Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo gospodarcze i handlowe

Pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego.

więcej

Autorzy: Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Aleksander Kappes, Anna Rzetelska, Jakub Janeta, Wojciech J. Katner (red. naukowy), Przemysław Katner,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 września 2016 r.
Kod: KAM-3065:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 23

Część A
Przedsiębiorcy. Prawo spółek | str. 27


Rozdział A.I
Zagadnienia wprowadzające | str. 29

§ 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego. Prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Określenie prawa gospodarczego i handlowego | str. 30
§ 2. Źródła prawa gospodarczego i handlowego | str. 32
2.1. Prawo europejskie i międzynarodowe | str. 32
2.2. Prawo polskie | str. 34
2.3. Prace legislacyjne, projekty nowych regulacji (wzmianka) | str. 36
2.4. Zwyczaje handlowe. Prawo zwyczajowe | str. 37
§ 3. Zasady działalności gospodarczej | str. 37
§ 4. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia na tle różnych modeli ekonomicznych | str. 41
§ 5. Uczestnicy obrotu gospodarczego. Obrót powszechny, handlowy i konsumencki | str. 49

Rozdział A.II
Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo - ogólna charakterystyka. Firma. Prokura | str. 51

§ 1. Pojęcie przedsiębiorcy (kupiec - podmiot gospodarczy - przedsiębiorca) | str. 52
§ 2. Cechy przedsiębiorcy | str. 57
§ 3. Mikro-, mały i średni przedsiębiorca | str. 61
§ 4. Oznaczenie przedsiębiorcy. Firma | str. 62
4.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy firmy | str. 62
4.2. Pojęcie firmy. Funkcje. Budowa i brzmienie firmy | str. 65
4.3. Zasady prawa firmowego | str. 68
4.4. Ochrona firmy | str. 71
4.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 73
§ 5. Prokura i pełnomocnictwo przedsiębiorcy | str. 74
5.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy prokury | str. 74
5.2. Zakres przedmiotowy prokury | str. 78
5.3. Udzielenie prokury | str. 82
5.4. Wygaśniecie prokury | str. 85
§ 6. Przedsiębiorstwo | str. 87
6.1. Trzy rozumienia pojęcia "przedsiębiorstwo". Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca | str. 87
6.2. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 92
6.2.1. Zbycie przedsiębiorstwa | str. 92
6.2.2. Obciążenie przedsiębiorstwa | str. 94
6.2.3. Umowy o korzystanie z przedsiębiorstwa | str. 95

Rozdział A.III
Rodzaje przedsiębiorców | str. 97

§ 1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca. Przedsiębiorca jednoosobowy | str. 99
§ 2. Spółka handlowa jako podstawowy przedsiębiorca w gospodarce rynkowej | str. 101
§ 3. Spółka cywilna. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy | str. 102
3.1. Istota spółki cywilnej i jej charakter prawny | str. 102
3.2. Umowa spółki cywilnej, cechy spółki i jej funkcjonowanie | str. 105
3.3. Wystąpienie ze spółki, spadkobranie udziałów i rozwiązanie spółki | str. 107
3.4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową | str. 109
§ 4. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty z udziałem zagranicznym | str. 110
4.1. Uwagi wprowadzające. Inwestowanie zagraniczne w Polsce | str. 110
4.2. Zasady działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce | str. 112
4.3. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorstwa zagranicznego | str. 113
4.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego | str. 115
4.5. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str. 116
§ 5. Państwowa osoba prawna. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 118
5.1. Istota państwowej osoby prawnej | str. 118
5.2. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 119
5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 119
5.2.2. Cechy przedsiębiorstwa państwowego i gospodarowanie jego mieniem | str. 119
5.2.3. Powstanie przedsiębiorstwa państwowego, rodzaje przedsiębiorstw | str. 121
5.2.4. Prowadzenie przedsiębiorstwa, jego organy | str. 122
§ 6. Komercjalizacja - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Prywatyzacja podmiotów państwowych | str. 123
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 123
6.2. Komercjalizacja i jej skutki | str. 124
6.3. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia | str. 126
§ 7. Spółdzielnie | str. 129
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 129
7.2. Pojęcie spółdzielni, powstanie, ustrój | str. 130
7.2.1. Cechy normatywne spółdzielni jako osoby prawnej | str. 130
7.2.2. Powstanie spółdzielni | str. 132
7.2.3. Ustrój wewnętrzny spółdzielni | str. 133
7.3. Stosunek członkostwa w spółdzielni. Nabycie i ustanie członkostwa | str. 136
7.4. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni | str. 139
§ 8. Rzemiosło. Rzemieślnicy jako przedsiębiorcy | str. 141
§ 9. Podmioty niebędące przedsiębiorcami mogące prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza stowarzyszeń, fundacji oraz Kościołów i związków wyznaniowych | str. 143
§ 10. Instytuty badawcze | str. 147
§ 11. Wspólnoty mieszkaniowe | str. 148
§ 12. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str. 149

Rozdział A.IV
Rejestr przedsiębiorców oraz ewidencja osób fizycznych będących przedsiębiorcami | str. 152

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 152
§ 2. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | str. 155
§ 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str. 159

Rozdział A.V
Spółki handlowe - zagadnienia ogólne | str. 163

§ 1. Pojęcie spółki handlowej | str. 164
§ 2. Zakres przedmiotowy kodeksu spółek handlowych. Stosunek do kodeksu cywilnego | str. 164
§ 3. Umowa spółki handlowej | str. 165
§ 4. Typy spółek | str. 170
4.1. Spółki regulowane przez kodeks spółek handlowych | str. 170
4.2. Spółki regulowane w przepisach odrębnych | str. 170
4.3. Spółki prywatne i publiczne - notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych | str. 171
§ 5. Powiązania spółek, spółki dominujące i zależne, holding, koncern i inne formy współpracy spółek | str. 173
5.1. Powiązania spółek | str. 173
5.2. Formy zgrupowań spółek | str. 175
5.3. Prawo koncernowe (prawo zgrupowań spółek) | str. 176
5.4. Polskie prawo koncernowe de lege lata | str. 177
§ 6. Europejskie prawo spółek | str. 179
6.1. Źródła i pojęcie europejskiego prawa spółek | str. 179
6.2. Dyrektywy | str. 180
6.3. Rozporządzenia | str. 182
6.4. Orzecznictwo ETS | str. 182

Rozdział A.VI
Spółki osobowe | str. 184

§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 186
1.1. Charakterystyka regulacji spółek osobowych | str. 186
1.2. Podstawowe cechy spółek osobowych na gruncie kodeksu spółek handlowych | str. 188
1.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str. 191
§ 2. Spółka jawna | str. 193
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 193
2.2. Utworzenie spółki | str. 195
2.2.1. Umowa spółki jawnej | str. 195
2.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 197
2.2.3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 198
2.3. Stosunki wewnętrzne spółki jawnej | str. 199
2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 199
2.3.2. Prawa i obowiązki korporacyjne | str. 199
2.3.3. Prawa i obowiązki majątkowe | str. 204
2.4. Stosunki zewnętrzne spółki jawnej. Prawo reprezentacji spółki | str. 207
2.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Charakterystyka i cechy odpowiedzialności | str. 210
2.6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 212
§ 3. Spółka partnerska | str. 215
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 215
3.2. Utworzenie spółki | str. 217
3.2.1. Uwagi wprowadzające. Umowa spółki partnerskiej | str. 217
3.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 220
3.3. Stosunki spółki partnerskiej | str. 221
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 221
3.3.2. Prawa i obowiązki partnerów | str. 221
3.3.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce partnerskiej | str. 223
3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej | str. 227
3.4.1. Charakterystyka ogólna. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce | str. 227
3.4.2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania inne niż związane z wykonywaniem wolnego zawodu | str. 230
3.4.3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki | str. 231
3.5. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 231
§ 4. Spółka komandytowa | str. 233
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 233
4.2. Utworzenie spółki | str. 235
4.3. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej | str. 240
4.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowej (reprezentacja spółki) | str. 246
4.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 247
4.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 249
§ 5. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 250
5.1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej i jej modele konstrukcyjne | str. 250
5.2. Charakterystyka ogólna spółki komandytowo-akcyjnej | str. 252
5.3. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 255
5.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej | str. 257
5.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str. 257
5.4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 258
5.5. Organy spółki komandytowo-akcyjnej | str. 259
5.5.1. Walne zgromadzenie | str. 259
5.5.2. Rada nadzorcza | str. 262

Rozdział A.VII
Spółki kapitałowe | str. 264

§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 265
1.1. Wkłady do spółek | str. 267
1.1.1. Wkłady pieniężne i niepieniężne. Zdolność aportowa | str. 267
1.1.2. Termin wniesienia. Wartość wkładów | str. 268
1.2. Zasady fundamentalne dla spółek kapitałowych | str. 269
1.3. Kapitał zakładowy | str. 272
1.4. Spółka kapitałowa w organizacji | str. 275
1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str. 277
1.5.1. Rozwiązanie spółki kapitałowej | str. 277
1.5.2. Likwidacja spółki kapitałowej | str. 278
1.6. Pozostałe zagadnienia wspólne | str. 280
§ 2. Spółka z o.o. | str. 281
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 281
2.2. Utworzenie spółki | str. 282
2.3. Udziały. Prawa i obowiązki wspólników | str. 287
2.4. Organy spółki z o.o. | str. 291
2.4.1. Zarząd | str. 291
2.4.2. Organy nadzoru i kontroli | str. 294
2.4.3. Zgromadzenie wspólników | str. 296
2.5. Zmiana umowy spółki. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego | str. 299
2.6. Wyłączenie wspólnika | str. 301
§ 3. Spółka akcyjna | str. 302
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 302
3.2. Akcje | str. 307
3.3. Uprawnienia akcjonariusza | str. 315
3.4. Organy spółki akcyjnej | str. 318
3.4.1. Zarząd | str. 318
3.4.2. Rada nadzorcza | str. 320
3.4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 322
3.5. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 328

Rozdział A.VIII
Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 331

§ 1. Łączenie spółek | str. 332
1.1. Pojęcie i rodzaje łączenia spółek | str. 332
1.2. Przebieg procesu łączenia spółek | str. 333
1.3. Skutki połączenia | str. 336
§ 2. Podział spółek | str. 337
2.1. Pojęcie i rodzaje podziału spółki | str. 337
2.2. Procedura podziału spółki | str. 338
2.3. Skutki podziału | str. 339
§ 3. Przekształcanie spółek | str. 340
3.1. Pojęcie i rodzaje przekształcenia spółki | str. 340
3.2. Przebieg procesu przekształcenia | str. 341
3.3. Skutki przekształcenia | str. 342
3.4. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową | str. 343

Rozdział A.IX
Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek | str. 344

§ 1. Zagadnienia wspólne. Przepisy kodeksu spółek handlowych o odpowiedzialności dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej | str. 345
§ 2. Poszczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej | str. 347
2.1. Odpowiedzialność członków zarządu za podanie fałszywych danych w oświadczeniu rejestracyjnym (art. 291 i 479 k.s.h.) | str. 347
2.2. Wyrządzenie spółce szkody przy jej tworzeniu (art. 292 i 480 k.s.h.) | str. 349
2.3. Wyrządzenie spółce szkody przez zachowania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu (art. 293 i 483 k.s.h.) | str. 350
2.4. Roszczenie na podstawie art. 484 k.s.h. | str. 351
2.5. Wyrządzenie spółce szkody wspólnie przez kilka osób (art. 294 i 495 k.s.h.) | str. 351
2.6. Actio pro socio (art. 295-298 i 486-489 k.s.h.) | str. 352
2.7. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. (art. 299 k.s.h.) | str. 353

Rozdział A.X
Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnia europejska | str. 357

§ 1. Spółka europejska (Societas Europaea) - uwagi ogólne | str. 357
§ 2. Spółka europejska w Polsce | str. 360
§ 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) | str. 363
§ 4. Spółdzielnia europejska | str. 364

Rozdział A.XI
Upadłość przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne | str. 365

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 366
§ 2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str. 367
§ 3. Zdolność upadłościowa | str. 372
§ 4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 374
§ 5. Likwidacja masy upadłości | str. 379
§ 6. Podział funduszów masy | str. 382
§ 7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 386

Część B
CZYNNOŚCI HANDLOWE. UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM | str. 395


Rozdział B.I
Wprowadzenie. Zasada swobody umów. Rodzaje umów handlowych | str. 397

§ 1. Pojęcie czynności handlowej. Źródła zobowiązań przedsiębiorców w obrocie gospodarczym | str. 398
§ 2. Zasada swobody umów i jej granice | str. 398
§ 3. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym (umów handlowych) | str. 401

Rozdział B.II
Zawieranie umów handlowych | str. 403

§ 1. Sposoby zawierania umów | str. 404
1.1. Uwagi wprowadzające. Wyróżnienie sposobów zawierania umów | str. 404
1.2. Oferta i jej przyjęcie. Negocjacje | str. 405
1.2.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 407
1.2.2. Milczenie adresata oferty | str. 407
1.2.3. Chwila oraz miejsce zawarcia umowy | str. 408
1.3. Przetarg i aukcja | str. 408
1.4. Aukcja publiczna | str. 411
1.5. Dom aukcyjny | str. 411
1.6. Umowa przedwstępna | str. 412
1.7. List intencyjny | str. 414
1.8. Giełda towarowa | str. 416
1.9. Przystąpienie do wykonania umowy (art. 69 k.c.) | str. 417
§ 2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str. 418
§ 3. Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych (wzmianka) | str. 420
§ 4. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str. 421

Rozdział B.III
Wykonywanie umów przez przedsiębiorców | str. 423

§ 1. Zasady wykonywania umów | str. 424
§ 2. Świadczenia pieniężne między przedsiębiorcami | str. 426
§ 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownej | str. 431
3.1. Uwagi ogólne. Zabezpieczenia rzeczowe (wzmianka) | str. 431
3.2. Zabezpieczenia osobiste | str. 432
3.2.1. Wprowadzenie, rodzaje zabezpieczeń osobistych | str. 432
3.2.2. Poręczenie (tzw. cywilne) | str. 432
3.2.3. Gwarancja bankowa | str. 434
3.2.4. Przelew na zabezpieczenie | str. 436
3.3. Zabezpieczenia wekslowe | str. 437
3.3.1. Weksel in blanco | str. 437
3.3.2. Poręczenie wekslowe (aval) | str. 439

Rozdział B.IV
Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy | str. 441

§ 1. Zasady ogólne. Odpowiedzialność ex contractu | str. 442
§ 2. Zastosowanie odpowiedzialności ex delicto | str. 448
§ 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 449
§ 4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody w środowisku naturalnym | str. 451
§ 5. Kara umowna | str. 453

Rozdział B.V
Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi | str. 457

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 457
§ 2. Ogólna charakterystyka polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 458

Rozdziała B.VI
Umowy w gospodarce elektronicznej - e-commerce | str. 462

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 463
§ 2. Umowy w postaci elektronicznej | str. 464
§ 3. Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego | str. 465
3.1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej | str. 465
3.2. Forma oświadczenia w postaci elektronicznej | str. 466
§ 4. Tryby zawierania umów w postaci elektronicznej | str. 467
4.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 467
4.2. Aukcja w postaci elektronicznej (aukcja internetowa) | str. 470
4.3. Negocjacje w postaci elektronicznej | str. 473
§ 5. Podpis elektroniczny | str. 474
§ 6. Przedstawienie poszczególnych umów | str. 477
6.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej | str. 477
6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną | str. 479
6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym | str. 481
6.4. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy | str. 483
6.4.1. Umowa o kartę płatniczą | str. 486
6.4.2. Umowa o usługi bankowości elektronicznej | str. 488
6.4.3. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego | str. 490

Rozdział B.VII
Umowy w obrocie towarowym. Umowa sprzedaży handlowej. Sklep internetowy. Umowa dostawy | str. 494

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 495
§ 2. Umowa sprzedaży handlowej | str. 496
2.1. Charakterystyka umowy, źródła prawa, cechy sprzedaży handlowej | str. 496
2.2. Składniki umowy. Przedmiot umowy, cena, marża handlowa | str. 498
2.3. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 505
2.4. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość (odesłanie) | str. 508
2.5. Forma umowy sprzedaży | str. 510
2.6. Obowiązki przedsiębiorcy będącego sprzedawcą | str. 510
2.7. Obowiązki kupującego | str. 517
2.7.1. Zapłata ceny | str. 517
2.7.2. Zapłata ceny w transakcjach handlowych | str. 519
2.7.3. Obowiązek odebrania rzeczy | str. 521
2.7.4. Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą | str. 522
§ 3. Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Sklep elektroniczny (internetowy) | str. 523
§ 4. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej | str. 524
§ 5. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 536
§ 6. Gwarancja przy sprzedaży | str. 537
§ 7. Umowa dostawy | str. 540

Rozdział B.VIII
Umowy o świadczenie usług i w pośrednictwie handlowym | str. 542

§ 1. Usługi w prawie polskim i europejskim. Źródła prawa | str. 544
§ 2. Umowy powiernicze | str. 546
2.1. Istota powiernictwa | str. 546
2.2. Wybrane umowy powiernicze | str. 548
2.2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 548
2.2.2. Przelew na zabezpieczenie (odesłanie) | str. 550
2.2.3. Zarząd powierniczy | str. 550
2.2.4. Inne umowy powiernicze | str. 552
§ 3. Pojęcie pośrednictwa handlowego | str. 552
§ 4. Umowa zlecenia i umowy podobne (art. 750 k.c.) | str. 554
4.1. Zlecenie | str. 554
4.2. Umowy podobne do zlecenia - świadczenie usług | str. 557
§ 5. Umowa dystrybucyjna | str. 559
§ 6. Umowa agencji | str. 561
§ 7. Umowa komisu | str. 566
§ 8. Umowa leasingu | str. 569
8.1. Pojęcie, składniki i zawarcie umowy leasingu | str. 569
8.2. Prawa i obowiązki stron umowy | str. 572
8.3. Rękojmia za wady przedmiotu leasingu | str. 574
§ 9. Umowa faktoringu. Forfaiting | str. 574
9.1. Istota faktoringu | str. 574
9.2. Faktoring w prawie polskim | str. 576
9.3. Funkcje i rodzaje faktoringu | str. 578
9.4. Forfaiting | str. 581
§ 10. Outsourcing | str. 583
§ 11. Umowa franchisingu | str. 586
11.1. Uwagi wprowadzające | str. 586
11.2. Franchising jako zjawisko ekonomiczne. Geneza, istota i rodzaje | str. 587
11.3. Znaczenie gospodarcze i regulacja prawna franchisingu. Pojęcie umowy franchisingu | str. 589
11.4. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce | str. 592

Rozdział B.IX
Transport towarów. Spedycja i skład | str. 601

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 601
§ 2. Umowa przewozu | str. 602
§ 3. Umowy pokrewne | str. 608
§ 4. Umowa spedycji | str. 611
§ 5. Umowa składu | str. 613

Rozdział B.X
Umowa o dzieło. Umowy inwestycyjne w budownictwie. Umowa o roboty budowlane. Umowa deweloperska | str. 616

§ 1. Umowa o dzieło | str. 617
§ 2. Organizacja procesu inwestycyjnego. Rodzaje umów i ich uczestnicy. Źródła prawa | str. 621
§ 3. Pojęcie umowy o roboty budowlane | str. 626
§ 4. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane. Gwarancja zapłaty | str. 629
§ 5. Odpowiedzialność za wady robót budowlanych | str. 634
§ 6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego | str. 635
§ 7. Umowa deweloperska | str. 637

Rozdział B.XI
Ubezpieczenia gospodarcze | str. 642

§ 1. Ryzyko ubezpieczeniowe i interes ubezpieczeniowy | str. 643
§ 2. Rodzaje ubezpieczeń | str. 645
2.1. Ubezpieczenia majątkowe | str. 646
2.2. Ubezpieczenia osobowe | str. 650
§ 3. Umowa reasekuracji | str. 651
§ 4. Pojęcie i cechy umowy ubezpieczenia | str. 652
§ 5. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 655
§ 6. Ubezpieczenie na cudzy rachunek. Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie. Przeniesienie przedmiotu ubezpieczenia | str. 660
§ 7. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. Przedawnienie roszczeń | str. 664

Część C
Papiery wartościowe. Instrumenty finansowe. Umowy z bankiem | str. 667


Rozdział C.I
Papiery wartościowe | str. 669

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 669
§ 2. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych | str. 671
§ 3. Rodzaje papierów wartościowych | str. 676
3.1. Kryteria klasyfikacyjne | str. 676
3.2. Weksle | str. 677
3.3. Czeki | str. 679
3.4. Obligacje | str. 681

Rozdział C.II
Instrumenty finansowe | str. 684

§ 1. Pojęcie rynku kapitałowego | str. 685
§ 2. Pojęcie instrumentów finansowych | str. 687
§ 3. Wybrane rodzaje instrumentów finansowych | str. 693
3.1. Kontrakty terminowe | str. 693
3.2. Opcje | str. 694
§ 4. Sekurytyzacja | str. 696
4.1. Istota sekurytyzacji | str. 696
4.2. Umowa sekurytyzacyjna. Umowa o subpartycypację | str. 699
4.3. Inne umowy zawierane w procesie sekurytyzacji | str. 701
4.4. Podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji | str. 702

Rozdział C.III
Umowy z bankiem | str. 704

§ 1. Właściwości podmiotowe banku | str. 704
§ 2. Umowa rachunku bankowego | str. 708
§ 3. Umowa kredytu bankowego | str. 714
§ 4. Akredytywa | str. 716

Część D
Własność przemysłowa. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str. 721


Rozdział D.I
Własność przemysłowa i jej ochrona | str. 723

§ 1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 723
§ 2. Ochrona własności przemysłowej | str. 726
§ 3. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 727
3.1. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym | str. 727
3.2. Regulacja unijna dóbr własności przemysłowej | str. 729
3.3. Polska regulacja własności przemysłowej | str. 730

Rozdział D.II
Wynalazek i jego ochrona | str. 732

§ 1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 733
1.1. Cechy wynalazku | str. 733
1.2. Wyłączenia i zakazy udzielania patentów | str. 735
1.3. Wynalazki biotechnologiczne | str. 736
1.4. Kwestia ochrony programów komputerowych | str. 737
§ 2. Uzyskanie patentu | str. 737
§ 3. Treść i zakres patentu | str. 739
§ 4. Charakter prawny patentu | str. 742
§ 5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami i ustanie tej ochrony | str. 743
§ 6. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate - SPC) 7 | str. 45
§ 7. Kwestia patentu europejskiego | str. 746

Rozdział D.III
Wzór użytkowy i jego ochrona | str. 748

§ 1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie i cechy | str. 748
§ 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Charakterystyka ogólna | str. 750

Rozdział D.IV
Wzór przemysłowy i jego ochrona | str. 752

§ 1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie i cechy | str. 752
§ 2. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna | str. 755
§ 3. Wzór Wspólnoty | str. 757

Rozdział D.V
Znak towarowy i jego ochrona | str. 758

§ 1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie, cechy i funkcje | str. 759
§ 2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 762
§ 3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 764
§ 4. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 766
§ 5. Treść i zakres prawa ochronnego. Ograniczenie skuteczności | str. 767
§ 6. Charakter prawa ochronnego na znak towarowy | str. 769
§ 7. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 770
7.1. Naruszenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie (w granicach specjalizacji) | str. 771
7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej (poza granicami specjalizacji) | str. 773
7.3. Środki ochrony i jej ustanie | str. 775
§ 8. Znak towarowy wspólnotowy | str. 776

Rozdział D.VI
Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str. 779

§ 1. Przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie, funkcje, klasyfikacja | str. 779
§ 2. Modele ochrony | str. 780
§ 3. Uzyskanie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego na gruncie prawa własności przemysłowej | str. 781
§ 4. Treść i zakres prawa z rejestracji. Charakter prawa | str. 783
§ 5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (wzmianka) | str. 784

Rozdział D.VII
Topografia układów scalonych i jej ochrona | str. 786


Rozdział D.VIII
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str. 788

§ 1. Uwagi wprowadzające. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Funkcje art. 3 u.z.n.k. | str. 789
§ 2. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 793
2.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego zdolność odróżniająca | str. 793
2.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str. 795
2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str. 796
2.4. Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 797
2.5. Naśladownictwo | str. 798
2.6. Nieuczciwa reklama | str. 799
2.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str. 801
2.8. Sprzedaż premiowana, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela | str. 802
§ 3. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str. 804

O autorach | str. 805

Ukryj

Opis:

Jest to pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. W sposób przystępny i ciekawy prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.
Na wykład kursowy składają się cztery części, w których zaprezentowano:
- prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych (cześć A),
- prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych (część B),
- instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji (część C),
- prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty, oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją (część D).
Książka będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejskiej, wspólnoty państw o celach głównie gospodarczych - nie tylko studentom, lecz także środowisku naukowemu i praktykom prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-777-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 808
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Papiery wartościowe
Kod: KAM-3065:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów