Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.

więcej

Autorzy: Teodor Szymanowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2845:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Część I
Zagadnienia ogólne


Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 19

1. Przedmiot i zakres prawa karnego wykonawczego | str. 19
2. Podstawowe pojęcia wiążące się z prawem karnym wykonawczym | str. 20
3. Kary orzekane w wybranych latach | str. 25
4. Związek nauki prawa karnego wykonawczego z innymi dyscyplinami nauki, pełniącymi funkcję pomocniczą we właściwym rozumieniu i stosowaniu kar i innych środków | str. 27

Rozdział II
Źródła prawa karnego wykonawczego | str. 37

1. Czynniki wpływające na rozwój prawa karnego wykonawczego i podstawy aksjologiczne tego prawa | str. 37
2. Obowiązujące przepisy prawa karnego wykonawczego | str. 39

Rozdział III
Międzynarodowe standardy wykonywania kar | str. 51

1. Uwagi wstępne | str. 51
2. Międzynarodowe konwencje o postępowaniu wobec osób skazanych | str. 53
3. Europejskie Reguły Więzienne. Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy | str. 64
3.1. Uwagi wstępne | str. 64
3.2. Cele i zadania Europejskich Reguł Więziennych | str. 67
3.3. Realizacja Europejskich Reguł Więziennych w Polsce i zadania z tym związane | str. 68

Rozdział IV
Organy postępowania wykonawczego | str. 74


Rozdział V
Postępowanie wykonawcze i pozycja prawna skazanego (sprawcy) | str. 87

1. Wykonywanie orzeczeń | str. 88
2. Postępowanie przed sądem | str. 89
3. Postępowanie egzekucyjne | str. 90
4. Zatarcie skazania | str. 91
5. Procesowe uprawnienia skazanego w postępowaniu wykonawczym | str. 92

Rozdział VI
Nadzór i kontrola nad wykonywaniem kar i środków stosowanych wobec sprawców przestępstw | str. 94

1. Uwagi wstępne | str. 94
2. Nadzór penitencjarny | str. 96
3. Nadzór administracyjny | str. 103
4. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych organów państwa | str. 106
5. Kontrola organów międzynarodowych | str. 113
6. Kontrola społeczna | str. 116

Rozdział VII
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary | str. 123

1. Idea udziału społeczeństwa w wykonywaniu kar | str. 123
2. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce w drugiej połowie XX w. | str. 128
3. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w świetle międzynarodowych standardów oraz obowiązujących przepisów prawa | str. 133

Rozdział VIII
System dozoru elektronicznego | str. 141

1. Uwagi wstępne | str. 141
2. Obowiązujące unormowanie systemu dozoru elektronicznego | str. 142
3. Działania zmierzające do rozpoczęcia i wykonania SDE | str. 146
4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego | str. 147
5. Warunki orzeczenia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w SDE | str. 149

Część II
Wykonywanie kar oraz środków karnych i kompensacyjnych


Rozdział IX
Wykonywanie kary grzywny | str. 157


Rozdział X
Kara ograniczenia wolności i kara łączona (mieszana) | str. 164

1. Uwagi wstępne | str. 164
2. Kara ograniczenia wolności w obowiązującym stanie prawnym | str. 165
3. Kara łączona (mieszana) | str. 170

Rozdział XI
Wykonywanie kar i środków polegających na poddaniu sprawcy próbie. Prawa i obowiązki kuratora sądowego | str. 173

1. Wykonywanie kar i środków polegających na poddaniu sprawcy próbie i kwalifikowanie skazanych do grup ryzyka | str. 173
1.1. Kwalifikowanie do grup ryzyka osób poddanych dozorowi | str. 173
1.2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 174
1.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności | str. 176
2. Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających | str. 179

Rozdział XII
Wykonywanie środków karnych | str. 184

1. Uwagi wstępne | str. 184
2. Najważniejsze czynności w wykonywaniu środków karnych | str. 187

Rozdział XIII
Przepadek i środki kompensacyjne | str. 191

1. Przepadek przedmiotów, korzyści majątkowej lub jej równowartości | str. 192
2. Obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne | str. 193

Część III
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce


Rozdział XIV
Zarys historii więziennictwa w Polsce (Jacek Pomiankiewicz) | str. 197

1. Kara więzienia w średniowiecznej Polsce | str. 197
2. Czasy nowożytne - więzienia w I Rzeczpospolitej, próby reform (do 1795 r.) | str. 198
3. Światowi teoretycy i reformatorzy więziennictwa; tworzenie się systemów penitencjarnych (XVIII-XIX w.) | str. 200
4. Rozwój myśli penitencjarnej i koncepcji wykonywania kary na ziemiach polskich (XIX w.) - teoretycy i praktycy więziennictwa | str. 202
5. Więziennictwo na ziemiach polskich w strukturach państw zaborczych | str. 205
5.1. Prusy (Niemcy) | str. 205
5.2. Austria (1867-1918: Austro-Węgry) | str. 206
5.3. Rosja, Królestwo Polskie | str. 207
6. I wojna światowa (1914-1918) | str. 209
7. Więziennictwo w II RP (1918-1939) | str. 210
7.1. Podstawy prawne funkcjonowania, organizacja i struktura więziennictwa | str. 210
7.2. Polska myśl i praktyka penitencjarna w II RP (postacie, kierunki) | str. 215
8. Więziennictwo w okresie wojny i okupacji (1939-1945) | str. 217
9. System więzienny w PRL (1944/45-1989) | str. 221
9.1. Więziennictwo okresu stalinowskiego (1944-1956) | str. 221
9.2. System penitencjarny w latach 1956-1989/90 | str. 228
10. Początki więziennictwa polskiego w Polsce demokratycznej | str. 232

Rozdział XV
Cele, zasady, funkcje oraz istota kary pozbawienia wolności | str. 235


Rozdział XVI
Klasyfikacja skazanych i zakładów karnych oraz charakterystyka osób pozbawionych wolności | str. 249

1. Teoretyczne i prawne znaczenie klasyfikacji | str. 249
2. Podstawowe grupy pozbawionych wolności i skazanych | str. 256
3. Rodzaje i typy zakładów karnych | str. 261

Rozdział XVII
Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz podstawowe typy zakładów karnych | str. 269


Rozdział XVIII
Środki oddziaływania penitencjarnego | str. 292

1. Uwagi wstępne | str. 292
2. Zatrudnianie skazanych | str. 298
3. Nauczanie skazanych | str. 306
4. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna i sportowa w zakładach karnych | str. 315
4.1. Cele i zasady | str. 315
4.2. Działalność wypełniająca czas wolny skazanych w ostatnich latach | str. 317
5. Kontakty skazanych z rodziną (bliskimi) i światem zewnętrznym | str. 320

Rozdział XIX
Prawa i obowiązki skazanych | str. 327

1. Uwagi wstępne | str. 327
2. Prawa skazanych | str. 328
3. Obowiązki skazanych | str. 343
4. Prawa osób pozbawionych wolności w świetle zgłoszonych skarg i próśb do administracji | str. 350

Rozdział XX
Nagrody i ulgi przyznawane skazanym oraz wymierzane im kary dyscyplinarne i możliwość stosowania środków przymusu | str. 355

1. Uwagi wstępne | str. 355
2. Nagrody i ulgi przyznawane skazanym | str. 356
2.1. Nagrody | str. 356
2.2. Ulgi | str. 361
2.3. Korzyści dostępne skazanym, ale formalnie niestanowiące nagród | str. 361
3. Kary dyscyplinarne wymierzane skazanym | str. 362
4. Środki przymusu bezpośredniego oraz użycie broni palnej | str. 366

Rozdział XXI
Warunki bytowe i świadczenia zdrowotne udzielane skazanym | str. 372

1. Warunki bytowe osób pozbawionych wolności | str. 373
2. Świadczenia zdrowotne udzielane osobom pozbawionym wolności | str. 377

Rozdział XXII
Odroczenie i przerwa w karze pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 383

1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności | str. 383
2. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności | str. 385
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 388

Rozdział XXIII
Przygotowanie skazanych do zwolnienia i świadczenie pomocy postpenitencjarnej | str. 398

1. Idee i motywacje świadczenia pomocy więźniom i ich rodzinom | str. 398
2. Podstawy prawne udzielania pomocy więźniom i ich rodzinom | str. 401
3. Przygotowanie do życia na wolności | str. 408
4. Udzielanie pomocy skazanym, osobom zwalnianym z zakładu karnego oraz ich rodzinom | str. 410

Rozdział XXIV
Wykonywanie środków zabezpieczających | str. 416


Rozdział XXV
Wykonywanie tymczasowego aresztowania | str. 426

1. Wprowadzenie | str. 426
2. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w świetle obowiązujących przepisów | str. 431

Rozdział XXVI
Skuteczność wykonywania kar i środków karnych | str. 440


Literatura podstawowa | str. 447

Aneks. Więziennictwo w wybranych krajach Europy | str. 449
1. Wyjaśnienie wstępne | str. 449
2. Populacja więźniów | str. 451
3. Wydarzenia zakłócające wykonywanie kary pozbawienia wolności | str. 457
4. Personel więzienny | str. 461
5. Zakończenie | str. 463

Wybrane zdjęcia z polskich zakładów karnych | str. 465

Ukryj

Opis:

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lutego 2015 r., wprowadzającą m.in. system dozoru elektronicznego, oraz dwie nowelizacje z 11 marca 2016 r. Przedstawiono również informacje o międzynarodowych konwencjach i standardach dotyczących wykonywania kar. Analiza prezentowanych zagadnień poparta została licznymi danymi statystycznymi. Szczególnie interesująca dla Czytelnika może być część podręcznika dotycząca efektywności wykonywania kary.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i dziedzin pokrewnych, pracowników więziennictwa, kuratorów sądowych oraz sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-786-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 468
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-2845:W01D01 Miejsce wydania: 2016

Informacje biograficzne autorów