Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Proces karny

Całościowe, gruntowne omówienie obszernej problematyki prawa karnego procesowego, obejmujące zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach.

więcej

Autorzy: Jerzy Skorupka (red. naukowy), Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-2410:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Słowo wstępne | str. 23

Rozdział I. Zagadnienia ogólne | str. 25
1. Pojęcie procesu karnego | str. 26
1.1. Uwagi ogólne | str. 26
1.2. Proces karny w znaczeniu normatywnym i ogólnym | str. 28
1.3. Proces karny w znaczeniu konkretnym i rzeczywistym | str. 28
1.4. Przedmiot procesu karnego oraz podstawa jego wszczęcia | str. 29
1.5. Statyka i kinetyka procesu karnego | str. 33
1.6. Istota procesu karnego | str. 34
1.7. Aksjologia procesu karnego | str. 40
1.8. Cele procesu karnego | str. 42
1.8.1. Uwagi ogólne | str. 42
1.8.2. Ustawowy cel procesu karnego | str. 43
1.8.3. Cel procesu karnego jako realizacja dyrektywy trafnej reakcji | str. 46
1.8.4. Cel procesu karnego jako implementacja norm karnomaterialnych | str. 47
1.8.5. Cel procesu karnego jako osiągnięcie sprawiedliwości materialnej i proceduralnej | str. 49
1.9. Paradygmat procesu karnego | str. 50
2. Źródła prawa karnego procesowego | str. 52
3. Formy procesu karnego | str. 54
4. Rodzaje i tryby procesu karnego. Postępowanie mediacyjne i renowacyjne | str. 59
4.1. Postępowanie mediacyjne | str. 65
4.2. Postępowanie renowacyjne | str. 69
5. Postępowanie karne | str. 73
5.1. Postępowanie karne jako etap (wycinek) procesu karnego | str. 74
5.2. Postępowanie karne jako nurt procesu karnego | str. 75
5.3. Postępowanie karne jako wpadkowy przebieg w zasadniczym nurcie procesu karnego | str. 75
5.4. Postępowanie karne jako funkcjonalnie wyodrębniony typ czynności | str. 76
5.5. Postępowanie karne jako specjalna odmiana zmodyfikowana w stosunku do typowego przebiegu procesu | str. 77
6. Procedura karna i kultura prawna | str. 77
7. Prawo karne procesowe | str. 79
8. Funkcje przepisów prawa karnego procesowego | str. 80
8.1. Uwagi ogólne | str. 80
8.2. Funkcja prakseologiczna | str. 80
8.3. Funkcja gwarancyjna | str. 82
8.4. Funkcja porządkująca | str. 84
8.5. Pozostałe funkcje | str. 85
9. Funkcje procesowe | str. 85
10. Granice procesu karnego | str. 90
11. System prawa karnego procesowego | str. 93
12. Autonomia prawa karnego procesowego | str. 97
13. Nauka prawa karnego procesowego | str. 100
14. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych | str. 100
14.1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości | str. 100
14.2. Gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości | str. 101
15. Gwarancje procesowe | str. 107

Rozdział II. Zasady procesu karnego | str. 113
1. Pojęcie zasady prawa, zasady procesu karnego oraz naczelnej zasady procesu karnego | str. 116
2. Znaczenie naczelnych zasad procesu karnego | str. 123
3. Klasyfikacja zasad procesu karnego | str. 125
4. Kolizja zasad procesu karnego | str. 128
5. Systematyka naczelnych zasad procesu karnego | str. 130
6. Zasady wszczęcia procesu karnego | str. 132
6.1. Zasady legalizmu i oportunizmu | str. 132
6.2. Zasada działania z urzędu | str. 139
6.3. Zasada skargowości | str. 146
7. Zasady prowadzenia procesu karnego | str. 150
7.1. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym | str. 150
7.2. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego | str. 153
7.3. Zasada obiektywizmu | str. 156
7.4. Zasada działania z urzędu | str. 159
7.5. Zasada szybkości | str. 162
7.6. Zasady kontradyktoryjności oraz inkwizycyjności | str. 170
7.7. Zasady jawności i tajności | str. 174
7.8. Zasady ustności i pisemności | str. 180
7.9. Zasada instancyjności | str. 180
8. Zasady postępowania dowodowego | str. 183
8.1. Zasada prawdy materialnej | str. 183
8.2. Zasada bezpośredniości | str. 188
8.3. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 190
9. Zasady gwarancyjne oskarżonego | str. 197
9.1. Zasada domniemania niewinności | str. 197
9.2. Zasada in dubio pro reo | str. 202
9.3. Zasada prawa do obrony | str. 204
10. Rzetelny proces karny | str. 218

Rozdział III. Warunki dopuszczalności procesu | str. 225
1. Pojęcie warunków dopuszczalności procesu i ich znaczenie | str. 226
2. Rodzaje warunków dopuszczalności procesu | str. 230
2.1. Warunki (przesłanki) pozytywne i negatywne | str. 230
2.2. Warunki (przesłanki) ogólne i szczególne | str. 232
2.3. Warunki (przesłanki) bezwzględne i względne | str. 233
2.4. Warunki (przesłanki) formalne, materialne i mieszane | str. 233
3. Formalne negatywne warunki (przesłanki) | str. 235
3.1. Śmierć oskarżonego | str. 235
3.2. Powaga rzeczy osądzonej | str. 236
3.3. Zasada ne bis in idem na obszarze Unii Europejskiej | str. 239
3.4. Zawisłość prawna sporu | str. 241
3.5. Niepodleganie orzecznictwu polskich sądów karnych | str. 242
3.6. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela | str. 243
3.7. Brak zezwolenia na ściganie | str. 246
3.8. Brak wniosku o ściganie | str. 247
4. Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu | str. 248
4.1. Brak faktycznych podstaw oskarżenia | str. 248
4.2. Brak przestępności czynu | str. 249
4.3. Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu | str. 250
4.4. Niepodleganie karze | str. 251
5. Mieszane negatywne warunki (przesłanki) dopuszczalności procesu | str. 251
5.1. Przedawnienie karalności | str. 251
5.2. Abolicja i amnestia | str. 253
5.3. Immunitety materialne | str. 253
6. Zbieg negatywnych warunków (przesłanek) dopuszczalności procesu | str. 255
7. Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa | str. 256

Rozdział IV. Organy postępowania karnego | str. 258
1. Zagadnienia ogólne | str. 259
1.1. Rola sądu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str. 259
1.2. Organy wewnątrzsądowe | str. 262
2. Właściwość sądu | str. 264
2.1. Właściwość rzeczowa | str. 264
2.2. Właściwość miejscowa | str. 266
2.3. Właściwość funkcjonalna | str. 267
2.4. Właściwość z łączności spraw | str. 269
2.5. Właściwość z delegacji | str. 271
2.6. Spór o właściwość | str. 273
3. Skład sądu | str. 274
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 274
3.2. Rodzaje składów orzekających | str. 276
3.3. Wyznaczanie składu sądu | str. 279
3.4. Wyłączenie sędziego | str. 281
3.4.1. Wyłączenie sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis) | str. 282
3.4.2. Wyłączenie sędziego z mocy orzeczenia sądowego (iudex suspectus) | str. 284
4. Prokurator jako organ postępowania karnego | str. 286
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 286
4.2. Organizacja prokuratury | str. 286
4.3. Zasady działania prokuratury | str. 288
5. Pozostałe organy postępowania przygotowawczego | str. 291
6. Organy postępowania wykonawczego | str. 292

Rozdział V. Strony, przedstawiciele procesowi oraz przedstawiciel społeczny | str. 296
1. Zagadnienia ogólne | str. 298
2. Oskarżyciel publiczny | str. 302
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 302
2.2. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni | str. 303
2.3. Obowiązki i prawa oskarżyciela publicznego | str. 304
2.4. Wyłączenie oskarżyciela publicznego | str. 305
3. Pokrzywdzony | str. 306
3.1. Pojęcie pokrzywdzonego | str. 306
3.2. Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym | str. 307
3.3. Uprawnienia pokrzywdzonego | str. 308
4. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str. 308
5. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str. 311
6. Oskarżyciel prywatny | str. 314
6.1. Pojęcie oskarżyciela prywatnego | str. 314
6.2. Ingerencja prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe | str. 314
7. Oskarżony | str. 315
7.1. Pojęcie oskarżonego | str. 315
7.2. Prawa oskarżonego | str. 316
7.3. Obowiązki oskarżonego | str. 316
8. Obrońca | str. 318
8.1. Pojęcie obrońcy i zakres jego uprawnień | str. 318
8.2. Ustanowienie obrońcy z wyboru i wyznaczenie obrońcy z urzędu | str. 320
8.3. Ustanie stosunku obrończego | str. 321
9. Pełnomocnik | str. 322
10. Przedstawiciel społeczny | str. 324

Rozdział VI. Czynności procesowe | str. 328
1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych | str. 330
1.1. Czynności procesowe rozpoznawcze i wykonawcze | str. 331
1.2. Czynności procesowe wyraźne i dorozumiane | str. 331
1.3. Czynności procesowe ustne i pisemne | str. 332
1.4. Czynności procesowe organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania | str. 332
1.5. Czynności procesowe realne, spostrzeżenia procesowe i oświadczenia procesowe | str. 337
1.6. Czynności procesowe odwoływalne i nieodwoływalne | str. 338
2. Prawidłowość czynności procesowych | str. 339
3. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 343
4. Narada i głosowanie | str. 356
5. Porządek czynności procesowych | str. 360
6. Terminy | str. 364
7. Doręczenia | str. 369
8. Dokumentowanie czynności procesowych | str. 373
9. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 378

Rozdział VII. Dowody | str. 382
1. Istota, cel i środki poznania procesowego | str. 383
2. Pojęcie i przedmiot dowodu | str. 385
2.1. Przedmiot dowodzenia | str. 387
2.2. Systematyka dowodów | str. 389
2.3. Udowodnienie i surogaty dowodzenia | str. 390
2.4. Gwarancje prawdziwości ustaleń faktycznych | str. 392
3. Wprowadzanie dowodów do procesu | str. 393
3.1. Inicjatywa dowodowa | str. 394
3.2. Wniosek dowodowy | str. 397
3.3. Decyzje dowodowe organów procesowych | str. 399
3.4. Tak zwane dowody prywatne i ich znaczenie w procesie | str. 404
4. Ograniczenia prawnej dopuszczalności przeprowadzania oraz wykorzystania dowodów | str. 406
4.1. Zakazy dowodowe i ich funkcja gwarancyjna | str. 406
4.2. Problematyka dowodów nielegalnych | str. 419
4.3. Dowody niekonwencjonalne i dowody wrażliwe | str. 423
5. Poszczególne dowody osobowe i rzeczowe | str. 425
5.1. Oskarżony jako osobowe źródło dowodów | str. 426
5.2. Świadek | str. 430
5.3. Biegły, specjalista, tłumacz | str. 443
5.4. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 451
5.5. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego | str. 457
6. Dowodowe czynności poszukiwawcze | str. 461
6.1. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie | str. 461
6.2. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 466

Rozdział VIII. Środki przymusu | str. 475
1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu | str. 477
2. Ujęcie | str. 478
3. Zatrzymanie | str. 478
4. Środki zapobiegawcze | str. 486
4.1. Cel i funkcje środków zapobiegawczych | str. 487
4.2. Organy uprawnione do stosowania środków zapobiegawczych | str. 487
4.3. Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych | str. 489
4.4. Dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych | str. 493
4.5. Czas stosowania środków zapobiegawczych | str. 496
4.6. Zaskarżanie środków zapobiegawczych | str. 501
4.7. Tymczasowe aresztowanie | str. 502
4.7.1. Tryb stosowania tymczasowego aresztowania | str. 502
4.7.2. Zakazy stosowania tymczasowego aresztowania | str. 505
4.7.3. Tymczasowe aresztowanie warunkowe | str. 508
4.8. Pozostałe środki zapobiegawcze | str. 508
4.8.1. Poręczenia | str. 508
4.8.2. Dozory | str. 512
4.8.3. Nakaz opuszczenia lokalu | str. 515
4.8.4. Zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu oraz nakazy określonego zachowania | str. 516
4.8.5. Zakaz opuszczania kraju | str. 517
5. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 518
6. List żelazny | str. 520
7. Kary porządkowe | str. 521
8. Środki wymuszające zachowanie porządku w czasie rozprawy | str. 525
9. Zabezpieczenie majątkowe | str. 525

Rozdział IX. Postępowanie przygotowawcze | str. 530
1. Zagadnienia ogólne | str. 532
2. Rozpoczęcie postępowania przygotowawczego | str. 534
2.1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | str. 534
2.2. Odstępstwa od zasady niezwłocznego wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 539
2.2.1. Czynności sprawdzające | str. 539
2.2.2. Czynności w niezbędnym zakresie | str. 540
2.3. Formy postępowania przygotowawczego | str. 541
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 541
2.3.2. Zakres przedmiotowy śledztwa | str. 542
2.3.3. Zakres przedmiotowy dochodzenia | str. 543
2.4. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 543
2.5. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 545
3. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 546
3.1. Uwagi ogólne | str. 546
3.2. Organy postępowania przygotowawczego | str. 548
3.2.1. Organy prowadzące śledztwo | str. 548
3.2.2. Organy prowadzące dochodzenie | str. 549
3.2.3. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 550
3.2.4. Udział sądu w czynnościach postępowania przygotowawczego | str. 551
3.3. Czas trwania postępowania przygotowawczego | str. 553
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 553
3.3.2. Czas trwania śledztwa | str. 553
3.3.3. Czas trwania dochodzenia | str. 554
3.4. Przedstawienie zarzutów | str. 554
3.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 554
3.4.2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów | str. 554
3.4.3. Postanowienie o uzupełnieniu lub zmianie zarzutów | str. 556
3.5. Podejrzany | str. 557
3.6. Czynności procesowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 559
3.6.1. Uwagi ogólne | str. 559
3.6.2. Inicjatywa dowodowa w postępowaniu przygotowawczym | str. 560
3.6.3. Udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego | str. 560
3.6.4. Zaskarżanie postanowień, zarządzeń i czynności w postępowaniu przygotowawczym | str. 561
3.7. Zamknięcie postępowania przygotowawczego | str. 561
3.8. Redukcja formalizmu dochodzenia | str. 563
3.8.1. Uwagi ogólne | str. 563
3.8.2. Samodzielność organu prowadzącego postępowanie w wydawaniu postanowień | str. 564
3.8.3. Obniżenie wymogów formalnych wobec postanowień zapadających w toku dochodzenia | str. 565
3.8.4. Odformalizowanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 565
3.8.5. Brak wymogu wydania postanowienia o zamknięciu dochodzenia | str. 566
3.8.6. Ograniczenie zakresu postępowania dowodowego | str. 566
3.8.7. Utrwalanie niektórych czynności dowodowych w protokole ograniczonym | str. 566
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 567
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 567
4.2. Wniesienie aktu oskarżenia | str. 568
4.2.1. Uwagi ogólne | str. 568
4.2.2. Termin wniesienia aktu oskarżenia | str. 568
4.2.3. Budowa aktu oskarżenia | str. 569
4.2.4. Materiały postępowania przygotowawczego przekazywane do sądu | str. 570
4.2.5. Obowiązki informacyjne związane z wniesieniem aktu oskarżenia do sądu | str. 571
4.3. Wniesienie aktu oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy (art. 335 § 2 k.p.k.) | str. 572
4.3.1. Porozumienia procesowe - uwagi ogólne | str. 572
4.3.2. Przesłanki skierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy wraz z aktem oskarżenia w trybie art. 335 § 2 k.p.k. | str. 574
4.3.3. Tryb skierowania aktu oskarżenia wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy | str. 575
4.4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy (art. 335 § 1 k.p.k.) | str. 576
4.4.1. Przesłanki wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy | str. 576
4.4.2. Ograniczenie przeprowadzania czynności dowodowych | str. 576
4.5. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania | str. 577
4.6. Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających | str. 578
4.7. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 579
4.7.1. Przesłanki umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 579
4.7.2. Tryb umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 580
4.7.3. Szczególne rodzaje umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 581
4.7.3.1. Umorzenie absorpcyjne (art. 11 k.p.k.) | str. 581
4.7.3.2. Umorzenie rejestrowe dochodzenia (art. 325f k.p.k.) | str. 581
4.7.4. Inne czynności związane z umorzeniem postępowania przygotowawczego | str. 582
4.7.4.1. Doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego i zawiadomienie o jego wydaniu | str. 582
4.7.4.2. Wydanie postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych | str. 582
4.7.4.3. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku | str. 583
4.7.5. Szczególny tryb nadzoru nad umorzonym postępowaniem przygotowawczym | str. 583

Rozdział X. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 587
1. Zagadnienia ogólne | str. 588
2. Wstępna kontrola skargi oskarżyciela | str. 590
2.1. Przesłanki kontroli | str. 590
2.2. Zakres i przebieg kontroli | str. 591
3. Skierowanie sprawy na posiedzenie | str. 594
3.1. Posiedzenia, na których sąd orzeka w formie postanowienia | str. 594
4. Posiedzenia wyrokowe | str. 598
4.1. Posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania | str. 598
4.2. Posiedzenie w przedmiocie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy | str. 600
4.3. Posiedzenie w przedmiocie wniosku o poddanie się odpowiedzialności karnej | str. 603
4.4. Posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku nakazowego | str. 604
5. Tryb orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających oraz orzekania przepadku po umorzeniu postępowania przygotowawczego | str. 604
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 604
5.2. Tryb orzekania środków zabezpieczających | str. 605
6. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 607
7. Jawność rozprawy | str. 608
8. Udział oskarżonego w rozprawie głównej | str. 612
9. Udział obrońcy w rozprawie głównej | str. 614
10. Udział w rozprawie przewodniczącego składu orzekającego | str. 615
11. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 616
12. Przewód sądowy | str. 617
12.1. Przebieg przewodu sądowego | str. 617
12.2. Wyjątki od zasady bezpośredniości | str. 621
12.3. Pozostałe czynności przewodu sądowego | str. 623
13. Głosy stron i czynności związane z wydaniem wyroku | str. 626

Rozdział XI. Zwyczajne środki zaskarżenia | str. 634
1. Funkcja i systematyka środków zaskarżenia | str. 635
2. Środki odwoławcze | str. 638
2.1. Istota i cechy modelu odwoławczego | str. 638
2.2. Apelacja | str. 640
2.2.1. Apelacja jako środek zaskarżenia wyroków | str. 640
2.2.1.1. Kierunek apelacji, zakres zaskarżenia oraz przyczyny odwoławcze | str. 642
2.2.1.2. Wymogi formalne apelacji | str. 657
2.2.1.3. Tryb wnoszenia apelacji | str. 661
2.2.2. Postępowanie apelacyjne | str. 662
2.2.2.1. Kontrola warunków apelacji w sądzie pierwszej instancji | str. 662
2.2.2.2. Postępowanie przed sądem odwoławczym | str. 665
2.2.2.3. Rozporządzalność skargą odwoławczą | str. 670
2.2.2.4. Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy | str. 672
2.2.2.5. Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego i czynności końcowe | str. 677
2.3. Zażalenie | str. 682
2.3.1. Ogólna charakterystyka zażalenia jako środka zaskarżenia | str. 682
2.3.1.1. Wymogi formalne zażalenia | str. 684
2.3.1.2. Tryb wnoszenia zażalenia | str. 685
2.3.1.3. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia | str. 686
2.3.1.4. Zakres spraw zaskarżalnych zażaleniem | str. 686
2.3.2. Procedowanie w przedmiocie zażalenia | str. 688
2.3.3. Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym | str. 690
3. Pozostałe zwyczajne środki zaskarżenia | str. 691
3.1. Sprzeciw od wyroku nakazowego | str. 691
3.1.1. Sprzeciw jako środek zaskarżenia | str. 691
3.1.2. Tryb zaskarżania wyroku nakazowego | str. 693
3.1.2.1. Warunki formalne sprzeciwu | str. 693
3.1.2.2. Zakres zaskarżenia sprzeciwem | str. 695
3.1.2.3. Cofnięcie sprzeciwu | str. 695
3.1.3. Rozpoznanie sprawy po wniesieniu sprzeciwu a zakaz reformationis in peius | str. 696
3.2. Sprzeciw od zarządzeń referendarza sądowego | str. 697
3.2.1. Tryb zaskarżenia zarządzeń referendarza sądowego | str. 697
3.2.2. Następstwa wniesienia sprzeciwu od decyzji referendarza sądowego | str. 699
3.3. Quasi-sprzeciwy | str. 699
3.4. Inne zwyczajne środki zaskarżenia | str. 701

Rozdział XII. Postępowania szczególne | str. 705
1. Pojęcie i rodzaje postępowań szczególnych | str. 707
1.1. Zagadnienia strukturalne postępowań szczególnych | str. 707
1.2. Podziały postępowań szczególnych | str. 708
1.3. Konstrukcja trybów szczególnych w świetle zasad i celów procesu karnego | str. 709
2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 710
2.1. Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 710
2.2. Przebieg postępowania prywatnoskargowego | str. 711
2.2.1. Skarga prywatna | str. 711
2.2.2. Oskarżyciel prywatny | str. 713
2.2.3. Ingerencja prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe | str. 714
2.2.4. Rozpatrzenie sprawy z oskarżenia prywatnego przed sądem | str. 716
2.2.4.1. Posiedzenie pojednawcze i pojednanie | str. 717
2.2.4.2. Odstąpienie od oskarżenia | str. 720
2.2.4.3. Oskarżenie wzajemne | str. 720
3. Postępowanie przyspieszone | str. 722
3.1. Ogólna charakterystyka trybu przyspieszonego | str. 722
3.2. Postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawach rozpoznawanych w trybie przyspieszonym | str. 723
3.2.1. Przesłanki zastosowania trybu przyspieszonego | str. 723
3.2.2. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 725
3.2.3. Wniosek o rozpoznanie sprawy | str. 726
3.3. Postępowanie przed sądem | str. 727
3.3.1. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 727
3.3.2. Postępowanie odwoławcze | str. 729
3.4. Odrębności tzw. postępowania zdalnego | str. 730
4. Postępowanie nakazowe | str. 731
4.1. Istota postępowania nakazowego i racje jego kodeksowej regulacji | str. 731
4.2. Przesłanki prowadzenia sprawy w trybie nakazowym | str. 732
4.3. Postępowanie nakazowe przed sądem pierwszej instancji i wyrok nakazowy | str. 734

Rozdział XIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 742
1. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczeń prawomocnych | str. 743
2. Kasacja | str. 745
2.1. Podmiotowe i przedmiotowe warunki zaskarżenia | str. 745
2.2. Podstawy kasacyjne | str. 749
2.3. Termin i wymogi formalne kasacji | str. 751
2.4. Postępowanie po wniesieniu kasacji | str. 753
2.5. Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str. 755
2.5.1. Kontrola wymagań formalnych | str. 755
2.5.2. Cofnięcie kasacji | str. 756
2.5.3. Rozpoznanie kasacji | str. 756
2.5.4. Skutki prawne uchylenia wyroku | str. 760
3. Wniosek o wznowienie postępowania | str. 761
3.1. Uwagi ogólne | str. 761
3.2. Podstawy wznowieniowe | str. 762
3.2.1. Wznowienie postępowania na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego | str. 762
3.2.2. Wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego | str. 763
3.2.3. Wznowienie postępowania na niekorzyść oskarżonego | str. 768
3.3. Postępowanie przed sądem wznowieniowym | str. 769
3.4. Wniosek o wznowienie postępowania a wykonanie kary | str. 772
4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 773
4.1. Uwagi ogólne | str. 773
4.2. Podstawy i wymogi formalne skargi | str. 773
4.3. Postępowanie w przedmiocie skargi | str. 774
4.4. Skutki orzeczenia Sądu Najwyższego w wyniku rozpoznania skargi | str. 775

Rozdział XIV. Postępowania następcze | str. 778
1. Zagadnienia ogólne | str. 779
2. Ułaskawienie | str. 781
2.1. Istota ułaskawienia | str. 781
2.2. Wszczęcie postępowania ułaskawieniowego | str. 782
2.3. Przebieg postępowania ułaskawieniowego wszczętego na wniosek uprawnionego podmiotu | str. 783
2.4. Przebieg postępowania ułaskawieniowego wszczętego z urzędu | str. 785
3. Orzekanie kary łącznej | str. 785
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 785
3.2. Postępowanie w zakresie orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym | str. 786
3.3. Konsekwencje wydania wyroku łącznego i utrata mocy wydania wyroku łącznego | str. 789
4. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 790
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 790
4.2. Przesłanki podjęcia warunkowo umorzonego postępowania | str. 790
4.3. Tryb postępowania w sprawie o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania | str. 792
5. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 793
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 793
5.2. Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa | str. 794
5.3. Uprawnieni do odszkodowania i zadośćuczynienia | str. 795
5.4. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 796
5.5. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia | str. 798

Rozdział XV. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 803
1. Zagadnienia ogólne | str. 804
2. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 806
3. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 809
4. Ekstradycja | str. 811
5. Europejski nakaz aresztowania | str. 816
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 816
5.2. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 816
5.3. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 819
6. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 821
7. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 824

Rozdział XVI. Koszty procesu | str. 827
1. Zagadnienia ogólne | str. 828
1.1. Koszty sądowe | str. 828
1.2. Opłaty | str. 829
1.3. Wydatki | str. 829
1.3.1. Podmiot zobowiązany do ponoszenia wydatków | str. 829
1.3.2. Wyjątki w zakresie obowiązku ponoszenia wydatków | str. 830
1.4. Należności dla świadka, osoby towarzyszącej świadkowi oraz biegłego, tłumacza i specjalisty | str. 830
1.4.1. Zwrot kosztów podróży oraz noclegu i utrzymania w miejscu wykonania czynności | str. 831
1.4.2. Zwrot utraconego zarobku lub dochodu | str. 831
1.4.3. Wynagrodzenie za wykonaną pracę | str. 832
1.4.4. Tryb dochodzenia należności | str. 833
1.4.5. Właściwość organu przyznającego należności | str. 834
1.4.6. Termin wypłacenia należności | str. 834
1.4.7. Zażalenie | str. 834
1.5. Koszty procesu w postępowaniu prywatnoskargowym i w postępowaniu prowadzonym w wyniku aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego | str. 834
2. Zwolnienie z kosztów sądowych | str. 836
2.1. Zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie decyzji uprawnionego organu | str. 836
2.2. Zwolnienie z kosztów sądowych z mocy prawa | str. 837
3. Zasądzenie kosztów procesu | str. 837
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 837
3.2. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach z oskarżenia publicznego | str. 838
3.3. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 839
3.4. Zasądzenie kosztów procesu w sprawach złożonych podmiotowo | str. 840
3.5. Zasądzenie kosztów procesu w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania | str. 841
4. Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów | str. 842
5. Przedawnienie kosztów sądowych | str. 844

O Autorach | str. 845

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera całościowe, gruntowne omówienie obszernej problematyki prawa karnego procesowego, obejmujące zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Autorzy analizują zagadnienia dotyczące:
– źródeł i systemowości prawa karnego procesowego,
– form, modelu i konstrukcji procesu karnego oraz
– jego wszczęcia i rozwoju.
Tekst uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2016 r.
W zrozumieniu prezentowanych zagadnień pomaga klarowny sposób prowadzenia wykładu, wzbogacony o liczne przykłady i pytania kontrolne, co pozwoli czytelnikowi lepiej przygotować się do egzaminu.
Opracowanie uzupełniają zanonimizowane materiały z akt spraw karnych, które umożliwiają wgląd w decyzje procesowe podejmowane w konkretnych postępowaniach (np. postanowienia, wyroki, zażalenia, apelacje). Materiały te są dostępne na stronie www.proces-karny.wolterskluwer.pl po wpisaniu indywidualnego kodu zamieszczonego w każdym egzemplarzu książki.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych. Będzie jednak przydatna również dla prawników praktyków, jako przypomnienie teoretycznych podstaw procesu karnego i mechanizmów kierujących jego ruchem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9603-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 844
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2410:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów