Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów.

więcej

Autorzy: Tomasz Rek,
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 sierpnia 2016 r.
Kod: ABC-0851:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Pacjent, prawa pacjenta | str. 15

1.1. Prawa pacjenta - definicja | str. 15
1.2. Źródła praw pacjenta i obowiązków lekarza | str. 16
1.3. Ustawy regulujące prawa pacjenta i obowiązki lekarza | str. 17
1.4. Podstawowe zasady interpretacji prawa | str. 20
1.5. Pacjent - definicja | str. 21
1.6. Cechy pacjenta | str. 22
1.7. Pacjent a świadczeniobiorca | str. 24
1.8. Prawa pacjenta a prawa świadczeniobiorcy | str. 24

Rozdział 2
Obowiązek respektowania wskazań wiedzy medycznej i należyta staranność | str. 26

2.1. Wprowadzenie | str. 26
2.2. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej | str. 28
2.3. Błąd w sztuce | str. 33
2.4. Należyta staranność | str. 33
2.5. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej | str. 36

Rozdział 3
Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 37

3.1. Wprowadzenie | str. 37
3.2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str. 40
3.3. Ochrona prawna | str. 45
3.4. Strajk lekarzy a obowiązek pomocy lekarskiej | str. 46

Rozdział 4
Obowiązek udzielenia informacji | str. 48

4.1. Wprowadzenie | str. 48
4.2. Pojęcie "informacja" | str. 49
4.3. Obowiązek lekarza przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta | str. 49
4.4. Podstawy prawne obowiązku lekarza | str. 52
4.5. Informacje o stanie zdrowia - zakres obowiązku informacyjnego lekarza | str. 52
4.6. Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego lekarza | str. 63
4.7. Przystępność informacji | str. 65
4.8. Adresaci informacji przekazywanej przez lekarza | str. 67
4.9. Wysłuchanie zdania pacjenta | str. 69
4.10. Udzielenie informacji osobie bliskiej | str. 69
4.11. Udzielenie informacji osobom trzecim | str. 71
4.12. Żądanie pacjenta nieudzielenia mu informacji | str. 73
4.13. Informowanie post factum | str. 74

Rozdział 5
Przywilej terapeutyczny | str. 75


Rozdział 6
Obowiązki lekarza w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta | str. 79


Rozdział 7
Klauzula sumienia a obowiązek informacyjny lekarza | str. 84

7.1. Uwagi ogólne | str. 84
7.2. Treść przepisu prawa | str. 85

Rozdział 8
Rozwiązania szczególne w zakresie obowiązku informacyjnego | str. 92

8.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - eksperyment medyczny | str. 92
8.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str. 93
8.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży | str. 95
8.4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 96
8.4.1. Obowiązek pouczenia o konsekwencjach zakażenia | str. 97
8.4.2. Obowiązek poinformowania o zakażeniach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych | str. 97
8.4.3. Obowiązek pouczenia o chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych | str. 97
8.4.4. Obowiązek uprzedzenia o przymusie | str. 99
8.4.5. Obowiązek informowania o przyczynach hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny pacjenta | str. 100
8.5. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str. 101
8.5.1. Obowiązek pisemnego poinformowania dawcy przed wyrażeniem zgody | str. 101
8.5.2. Obowiązek uprzedzenia dawcy o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody | str. 101
8.5.3. Obowiązek poinformowania biorcy | str. 102
8.5.4. Obowiązek informowania małoletniego | str. 102
8.6. Ustawa o publicznej służbie krwi | str. 102
8.6.1. Informacja przed pobieraniem krwi od dawcy | str. 102
8.6.2. Informacja przed pobieraniem krwi poprzedzonym zabiegiem uodpornienia | str. 103
8.6.3. Informacja przed wyrażeniem zgody | str. 104
8.6.4. Odpowiedzialność karna | str. 105
8.7. Ustawa o leczeniu niepłodności | str. 105
8.7.1. Informacja w ramach poradnictwa medycznego | str. 105
8.7.2. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa partnerskiego | str. 106
8.7.3. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa innego niż partnerskie | str. 106
8.7.4. Informacja przekazywana przy pobieraniu od dawcy komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość | str. 107
8.7.5. Informacja przekazywana przy pobieraniu komórek rozrodczych od biorczyni w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji | str. 108
8.8. Obowiązki informacyjne lekarza będącego świadczeniodawcą | str. 109

Rozdział 9
Obowiązek lekarza do udzielania informacji o prawach pacjenta | str. 110


Rozdział 10
Obowiązek lekarza informowania o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych | str. 112

10.1. Uwagi ogólne | str. 112
10.2. Informacja a wypisanie na własne żądanie | str. 114

Rozdział 11
Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne | str. 115

11.1. Wprowadzenie | str. 115
11.2. Przesłanki skuteczności i prawidłowości zgody pacjenta | str. 120
11.3. Zgoda a brak zgody albo sprzeciw | str. 121
11.4. Forma odmowy zgody albo sprzeciwu | str. 126
11.5. Zgoda a określoność świadczenia | str. 127
11.6. Prawo pacjenta do cofnięcia zgody a obowiązki lekarza | str. 129
11.7. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na świadczenie zdrowotne | str. 130
11.8. Opiekun faktyczny pacjenta | str. 133
11.9. Zgoda a charakter świadczenia lekarskiego | str. 134
11.10. Zasady wspólne dla wszystkich typów świadczeń zdrowotnych | str. 134
11.10.1. Zgoda pacjenta | str. 134
11.10.2. Zgoda równoległa - małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego | str. 136
11.11. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych | str. 137
11.11.1. Pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody | str. 137
11.11.2. Pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony | str. 139
11.11.3. Sprzeciw | str. 139
11.11.4. Niewyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego | str. 140
11.12. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego | str. 140
11.13. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda zastępcza na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta | str. 144
11.13.1. Pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia pisemnej zgody | str. 144
11.13.2. Sprzeciw | str. 145
11.13.3. Zgoda sądu opiekuńczego | str. 146
11.13.4. Działanie bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zgody sądu opiekuńczego | str. 146
11.14. Przekroczenie zakresu zgody - wyjątek terapeutyczny | str. 147
11.15. Zgoda udzielona przez pełnomocnika | str. 150
11.16. Zgoda na świadczenie a konkretyzacja lekarza przez pacjenta | str. 151
11.17. Skutki prawidłowej zgody | str. 153
11.18. Oświadczenie pro futuro | str. 156
11.19. Przepisy szczególne dotyczące formy zgody | str. 157
11.20. Świadczenie zdrowotne w warunkach przymusu | str. 162

Rozdział 12
Obowiązek lekarza poszanowania intymności i godności pacjenta | str. 166

12.1. Uwagi ogólne | str. 166
12.2. Godność | str. 167
12.3. Intymność | str. 169
12.4. Szczególny obowiązek lekarza | str. 171
12.5. Problematyka obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str. 171
12.6. Obecność osób wykonujących zawód medyczny, innych niż udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz obecność osób trzecich | str. 173
12.7. Prawo pacjenta do intymności w kontekście zadań dydaktycznych lekarzy | str. 176
12.8. Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia bólu a obowiązki lekarza | str. 176

Rozdział 13
Obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza albo zwołania konsylium | str. 178


Rozdział 14
Obowiązek zachowania tajemnicy | str. 182

14.1. Wprowadzenie | str. 182
14.2. Zakres tajemnicy lekarskiej | str. 183
14.3. Tajemnica lekarska a informacja przekazywana przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi faktycznemu i innym osobom | str. 188
14.4. Informacja ogólnikowa a tajemnica | str. 190
14.5. Czas trwania obowiązku tajemnicy | str. 191
14.6. Wyjątki - zasada interpretacji | str. 195
14.7. Zwolnienie z tajemnicy przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego | str. 196
14.8. Cofnięcie zgody | str. 198
14.9. Zwolnienie z tajemnicy, gdy tak stanowią ustawy | str. 199
14.10. Znaki identyfikacyjne | str. 205
14.11. Osobne rozwiązania w zakresie tajemnicy lekarskiej zawarte w wybranych ustawach szczególnych | str. 206
14.12. Ochrona danych osobowych | str. 206
14.13. Lekarz jako strona procesu oraz składający doniesienie | str. 207
14.14. Problem ujawniania odpowiednim organom objawów i schorzeń mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych osób | str. 209

Rozdział 15
Obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta | str. 211

15.1. Uwagi ogólne | str. 211
15.2. Prawo pacjenta | str. 212
15.3. Definicja dokumentacji medycznej | str. 213
15.4. Forma (postać) prowadzenia dokumentacji medycznej | str. 213
15.5. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej i podmioty uprawnione do jej otrzymania | str. 213
15.6. Pacjent | str. 215
15.7. Przedstawiciel ustawowy | str. 215
15.8. Upoważnienie osób trzecich | str. 216
15.9. Udostępnienie dokumentacji medycznej a prawo pacjenta do tajemnicy | str. 217
15.10. Upoważniający pacjent | str. 217
15.11. Upoważnienie za życia pacjenta i po jego śmierci - jedno czy osobne upoważnienia | str. 218
15.12. Osoba upoważniona | str. 220
15.13. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę upoważnioną | str. 221
15.14. Uprawnienia spadkobierców | str. 221
15.15. Odwoływalność upoważnienia | str. 222
15.16. Śmierć osoby upoważnionej | str. 223
15.17. Forma upoważnienia | str. 223
15.18. Rodzaje upoważnienia | str. 224
15.19. Upoważnienie a forma udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 225
15.20. Udostępnianie dokumentacji a miejsce złożenia upoważnienia | str. 226
15.21. Instytucje i organy uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 230
15.22. Udostępnienie szkole wyższej | str. 231
15.23. Sytuacje szczególne | str. 231
15.24. Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 232
15.25. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 233
15.26. Udostępnienie dokumentacji - czynność materialnotechniczna czy czynność z zakresu administracji publicznej | str. 235
15.27. Minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej | str. 236
15.28. Dokumentacja medyczna a likwidacja podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych | str. 237
15.29. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238
15.30. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej | str. 238

Rozdział 16
Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str. 241


Rozdział 17
Inne prawa pacjenta | str. 243

17.1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 243
17.2. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 244
17.3. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 244
17.4. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str. 244
17.5. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym | str. 245

Bibliografia | str. 247

Ukryj

Opis:

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów, w tym m.in.:

  • przybliżono podstawowe kwestie związane z ochroną praw pacjenta oraz źródła ich obowiązywania,
  • szeroko omówiono katalog obowiązków lekarza w związku z ochroną praw pacjenta,
  • zaprezentowano zagadnienia ograniczenia praw pacjenta, a także
  • odpowiedzialności lekarza za naruszenie praw pacjenta.
Zawarte w opracowaniu tematy autorzy przedstawili na podstawie studiów przypadków pochodzących z wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Szeroki wykaz obowiązujących przepisów prawa, ich gruntowna analiza, a także konkretne ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania sprawiają, że książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy w praktyce wykonywania zawodu lekarza. Publikacja służyć może eliminowaniu ryzyka naruszenia praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu lekarza, a co za tym idzie, będzie chronić lekarzy przed niebezpieczeństwem odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej oraz zawodowej.

Książka przeznaczona jest dla lekarzy i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-760-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 244
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0851:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów