Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne

Publikacja prezentuje główne założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz prawne i techniczne aspekty zmian związane z jego wejściem w życie.

więcej

Autorzy: Magdalena Marucha-Jaworska,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-2864:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Ogólne informacje o rozporządzeniu eIDAS | str. 19

1. Od dyrektywy 1999/93/WE do rozporządzenia eIDAS | str. 20
2. Rozporządzenia a dyrektywy i inne akty prawne Unii Europejskiej | str. 31
3. Systematyka rozporządzenia eIDAS | str. 37
4. Terminy w rozporządzeniu eIDAS | str. 41
5. Przedmiot i zakres zastosowania rozporządzenia eIDAS | str. 43

Rozdział II
Założenia i zasady rozporządzenia eIDAS | str. 45

1. Cele i założenia nowej regulacji europejskiej | str. 45
2. Zasady rozporządzenia eIDAS | str. 47
2.1. Zasada niedyskryminacji podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych | str. 50
2.2. Zasada równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym | str. 55
2.3. Zasada domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna | str. 56
2.4. Zasada domniemania dokładności daty i czasu oraz integralności danych, jakie wskazuje kwalifikowany znacznik czasu | str. 57
2.5. Zasada domniemania integralności danych, dokładności daty i czasu wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego | str. 57
2.6. Zasada wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów, kwalifikowanych pieczęci i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu | str. 58
3. Zasada certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów i pieczęci elektronicznych | str. 58
4. Zasada wzajemnego transgranicznego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej | str. 59
5. Zasada dobrowolności notyfikacji systemów identyfikacji elektronicznej | str. 61
6. Zasada interoperacyjności systemów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania | str. 61
7. Zasada swobodnego obrotu usług zaufania na rynku wewnętrznym | str. 63
8. Zasada swobodnego kreowania usług zaufania na rynkach krajowych | str. 63
9. Zasada neutralności technologicznej i otwartego podejścia do innowacji | str. 64
10. Zasada międzynarodowego uznawania usług zaufania | str. 65
11. Zasada równego dostępu do usług zaufania | str. 66
12. Zasada bezpieczeństwa transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym | str. 66
13. Zasada zaufania do poziomów bezpieczeństwa | str. 67
14. Zasada współpracy państw | str. 68
15. Zasada stosowania dobrych praktyk | str. 68
16. Zasada bezpieczeństwa i ciągłości transgranicznej opieki zdrowotnej | str. 69
17. Zasada zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych | str. 69

Rozdział III
Identyfikacja elektroniczna | str. 71

1. Sposób komunikacji w UE z użyciem środka identyfikacji elektronicznej | str. 71
2. Poziomy bezpieczeństwa systemów i środków identyfikacji elektronicznej (ŚIE) | str. 73
2.1. Procedury wprowadzenia do systemu | str. 77
2.1.1. Wniosek o rejestrację i rejestracja | str. 78
2.1.2. Sprawdzenie i weryfikacja tożsamości (osoba fizyczna) | str. 79
2.1.3. Sprawdzenie i weryfikacja tożsamości (osoba prawna) | str. 79
2.1.4. Powiązanie między środkami identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych | str. 81
2.2. Zarządzanie środkami identyfikacji elektronicznej | str. 82
2.2.1. Cechy charakterystyczne i konstrukcja środków identyfikacji elektronicznej | str. 83
2.2.2. Wydawanie, dostarczanie i aktywacja środków identyfikacji elektronicznej | str. 83
2.2.3. Zawieszenie, cofnięcie i przywrócenie środków identyfikacji elektronicznej | str. 84
2.2.4. Wznowienie i wymiana środków identyfikacji elektronicznej | str. 84
2.3. Poziom zaufania do uwierzytelnienia | str. 85
2.4. Zarządzanie i organizacja | str. 86
2.4.1. Przepisy ogólne | str. 86
2.4.2. Opublikowane informacje i informacje dla użytkowników | str. 88
2.4.3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji | str. 89
2.4.4. Prowadzenie rejestrów | str. 89
2.4.5. Obiekty i personel | str. 89
2.4.6. Kontrole techniczne | str. 90
2.4.7. Zgodność i audyt | str. 91
3. Notyfikacja systemów identyfikacji elektronicznej | str. 91
3.1. Przygotowanie do notyfikacji | str. 91
3.2. Procedura i formaty notyfikacji | str. 96
3.3. Naruszenie bezpieczeństwa notyfikowanego systemu identyfikacji elektronicznej | str. 98
3.4. Odpowiedzialność notyfikującego państwa | str. 98
3.5. Wzajemne uznawanie notyfikowanych systemów identyfikacji | str. 99
4. Sieć współpracy | str. 102
5. Interoperacyjność | str. 107
6. Minimalny zbiór danych identyfikujących | str. 111
7. Rozstrzygnięcie sporów dotyczących ram interoperacyjności | str. 113
8. Bezpieczeństwo wymienianych danych | str. 113
9. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i metadane | str. 114
10. Bezpieczeństwo informacji i normy bezpieczeństwa | str. 115

Rozdział IV
Usługi zaufania | str. 116

1. Podpisy elektroniczne | str. 119
1.1. Podpis elektroniczny | str. 120
1.2. Zaawansowany podpis elektroniczny | str. 121
1.3. Kwalifikowany podpis elektroniczny | str. 123
1.4. Skutki prawne podpisów elektronicznych | str. 124
2. Pieczęcie elektroniczne | str. 125
2.1. Pieczęć elektroniczna | str. 127
2.2. Zaawansowana pieczęć elektroniczna | str. 127
2.3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna | str. 128
2.4. Skutki prawne pieczęci elektronicznych | str. 129
3. Kwalifikowane certyfikaty podpisów i pieczęci elektronicznych | str. 129
4. Walidacja podpisów elektronicznych | str. 131
5. Kwalifikowana usługa walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych | str. 133
6. Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych | str. 133
7. Elektroniczne znaczniki czasu | str. 134
7.1. Elektroniczny znacznik czasu | str. 135
7.2. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu | str. 135
7.3. Skutki prawne | str. 135
8. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | str. 136
8.1. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | str. 136
8.2. Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | str. 137
9. Uwierzytelnianie witryn internetowych | str. 137
10. Dokumenty elektroniczne | str. 139
11. Skutki prawne dokumentów elektronicznych | str. 139
12. Podpisy i pieczęcie elektroniczne w usługach publicznych | str. 140
13. Nadzór nad dostawcami usług zaufania | str. 141
13.1. Organy nadzoru | str. 141
13.2. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań wspólnotowych | str. 142
13.3. Obowiązki organu nadzoru w ramach działań krajowych | str. 144

Rozdział V
Dostosowanie prawa polskiego do rozporządzenia eIDAS | str. 147

1. Uwagi ogólne | str. 147
2. Przebieg prac nad ustawą o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej | str. 148
3. Systematyka ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej | str. 151
4. Zakres przedmiotowy ustawy o usługach zaufania | str. 152
5. Krajowa infrastruktura zaufania | str. 153
5.1. Narodowe Centrum Certyfikacji | str. 153
5.2. Rejestr dostawców usług zaufania | str. 155
5.3. Zaufana lista | str. 157
6. Działalność dostawców usług zaufania | str. 159
6.1. Obowiązki kwalifikowanych dostawców usług zaufania | str. 159
6.2. Obowiązki kwalifikowanych i niekwalifikowanych dostawców usług zaufania | str. 162
6.3. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług zaufania | str. 164
7. Nadzór nad dostawcami usług zaufania | str. 165
8. Audyt | str. 167
9. Identyfikacja elektroniczna | str. 169
10. Zapewnienie ciągłości świadczonych usług zaufania | str. 172
11. Przepisy karne i kary pieniężne | str. 173
12. Zmiany w ustawach | str. 175
12.1. Nowe pojęcia - kwalifikowany i zaawansowany podpis elektroniczny w ustawach polskich | str. 175
12.2. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jako podpis elektroniczny | str. 176
12.3. Wykorzystanie bankowych środków identyfikacji elektronicznej do założenia profilu zaufanego | str. 177
13. Nowelizacja kodeksu cywilnego | str. 179
13.1. Pojęcie dokumentu w polskim prawie cywilnym | str. 180
13.2. Forma dokumentowa | str. 184
13.3. Forma elektroniczna | str. 185

Wnioski i uwagi końcowe | str. 187

Załącznik 1
Wyjaśnienie wybranych definicji: wspólna terminologia europejska | str. 189


Bibliografia | str. 199

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE | str. 201

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego eIDAS. Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. rozporządzenie, które wprowadza wspólne standardy prawne i techniczne na jednolitym rynku cyfrowym Unii Europejskiej, stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE.

Publikacja prezentuje główne założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz prawne i techniczne aspekty zmian związane z jego wejściem w życie. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikacji elektronicznej, usług zaufania, dokumentów elektronicznych, zaawansowanych i kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i ich skutków prawnych.

Omówiono również polską ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz zmiany w prawie cywilnym i administracyjnym, związane m.in. z nową definicją dokumentu, formą dokumentową i elektroniczną, bankowymi środkami identyfikacji elektronicznej w odniesieniu do profilu zaufanego, a także stosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym: urzędników administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników, kadry zarządzającej, pracowników banków oraz branży IT, lekarzy, pracowników naukowych, a także studentów nauk ścisłych i humanistycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-034-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 252
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2864:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów