Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń

Publikacja zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

więcej

Autorzy: Jarosław Ostrowski, Sławomir Krempa, Adam Wacławczyk, Tomasz Burczyński, Ewa Prejs, Wojciech Morawski (red. naukowy), Adam Nita, Dagmara Dominik-Ogińska, Tomasz Brzezicki, Paweł Majka, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Bogumił Brzeziński (red. naukowy), Krzysztof Lasiński-Sulecki,
Seria:  Komentarze Orzecznicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-3084;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od redakcji | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia ogólne prawa podatkowego | str. 15


Andrzej Ladziński, Tomasz Burczyński
Zarzut nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przed sądem administracyjnym (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., I FSK 831/14) | str. 15

Stanisław Bogucki
Nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji na podstawie przesłanki krótszego niż 3 miesiące okresu do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2015 r., II FSK 2903/13) | str. 21

Michał Goj
Pozorność na gruncie art. 199a o.p. a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2016 r., II FSK 3162/13) | str. 35

Andrzej Ladziński, Kamil Szczęsny
Zawieszenie postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości wskutek wszczęcia postępowania na podstawie art. 1891 k.p.c. przez inny organ (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 października 2015 r., I SA/Wr 1244/15) | str. 45

Joanna Zawiejska-Rataj
Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., II FSK 1532/15) | str. 53

Wojciech Morawski
Wariantywność stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (wyrok NSA z dnia 27 listopada 2015 r., II FSK 2614/13) | str. 63

Mariusz Marecki, Jacek Drzazga
Zakres autonomii Ministra Finansów przy zmianach interpretacji indywidualnych (wyrok NSA z dnia 25 września 2015 r., I FSK 563/14) | str. 71

Adam Nita
Granice czasowe dla orzekania o odpowiedzialności spadkobiercy (wyrok NSA z dnia 11 marca 2015 r., I FSK 230/14) | str. 80

Tomasz Brzezicki
Właściwość organu egzekucyjnego a stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uchwala NSA z dnia 8 grudnia 2014 r., II FPS 5/14) | str. 90

Adam Zdunek
Właściwość miejscowa organu kontroli skarbowej (wyrok NSA z dnia 22 października 2015 r., II FSK 1362/15) | str. 98

Rozdzial II
Podatki dochodowe | str. 109


Paweł Majka
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2015 r., II FSK 2344/13) | str. 109

Michał Leconte, Adam Wacławczyk
Ustalenie miejsca uzyskania przychodu w przypadku podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym (wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., II FSK 346/13) | str. 121

Krzysztof Winiarski
Działalność gospodarcza czy sprzedaż niekomercyjna - próba rozstrzygniecia problemu (wyroki NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., II FSK 773/13, i z dnia 4 marca 2015 r., II FSK 855/14) | str. 132

Adam Wacławczyk, Michał Leconte
Powstanie przychodu podatkowego po stronie likwidowanej spółki kapitałowej w związku z przeniesieniem majątku na wspólników (wyrok NSA z dnia 15 lipca 2015 r., II FSK 1211/13) | str. 150

Jarosław Ostrowski
Programy opcyjne a napiwki w kontekście przychodów ze stosunku pracy (wyroki NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., II FSK 730/13, i z dnia 9 marca 2016 r., II FSK 216/15) | str. 161

Ewa Prejs
Umorzenie przez bank długu z tytułu zawartych umów opcji walutowych jako przychód podatkowy (wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r., II FSK 2805/13) | str. 175

Joanna Zawiejska-Rataj
Nagroda z zysku dla pracowników a koszty uzyskania przychodów (uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., II FPS 3/15, i z dnia 1 lutego 2016 r., II FPS 5/15) | str. 186

Michał Goj
Gdy zagraniczny fundusz chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego (wyroki NSA z dnia 29 września 2015 r.: II FSK 3106/14 oraz I FSK 85/15) | str. 195

Radosław Baraniewicz, Sławomir Krempa
Przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport (wyrok siedmiu sędziów NSA z dnia 20 lipca 2015 r., II FSK 1772/13) | str. 206

Izabela Rymanowska, Michał Goj
Zapłata przez pracodawcę/zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne a przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownika/zleceniobiorcy (wyrok NSA z dnia 27 października 2015 r., II FSK 1891/13) | str. 215

Radosław Baraniewicz, Sławomir Krempa
Konwersja długu na kapitał przez potrącenie jako wkład niepieniężny (wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2015 r., II FSK 2494/13) | str. 222

Jowita Pustuł
Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15) | str. 230

Rozdział III
Podatki obrotowe | str. 239


Krzysztof Lasiński-Sulecki
Neutralność VAT w imporcie (wyrok TSUE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie C-187/14 Skatteministeriet przeciwko DSV Road A/S) | str. 239

Dagmara Dominik-Ogińska
Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do czasu zakończenia weryfikacji w ramach kontroli podatkowej (postanowienie WSA w Kielcach z dnia 14 stycznia 2016 r., I SA/Ke 9/16) | str. 248

Mariusz Marecki, Paulina Wojszko
Nadpłata powstała wskutek orzeczenia TSUE eliminującego wykładnię prawa krajowego niezgodną z prawem unijnym (wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014 r., I FSK 1204/14) | str. 260

Paulina Wojszko, Jacek Drzazga
Kryteria decydujące o możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT w świetle zasady neutralności VAT (wyrok NSA z dnia 16 listopada 2015 r., I FSK 759/14) | str. 270

Rozdział IV
Podatki majątkowe | str. 279


Paweł Banasik, Marcin Kukuła
Pojęcie względów technicznych a postęp techniczny (wyrok NSA z dnia
10 września 2015 r., II FSK 1972/13) | str. 279

Michał Nielepkowicz
Pojęcie budynku w podatku od nieruchomości na przykładzie silosów (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015 r., I SA/Bd 941/15, nieprawomocny) | str. 289

Paweł Majka
Znaczenie ewidencji gruntów i budynków w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z dnia 19 listopada 2015 r., II FSK 2365/13) | str. 299

Michał Nielepkowicz
Tymczasowe obiekty budowlane w podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 r., I SA/Ol 911/14) | str. 309

Paweł Banasik, Dariusz Grudziński
Podstawa opodatkowania budowli stanowiących element środka trwałego (wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2016 r., II FSK 2243/15) | str. 317

Bibliografia | str. 327

Autorzy | str. 333

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy takich hipotez w konkretnej sytuacji jest więcej.

Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

„Recenzowana publikacja jest wyjątkowa. Kilkadziesiąt komentarzy do istotnych orzeczeń sądowych, przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i zebranych w jednym opracowaniu – to rzadkość na rynku wydawniczym. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny komentarzy powoduje, że czytelnik ma możliwość poznania sposobów rozumowania sądów w sprawach podatkowych. Trudno sobie wyobrazić biblioteczkę osób zajmujących się podatkami bez tej pozycji wydawniczej”.
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-835-0 , Oprawa: zintegrowana , 340
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-3084;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów