Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Publikacja stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa.

więcej

Autorzy: Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEX-1009:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Rozdział I
O kształceniu umiejętności komunikacyjnych, retorycznych i negocjacyjnych prawników | str. 11

1. Wprowadzenie | str. 11
2. Umiejętności komunikacyjne, retoryczne i negocjacyjne | str. 14
3. Przyczyny zmiany wymagań zawodowych - prawnik kreatywny | str. 17
4. Specyfika grupy zawodowej prawników | str. 34
5. Przedmiot książki | str. 37

Rozdział II
Kompetencje komunikacyjne prawnika | str. 41

1. Wprowadzenie | str. 41
2. Nauka o komunikowaniu - historia i współczesność | str. 42
3. Kody komunikacyjne | str. 46
4. Modele komunikacji społecznej | str. 46
4.1. Model Harolda Lasswella | str. 46
4.2. Model Claude'a Shannona i Warrena Weavera | str. 47
4.3. Modele Wilbura Schramma | str. 49
4.4. Model funkcji przekazu Romana Jakobsona (z modyfikacjami) | str. 50
4.5. Model rzetelnej kooperacji konwersacyjnej - maksymy konwersacyjne Paula H. Grice'a | str. 52
4.6. Model Richarda E. Petty'ego i Johna T. Cacioppo | str. 52
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna | str. 54
6. Zasady bezpośredniości, ustności i pisemności w procedurach sądowych | str. 61
7. Struktura głęboka i powierzchniowa wypowiedzi werbalnej | str. 66
8. "Psychologiczna mgła" i "wyzwalacze" | str. 67
9. Filtry percepcji i systemy sensoryczne a skuteczność komunikacyjna | str. 71
10. Nawiązanie kontaktu | str. 75
11. Elementy sytuacji komunikacyjnej | str. 77
11.1. Otoczenie | str. 77
11.2. Czas | str. 78
11.3. Przestrzeń interpersonalna | str. 81
11.4. Prezentacja | str. 85
12. Szczególne znaczenie kodów estetycznych (symboli i rytuałów) w prawie | str. 86
12.1. Symbole prawa | str. 89
12.2. Symbole prawne | str. 90
12.3. Symbole w prawie | str. 93

Rozdział III
Kompetencje retoryczne prawnika | str. 97

1. Wprowadzenie | str. 97
2. Retoryka - historia i współczesność | str. 100
3. Działy retoryki klasycznej | str. 107
4. Teorie argumentacji | str. 109
5. Rola adresata wypowiedzi | str. 113
6. Podstawowe typy wypowiedzi retorycznych | str. 116
7. Zasady retoryki interpersonalnej i tekstualnej | str. 119
8. Warunki realizacji zasad retoryki | str. 124
9. Rola przygotowania | str. 125
10.Kolejność żądań, tez i argumentów | str. 126
11.Komunikat retoryczny a wypowiedź retoryczna | str. 128
12.Argument sensu stricto | str. 129
13. Typy argumentów | str. 133
14. Taktyki porządkowania argumentów | str. 141
15. Styl wypowiedzi | str. 147
16. Przemówienie końcowe w sądzie - przykład złożonej wypowiedzi retorycznej | str. 148
16.1. Wstęp (exordium) | str. 150
16.2. Opowiadanie (narratio) i argumentacja (argumentatio) | str. 150
16.3. Zakończenie (peroratio) | str. 152

Rozdział IV
Kompetencje negocjacyjne prawnika | str. 158

1. Wprowadzenie | str. 158
2. Nauka o negocjacjach - historia i współczesność | str. 160
3. Sztuka negocjacji | str. 162
4. Role prawników w negocjacjach | str. 167
4.1. Udział pośredni | str. 172
4.2. Udział bezpośredni | str. 176
5. Modele procesu negocjacji | str. 178
5.1. Model negocjacji racjonalnych Williama Ury'ego i Rogera Fishera | str. 180
5.2. Model psychometodologiczny negocjacji konstruktywnych K->3K Lionela Bellengera | str. 180
5.3. Model negocjacji bez przegranych Thomasa Gordona | str. 181
5.4. Model negocjacji "fioletowych" Gavina Kennedy'ego | str. 182
5.5. Model negocjacji ustawicznych Dominique'a Chalvina | str. 183
6. Strategie i taktyki negocjacyjne | str. 183
6.1. Strategia wygrana/przegrana | str. 185
6.2. Strategia wygrana/wygrana | str. 187
6.3. Strategia przegrana/przegrana | str. 188
6.4. O taktykach negocjacji | str. 189
7. Przygotowanie do negocjacji | str. 191
8. Fazy właściwego procesu negocjacyjnego | str. 192
9. Wybrane problemy praktyczne fazy przygotowań | str. 193
10. Wybrane problemy praktyczne negocjacji właściwych | str. 201
10.1. Faza wstępna | str. 201
10.2. Faza rozbieżności | str. 201
10.3. Faza integracji | str. 202
10.4. Faza porozumienia | str. 205
11. Przykłady obszarów negocjacji przewidzianych przez prawo | str. 206
11.1. Obszary negocjacji w prawie międzynarodowym | str. 207
11.2. Obszary negocjacji w prawie cywilnym i handlowym | str. 213
11.3. Obszary negocjacji w prawie pracy | str. 219
11.4. Obszary negocjacji w prawie administracyjnym | str. 224
11.5. Obszary negocjacji w prawie karnym | str. 226

Rozdział V
Argumentacja ad rem | str. 232

1. Wprowadzenie | str. 232
2. Klasyczna koncepcja prawdy | str. 234
3. Prawda logiczna | str. 240
4. Zdania analityczne i zdania syntetyczne | str. 243
5. Nieklasyczne koncepcje prawdy | str. 244
6. Przekonywanie do prawdy a komunikacja świadomie zakłócona - problematyka kłamstwa | str. 246
7. Argumenty polegające na przedłożeniu poprawnych wnioskowań prowadzących do uzasadnienia tezy | str. 251
8. Uzasadnienie bezpośrednie jako argument | str. 254
9. Uzasadnienie pośrednie jako argument | str. 255
9.1. Dedukcja | str. 256
9.2. Wnioskowania rozszerzające redukcyjne i nieredukcyjne | str. 259
9.3. Dowód w logice klasycznej a dowód w postępowaniu sądowym | str. 263
10. Pytanie jako argument | str. 267
10.1. Rodzaje pytań | str. 267
10.2. Podstawowe funkcje pytań | str. 269
10.3. Korzystanie z pytań w argumentacji | str. 271

Rozdział VI
Argumentacja prawnicza ad rem | str. 278

1. Wprowadzenie | str. 278
2. Argumentacje oparte na prawach logiki deontycznej | str. 281
2.1. Argument instrumentalny "z celu na środki" | str. 282
2.2. Argumentum a fortiori | str. 283
3. Argumentacja oparta na prawach rachunku kwantyfikatorów lub częściej argumentacja zawodna (argumentum a simili) | str. 286
4. Argumentacja zawodna z milczenia (argumentum ex silentio) i z przeciwieństwa (argumentum a contrario) | str. 289
5. Przykłady innych argumentacji zawodnych | str. 291
5.1. Argumentum a cohaerentia | str. 291
5.2. Argumentum ad completudine | str. 291
5.3. Argumentum ad exemplis | str. 291
6. Reguły walidacyjne jako argumenty | str. 292
7. Dyrektywy wykładni jako argumenty | str. 292
7.1. Językowe reguły interpretacyjne | str. 294
7.2. Systemowe reguły interpretacyjne | str. 299
7.3. Funkcjonalne reguły interpretacyjne | str. 301
8. Inne "gotowe" topiki prawnicze | str. 306
8.1. Odnajdywanie toposów | str. 306
8.2. Przykłady topik prawniczych | str. 309

Rozdział VII
Argumentacja erystyczna | str. 316

1. Wprowadzenie | str. 316
2. Argumenty erystyczne | str. 320
2.1. Argumentum ad baculum | str. 320
2.2. Argumentum ad crumenam | str. 324
2.3. Argumentum ad hominem | str. 324
2.4. Argumentum ad personam sensu stricto | str. 325
2.5. Argumentum ad ignorantiam | str. 326
2.6. Argumentum ad vanitatem | str. 327
2.7. Argumentum ad misericordiam | str. 328
2.8. Argumentum ad populum | str. 328
2.9. Argumentum ad verecundiam i argument z autorytetu | str. 329
2.10. Argumentum ad auditorem | str. 335
3. Inne typy manipulacji erystycznych | str. 336

Rozdział VIII
Taktyki negocjacyjne | str. 344

1. Wprowadzenie | str. 344
2. Taktyka zwrotu | str. 345
3. Taktyka rozwiązań hipotetycznych | str. 345
4. Dowcip i żart | str. 346
5. Taktyka dobry - zły | str. 346
6. Taktyka milczenia (przerwy, odroczenia) | str. 346
7. Taktyka salami | str. 347
8. Taktyka tysiąca wyjątków | str. 347
9. Taktyka dodawania | str. 348
10. Taktyka mylenia tropów | str. 348
11. Taktyka presji faktów | str. 349
12. Taktyka fait accompli | str. 350

Spis rycin | str. 351

Indeks rzeczowy | str. 353

Ukryj

Opis:

Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o retoryce, negocjacjach i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera – przy szerokim ujęciu tematu – wiedzę dziś nie tylko niezbędną, ale wręcz podstawową dla każdego, kto zamierza poruszać się na nowoczesnym rynku usług prawniczych.

W drugim, zmienionym i uzupełnionym, wydaniu książki przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:
? rozwijania kompetencji komunikacyjnych i retorycznych,
? typologii argumentów, w podziale na: argumenty ad rem, typowe argumenty prawnicze oraz argumenty erystyczne,
? wybranych technik negocjacyjnych.

Obszerne odesłania do literatury tematu zawarte na końcu każdego z rozdziałów mogą służyć jako punkt wyjścia do dalszych, samodzielnych studiów.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim - jako podręcznik retoryki i negocjacji - do studentów wydziałów prawa i administracji. Z pewnością będzie jednak przydatna zarówno aplikantom, jak i doświadczonym prawnikom, aby mogli uporządkować swoją wiedzę, czerpaną najczęściej z doświadczenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-797-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 360
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Teoria i filozofia prawa
Kod: NEX-1009:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów