
5.2. Upadłość administratora hipoteki albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 262
5.3. Upadłość jednego z wierzycieli albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 263
5.4. Upadłość emitenta albo restrukturyzacja jego zobowiązań | str. 265

Rozdział V
Rozwiązania modelowe, obowiązujące rozwiązania obce i projektowane rozwiązanie rodzime | str. 269

1. Uwagi wstępne | str. 269
2. Administrator zabezpieczeń według Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju | str. 270
2.1. Model Law on Secured Transactions (Modellgesetz fur Sicherungsgeschafte) | str. 270
2.2. Charge manager | str. 272
3. Modele administratora zabezpieczeń w "Projekcie wspólnych ram odniesienia" (Draft Common Frame of Reference) | str. 279
3.1. Agent of secured creditor | str. 281
3.2. Trustee | str. 284
4. L'agent des suretes (administrator zabezpieczeń - rozwiązanie francuskie) | str. 287
5. Zalogjogosulti bizomanyos (administrator zabezpieczeń - rozwiązanie węgierskie) | str. 289
6. Administrator zabezpieczeń w projektowanej ustawie o sekurytyzacji | str. 293

Rozdział VI
Model administratora zabezpieczeń: rozwiązanie optymalne dla polskiego ustawodawcy | str. 296

1. Uwagi wstępne | str. 296
2. Jednolity model administratora dla rzeczowych zabezpieczeń akcesoryjnych (rejestrowych i pozarejestrowych) | str. 297
3. Administrator - brak podmiotowych ograniczeń | str. 303
4. Administrator - fakultatywny zastępca wierzyciela i obligatoryjny zastępca wierzycieli | str. 304
5. Wierzytelności zabezpieczone wspólnym prawem zastawniczym wykonywanym przez administratora | str. 306
6. Wspolność prawa zastawniczego i przedmiotów uzyskanych w jego wykonaniu | str. 308
7. Powołanie administratora | str. 310
8. Kompetencje administratora | str. 313
9. Wpis administratora do rejestru publicznego prowadzonego dla wspólnego prawa zastawniczego | str. 317
10. Kompetencje wierzycieli, na rzecz których działa administrator | str. 320
11. Zmiana i odwołanie administratora oraz wstąpienie nabywcy wierzytelności w stosunek prawny z administratorem | str. 323
12. Ochrona majątku administratora | str. 326

Bibliografia | str. 329

Indeks rzeczowy | str. 349

Ukryj

Opis:

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje łączące administratora z osobą dającą zabezpieczenie oraz z wierzycielami - nie tylko w jaki sposób dochodzi do powołania administratora, lecz także zaspokojenia wierzycieli. Przeanalizowano także zakres uprawnień administratora w stosunku do zabezpieczenia i zabezpieczonych wierzytelności.

Publikacja zawiera odniesienia do modelowych regulacji prawa zabezpieczeń oraz uwagi prawnoporównawcze. Przedstawiono w niej także model administratora zabezpieczeń jako optymalnego rozwiązania dla polskiego ustawodawcy. W książce poza rozważaniami szczegółowymi dotyczącymi konstrukcji instytucji administratora zawarto również wiele nowatorskich wniosków dotyczących prawa cywilnego, takich jak: akcesoryjność, zastępstwo pośrednie, upoważnienie rzeczowe, wspólność praw podmiotowych.

Książka jest przeznaczona zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych i innych praktyków prawa, którzy w swojej działalności mają do czynienia z instytucją administratora zastawu i hipoteki, jak i dla osób naukowo zajmujących się prawem zabezpieczeń wierzytelności.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-070-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 356
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2652:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów