Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia - ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni.

więcej

Autorzy: Piotr Stec (red. naukowy), Mariusz Załucki, Andrzej Drzewiecki, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Przemysław Malinowski, Jarosław R. Antoniuk,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-2977:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Od Autorów | str. 15

Wprowadzenie: komercjalizacja własności intelektualnej jako zadanie jednostek naukowych | str. 17

Rozdział I
Wyniki prac naukowo-badawczych jako dobro chronione prawem | str. 37

1. Wprowadzenie | str. 37
2. Zagadnienia ogólne | str. 38
3. Wyniki badań naukowych - zakres przedmiotowy | str. 42
4. Wyniki prac naukowo-badawczych chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 46
4.1. Przedmiot ochrony | str. 46
4.2. Sposób ochrony wyników badań naukowych w prawie autorskim | str. 51
4.3. Jak powstaje ochrona prawna wyników badań naukowych? | str. 61
5. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej | str. 66
5.1. Wynalazek | str. 67
5.2. Wzór użytkowy | str. 77
5.3. Wzór przemysłowy | str. 80
5.4. Znak towarowy | str. 86
5.5. Topografia układu scalonego | str. 92
6. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy o ochronie baz danych | str. 95
7. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin | str. 100
8. Wyniki badań naukowych chronione jako know-how | str. 103
9. Wyniki badań naukowych chronione jako program komputerowy | str. 105
10. Wyniki badań naukowych chronione jako dobra osobiste | str. 111
11. Problem "wiedzy wolnej" | str. 115

Rozdział II
Prawo do korzystania z wyników prac naukowo-badawczych (B+R) | str. 119

1. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot praw na dobrach niematerialnych | str. 119
1.1. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający prawa majątkowe do dóbr własności przemysłowej | str. 120
1.2. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający wyłączne prawo do odmiany rośliny | str. 128
1.3. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych | str. 131
1.4. Zasady nabycia praw na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str. 143
1.5. Nabycie praw do wyników prac badawczo-rozwojowych na podstawie ustawy o NCBiR, ustawy o NCN i ustawy o zasadach finansowania nauki | str. 153
2. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot korzystający z praw na dobrach niematerialnych | str. 156
2.1. Pracownicze dobra własności przemysłowej stworzone przy pomocy przedsiębiorcy | str. 158
2.2. Utwory naukowe stworzone przez pracowników instytucji naukowej | str. 163
3. Przyporządkowanie praw na dobrach niematerialnych w stosunkach umownych | str. 174
3.1. Swoboda umów modyfikujących ustawowe reguły przyporządkowania i jej granice w prawie własności przemysłowej | str. 177
3.2. Swoboda umów i jej granice na gruncie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin | str. 181
3.3. Swoboda umów i jej granice na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 184
3.4. Ograniczenia swobody umów wynikające z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str. 194
3.5. Ograniczenia w swobodzie umów na podstawie ustawy o NCBiR, ustawy o NCN i ustawy o zasadach finansowania nauki | str. 196
4. Uprawnienia pracownika do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji | str. 198
4.1. Zasady wynagradzania na podstawie prawa własności przemysłowej | str. 200
4.2. Zasady wynagradzania przyjęte w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin | str. 206
4.3. Zasady wynagradzania w świetle prawa autorskiego | str. 209
4.4. Zasady wynagradzania za pracownicze dobra intelektualne niestanowiące przedmiotu praw wyłącznych (know-how, projekty racjonalizatorskie) | str. 213
4.5. Prawo do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str. 214

Rozdział III
Organizacyjno-prawne aspekty komercjalizacji | str. 222

1. Uczelnia i instytut naukowy jako przedsiębiorca i organizator transferu technologii | str. 222
1.1. Centra transferu technologii | str. 224
1.2. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości | str. 228
1.3. Parki technologiczne | str. 231
1.4. Spółki celowe | str. 235
2. Formy przedsiębiorczości akademickiej | str. 241
2.1. Przedsiębiorca jednoosobowy | str. 243
2.2. Spin-off, spin-out | str. 248
3. Przedsiębiorczość akademicka jako źródło potencjalnego konfliktu interesów | str. 254
3.1. Konflikt interesów | str. 254
3.2. Ustawowe granice działalności pozauczelnianej | str. 258
3.3. Ograniczenia statutowe działalności pozauczelnianej | str. 263
3.4. Polityka rozwiązywania konfliktów interesów | str. 267

Rozdział IV
Prawne formy komercjalizacji wyników badań | str. 272

1. Umowy o świadczenie usług badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych | str. 272
1.1. Umowa o wykonanie prac badawczych | str. 272
1.2. Umowa o wykonanie prac rozwojowych lub wdrożeniowych | str. 283
1.3. Umowa o stworzenie rozwiązania technicznego | str. 286
2. Umowy o współpracy badawczej | str. 289
2.1. Umowa o utworzenie centrum naukowo-przemysłowego | str. 289
2.2. Umowa o utworzenie konsorcjum naukowego | str. 296
2.3. Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej | str. 299
3. Obrót prawami do wyników badań naukowych (komercjalizacja bezpośrednia) | str. 301
3.1. Sprzedaż praw wyłącznych | str. 304
3.2. Licencja | str. 314
3.3. Udostępnianie wyników badań w formule open access | str. 322
4. Wokół problematyki komercjalizacji bezpośredniej | str. 326
4.1. Zgoda na korzystanie ze znaku towarowego | str. 327
4.2. Badania sponsorowane | str. 329
4.3. Umowy patronackie | str. 332

Rozdział V
Finansowanie komercjalizacji | str. 334

1. Finansowanie ze środków państwowych | str. 334
1.1. Ustawa o zasadach finansowania nauki | str. 334
1.2. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej | str. 341
2. Finansowanie ze środków unijnych | str. 345
2.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | str. 346
2.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | str. 349
2.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa | str. 354
3. Finansowanie ze środków prywatnych | str. 356
3.1. Kredyt i pożyczka | str. 356
3.2. Private equity | str. 360
3.3. Venture capital | str. 363
3.4. Business angels | str. 366
4. Ocena parametryczna a finansowanie komercjalizacji | str. 367
4.1. Parametryzacja jednostek naukowych - zasady ogólne | str. 368
4.2. Osiągnięcia naukowe i twórcze nadające się do komercjalizacji oraz potencjał naukowy jednostki | str. 371
4.3. Przychody z komercjalizacji i pozostałe osiągnięcia | str. 379
4.4. Taktyka komercjalizacji | str. 384

Bibliografia | str. 387

Ukryj

Opis:

Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia – ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu przedstawiono w sposób zrozumiały również dla nieprawnika. Autorzy, mający doświadczenie w kontaktach z inżynierami, tłumaczą, co jest chronione, komu przynależą prawa i jakie należy się wynagrodzenie. Wskazują też konkretne problemy i metody ich rozwiązania.
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu omówienie zagadnień odnoszących się m.in. do:
- konstruowania regulaminów ochrony własności intelektualnej,
- relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- ryzyka komercjalizacji oraz jej związków z oceną parametryczną.
Książka jest przeznaczona dla pracowników centrów transferu technologii, naukowców i przedsiębiorców akademickich, menedżerów w firmach prowadzących działalność innowacyjną, władz uczelni wyższych oraz prawników stykających się zawodowo z omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-882-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 400
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2977:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów