Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem.

więcej

Autorzy: Grzegorz Jędrejek,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  9 listopada 2016 r.
Kod: KAM-3061;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 174,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Mobbing, dyskryminacja i molestowanie jako patologiczne zjawiska w miejscu pracy | str. 15

1.1. Uwagi wstępne | str. 15
1.2. Mobbing | str. 16
1.3. Dyskryminacja | str. 33
1.4. Molestowanie | str. 41
1.5. Molestowanie seksualne | str. 43
1.6. Nierówne traktowanie | str. 45
1.7. Mobbing i dyskryminacja a inne zjawiska w miejscu pracy | str. 48
1.8. Zbieg patologicznych zachowań w miejscu pracy | str. 50
1.9. Mobbing i dyskryminacja a prawo karne | str. 54
1.10. Podsumowanie | str. 56

Rozdział 2
Rozwiązywanie konfliktów przed dochodzeniem roszczeń | str. 58

2.1. Uwagi wstępne | str. 58
2.2. Spór a konflikt | str. 61
2.3. Rozwiązanie konfliktu a dochodzenie roszczeń | str. 63
2.4. Sposoby rozwiązania konfliktu w miejscu pracy | str. 65
2.5. Rozwiązanie konfliktu w drodze negocjacji z mobberem | str. 69
2.6. Zasady prowadzenia negocjacji | str. 79
2.7. Rozwiązanie konfliktu w drodze mediacji prowadzonej w zakładzie pracy | str. 83
2.8. Rozwiązanie konfliktu w drodze procedur obowiązujących w zakładach pracy | str. 86
2.9. Negocjacje a mediacja | str. 94
2.10. Podsumowanie | str. 100

Rozdział 3
Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu, dyskryminacji i molestowania | str. 102

3.1. Uwagi wstępne | str. 102
3.2. Pojęcie roszczenia | str. 104
3.3. Roszczenia przysługujące w razie mobbingu | str. 105
3.3.1. Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 105
3.3.2. Roszczenia wobec pracodawcy | str. 114
3.3.2.1. Katalog roszczeń | str. 114
3.3.2.2. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu nienależytej realizacji obowiązku wskazanego w art. 943 § 1 k.p. | str. 117
3.3.2.3. Roszczenie o zadośćuczynienie | str. 117
3.3.2.4. Roszczenie o odszkodowanie | str. 122
3.3.3. Roszczenia wobec mobbera | str. 126
3.3.4. Roszczenia wobec pracodawcy, który sam stosuje mobbing | str. 128
3.4. Roszczenia przysługujące w razie dyskryminacji | str. 129
3.5. Roszczenia przysługujące w razie molestowania | str. 134
3.6. Pouczenie sądu o roszczeniach przysługujących powodowi | str. 134
3.7. Zbieg roszczeń | str. 136
3.8. Postulaty de lege ferenda | str. 141
3.9. Podsumowanie | str. 145

Rozdział 4
Wszczęcie postępowania przeciwko pracodawcy | str. 147

4.1. Uwagi wstępne | str. 147
4.2. Pozew | str. 148
4.3. Opłaty od pozwu | str. 159
4.4. Kumulacja roszczeń procesowych | str. 159
4.5. Tryb postępowania. Problem zbiegu postępowań odrębnych | str. 161
4.6. Właściwość i skład sądu | str. 172
4.7. Określenie strony podmiotowej w procesie | str. 179
4.8. Udział prokuratora, organizacji pozarządowych i państwowego inspektora pracy | str. 184
4.9. Podsumowanie | str. 191

Rozdział 5
Obrona w procesie pozwanego pracodawcy | str. 193

5.1. Uwagi wstępne | str. 193
5.2. Sposoby obrony pracodawcy | str. 195
5.3. Katalog i klasyfikacja zarzutów procesowych | str. 197
5.3.1. Zarzuty z zakresu prawa procesowego | str. 197
5.3.2. Zarzuty materialnoprawne | str. 210
5.3.2.1. Zarzut przedawnienia | str. 210
5.3.2.2. Zarzuty dotyczące przesłanek materialnoprawnych mobbingu, molestowania i dyskryminacji | str. 211
5.3.2.2.1. Mobbing | str. 211
5.3.2.2.2. Dyskryminacja | str. 226
5.3.2.2.3. Molestowanie i molestowanie seksualne | str. 239
5.3.2.2.4. Kolejność przedstawienia zarzutów | str. 241
5.4. Problem dopuszczalności powództwa wzajemnego | str. 243
5.5. Uznanie powództwa | str. 246
5.6. Podsumowanie | str. 248

Rozdział 6
Przebieg postępowania wywołanego wniesieniem pozwu z tytułu mobbingu lub dyskryminacji | str. 249

6.1. Wszczęcie postępowania | str. 249
6.2. Postępowanie dowodowe | str. 257
6.2.1. Ciężar dowodu | str. 257
6.2.2. Przebieg postępowania dowodowego | str. 267
6.2.3. Poszczególne środki dowodowe | str. 277
6.2.4. Podsumowanie | str. 281

Rozdział 7
Orzeczenie sądu pierwszej instancji i środki zaskarżenia | str. 283

7.1. Orzeczenie sądu pierwszej instancji | str. 283
7.2. Apelacja | str. 286
7.2.1. Charakter prawny apelacji | str. 286
7.2.2. Wymogi formalne i konstrukcyjne apelacji | str. 287
7.2.3. Zarzuty apelacyjne | str. 288
7.3. Skarga kasacyjna | str. 293
7.4. Inne nadzwyczajne środki zaskarżania orzeczeń | str. 296
7.5. Podsumowanie | str. 300

Rozdział 8
Dochodzenie roszczeń wobec mobbera | str. 301

8.1. Uwagi wstępne | str. 301
8.2. Podstawa prawna odpowiedzialności mobbera lub sprawcy molestowania | str. 302
8.3. Tryb postępowania i właściwość sądu | str. 309
8.4. Obrona pozwanego | str. 311
8.5. Postępowanie dowodowe | str. 314
8.6. Orzeczenia sądu pierwszej instancji | str. 316
8.7. Podsumowanie | str. 316

Rozdział 9
Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę wobec pracownika stosującego mobbing czy też molestowanie | str. 318

9.1. Uwagi wstępne | str. 318
9.2. Podstawa materialnoprawna dochodzenia roszczeń | str. 319
9.3. Dopuszczalność interwencji ubocznej oraz przypozwania mobbera | str. 324
9.4. Współuczestnictwo między pozwanymi pracownikami | str. 329
9.5. Problematyka dotycząca prawomocności materialnej | str. 331
9.6. Podsumowanie | str. 332

Rozdział 10
Dochodzenie roszczeń przez pracowników i pracodawców niesłusznie oskarżanych o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy | str. 333

10.1. Uwagi ogólne | str. 333
10.2. Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy | str. 336
10.3. Naruszenie dóbr osobistych osoby oskarżonej o mobbing | str. 337
10.4. Przebieg postępowania sądowego | str. 340
10.5. Podsumowanie | str. 346

Rozdział 11
Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń przez pracowników poddanych mobbingowi lub dyskryminacji | str. 347

11.1. Uwagi wstępne | str. 347
11.2. Ugoda | str. 351
11.2.1. Charakter prawny ugody | str. 351
11.2.2. Kontrola ugody przez sąd | str. 355
11.2.3. Wykonanie ugody | str. 359
11.3. Pojęcie alternatywnych sposobów dochodzenia roszczeń | str. 359
11.4. Postępowanie mediacyjne | str. 362
11.5. Sąd arbitrażowy | str. 365
11.6. Komisje pojednawcze | str. 368
11.7. Podsumowanie | str. 371

Rozdział 12
Dopuszczalność powództwa grupowego | str. 372


Rozdział 13
Problem dopuszczalności dochodzenia roszczeń przez pracodawcę poddanego mobbingowi i innym patologicznym zachowaniom w miejscu pracy | str. 379


Rozdział 14
Postulaty de lege ferenda | str. 386


Zakończenie | str. 391

Bibliografia | str. 395

Orzecznictwo | str. 403

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z mobbingiem lub dyskryminacją. Wskazano przyczyny niewielkiej skuteczności dochodzenia tych roszczeń przed sądem i omówiono pozasądowe sposoby rozwiązania konfliktu pracowniczego powstałego na tle powyższych zjawisk, w tym rozstrzygnięcie sporu w ramach procedur wewnątrzzakładowych. W szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Sformułowano też postulaty de lege ferenda.

Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących strony w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych. Będzie przydatne także dla pracodawców, którzy uzyskają informacje, w jaki sposób bronić się przed nieuzasadnionymi zarzutami w sprawie mobbingu lub stosowania dyskryminacji oraz jak realizować skuteczną politykę antymobbingowa. Książka powinna zainteresować również pracowników, którzy z lektury dowiedzą się, dlaczego lepiej jest doprowadzić do rozwiązania konfliktu na drodze procedur wewnątrzzakładowych, niż skierować sprawę do sądu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-913-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 416
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-3061;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów