Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law

Tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), które wejdą w życie 9 października 2016 r.

Kod: KAM-3044:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa | str. 12

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne | str. 16

TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 18
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 18
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 18
Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania | str. 24
Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny | str. 24
Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str. 28
DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz | str. 30
Rozdział 1. Sąd | str. 30
Rozdział 2. Sędzia-komisarz | str. 32
DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca | str. 34
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 34
Rozdział 2. Nadzorca układu | str. 46
Rozdział 3. Nadzorca sądowy | str. 50
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 50
Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 52
Rozdział 4. Zarządca | str. 58
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 58
Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 62
DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania | str. 74
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 74
Rozdział 2. Spis wierzytelności | str. 82
Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli | str. 100
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 100
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem | str. 108
Rozdział 4. Rada wierzycieli | str. 114
DZIAŁ V. Pomoc publiczna | str. 128
DZIAŁ VI. Układ | str. 148
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 148
Rozdział 2. Propozycje układowe | str. 150
Rozdział 3. Zatwierdzenie układu | str. 158
Rozdział 4. Skutki układu | str. 160
Rozdział 5. Zmiana układu | str. 166
Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str. 168
DZIAŁ VII. Układ częściowy | str. 172
DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego | str. 176
TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 190
DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 190
DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 204
Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 204
Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str. 210
Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str. 214
Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego | str. 230
DZIAŁ III. Postępowanie układowe | str. 232
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego | str. 232
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego | str. 232
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 234
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego | str. 236
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego | str. 238
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika | str. 238
Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 238
Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego | str. 240
DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne | str. 242
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 242
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 242
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 246
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego | str. 246
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 248
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika | str. 248
Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika | str. 250
Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str. 250
Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika | str. 254
Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika | str. 256
Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 262
Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego | str. 264
Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego | str. 268
DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 270
DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 276
TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego | str. 280
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 280
DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa | str. 282
DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 282
TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne | str. 286
DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów | str. 286
DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji | str. 294
DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 298
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 298
Rozdział 2. (uchylony) | str. 302
Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str. 304
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 304
Oddział 2. Postępowanie | str. 306
Oddział 3. Prawo właściwe oraz skutki otwarcia postępowania układowego | str. 310
TYTUŁ V. Przepisy karne | str. 316
TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 318
DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 318
DZIAŁ II. Przepisy przejściowe | str. 318
DZIAŁ III. Przepis końcowy | str. 322

Suplement | str. 324

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym, który wprowadza całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw i zapobieżenia ich upadłości. Stanowi ono istotną część reformy polskiego ustawodawstwa insolwencyjnego, w ramach której odrębnie od postępowania upadłościowego wprowadzono cztery postępowania restrukturyzacyjne. Niniejsze tłumaczenie stanowi wartościowe źródło informacji dla prawników praktykujących w obszarze prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, jak również dla przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.


This book is an English translation of the Polish Restructuring Law. The Restructuring Law, which came into force on 1 January 2016, is an innovative act which provides entirely new instruments aiming to restructure distressed businesses and prevent their bankruptcy. It constitutes an important part of the Polish insolvency legislation reform, under which four restructuring proceedings have been introduced and separated from the bankruptcy proceedings. This translation is a valuable source of information for lawyers who practise in the area of bankruptcy law and restructuring law, as well as for international businesses and foreign investors operating on the Polish market.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-504-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 328
Rodzaj: tłumaczenie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo restrukturyzacyjne
Kod: KAM-3044:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa