Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-3142:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15


Rozdział I
Ekonomia społeczna i jej podmioty - ustalenia definicyjne i przyjęte klasyfikacje | str. 45

1. Pojęcie ekonomii społecznej | str. 45
1.1. Zidentyfikowanie i rozwój ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym | str. 49
1.2. Zidentyfikowanie i rozwój koncepcji ekonomii społecznej w Polsce | str. 54
2. Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej" | str. 58
2.1. Przedsiębiorstwo społeczne | str. 61
2.2. Podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi | str. 68
2.3. Podmioty formujące otoczenie ekonomii społecznej | str. 71
2.3.1. Podmioty kościelne | str. 72
2.3.2. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych | str. 77
2.3.3. Agencje Rozwoju Regionalnego | str. 79

Rozdział II
Rozwój koncepcji ekonomii społecznej w kontekście polityki rozwoju | str. 81

1. Ewolucja postrzegania potencjału ekonomii społecznej w Unii Europejskiej | str. 84
2. Ekonomia społeczna w okresie budowania systemu zarządzania rozwojem w Polsce | str. 94
2.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej | str. 95
2.2. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" | str. 97
2.3. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" | str. 102
2.4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2007-2013 | str. 104
2.5. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 | str. 108
2.6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie | str. 111
2.7. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (na lata 2007-2013, 2009-2015) | str. 115
2.8. Krajowe Programy Reform (2005-2008, 2008-2011) | str. 117
2.9. Strategia Polityki Społecznej 2007-2013 | str. 118
2.10. Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | str. 119
3. Ekonomia społeczna w nowym systemie zarządzania rozwojem w Polsce | str. 121
3.1. Umowa Partnerstwa | str. 122
3.2. Krajowy Program Reform "Europa 2020" | str. 127
3.3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności | str. 130
3.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 | str. 131
3.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie | str. 132
3.6. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 | str. 134
3.7. Strategia Sprawne Państwo 2020 | str. 135
3.8. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" | str. 136
3.9. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego | str. 137
3.10. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji | str. 138
3.11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | str. 141
3.12. Strategie ponadregionalne | str. 142
3.13. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej | str. 144

Rozdział III
Paradygmat współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną | str. 149

1. Uwarunkowania rozwoju współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej | str. 149
2. Zakresy pojęć - współdziałanie, współpraca, kooperacja, koordynacja | str. 155
3. Pojęcia prywatyzacji i uspołeczniania przekazywania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej | str. 166
4. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej jako wyraz realizacji założeń governance | str. 179
4.1. Pojęcie sieci | str. 187
4.2. Administracja publiczna jako uczestnik sieci | str. 194
4.3. Prawne formy działania administracji wykorzystywane w ramach struktury sieciowej | str. 204
4.3.1. Umowy | str. 206
4.3.2. Działalność społeczno-organizatorska | str. 212
4.3.3. Akty planowania | str. 214
4.4. Podmioty ekonomii społecznej jako uczestnicy sieci | str. 218

Rozdział IV
Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące | str. 223

1. Podmioty ekonomii społecznej jako kolaboratorzy administracji publicznej w świetle koncepcji J. Langroda | str. 223
2. Podmioty ekonomii społecznej jako inne niepubliczne podmioty administrujące | str. 227
2.1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | str. 234
2.2. Organizacje pozarządowe sensu largo | str. 237
2.3. Pozostałe podmioty niepubliczne | str. 246

Rozdział V
Omówienie wybranych form podmiotów ekonomii społecznej | str. 248

1. Spółdzielnie socjalne | str. 248
2. Podmioty reintegracyjne | str. 261
2.1. Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej | str. 262
2.2. Podmioty reintegracyjne przewidziane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | str. 269
2.2.1. Warsztaty terapii zajęciowej | str. 271
2.2.2. Zakłady aktywności zawodowej | str. 274
3. Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą | str. 276

Wnioski końcowe | str. 293

Bibliografia | str. 301

Wykaz aktów prawnych | str. 325

Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej, a następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty publiczne - podmioty gospodarki społecznej.

Oprócz analizy istniejącego stadium rozwoju ekonomii społecznej w Polsce ukazano możliwe perspektywy jej rozwoju. W książce zaprezentowano krajowy i międzynarodowy dorobek nauki prawa, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych. Wskazano również nowe trendy i zjawiska w administracji publicznej.

Opracowanie zainteresuje pracowników naukowych oraz pracowników samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Monografia przeznaczona jest także dla praktyków prawa, którzy podejmują aktywne działania w obszarze poszczególnych form ekonomii społecznej. Z uwagi na aktualny brak stosownej ustawy całościowo regulującej poruszaną problematykę, publikacja może stanowić cenne wsparcie i uzupełnienie ich wiedzy w obszarze praktycznych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-162-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3142:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa