Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Pierwszą monografia poświęcona problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu.

więcej

Autorzy: Nicholas Ghazal,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-3138:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Podziękowania | str. 17

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Ochrona dźwięku | str. 21

1. Status normatywny i ontologiczny pojęcia "dźwięk" - wprowadzenie | str. 21
2. Geneza ustanowienia ochrony fonogramów | str. 24
3. Reżimy ochrony fonogramów | str. 26
3.1. Wprowadzenie | str. 26
3.2. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa karnego | str. 27
3.3. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | str. 30
3.4. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa autorskiego oraz w ramach reżimu praw pokrewnych | str. 32
4. Spełnienie warunków formalnych a udzielenie ochrony | str. 34

Rozdział II
Regulacja prawa do fonogramu w zagranicznych porządkach prawnych | str. 38

1. Uwagi wstępne | str. 38
2. Ochrona nagrania dźwiękowego (sound recording) w ramach systemu copyright | str. 38
2.1. USA | str. 38
2.2. Wielka Brytania | str. 63
3. Ochrona fonogramu w ramach systemu droit d'auteur | str. 71
3.1. Niemcy | str. 71
3.2. Szwajcaria | str. 73
3.3. Francja | str. 74

Rozdział III
Przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu | str. 77

1. Wprowadzenie | str. 77
2. Utwór (dzieło) jako przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu | str. 78
2.1. Wstęp | str. 78
2.2. Pojęcie utworu w prawie autorskim | str. 79
2.3. Utwór muzyczny | str. 80
2.4. Utwór fonograficzny | str. 83
2.5. Utwór audialny | str. 87
3. Nadanie | str. 88
4. Artystyczne wykonanie | str. 90

Rozdział IV
Źródła norm prawnych i zakres ich stosowania odnośnie do fonogramu | str. 92

1. Uwagi wstępne | str. 92
2. Zagadnienia intertemporalne | str. 93
3. Podmiotowe przesłanki ochrony fonogramu | str. 93
4. Umowy międzynarodowe jako źródła prawa odnoszące się do prawa do fonogramu w Polsce | str. 95
4.1. Wprowadzenie | str. 95
4.2. Zasady ochrony | str. 95
4.3. Normy prawa obcych | str. 101
4.4. Stosowanie umów międzynarodowych do tzw. sytuacji wewnątrzkrajowych | str. 102
5. Normy prawa unijnego | str. 103

Rozdział V
Przedmiot prawa do fonogramu | str. 105

1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str. 105
1.1. Konwencja rzymska | str. 105
1.2. Porozumienie TRIPS | str. 106
1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 107
2. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 110
2.1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny | str. 110
2.2. Przesłanki warunkujące powstanie prawa do fonogramu | str. 114
2.2.1. Wprowadzenie | str. 114
2.2.2. Wideogram | str. 116
2.2.3. Powstanie prawa do fonogramu | str. 118
2.3. Remastering ("cyfrowa korekcja i oczyszczenie dźwięku z szumów i trzasków?") | str. 126

Rozdział VI
Podmiot prawa do fonogramu | str. 128

1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str. 128
1.1. Konwencja rzymska | str. 128
1.2. Porozumienie TRIPS | str. 129
1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 129
2. Podmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 130
2.1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny | str. 130
2.2. Kryteria kwalifikowania podmiotu jako producenta fonogramu | str. 134

Rozdział VII
Treść prawa do fonogramu | str. 140

1. Treść prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str. 140
1.1. Konwencja rzymska | str. 140
1.2. Porozumienie TRIPS | str. 143
1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 144
2. Treść prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 149
2.1. Wprowadzenie | str. 149
2.2. Uprawnienia bezwzględne | str. 150
2.2.1. Wstęp | str. 150
2.2.2. Prawo do fonogramu przysługujące producentowi bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców | str. 150
2.2.3. Wyłączność na rozporządzanie i korzystanie z fonogramu | str. 151
2.2.4. Uprawnienie do zwielokrotniania | str. 152
2.2.5. Uprawnienie do wprowadzania do obrotu | str. 153
2.2.6. Uprawnienie do najmu oraz użyczania egzemplarzy fonogramu | str. 155
2.2.7. Uprawnienie do publicznego udostępniania fonogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym | str. 156
2.3. Uprawnienia względne | str. 157
2.3.1. Wstęp | str. 157
2.3.2. Nadawanie fonogramu | str. 160
2.3.3. Reemitowanie fonogramu | str. 165
2.3.4. Odtwarzanie fonogramu | str. 166
3. Prawo do fonogramu jako prawo terminowe | str. 169
3.1. Czas ochrony fonogramu | str. 169
3.2. Wygaśnięcie prawa do fonogramu | str. 172

Rozdział VIII
Ograniczenie treści prawa do fonogramu | str. 175

1. Ograniczenie treści prawa do fonogramu na podstawie konwencji międzynarodowych | str. 175
2. Ograniczenie treści prawa do fonogramu w polskiej ustawie | str. 177
2.1. Wprowadzenie | str. 177
2.2. Dozwolony użytek prywatny | str. 178

Rozdział IX
Obrót prawem do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 182

1. Wprowadzenie | str. 182
2. Przeniesienie prawa do fonogramu | str. 188
2.1. Schemat konstrukcyjny umowy przenoszącej prawo do fonogramu | str. 188
2.2. Umowa przenosząca własność - podstawowe założenia konstrukcyjne | str. 192
2.3. Umowa przelewu - podstawowe założenia konstrukcyjne | str. 197
2.4. Umowa przenosząca prawo do fonogramu | str. 199
2.4.1. Umowa przenosząca prawo do fonogramu - pojęcie technicznoprawne | str. 199
2.4.2. Podzielność prawa do fonogramu | str. 209
3. Obciążenie prawa do fonogramu | str. 219
3.1. Wprowadzenie | str. 219
3.2. Obciążenie prawa do fonogramu jako rezultat czynności prawa rzeczowego | str. 221
3.3. Charakter prawny umowy licencyjnej - umowa o korzystanie z fonogramu | str. 222
3.3.1. Wstęp | str. 222
3.3.2. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna rozporządzająca | str. 223
3.3.3. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna upoważniająca, upoważniająco-zobowiązująca bądź czynność prawna zobowiązująca | str. 227
3.3.4. Umowa o korzystanie z fonogramu jako czynność prawna zobowiązująca | str. 229

Rozdział X
Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 231

1. Uwagi wstępne | str. 231
2. Wkroczenie w uprawnienia wyłączne producenta fonogramu | str. 233
2.1. Wprowadzenie | str. 233
2.2. Sampling | str. 234
2.2.1. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie Copyright Act z 1976 r. | str. 235
2.2.2. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie CDPA | str. 242
2.2.3. Sampling w świetle ochrony fonogramu na gruncie UrhG | str. 244
2.3. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str. 247
2.4. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle dyrektyw UE | str. 248
2.5. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 248

Rozdział XI
Prawo do głosu a prawo do fonogramu | str. 251

1. Wprowadzenie | str. 251
2. Status ontologiczny pojęcia "głos" | str. 251
3. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa majątkowego na przykładzie right of publicity | str. 253
4. Ochrona głosu jako dobra niemajątkowego w świetle prawa polskiego | str. 260
4.1. Wprowadzenie | str. 260
4.2. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa osobistego | str. 261
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 261
4.2.2. Pojęcie dóbr osobistych | str. 262
4.2.3. Pojęcie prawa podmiotowego osobistego | str. 263
4.2.4. Głos jako dobro osobiste w świetle prawa polskiego | str. 266
5. Prawo do głosu a prawo do fonogramu - kolizja praw podmiotowych bezwzględnych | str. 273

Zakończenie | str. 281

Bibliografia | str. 287

Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda rejestracja dźwięku prowadzi do powstania prawa do fonogramu oraz czy każdy podmiot prawa cywilnego, który dokonał utrwalenia dźwięku, może być pierwotnie uprawniony z tytułu prawa do fonogramu.
Istotnymi przedmiotami prowadzonych analiz są także:
? umowa przenosząca prawo do fonogramu,
? naruszenie prawa do fonogramu na przykładzie samplingu,
? umowa o korzystanie z fonogramu,
? remastering jako postać zwielokrotnienia fonogramu.
Przedstawione informacje będą przydatne czytelnikom m.in. w sporach o naruszenie prawa do fonogramu czy przy konstruowaniu umów przenoszących prawo do fonogramu oraz umów licencyjnych.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników firm fonograficznych, producentów muzycznych oraz prawników zajmujących się omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-099-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3138:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów