Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarys prawa upadłościowego

Podręcznik akademicki dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiający w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego.

więcej

Autorzy: Feliks Zedler,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  16 sierpnia 2016 r.
Kod: KAM-2754:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 19

Część pierwsza
ZAGADNIENIA OGÓLNE


Rozdział pierwszy
Pojęcie i nazwa prawa | str. 23

1. Pojęcie prawa upadłościowego | str. 23
2. Zarys rozwoju historycznego regulacji prawnej dotyczącej niewypłacalności | str. 23
3. Rozwój polskiego prawa upadłościowego | str. 25
4. Nazwa prawa | str. 26

Rozdział drugi
Źródła prawa upadłościowego | str. 28

1. Regulacja prawna europejskiego prawa upadłościowego | str. 28
2. Źródła polskiego prawa upadłościowego | str. 29
3. Uwagi ogólne o ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe | str. 30
3.1. Rodzaje norm prawnych zawartych w prawie upadłościowym | str. 30
3.2. Budowa ustawy | str. 31
3.3. Regulacja postępowania upadłościowego | str. 31
3.4. Etapy (stadia) postępowania upadłościowego | str. 32

Rozdział trzeci
Podmiotowy zakres stosowania prawa upadłościowego | str. 33

1. Uwaga wstępna | str. 33
2. Podmioty posiadające zdolność upadłościową | str. 33
3. Rodzaje zdolności upadłościowej | str. 35

Rozdział czwarty
Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 37

1. Uwagi wprowadzające | str. 37
2. Niewypłacalność dłużnika | str. 37
2.1. Uwaga wstępna | str. 37
2.2. Ogólne pojęcie niewypłacalności jako podstawy ogłoszenia upadłości | str. 38
2.3. Nadmierne zadłużenie | str. 38
3. Okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia podstaw ogłoszenia upadłości (negatywne podstawy ogłoszenia upadłości) | str. 39
3.1. Uwaga wstępna | str. 39
3.2. Negatywne podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorców i innych osób uczestniczących w obrocie gospodarczym | str. 40

Rozdział piąty
Funkcje prawa upadłościowego | str. 43

1. Uwagi wstępne | str. 43
2. Funkcja windykacyjna | str. 43
3. Funkcja zapobiegawcza (profilaktyczna) | str. 44
4. Funkcja oddłużeniowa | str. 45
5. Funkcja wychowawcza | str. 46

Rozdział szósty
Naczelne zasady prawa upadłościowego | str. 48

1. Uwagi wstępne | str. 48
2. Zasada dotycząca całego prawa upadłościowego (zasada optymalizacji) | str. 48
3. Zarys problematyki naczelnych zasad postępowania upadłościowego | str. 49
3.1. Uwagi wstępne | str. 49
3.2. Ustność i pisemność | str. 50
3.3. Zasada kontradyktoryjności (sporności) | str. 50
3.4. Zasada rozporządzalności (dyspozycyjności) | str. 51
3.5. Zasada jawności | str. 52
3.6. Problem równości praw uczestników postępowania i dominacji wierzycieli
| str. 52

Część druga
PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH


Rozdział siódmy
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 57

1. Podmioty postępowania | str. 57
1.1. Sąd | str. 57
1.2. Uczestnicy postępowania | str. 58
2. Wszczęcie postępowania | str. 59
2.1. Uwaga wstępna | str. 59
2.2. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 60
3. Przebieg postępowania | str. 62
3.1. Uwagi ogólne o regulacji postępowania | str. 62
3.2. Badanie formalne wniosku o ogłoszenie upadłości i dalsze czynności sądu | str. 63
3.3. Zaliczka na wydatki | str. 63
3.4. Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem restrukturyzacyjnym | str. 64
3.5. Zawiadomienie ministra do spraw Skarbu Państwa | str. 64
3.6. Badanie merytoryczne sprawy | str. 65
3.7. Postępowanie zabezpieczające | str. 65
4. Orzeczenia kończące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i ich zaskarżania | str. 67
4.1. Rodzaje orzeczeń | str. 67
4.2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości | str. 68
5. Koszty postępowania | str. 70
5.1. Skład kosztów | str. 70
5.2. Ponoszenie kosztów | str. 71
6. Przygotowana likwidacja | str. 71
6.1. Charakterystyka ogólna przygotowanej likwidacji | str. 71
6.2. Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji | str. 72
6.3. Warunki uwzględnienia wniosku | str. 72
6.4. Skutki uwzględnienia wniosku | str. 73
6.5. Zaskarżenie postanowienia sądu | str. 73
6.6. Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji | str. 73
6.7. Postępowanie w przedmiocie uchylenia lub zmiany postanowienia o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji | str. 74

Rozdział ósmy
Skutki ogłoszenia upadłości | str. 75

1. Uwagi ogólne o skutkach ogłoszenia upadłości | str. 75
1.1. Rodzaje skutków | str. 75
1.2. Regulacja skutków ogłoszenia upadłości | str. 75
2. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego | str. 76
3. Skutki co do oznaczenia przedsiębiorstwa upadłego | str. 77
4. Masa upadłości | str. 77
4.1. Pojęcie i charakter prawny masy upadłości | str. 77
4.2. Skład masy upadłości | str. 77
4.3. Ustalenie składu masy upadłości | str. 80
4.4. Wyłączenie z masy upadłości | str. 80
5. Zarządzanie masą upadłości | str. 82
5.1. Zarząd syndyka | str. 82
5.2. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości | str. 82
5.3. Zakaz obciążenia masy upadłości | str. 83
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego | str. 84
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 84
6.2. Niedopuszczalność zmiany stosunku prawnego | str. 85
6.3. Bezskuteczność postanowień umownych | str. 85
6.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy ramowe | str. 85
6.5. Klauzula kompensacyjna | str. 86
6.6. Umowy dotyczące zbycia lokali spółdzielczych | str. 86
6.7. Wymagalność zobowiązań upadłego | str. 87
6.8. Zaspokajanie odsetek z masy upadłości | str. 87
6.9. Potrącenie | str. 87
6.10. Roszczenia wynikające z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty upadłego | str. 89
6.11. Umowy wzajemne | str. 89
6.12. Odpowiednie stosowanie przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej do innych umów | str. 91
6.13. Wpływ na umowę sprzedaży | str. 91
6.14. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności | str. 91
6.15. Przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności | str. 92
6.16. Umowy zlecenia i komisu oraz umowa o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego | str. 92
6.17. Umowa agencyjna | str. 92
6.18. Umowa użyczenia | str. 92
6.19. Umowa pożyczki | str. 93
6.20. Umowy najmu i dzierżawy | str. 93
6.21. Umowa kredytowa | str. 94
6.22. Umowa rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych upadłego | str. 95
6.23. Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej oraz umowy o przechowanie zawarte z bankiem | str. 95
6.24. Umowa leasingu | str. 95
6.25. Umowy ubezpieczenia | str. 95
6.26. Umowy o zakazie konkurencji | str. 96
6.27. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania wekslowe | str. 96
6.28. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania czekowe | str. 97
6.29. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenie rozrachunku w systemie płatności i systemie rozrachunku papierów wartościowych | str. 97
7. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki pracy upadłego | str. 98
7.1. Uwagi ogólne | str. 98
7.2. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 98
7.3. Skutki rozwiązania umowy o pracę | str. 98
7.4. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego | str. 99
8. Wpływ ogłoszenia upadłości na spadki nabyte przez upadłego | str. 99
8.1. Uwagi ogólne | str. 99
8.2. Nieważność umów i czynności rozporządzających dotyczących spadku | str. 100
8.3. Wyłączenie spadku z masy upadłości | str. 100
9. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego | str. 100
9.1. Uwagi ogólne | str. 100
9.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy majątkowe małżeńskie | str. 101
9.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej | str. 101
10. Bezskuteczność i zaskarżenie czynności upadłego | str. 102
10.1. Uwagi wprowadzające | str. 102
10.2. Czynności upadłego bezskuteczne z mocy prawa | str. 103
10.3. Czynności prawne upadłego, które sędzia-komisarz uznaje za bezskuteczne | str. 104
10.4. Zaskarżanie czynności upadłego | str. 105
10.5. Skutki bezskuteczności z mocy prawa oraz uznania czynności za bezskuteczną przez sąd albo sędziego-komisarza | str. 106
10.6. Dochodzenie do masy upadłości roszczeń powstałych w wyniku bezskuteczności czynności prawnej upadłego | str. 106
10.7. Obrona masy upadłości w drodze zarzutu przed roszczeniami powstałymi w wyniku bezskutecznej czynności prawnej upadłego | str. 107
10.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenie rozrachunku w systemie płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych | str. 107
11. Skutki ogłoszenia upadłości co do postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i arbitrażowych dotyczących majątku upadłego | str. 108
11.1. Sposób regulacji | str. 108
11.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowanie sądowe i sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości | str. 108
11.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone z majątku upadłego | str. 109
11.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego i postępowanie przed sądem polubownym prowadzone na podstawie takiego zapisu | str. 110

Rozdział dziewiąty
Podmioty właściwego postępowania upadłościowego | str. 112

1. Sąd, sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza | str. 112
1.1. Rozgraniczenie kompetencji | str. 112
1.2. Sąd | str. 112
1.3. Sędzia-komisarz | str. 114
1.4. Zastępca sędziego-komisarza | str. 114
2. Syndyk i zastępca syndyka | str. 114
2.1. Syndyk | str. 114
2.2. Zastępca syndyka | str. 125
3. Uczestnicy postępowania | str. 125
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 125
3.2. Upadły | str. 126
3.3. Wierzyciele | str. 126

Rozdział dziesiąty
Regulacja prawna właściwego postępowania upadłościowego | str. 137

1. Uwagi ogólne | str. 137
2. Posiedzenia sądowe | str. 138
3. Obwieszczenia | str. 138
4. Wezwania i doręczenia | str. 138
5. Wysłuchanie i niektóre zagadnienia postępowania dowodowego | str. 138
6. Orzeczenia sądowe | str. 139
7. Środki zaskarżenia | str. 140
7.1. Uwagi ogólne | str. 140
7.2. Odrębności dotyczące zażalenia | str. 140
7.3. Sprzeciw co do odmowy uznania lub uznania wierzytelności | str. 141
7.4. Zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego | str. 142
7.5. Zarzuty na plan podziału funduszów masy oraz sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 142
8. Udostępnianie akt | str. 143
9. Zabezpieczenie | str. 143
10. Postępowanie z sumami pieniężnymi | str. 143
11. Koszty postępowania | str. 144
11.1. Uwagi ogólne | str. 144
11.2. Pojęcie kosztów postępowania | str. 144
11.3. Zasady ponoszenia kosztów postępowania | str. 144
11.4. Zaliczka na koszty postępowania upadłościowego | str. 145

Rozdział jedenasty
Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności | str. 146

1. Uwagi ogólne | str. 146
2. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu | str. 146
3. Forma zgłoszenia wierzytelności | str. 147
4. Sprawdzanie wierzytelności | str. 148
5. Lista wierzytelności | str. 148
5.1. Sporządzenie listy wierzytelności | str. 148
5.2. Charakter prawny listy wierzytelności | str. 149
5.3. Kwestionowanie ustaleń zawartych na liście wierzytelności | str. 149
5.4. Treść listy wierzytelności | str. 150
5.5. Zasady obliczania kwot umieszczonych na liście wierzytelności | str. 150
5.6. Zmiana wierzyciela na liście wierzytelności | str. 152
5.7. Obwieszczenie | str. 152
5.8. Zaskarżenie i zatwierdzenie listy wierzytelności | str. 152
5.9. Zmiana, sprostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności | str. 153

Rozdział dwunasty
Likwidacja majątku upadłego | str. 154

1. Uwagi wprowadzające | str. 154
2. Sposoby sprzedaży | str. 155
2.1. Przetarg lub aukcja | str. 155
2.2. Sprzedaż z wolnej ręki | str. 156
3. Wszczęcie likwidacji i wstrzymanie likwidacji | str. 156
4. Skutki sprzedaży | str. 157
4.1. Uwaga wstępna | str. 157
4.2. Skutki sprzedaży uregulowane w prawie upadłościowym | str. 157
4.3. Wpływ na spółdzielcze prawo do lokalu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym budynku należącego do spółdzielni mieszkaniowej | str. 158
5. Zagadnienia szczegółowe poszczególnych sposobów likwidacji masy upadłości | str. 159
5.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 159
5.2. Sprzedaż ruchomości i przejęcie przez wierzyciela oraz zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego | str. 161
5.3. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 163

Rozdział trzynasty
Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia mienia obciążonego rzeczowo | str. 165

1. Uwagi ogólne | str. 165
2. Zaspokojenie z funduszów masy upadłości | str. 166
2.1. Zasady zaspokajania wierzycieli z funduszów masy upadłości | str. 166
2.2. Kategorie zaspokojenia | str. 167
2.3. Przepisy szczegółowe dotyczące podziału funduszów masy | str. 169
3. Zaspokojenie wierzycieli z sum uzyskanych ze zbycia składników mienia upadłego obciążonych rzeczowo | str. 169
4. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze składników obciążonych rzeczowo | str. 170
4.1. Uwagi wstępne | str. 170
4.2. Treść planu podziału | str. 171
4.3. Postępowanie | str. 171
4.4. Wykonywanie planu podziału funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 172

Rozdział czternasty
Układ w upadłości | str. 174

1. Uwagi wprowadzające | str. 174
2. Wierzytelności objęte układem | str. 175
3. Treść układu | str. 175
4. Rodzaje układów | str. 177
5. Postępowanie w sprawie zawarcia układu | str. 177
5.1. Wszczęcie postępowania | str. 177
5.2. Wstrzymanie likwidacji masy upadłości | str. 178
5.3. Zgromadzenie wierzycieli | str. 179
5.4. Przyjęcie i zatwierdzenie układu | str. 179
6. Zakończenie postępowania upadłościowego w wyniku zawarcia układu | str. 180

Rozdział piętnasty
Ukończenie postępowania upadłościowego | str. 181

1. Uwaga wstępna | str. 181
2. Umorzenie postępowania | str. 181
2.1. Podstawy umorzenia | str. 181
2.2. Orzekanie o umorzeniu | str. 182
2.3. Skutki umorzenia | str. 182
3. Zakończenie postępowania upadłościowego | str. 184
3.1. Podstawy zakończenia | str. 184
3.2. Orzekanie o zakończeniu postępowania | str. 184
3.3. Skutki zakończenia postępowania | str. 184
4. Uchylenie postępowania upadłościowego | str. 184

Rozdział szesnasty
Oddłużenie upadłego będącego osobą fizyczną | str. 186

1. Uwaga wstępna | str. 186
2. Przeszkody do oddłużenia | str. 186
3. Zakres oddłużenia | str. 187
4. Postępowanie w przedmiocie oddłużenia | str. 188
4.1. Wszczęcie | str. 188
4.2. Plan spłaty | str. 188
4.3. Skutki przyjęcia planu spłaty | str. 189
4.4. Wykonanie planu spłaty | str. 189
4.5. Zmiana planu spłaty | str. 189
4.6. Uchylenie planu spłaty | str. 190
4.7. Zakończenie postępowania w sprawie oddłużenia upadłego | str. 191

Część trzecia
ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE


Rozdział siedemnasty
Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika | str. 195

1. Uwagi wstępne | str. 195
2. Odrębności postępowania | str. 196
2.1. Uczestnicy postępowania w miejsce zmarłego dłużnika | str. 196
2.2. Skład masy | str. 196
2.3. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 196
2.4. Przyjęcie spadku | str. 196
2.5. Lista wierzytelności | str. 197

Rozdział osiemnasty
Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów | str. 198

1. Uwagi wstępne | str. 198
2. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka | str. 199
3. Zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka | str. 199
4. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę | str. 200
5. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie | str. 201
5.1. Uwaga wstępna | str. 201
5.2. Propozycje układowe | str. 202
5.3. Zawarcie układu | str. 203
5.4. Skutki zatwierdzenia układu | str. 204
6. Niedojście do skutku układu | str. 204
7. Zaspokojenie nabywców po likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie | str. 205

Rozdział dziewiętnasty
Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 207

1. Uwaga wstępna | str. 207
2. Przepisy ogólne | str. 207
3. Odrębności dotyczące upadłości banków hipotecznych | str. 209
4. Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str. 210
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 210
4.2. Słowniczek pojęć | str. 211
4.3. Odrębności postępowań | str. 212
4.4. Uprawnienia i obowiązki zarządcy zagranicznego | str. 215

Rozdział dwudziesty
Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 217

1. Uwaga wprowadzająca | str. 217
2. Przepisy ogólne | str. 218

Rozdział dwudziesty pierwszy
Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji | str. 222

1. Uwagi wstępne | str. 222
2. Odrębności postępowania | str. 222

Rozdział dwudziesty drugi
Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 224

1. Cel regulacji | str. 224
2. Sposób regulacji | str. 224
3. Struktura postępowania | str. 225
4. Krąg osób objętych postępowaniem | str. 227
5. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 227
6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 227
6.1. Właściwość i skład sądu | str. 227
6.2. Wszczęcie postępowania | str. 228
6.3. Koszty postępowania | str. 228
6.4. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości | str. 229
7. Odrębności właściwego postępowania upadłościowego | str. 230
8. Plan spłaty wierzycieli | str. 231
8.1. Uwagi wprowadzające | str. 231
8.2. Treść planu spłaty | str. 233
8.3. Ustalanie planu spłaty | str. 233
8.4. Skutki ustalenia planu spłaty | str. 234
8.5. Wykonywanie planu spłaty | str. 234
8.6. Zmiana planu spłaty wierzycieli | str. 235
8.7. Uchylenie planu spłaty | str. 236
8.8. Wykonanie planu spłaty wierzycieli i jego skutki | str. 237
9. Układ | str. 237
9.1. Uwaga wstępna | str. 237
9.2. Wszczęcie postępowania | str. 237
9.3. Odesłanie | str. 238

Część czwarta
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ORZEKANIA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Rozdział dwudziesty trzeci
Charakter prawny orzekania o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmioty nim objęte | str. 241

1. Charakterystyka prawna orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej | str. 241
2. Podmioty, które mogą być pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej | str. 242

Rozdział dwudziesty czwarty
Podstawy pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej | str. 243

1. Uwagi wstępne | str. 243
2. Działanie naruszające normy prawne | str. 243
3. Wcześniejsze ogłoszenie upadłości | str. 244
4. Doprowadzenie do niewypłacalności | str. 244

Rozdział dwudziesty piąty
Postępowanie w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej | str. 245

1. Właściwość i skład sądu | str. 245
2. Postępowanie | str. 245
3. Przedawnienie orzekania | str. 246

Część piąta
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE


Rozdział dwudziesty szósty
Regulacja prawna międzynarodowego postępowania upadłościowego zawarta w prawie upadłościowym | str. 249

1. Zagadnienia ogólne | str. 249
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 249
1.2. Podstawowe zagadnienia międzynarodowego postępowania upadłościowego zawarte w prawie upadłościowym | str. 250
1.3. Jurysdykcja krajowa sądów polskich | str. 253
1.4. Współpraca sądów polskich z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 254
2. Uznanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 254
2.1. Regulacja postępowania | str. 254
2.2. Podmioty postępowania | str. 255
2.3. Wszczęcie postępowania i jego skutki | str. 255
2.4. Zasady orzekania o uznaniu | str. 256
2.5. Postanowienie o uznaniu | str. 257
2.6. Zmiana lub uchylenie orzeczenia o uznaniu | str. 258
2.7. Skutki uznania | str. 258

Rozdział dwudziesty siódmy
Regulacja prawna międzynarodowego postepowania upadłościowego w prawie Unii Europejskiej | str. 262

1. Zagadnienia ogólne | str. 262
1.1. Uwaga wstępna | str. 262
1.2. Uwagi ogólne o regulacji zawartej w rozporządzeniu nr 2015/848 | str. 262
1.3. Rodzaje postępowań | str. 264
1.4. Skutki uznania | str. 265
1.5. Rejestr upadłości | str. 265
2. Jurysdykcja krajowa | str. 267
3. Wtórne postepowanie upadłościowe | str. 268
3.1. Warunki wszczęcia | str. 268
3.2. Charakter wtórnego postepowania upadłościowego | str. 269
4. Regulacja dotycząca dochodzenia roszczeń wierzycieli | str. 270
4.1. Prawo zgłoszenia wierzytelności | str. 270
4.2. Informowanie wierzycieli | str. 270
4.3. Zgłaszanie wierzytelności | str. 271
5. Uznanie zagranicznego postepowania i jego skutki | str. 272
5.1. Uznanie i odmowa uznania | str. 272
5.2. Skutki uznania | str. 273
6. Prawo właściwe | str. 275

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 | str. 281

Skorowidz | str. 353

Ukryj

Opis:

Opracowanie jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego, które obecnie uregulowane jest ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – noszącą pierwotnie nazwę – Prawo upadłościowe i naprawcze, a po nowelizacji ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) wraz z regulacją prawną europejskiego postępowania upadłościowego. Z uwagi na sposób przedstawienia i zakres omawianego materiału, praca może być również przydatna dla praktyków. Umożliwia bowiem zapoznanie się ze strukturą tego prawa, przebiegiem postępowań upadłościowych, a także z jego podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, których poznanie ułatwi właściwe stosowanie przepisów prawa upadłościowego w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-545-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 360
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-2754:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów