Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej.

więcej

Autorzy: Anna Błachnio-Parzych,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3078:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Odpowiedzialność represyjna a odpowiedzialność administracyjno-karna | str. 35

1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej | str. 35
2. Odpowiedzialność represyjna jako kategoria odpowiedzialności niezależna od podziału na dziedziny prawa | str. 42
3. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej | str. 50
3.1. Wprowadzenie | str. 50
3.2. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 51
3.3. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 66
3.4. Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 76
3.5. Odpowiedzialność administracyjno-karna jako odpowiedzialność represyjna - propozycja testu oceny | str. 79
4. Miejsce odpowiedzialności administracyjno-karnej w systemie odpowiedzialności represyjnej | str. 88
4.1. Geneza odpowiedzialności administracyjno-karnej | str. 88
4.2. Odpowiedzialność administracyjno-karna a inne reżimy odpowiedzialności represyjnej | str. 95

Rozdział II
Zbieg odpowiedzialności represyjnej - istota i ocena | str. 99

1. Zbieg odpowiedzialności represyjnej a zbieg przepisów | str. 99
2. Tożsamość czynu jako przesłanka zbiegu odpowiedzialności | str. 108
2.1. Zarys pojęcia czynu w prawie karnym | str. 108
2.2. Tożsamość czynu | str. 117
3. Zbieg przepisów a zbieg norm | str. 126
4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako sytuacja wymagająca interwencji prawodawcy | str. 133
4.1. Wprowadzenie | str. 133
4.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 135
4.3. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 148
4.4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 157
4.5. Ocena zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej - wnioski | str. 162

Rozdział III
Reguły wyłączania wielości ocen prawnych a zewnętrzny zbieg przepisów | str. 174

1. Reguły wyłączania wielości ocen prawnych - wprowadzenie | str. 174
2. Reguły wyłączania wielości ocen prawnych - przyczyny redukcji wielości ocen | str. 185
3. Pomijalny zbieg przepisów zawierających normy sankcjonujące przynależne do różnych reżimów odpowiedzialności represyjnej | str. 192
3.1. Wprowadzenie | str. 192
3.2. Źródło obowiązku stosowania reguł wyłączania wielości ocen prawnych | str. 195
3.3. Zakres i znaczenie zakazu multiplikacji deliktów penalnych | str. 201
3.4. Niepomijalny (rzeczywisty) zbieg przepisów jako podstawa stosowania dyrektyw rozstrzygania zbiegu przepisów | str. 204
3.5. Idealny zbieg deliktów penalnych a inne dyrektywy rozstrzygania zbiegu przepisów | str. 207
3.6. Celowość korzystania z reguł wyłączania wielości ocen prawnych na przedpolu zastosowania dyrektywy opartej na modelu idealnego zbiegu deliktów penalnych | str. 213
3.7. Odrębny charakter zbiegających się reżimów odpowiedzialności represyjnej | str. 217

Rozdział IV
Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie polskim oraz w prawie wybranych krajów europejskich | str. 223

1. Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie polskim | str. 223
1.1. Wprowadzenie | str. 223
1.2. Dyrektywa zawarta w art. 38a ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki | str. 225
1.3. Dyrektywa zawarta w art. 24 ust. 1b-1d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 230
1.4. Dyrektywa zawarta w art. 92a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym | str. 234
1.5. Dyrektywa zawarta w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług | str. 237
1.6. Dyrektywa zawarta w art. 25 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 243
1.7. Dyrektywa zawarta w art. 129 ustawy o bezpieczeństwie morskim | str. 247
1.8. Dyrektywa zawarta w art. 87 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 250
2. Dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w wybranych krajach europejskich | str. 255
2.1. Wprowadzenie | str. 255
2.2. Dyrektywy przewidziane w prawie angielskim | str. 255
2.2.1. Odpowiedzialność za czyny bezprawne zagrożone sankcją civil penalty | str. 255
2.2.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie angielskim | str. 264
2.3. Dyrektywy przewidziane w prawie niemieckim | str. 274
2.3.1. Odpowiedzialność administracyjno-karna w prawie niemieckim | str. 274
2.3.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie niemieckim | str. 278
2.4. Dyrektywy przewidziane w prawie czeskim | str. 288
2.4.1. Odpowiedzialność administracyjno-karna w prawie czeskim | str. 288
2.4.2. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w prawie czeskim | str. 291

Rozdział V
Modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 297

1. Dyrektywy a modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 297
2. Brak dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 302
3. Modelowe ujęcie sposobów rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 312
3.1. Wprowadzenie | str. 312
3.2. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wykonania kary | str. 317
3.3. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wymiaru kary | str. 322
3.4. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie proceduralnej | str. 327
3.5. Model rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie materialnoprawnej | str. 335
4. Modele rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w przypadku zmiany założenia w przedmiocie odrębnego prowadzenia postępowań | str. 338

Rozdział VI
Ocena dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 354

1. Kryteria oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 354
1.1. Wprowadzenie | str. 354
1.2. Kryterium oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej z perspektywy zasady ne bis in idem | str. 360
1.3. Kryterium oceny dyrektyw rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej z perspektywy zasady proporcjonalności | str. 380
1.3.1. Ocena stopnia realizacji zasady ochrony dóbr prawnych | str. 380
1.3.2. Ocena stopnia realizacji zasady zakazu nadmiernej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa człowieka | str. 385
2. Dyrektywy oparte na poszczególnych modelach rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej - ocena | str. 388
2.1. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wykonania kary | str. 388
2.2. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie wymiaru kary | str. 393
2.3. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie proceduralnej | str. 395
2.4. Ocena dyrektyw opartych na modelu rozstrzygania zbiegu na płaszczyźnie materialnoprawnej | str. 402
3. Ocena dyrektyw opartych na modelach rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej dopuszczalnych w przypadku zmiany założenia w przedmiocie odrębnego prowadzenia postępowań | str. 405
4. Propozycja wyboru dyrektywy rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej | str. 414

Zakończenie | str. 425

Bibliografia | str. 431

Ukryj

Opis:

W publikacji kompleksowo przedstawiono zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej, także w odniesieniu do innych reżimów odpowiedzialności represyjnej. W książce omówiono:
– problematykę występowania zbiegu odpowiedzialności,
– kryteria wyróżnienia odpowiedzialności administracyjno-karnej w ramach odpowiedzialności administracyjnej,
– kwestie konieczności interwencji prawodawcy oraz jej charakteru.
W opracowaniu przeanalizowano rozwiązania przyjęte przez polskiego prawodawcę w stosunku do niektórych przypadków zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej oraz rozwiązania ustanowione w prawie angielskim, niemieckim i czeskim. Na ich podstawie sformułowano modele rozstrzygania takiego zbiegu odpowiedzialności, poddano je ocenie z perspektywy przyjętych kryteriów, przede wszystkim zasady ne bis in idem, i wskazano najlepsze – w ocenie Autorki – rozwiązania. Przedstawione w pracy zagadnienia wyjaśniono z uwzględnieniem orzecznictwa polskiego i unijnego.
Książka skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-829-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 446
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3078:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów