Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sposoby realizacji zadań publicznych

Zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r.

więcej

Autorzy: Bogdan Dolnicki (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: KAM-3059:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Agata Andruszkiewicz
Rady seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin - analiza formalna ich funkcjonowania na przykładzie aktów prawa miejscowego wybranych miast Polski | str. 21

Monika Augustyniak
Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie | str. 32

Joanna Barzak
Zasada subsydiarności a praktyczne aspekty jej realizacji w administracji publicznej | str. 48

Tomasz Bąkowski
Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości | str. 57

Izabela Bentkowska-Furman
Sposoby nabywania mienia w świetle art. 44 ustawy o samorządzie gminnym | str. 65

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak
Ochrona przed powodzią jako zadanie samorządu gminnego | str. 75

Anna Bohdan
Zadania dzielnic i ich organów na przykładzie dzielnic miasta Opole | str. 89

Ewa Bonusiak
Porozumienie administracyjne jako forma wykonywania zadań przez gminę | str. 102

Anna Budnik
Implementacja krajowych norm jakości powietrza w prawie amerykańskim | str. 115

Stanisław Bułajewski
Transport lotniczy jako jedno z zadań samorządu województwa z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych | str. 126

Krystyna Celarek
Regulacje planistyczne gminy a prawo własności nieruchomości | str. 138

Dominika Cendrowicz
Pomocniczość jako zasada organizacji pomocy społecznej w samorządzie terytorialnym | str. 148

Grażyna Cern
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych wykonywanych przez gminę - uwagi teoretyczne i praktyczne | str. 160

Dawid Chaba
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy | str. 173

Renata Cybulska
Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie zarządu dróg | str. 189

Jarosław Czerw
Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia w gminach centrów usług wspólnych | str. 195

Katarzyna Darowska
Budżet partycypacyjny jako sposób wspierania i upowszechniania idei samorządowej | str. 205

Anna Deryng-Dziuk
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową jako zadanie publiczne w świetle wybranych zasad Konstytucji RP | str. 215

Dorota Fleszer
Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminy | str. 231

Agata Gados
Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych | str. 244

Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek
Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej | str. 253

Max-Emanuel Geis
Prywatyzacja zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne) w Niemczech | str. 264

Joanna Jagoda
Sposoby realizacji zadań w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego | str. 277

Maria Jędrzejczak, Lucyna Staniszewska
Realizacja zadań publicznych w modelach alternatywnych do partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 290

Mateusz Karciarz, Anna Kudra
Współpraca międzysektorowa jako sposób realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym | str. 302

Katarzyna Kłosowska-Lasek
Lokalizacja terenowa zadań publicznych - obiektywne kryteria czy woluntaryzm | str. 317

Jerzy Korczak
Specyfika wykonywania zadań złożonych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie młodzieżowych ośrodków wychowawczych | str. 333

Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko
Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno-finansowa miast wojewódzkich | str. 347

Izabela Kuc
Subsydiarność jako podstawa realizacji zadań publicznych w ramach partycypacji społeczeństwa w samorządzie terytorialnym | str. 364

Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Artur K. Modrzejewski
Określanie wysokości cen i opłat za usługi publiczne przez organy samorządu terytorialnego | str. 377

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Samorząd gminny w świetle zasady pomocniczości | str. 387

Danuta Kurzyna-Chmiel
Podział zadań publicznych między administrację rządową a samorząd terytorialny - przykłady oświatowe | str. 395

Anna Lichosik
Emisja obligacji jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez gminę | str. 406

Piotr Lisowski
Nowe typy związków samorządowych w Polsce na przykładzie związków powiatowo-gminnych | str. 420

Paulina Łazutka
Kilka uwag na temat charakteru prawnego związku metropolitalnego | str. 435

Małgorzata Magdziarczyk
Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych | str. 446

Roman Marchaj
Pojęcie użyteczności publicznej w prawie polskim | str. 459

Alina Miruć
Zasada pomocniczości jako podstawa realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | str. 472

Adrian Misiejko
Publiczny transport zbiorowy w związku metropolitalnym | str. 486

Tomasz Moll
Umowa o partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych | str. 494

Andrzej Nałęcz
Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji | str. 508

Przemysław Niemczuk
Instrumenty prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego | str. 519

Edyta Nogieć-Karwot
Dopuszczalność prawa przystąpienia gminy będącej uczestnikiem związku międzygminnego do spółki komunalnej utworzonej przez ten związek | str. 534

Jerzy Parchomiuk
Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych | str. 541

Jacek Pierzchała
Kolizja interesu publicznego i prywatnego przedsiębiorcy na tle prywatyzacji zadania oświatowego gminy | str. 559

Aldona Piotrowska
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej | str. 568

Katarzyna Płonka-Bielenin
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych | str. 580

Monika Sidor
Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast | str. 599

Kamil Sikora, Anna Wąsowska
Partnerstwo publiczno-prywatne - istota, charakter. 10 lat funkcjonowania w Polsce | str. 613

Jarosław Storczyński
Uwagi do ustawy o związkach metropolitalnych | str. 640

Dorota Sylwestrzak
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 654

Dominika Tykwińska-Rutkowska
Prywatyzacja zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej - studium gdańskiego "Pozytywnego" przypadku | str. 664

Daniel Wacinkiewicz
Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań użyteczności publicznej | str. 683

Hanna Walczak
Realizacja zadań gminy w zakresie edukacji publicznej (zagadnienia wybrane) | str. 695

Małgorzata Wenclik, Dorota Konopka
Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych | str. 706

Dorota Wilkowska-Kołakowska
Problem kompetencji samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie oceny operatów szacunkowych przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste | str. 720

Mirosław Wincenciak
Formy organizacyjnoprawne realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach | str. 735

Elżbieta Wituska
Erozja zespolenia administracyjnego a realizacja zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rys newralgicznych kwestii problematycznych w ujęciu organizacyjnoprawnym | str. 747

Lidia Zacharko
Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i we Francji - modele kontraktowania usług społecznych | str. 768

Magdalena Zmełty
Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony praw konsumenta przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 779

Ewa Żołnierczyk
Ustalenie opłaty adiacenckiej jako wyraz realizacji art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami | str. 788

Lech J. Żukowski
Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a zadania własne samorządu terytorialnego | str. 798

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej nowych form udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Książka zawiera również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń. W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • zasadę subsydiarności jako podstawę realizacji zadań publicznych,
  • podział zadań publicznych,
  • zadania gminy, powiatu i województwa,
  • formy organizacyjnoprawne realizacji zadań samorządu terytorialnego,
  • kwestię zlecania zadań komunalnych,
  • zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne).
Książka przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, politologii i nauk pokrewnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-770-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 812
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3059:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów