Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej

W publikacji zaprezentowano kompleksową analizę statusu prawnego szkół wyższych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3077:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Szkoły wyższe w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce | str. 17

1. Zadania państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego | str. 17
2. Status szkół wyższych a pojęcie podmiotu administracji | str. 22

Rozdział II
Status szkół wyższych i finansowanie działalności naukowo-dydaktycznej w porządkach prawnych wybranych krajów | str. 27

1. Szkolnictwo wyższe w Niemczech | str. 27
1.1. Podmioty prawa publicznego a status szkół wyższych w Niemczech | str. 27
1.2. Finansowanie szkolnictwa wyższego w Niemczech | str. 33
2. Szkolnictwo wyższe we Francji | str. 36
2.1. Status szkół wyższych we Francji jako podmiotów prawa publicznego | str. 36
2.2. Finansowanie szkolnictwa wyższego we Francji | str. 39
3. Szkolnictwo wyższe w Anglii | str. 41
3.1. Struktura szkolnictwa wyższego w Anglii i status prawny szkół wyższych | str. 41
3.2. Finansowanie szkolnictwa wyższego w Anglii | str. 45
4. Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych | str. 48
4.1. Struktura szkolnictwa wyższego w USA i status prawny szkół wyższych | str. 48
4.2. Finansowanie szkolnictwa wyższego w USA | str. 53

Rozdział III
Porównanie cech szkoły wyższej i innych podmiotów zbiorowych prawa polskiego | str. 56

1. Szkoła wyższa a podmioty typu fundacyjnego | str. 57
2. Szkoła wyższa a korporacje zawodowe | str. 70
3. Szkoła wyższa a przedsiębiorstwo użyteczności publicznej | str. 84

Rozdział IV
Podstawowe determinanty sytuacji prawnej publicznych i niepublicznych szkół wyższych | str. 93

1. Szkoły wyższe w świetle Konstytucji RP i umów międzynarodowych | str. 93
2. Tworzenie i likwidacja szkół wyższych oraz kompetencje założyciela jako elementy różnicujące sytuację prawną uczelni | str. 100
3. Problem określenia relacji prawnych między szkołą wyższą a destynatariuszami usług świadczonych przez szkołę | str. 111

Rozdział V
Sytuacja publicznych i niepublicznych szkół wyższych w świetle norm o finansowaniu działalności naukowej i dydaktycznej | str. 122

1. Podstawowe założenia systemu finansowania działalności szkół wyższych | str. 122
2. Przyznawanie środków publicznych na działalność naukową | str. 124
3. Przyznawanie środków publicznych na działalność dydaktyczną | str. 129
3.1. Finansowanie szkół wyższych ze środków budżetowych | str. 129
3.2. Finansowanie szkół wyższych ze środków samorządów terytorialnych | str. 139
3.3. Finansowanie szkół wyższych wyznaniowych z budżetu państwa | str. 141
4. Finansowanie działalności naukowo-dydaktycznej ze środków własnych uczelni | str. 145
4.1. Pozyskiwanie środków finansowych z opłat destynatariuszy | str. 145
4.2. Inne źródła pozyskiwania przez szkoły wyższe środków finansowych na swoją działalność | str. 150

Rozdział VI
Środki ochrony interesów jednostki i interesu publicznego a działalność szkół wyższych | str. 163

1. Kontrola i nadzór nad wykonywaniem zadań publicznych | str. 163
2. Relacje między podmiotami nadzorowanymi i nadzorującymi | str. 173
3. Środki kontroli i nadzoru ministra nad działalnością szkół wyższych | str. 186
3.1. Klasyfikacja środków kontrolnych i nadzorczych oraz ich funkcje | str. 186
3.2. Środki nadzorcze i kontrolne stosowane w ramach nadzoru fachowego | str. 196

Wnioski końcowe | str. 211

Wykaz pozycji piśmiennictwa | str. 227

Inne źródła informacji | str. 241

Wykaz aktów normatywnych | str. 243

Wykaz orzecznictwa | str. 249

Ukryj

Opis:

W publikacji zaprezentowano kompleksową analizę statusu prawnego szkół wyższych. Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne różnią się od siebie oraz od większości podmiotów zaliczanych do grona zakładów administracyjnych ze względu m.in. na samodzielność organizacyjno-prawną, środki ochrony właściwe dla uczelni, zakres uzależnienia od podmiotu założycielskiego czy sposób finansowania uczelni.
Autorka wyprowadza wniosek i szeroko go uzasadnia, że szkoły wyższe w Polsce, bez względu na ich status prawny, należy określać jako podmioty zewnętrzne względem organów administracji publicznej, niepowiązane z nią hierarchicznie i organizacyjnie, co powoduje niemożność utożsamiania ich organów z organami administracyjnymi. W książce przedstawiono propozycje i rozwiązania prawne w zakresie działalności uczelni jako przedsiębiorstw, w przedmiocie kontroli i nadzoru nad szkołami wyższymi, w tym nadzoru fachowego sprawowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną, oraz zasad ich finansowania, zwłaszcza w porównaniu z finansowaniem szkół wyznaniowych.
Opracowanie będzie wartościową lekturą nie tylko dla praktyków pracujących w szkołach wyższych z punktu widzenia konieczności właściwego stosowania przez nich prawa, lecz także dla pracowników administracji rządowej, prokuratury i sądów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-821-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 252
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3077:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa