Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

Publikacja prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3042:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Od autora | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jako zadanie publiczne | str. 25

1. Uwagi ogólne | str. 25
2. Pojęcie polityki przestrzennej | str. 27
3. Podmioty polityki przestrzennej | str. 30
3.1. Podmioty polityki przestrzennej o kompetencji formalnej | str. 31
3.2. Inne podmioty polityki przestrzennej | str. 33
4. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej | str. 35
4.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju | str. 36
4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa | str. 37
4.3. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego | str. 39
4.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 40
4.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 41

Rozdział 2
Partycypacja społeczna w realizacji zadań publicznych | str. 44

1. Uwagi ogólne | str. 44
2. Pojęcie partycypacji społecznej | str. 46
3. Formy partycypacji społecznej | str. 49
3.1. Referendum | str. 51
3.2. Niewiążące formy partycypacji społecznej | str. 52
3.3. Organy doradcze o składzie społecznym | str. 54
4. Przedmiot partycypacji społecznej | str. 54
4.1. Partycypacja społeczna w planistyce | str. 55
4.2. Partycypacja społeczna w legislacji | str. 56
4.3. Partycypacja społeczna w postępowaniach dotyczących spraw indywidualnych | str. 59
5. Uzasadnienie partycypacji społecznej w realizacji zadań publicznych | str. 61
5.1. Uzasadnienie aksjologiczne | str. 61
5.2. Uzasadnienie prakseologiczne | str. 66

Rozdział 3
Dostęp do informacji publicznej jako warunek partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str. 71

1. Uwagi ogólne | str. 71
2. Konstrukcja prawa dostępu do informacji publicznej | str. 72
2.1. Podstawa prawna | str. 72
2.2. Zakres podmiotowy | str. 73
2.2.1. Podmioty uprawnione | str. 74
2.2.2. Podmioty zobowiązane | str. 75
2.3. Zakres przedmiotowy | str. 77
2.4. Analiza wybranych przypadków | str. 78
2.4.1. Akty planowania przestrzennego | str. 79
2.4.2. Materiał planistyczny | str. 80
2.4.3. Wykazy/ewidencje/rejestry | str. 82
3. Ustawowe ograniczenia prawa do informacji publicznej | str. 85
3.1. Ograniczenia wynikające z konstrukcji definicji legalnej pojęcia "informacja publiczna" | str. 86
3.2. Ograniczenia wynikające z konstrukcji "dokumentu wewnętrznego" | str. 88
3.3. Inne ograniczenia ustawowe | str. 92
3.3.1. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony informacji niejawnych | str. 93
3.3.2. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorcy | str. 94
3.3.3. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony prywatności osób fizycznych | str. 96
4. Tryby udostępniania informacji publicznej przez organy administracyjne | str. 100
4.1. Bezwnioskowe tryby udostępniania informacji publicznej | str. 101
4.2. Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej | str. 105
4.3. Dobre praktyki | str. 108

Rozdział 4
Formy partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str. 111

1. Uwagi ogólne | str. 111
2. Obligatoryjne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 112
2.1. Wnioski i uwagi | str. 114
2.1.1. Wnioski | str. 117
2.1.2. Uwagi | str. 120
2.2. Dyskusja publiczna | str. 126
2.3. Komisje urbanistyczno-architektoniczne | str. 132
3. Fakultatywne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 137
3.1. Konsultacje społeczne | str. 138
3.1.1. Konstrukcja prawna konsultacji społecznych | str. 142
3.1.1.1. Podstawa prawna | str. 142
3.1.1.2. Zakres podmiotowy | str. 143
3.1.1.2.1. Podmioty konsultowane | str. 144
3.1.1.2.2. Podmioty konsultujące | str. 147
3.1.1.3. Zakres przedmiotowy | str. 148
3.1.2. Formy konsultacji społecznych | str. 150
3.1.3. Dobre praktyki | str. 154
3.1.3.1. Planowanie partycypacyjne | str. 155
3.1.3.2. Otwarta przestrzeń | str. 156
3.1.3.3. Twenty-first century town meeting | str. 157
3.1.3.4. Komórki planujące | str. 158
3.1.3.5. Sondaż deliberatywny | str. 159
3.2. Uprawnienia opiniodawcze instytucji społecznych | str. 161
3.2.1. Uprawnienia opiniodawcze jednostek pomocniczych gminy (dzielnicy, osiedla, sołectwa) | str. 163
3.2.2. Uprawnienia opiniodawcze organizacji pozarządowych | str. 167
3.3. Organy doradcze inne niż komisje urbanistyczno-architektoniczne | str. 169

Rozdział 5
Gwarancje prawne partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 173

1. Uwagi ogólne | str. 173
2. Środki prawne gwarantujące partycypację społeczną w lokalnej polityce przestrzennej | str. 175
2.1. Kontrola społeczna | str. 175
2.1.1. Petycja | str. 177
2.1.2. Skarga | str. 181
2.2. Nadzór administracyjny | str. 185
2.2.1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktu planowania przestrzennego | str. 187
2.2.2. Orzeczenie wskazujące nieistotne naruszenie prawa | str. 191
2.3. Kontrola sądowa | str. 193
2.3.1. Skarga podmiotu spoza sektora publicznego na akty planowania przestrzennego | str. 195
2.3.1.1. Podmioty uprawnione i konstrukcja legitymacji skargowej | str. 195
2.3.1.2. Pojęcie interesu prawnego i uprawnienia | str. 198
2.3.1.3. Zakres przedmiotowy skargi | str. 201
2.3.2. Skarga wojewody na akty planowania przestrzennego | str. 202
3. Rodzaje naruszeń prawa w zakresie partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str. 206

Wnioski | str. 215

Wykaz literatury | str. 231

Wykaz stron internetowych | str. 235

Ukryj

Opis:

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:

  • dostęp partycypujących do informacji publicznej,
  • prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
  • gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa, analizie orzecznictwa sądowego i administracyjnego, poglądów doktryny prawa oraz literatury przedmiotu.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, zajmujących się omawianą tematyką. Będzie również przydatne dla prawników obsługujących powyższe podmioty. Dodatkowo może zainteresować socjologów, politologów, mieszkańców, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-869-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 248
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3042:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa