Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu

Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Karol Weitz (red. naukowy), Paweł Grzegorczyk (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3024:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 399,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 359,10 zł. ( Oszczędzasz: 39,90 zł. )

Spis treści: 

O Sędzim Jacku Gudowskim | str. 7

Publikowane prace Sędziego Jacka Gudowskiego | str. 15

Adres Krajowej Rady Sądownictwa | str. 23

Adres Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego | str. 25

Adres Sądu Okręgowego w Krakowie | str. 29

Adres Sądu Okręgowego w Tarnowie | str. 31

List Prezes Sądu Rejonowego w Bochni Anny Migdał | str. 33

Adres Izby Notarialnej w Krakowie | str. 35

CZĘŚĆ I
PRAWO CYWILNE PROCESOWE


SŁAWOMIR CIEŚLAK - Postępowanie upadłościowe oraz postępowania restrukturyzacyjne w świetle powiązań wewnątrzsystemowych | str. 39

TADEUSZ ERECIŃSKI - Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych? | str. 56

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA - Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym | str. 70

MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI - Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy | str. 101

JAN GIBIEC - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego - uwagi na tle praktyki sądowej | str. 111

JACEK GOŁACZYŃSKI - Wymagania formalnej i materialnej skuteczności umowy jurysdykcyjnej - wybrane zagadnienia | str. 116

AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA - Pozaprocesowe znaczenie uzasadnień orzeczeń sądowych | str. 124

IRENA GROMSKA-SZUSTER - Jak wyegzekwować wykonanie zastępcze? Kilka uwag na tle art. 480 § 1 k.c. w związku z art. 1049 § 1 k.p.c. | str. 136

PAWEŁ GRZEGORCZYK - Merytoryczna obrona dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego w prawie unijnym | str. 145

JÓZEF IWULSKI - O stosowaniu art. 3987 k.p.c. (odpowiedź na skargę kasacyjną) praktycznych uwag kilka | str. 172

ANDRZEJ JAKUBECKI - Zawieszenie postępowania ze względu na ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do strony procesu cywilnego | str. 181

MAREK JAŚLIKOWSKI - Sprostowanie wyroku w zakresie rozstrzygnięcia sądu o żądaniach stron | str. 204

GRZEGORZ JĘDREJEK - Odmowa odpowiedzi świadka na zadane pytanie (art. 261 § 2 k.p.c.) | str. 220

KRZYSZTOF KNOPPEK - Exceptio male gesti processus | str. 240

MICHAŁ KRAKOWIAK - Egzekucja świadczeń niepieniężnych na podstawie francuskiego modelu astreinte w prawie włoskim | str. 250

KAZIMIERZ LUBIŃSKI - Sposoby regulacji prawnej postępowania nieprocesowego w wybranych europejskich systemach postępowania cywilnego | str. 271

ANETA ŁAZARSKA - Procesowo-kontrolna funkcja e-protokołu w postępowaniu cywilnym | str. 294

MAŁGORZATA ŁOBOZ - Sądowe zniesienie współwłasności na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 314

KRYSTIAN MARKIEWICZ - Uzasadnianie orzeczeń sądów II instancji | str. 341

ROBERT OBRĘBSKI - Zdolność sądowa strony w znaczeniu materialnym | str. 363

DAGMARA OLCZAK-DĄBROWSKA - Kilka uwag o skardze na czynności komornika | str. 385

HENRYK PIETRZKOWSKI - Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym (wybrane zagadnienia) | str. 399

MATEUSZ PILICH - Międzynarodowa ochrona dóbr osobistych (wybrane aspekty prawnoprocesowe) | str. 418

AGNIESZKA PIOTROWSKA - Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 432

JERZY PISULIŃSKI - Postępowanie w sprawie sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 444

PAWEŁ POPARDOWSKI - O kompetencji sądu rejestrowego w przedmiocie badania ważności uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych (uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r., III CZP 13/13) | str. 462

MARTA ROMAŃSKA - Złożenie oświadczenia woli jako obowiązek niepodlegający egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego | str. 472

ALEKSANDRA RUTKOWSKA - Zakres i forma publicznego wystąpienia (uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4.11.2014 r. Braun v. Polska) | str. 496

PIOTR RYLSKI - O większą autonomię postępowania nieprocesowego (uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego) | str. 507

IWONA RZUCIDŁO-GROCHOWSKA - "Uzasadnienie elektroniczne" orzeczenia sądowego. Perspektywa teoretycznoprawna | str. 524

MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO - Zgłoszenie zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. na uchybienia przepisom postępowania | str. 544

ANDRZEJ STEMPNIAK - Funkcja art. 689 k.p.c. i jego znaczenie dla działów majątkowych | str. 556

KRZYSZTOF STRZELCZYK - Legitymacja procesowa i współuczestnictwo w sporze o wyłączenie wspólnika spółki z o.o. | str. 567

JOANNA STUDZIŃSKA - Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez prokurenta pracownikowi przedsiębiorstwa | str. 582

PRZEMYSŁAW TELENGA - Uwagi o przedmiocie postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej | str. 603

ANDRZEJ TORBUS - Podstawa faktyczna postanowienia sądu upadłościowego w sprawie o ustalenie planu spłaty wierzycieli dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą | str. 614

ANDRZEJ WACH - W sprawie "innego organu powołanego do rozpoznawania lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju" (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) | str. 625

MARCIN WALASIK - System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym | str. 636

KAROL WEITZ - Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) | str. 656

TADEUSZ WIŚNIEWSKI - Kolizyjność zasad procesu cywilnego | str. 683

MIROSŁAWA WYSOCKA - Dowód z opinii biegłych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe w praktyce sądów | str. 707

ŁUKASZ ZAMOJSKI - Postępowanie dotyczące złożenia wykazu majątku dłużnika przed komornikiem | str. 717

FELIKS ZEDLER - Z problematyki stosowania prawa w procesie cywilnym | str. 736

ROBERT ZEGADŁO - Postulaty zmian w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej | str. 748

TADEUSZ ZEMBRZUSKI - Architekt w postępowaniu grupowym, czyli powództwo o ustalenie odpowiedzialności pozwanego | str. 762

ANDRZEJ ZIELONY - Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda) | str. 784

CZĘŚĆ II
PRAWO PRYWATNE


JOANNA BUCHALSKA - Fashion Law - kilka uwag wstępnych | str. 807

BRONISŁAW CZECH - Geneza zwrotu "dobro dziecka" i znaczenie zawartego w nim określenia "dobro" | str. 822

IZABELA DOBOSZ - Prawo do intymności a działalność dziennikarska | str. 837

JÓZEF FRĄCKOWIAK - Nowa regulacja rękojmi w kodeksie cywilnym - czyli nie zawsze to, co nowe, lepsze od tradycyjnych rozwiązań | str. 847

JAN GÓROWSKI - Posiadanie jako przesłanka nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str. 861

MATEUSZ GROCHOWSKI - Reguła de minimis non curat praetor w prawie prywatnym | str. 882

ELŻBIETA HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA - Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo - refleksje na tle orzecznictwa sądów powszechnych | str. 902

WOJCIECH J. KATNER - Działalność gospodarcza podmiotów niebędących przedsiębiorcami ze szczegółowym rozważeniem statusu prawnego fundacji i stowarzyszeń | str. 919

ELŻBIETA KONARSKA - Wstąpienie w stosunek najmu a zakaz dyskryminacji | str. 935

IWONA KOPER - Ograniczenia możliwości kwestionowania ustalonej prawnie więzi filiacyjnej dziecka w drodze powództwa o unieważnienie uznania dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa | str. 954

ELŻBIETA KREMER - Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w ustawie z 5.08.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 958

JAROSŁAW KUROPATWIŃSKI - Umowa ustalająca jako sposób zaspokojenia roszczenia o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i podstawa wpisu do księgi wieczystej | str. 972

PIOTR MACHNIKOWSKI - Regulacja przedawnienia roszczeń w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2014-2015 | str. 1000

KONRAD OSAJDA - Świadek testamentu | str. 1016

MAKSYMILIAN PAZDAN - Bona vacantia według rozporządzenia Unii Europejskiej nr 650/2012 | str. 1040

KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI - Charakter prawny uznania ojcostwa | str. 1050

MACIEJ PLASKACZ - Węzłowe problemy wykazu inwentarza | str. 1066

GRZEGORZ RUDNICKI - Zarząd nieruchomością wspólną. Zagadnienia wybrane de lege lata, de lege ferenda | str. 1077

STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - Umowa składu: szkic kwestii spornych | str. 1092

PAWEŁ SUSKI - Charakter prawny stowarzyszenia zwykłego | str. 1104

ROMAN TRZASKOWSKI - Uwagi o hipotetycznej przyczynowości | str. 1119

ARKADIUSZ TURCZYN - Dopuszczalność stosowania premii pieniężnych w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą - w świetle orzecznictwa | str. 1139

MICHAŁ WARCIŃSKI - Zrzeczenie się użytkowania wieczystego | str. 1151

ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKI - Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwego aktu stosowania prawa | str. 1169

DARIUSZ ZAWISTOWSKI - Podstawy rozliczeń majątkowych osób pozostających w faktycznym wspólnym pożyciu w judykaturze Sądu Najwyższego | str. 1183

FRYDERYK ZOLL - Problem platform internetowych - wyzwania nowego prawa umów | str. 1190

CZĘŚĆ III
PRAWO USTROJOWE


TERESA BIELSKA-SOBKOWICZ - Kilka słów o dyskryminacji | str. 1201

STANISŁAW BIERNAT - Pytania prawne sądów do Trybunału Konstytucyjnego w świetle ustawy z 2015 r. | str. 1208

GRZEGORZ BORKOWSKI - Ochrona prawna w ujęciu doktrynalnym jako "zadanie" sądów powszechnych | str. 1227

KATARZYNA CELIŃSKA-GRZEGORCZYK, ROMAN HAUSER - Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 1238

MARCIN DZIURDA - Prokuratoria Generalna i jej kompetencje | str. 1246

BEATA GUDOWSKA - Tak jak księżyc. O ubezpieczeniu chorobowym sędziów | str. 1274

BEATA JANISZEWSKA - O jednolitości orzecznictwa jako wartości systemowej | str. 1285

WIESŁAW KOZIELEWICZ - Sąd Najwyższy - trzy początki | str. 1304

JAN KREMER - Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa w rozpatrywaniu i ocenie kandydatur do pełnienia urzędu sędziego w perspektywie historycznej | str. 1315

EWA ŁĘTOWSKA - Między istnieniem i znaczeniem (trzy uwagi w dyskusji o uzasadnieniach sądowych) | str. 1327

BERNARD ŁUKAŃKO - Niemiecki model zwalczania przewlekłości postępowania sądowego w świetle prawa krajowego, unijnego i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 1339

OLGA MARIA PIASKOWSKA - Problemy systemowe skargi na przewlekłość postępowania. Uwagi na tle wyroku pilotażowego ETPC z 7.07.2015 r. w sprawie Rutkowscy i inni v. Polska | str. 1354

WALERIAN SANETRA - Sąd Najwyższy jako organ i podmiot | str. 1361

ELIZA SKOTNICKA - Refleksje dotyczące sporów o Trybunał Konstytucyjny | str. 1374

CZĘŚĆ IV
VARIA


ANTONI GÓRSKI - Stanisław Dąbrowski o sądzie i sędziach | str. 1389

RYSZARD KAŁWA - Budynek Sądu w Bochni | str. 1401

PIOTR LECHOWSKI - Reminiscencje | str. 1411

WITOLD OKNIŃSKI - Byli tacy Sędziowie Sądu Najwyższego | str. 1417

LESZEK WŁOSKIEWICZ - Zaczęło się od krakowskiej aplikacji ... 1425

List Andrzeja Sopaty | str. 1427

Akta sprawy uczczenia obchodów XV rocznicy ukończenia aplikacji sądowej i notarialnej | str. 1431

Ukryj

Opis:

Jacek Gudowski całe zawodowe życie zasiadał za sędziowskim stołem; nigdy nie był prezesem ani nie piastował innego stanowiska, które odcinałoby sędziego od czynnej służby orzeczniczej, choć dawano Mu szansę objęcia bardzo wysokich urzędów.

W ciągu ponad 40 lat orzekania starał się przestrzegać wszystkich zasad i - zgodnie z przyrzeczeniem, które składał, wkładając togę i sędziowski łańcuch - wiernie służyć Rzeczypospolitej. Podejmował się tylko tych wyzwań, którym był w stanie podołać - merytorycznie i terminowo. Nigdy nie naruszył terminu procesowego, a zwłaszcza terminu sporządzenia uzasadnienia, stając się pod tym względem wzorem, często trudnym do naśladowania. Często szukał nietypowych i odważnych, ale sytuacyjnie najlepszych rozwiązań interpretacyjnych. Znając słabości i niedostatki porządku prawnego, postępował w myśl zasady: "w sytuacjach niekonwencjonalnych działaj niekonwencjonalnie" i orzekał sine ira et studio.

Gratulując takiej postawy, setek rozważnych i odważnych rozstrzygnięć, wnikliwych i erudycyjnych publikacji oraz innych wspaniałych dokonań i osiągnięć, możemy życzyć Sędziemu Jackowi Gudowskiemu i nam samym, aby stale ich przybywało. Ta księga - dar przyjaciół oraz wielu prawników, doświadczonych i młodych wiekiem - jest wyrazem nie tylko podziwu dla prawniczego kunsztu sędziego Jacka Gudowskiego, lecz także przekonania, że cywilistyka należy do najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych dziedzin prawa. Jacek Gudowski daje temu stale wyraz w praktyce i teorii prawniczej.

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9086-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1448
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: KAM-3024:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów