Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Grzegorczyk (red. naukowy), Radosław Olszewski (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3060:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Życiorys Profesor Moniki Zbrojewskiej | str. 5

Wykaz dorobku Profesor Moniki Zbrojewskiej | str. 13

Zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie - czas na nową refleksję
Adam Bodnar | str. 27

Wykroczenia - małe przestępstwa czy czyny o charakterze administracyjnym
Magdalena Budyn-Kulik | str. 40

Postępowanie w sprawach o wykroczenia po zmianach z końca poprzedniej dekady i z lat 2011-2016
Tomasz Grzegorczyk | str. 55

Bezpieczeństwo w świetle analiz niektórych nauk prawnych
Brunon Hołyst | str. 80

Zasada Habeas Corpus jako wzorzec respektowania prawa do wolności a aktualne prawo polskie
Jacek Izydorczyk | str. 97

"Mały" i "duży" świadek koronny jako dowód w postępowaniu karnym - uwagi krytyczne
Justyna Jurewicz | str. 117

Dyscyplinowanie obrońców i pełnomocników za pomocą sygnalizacji w świetle ograniczonego prawa do ingerencji organu procesowego w relacje między stroną a jej profesjonalnym przedstawicielem procesowym
Justyna Karaźniewicz | str. 129

Model postępowania kasacyjnego w świetle najnowszych zmian w polskiej procedurze karnej
Piotr Kardas | str. 144

Brak wątpliwości dotyczących okoliczności przestępstwa i winy jako warunek stosowania regulacji konsensualnych w procesie karnym
Radosław Koper | str. 162

Kara porządkowa aresztowania po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.
Jacek Kosonoga | str. 178

Ułaskawienie a prawo łaski - pojęcia tożsame czy różne?
Piotr Kruszyński | str. 192

Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych w postępowaniu karnym skarbowym
Cezary Kulesza | str. 200

Podstawowe zagadnienia wykładni art. 140 k.w.
Witold Kulesza, Jan Kulesza | str. 217

Czy reguła in dubio pro reo jest dyrektywą wykładni?
Marek Kulik | str. 235

Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego na rozprawie w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego
Zbigniew Kwiatkowski | str. 255

Kara aresztu - uwarunkowania prawa a rzeczywistość w zakresie jej wykonywania
Stefan Lelental, Aldona Nawój-Śleszyński | str. 271

Uzupełnianie postępowania przygotowawczego na podstawie orzeczenia sądu - powrót do znanych instytucji i nowe możliwości procesowe
Radosław Olszewski | str. 284

Jawność rozprawy głównej po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
Magdalena Błaszyk, Hanna Paluszkiewicz | str. 296

Koncepcja podmiotów uprawnionych do wniesienia tzw. kasacji nadzwyczajnej w świetle ostatnich nowelizacji prawa
Maria Rogacka-Rzewnicka | str. 307

Wybrane aspekty praktyczne stosowania art. 218 k.p.k.
Maciej Rogalski | str. 324

Zbieg odpowiedzialności konstytucyjnej i odpowiedzialności karnej. Zarys problematyki
Andrzej Sakowicz | str. 334

Prokonstytucyjna wykładnia przepisów prawa dowodowego w procesie karnym
Jerzy Skorupka | str. 351

Penalizacja uczestnictwa na terytorium kraju w grze hazardowej na tle prawodawstwa Unii Europejskiej
Grzegorz Skowronek | str. 365

Od "zapoznania się" do "zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego". Uwagi na tle ponownie znowelizowanego art. 321 k.p.k.
Piotr Krzysztof Sowiński | str. 377

Nadzór służbowy prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
Ryszard A. Stefański | str. 391

Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym
Sławomir Steinborn | str. 415

Orzekanie zakazu wykonywania zawodu lekarza z perspektywy kierunku aktualnej polityki karnej
Bogusław Sygit, Damian Wąsik | str. 429

Optymalizacyjna funkcja postępowań szczególnych a kształt postępowania w sprawach o wykroczenia
Andrzej Światłowski, Barbara Nita-Światłowska | str. 448

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym skarbowym
Dariusz Świecki | str. 460

Postępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji z lat 2013-2016
Janusz Tylman | str. 471

Ryzyko naruszenia praw człowieka jako przesłanka odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (uwagi na tle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Małgorzata Wąsek-Wiaderek | str. 486

Oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 452 ˜ 2 k.p.k.
Krzysztof Woźniewski | str. 500

Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym po zmianach w prawie karnym w latach 2015-2016 (wybrane zagadnienia)
Barbara Wójcicka | str. 508

Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a k.p.k.) - zarys problematyki
Jarosław Zagrodnik | str. 519

Przepołowienie kradzieży
Magdalena Błaszczyk | str. 536

Termin do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.
Michał Błoński | str. 553

Postępowanie przed komisją śledczą - uwagi na tle wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Rywin v. Polska
Katarzyna T. Boratyńska | str. 566

Nierozłączna triada zasad karnoprocesowego modelu postępowania dowodowego
Łukasz Cora | str. 576

Wznowienie postępowania sądowego w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego (zagadnienia wybrane)
Barbara Dudzik | str. 587

Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w przypadku zaskarżenia przez tzw. stronę prywatną orzeczenia wydanego w trybie konsensualnym
Maciej Fingas | str. 600

O pragmatyzmie w wykrywaniu przestępstw w Anglii i Walii
Katarzyna Girdwoyń | str. 609

Obrońca na tle kształtowania się polskiego modelu postępowania w sprawach o wykroczenia
Wojciech J. Jankowski | str. 625

Znaczenie terminu "odpowiedzialność karna" - rozważania w kontekście zakresu ochrony wynikającej z karnoprocesowych immunitetów względnych w prawie polskim
Barbara Janusz-Pohl | str. 643

Z problematyki karnoprocesowych aspektów umorzenia konsensualnego
Agnieszka Kania | str. 664

Nowa "warunkowa" bezwzględna przyczyna odwoławcza
Jarosław Kasiński | str. 679

Orzekanie poza rozprawą w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia z lat 2015-2016
Jakub Kosowski | str. 697

Demoralizacja sprawców przestępstw w świetle prawnokarnej oceny czynu zabronionego
Marta Kowalczyk-Ludzia, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska | str. 712

Nowe uregulowania w zakresie ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym
Michał Kurowski | str. 725

Pozycja prokuratora w postępowaniu zainicjowanym subsydiarnym aktem oskarżenia po zmianach z dnia 11 marca 2016 r.
Ariadna H. Ochnio | str. 747

Zmiany normatywne dobrowolnego poddania się karze w kodeksie postępowania karnego w latach 2015-2016 w kontekście realizacji celów procesu i funkcji tej instytucji prawnej
Piotr Rogoziński | str. 757

Kara ograniczenia wolności w prawie karnym skarbowym po nowelizacjach w latach 2015-2016
Katarzyna Rydz-Sybilak | str. 776

Skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania dowodowego
Blanka Julita Stefańska | str. 787

Kontrola z urzędu oraz kontrola totalna w instancji odwoławczej
Katarzyna Sychta | str. 806

Nowy model postępowania nakazowego w sprawach karnych skarbowych
Marta Roma Tużnik | str. 827

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności za działanie w cudzym interesie z art. 9 ˜ 3 k.k.s.
Zbigniew Wardak | str. 839

Kilka refleksji na temat instrumentów realizacji funkcji kompensacyjnej prawa i procesu karnego w świetle zmian z 2015 i 2016 r.
Maria Badek-Kowalska, Izabela Wesołowska-Świder | str. 851

Skazanie w trybach konsensualnych - sposób na przyśpieszenie postępowania karnego czy zagrożenie dla interesu oskarżonego?
Adam Bułat | str. 868

O potrzebie powołania instytucji odpowiedzialnego za uiszczenie uszczuplonej należności publicznoprawnej - rozważania na tle zaniechania ukarania sprawcy, o którym mowa w art. 9 ˜ 3 k.k.s.
Amadeusz Małolepszy | str. 879

Instytucja przymusu adwokacko-radcowskiego w świetle ostatnich nowelizacji
Piotr Misztal | str. 894

Wymogi formalne dopuszczenia przedstawiciela społecznego do udziału w postępowaniu karnym w świetle nowelizacji z dnia 10 czerwca 2016 r.
Beata Najman | str. 905

Polska koncepcja "owoców zatrutego drzewa". Artykuł 168a k.p.k. w kontekście doktryny amerykańskiej
Agata Pawlak, Katarzyna Firaza | str. 916

Usytuowanie prokuratury wojskowej w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze
Bernard Piechota | str. 932

Wykaz skrótów | str. 943

Autorzy | str. 951

Ukryj

Opis:

"Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. (...) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą osobę, niezależnie od tego, kim ona była, empatię oraz pozytywne nastawienie. Wspominane są szczery uśmiech i przyjazna atmosfera, jaką roztaczała wokół siebie. Do tej pory zarówno pracownicy Katedry, jak i Wydziału, głęboko odczuwają Jej brak. Naszym życzeniem byłoby, aby Pani Profesor została zapamiętana jako ciepła i życzliwa osoba, którą rzeczywiście była, a nie przez pryzmat okoliczności Jej tragicznego odejścia. Niech wyrazem tego będzie niniejsza Księga poświęcona pamięci Pani Profesor Moniki Zbrojewskiej, stanowiąca dowód tego, że w środowisku akademickim i prawniczym była podobnie postrzegana - tak jako naukowiec, jak i człowiek".

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-595-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 964
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-3060:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów