Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Swobodny przepływ audiowizualnych usług medialnych na żądanie w Unii Europejskiej

Kompleksowe opracowanie dotyczące tzw. usług nielinearnych, czyli nowych form oferowania audycji audiowizualnych traktowanych jako konkurencyjne w stosunku do telewizji.

więcej

Autorzy: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21 lipca 2016 r.
Kod: KAM-3038:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Ramy prawne jednolitego rynku audiowizualnych usług medialnych | str. 23

1. Swoboda przepływu usług medialnych w prawie Unii Europejskiej | str. 23
2. Rozwój technik przekazu audiowizualnego | str. 30
2.1. Przekaz cyfrowy a usługi "nowych mediów" | str. 30
2.2. Przekaz interaktywny i internetowy | str. 34
2.3. Udostępnianie audycji audiowizualnych na żądanie | str. 41
3. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE) | str. 45
3.1. Od dyrektywy o telewizji bez granic do dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych | str. 45
3.2. Koordynacja i harmonizacja w dyrektywie AUM | str. 54
4. Założenia regulacji audiowizualnych usług medialnych w świetle konwergencji | str. 56
4.1. Zasada neutralności technologicznej | str. 56
4.2. Podział na usługi linearne i nielinearne w świetle założeń o technologicznej neutralności | str. 59
4.3. Samoregulacja i współregulacja | str. 64
5. Dyrektywa AUM a założenia audiowizualnej polityki medialnej | str. 74
5.1. Pluralizm mediów i różnorodność kulturowa | str. 77
5.2. Ochrona porządku publicznego i małoletnich | str. 82
5.3. Ochrona konsumenta | str. 86

Rozdział II
Pojęcie audiowizualnych usług medialnych | str. 94

1. Audiowizualne usługi medialne a środki masowego przekazu | str. 94
2. Definicja audiowizualnej usługi medialnej | str. 97
2.1. Usługa w rozumieniu traktatowym a pojęcie audiowizualnej usługi medialnej | str. 100
2.1.1. Działalność zasadniczo niekomercyjna | str. 100
2.1.2. Działalność niestanowiąca konkurencji dla rozpowszechniania telewizyjnego | str. 102
2.2. Przekaz publiczny w sieciach łączności elektronicznej | str. 107
2.2.1. Dostarczanie audycji ogółowi odbiorców a przekaz do powszechnego odbioru | str. 107
2.2.2. Przekaz w sieciach łączności elektronicznej | str. 109
2.3. Przesłanka podstawowego celu usługi | str. 111
2.4. Odpowiedzialność redakcyjna dostawcy usług medialnych jako przesłanka uznania za audiowizualną usługę medialną | str. 116
3. Pojęcie audiowizualnych usług medialnych na żądanie | str. 118
3.1. Pojęcie audycji | str. 119
3.1.1. Przesłanki uznania za audycję | str. 119
3.1.2. Kryterium porównywalności audycji | str. 122
3.2. Udostępnianie audycji na podstawie katalogu | str. 129
4. Kryteria uznania za nielinearne audiowizualne usługi medialne - podsumowanie | str. 135

Rozdział III
Zasada państwa pochodzenia | str. 144

1. Zasada wzajemnego uznania i zasada państwa pochodzenia jako fundament jednolitego rynku | str. 144
2. Zasada państwa pochodzenia w prawie wtórnym | str. 151
2.1. Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie AUM - uwagi ogólne | str. 156
2.2. Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym | str. 160
2.3. Zasada państwa pochodzenia w odniesieniu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie | str. 163
2.3.1. Zakres zastosowania zasady państwa pochodzenia a pojęcie koordynowanej dziedziny | str. 165
2.3.2. Odstąpienie od stosowania zasady państwa pochodzenia | str. 170
3. Kontrola państwa pochodzenia nad świadczącym audiowizualne usługi medialne na żądanie | str. 176
3.1. Świadczący audiowizualną usługę medialną jako podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy AUM | str. 176
3.2. Kontrola nad świadczącym powiązane treściowo usługi linearne i nielinearne | str. 180
3.3. Świadczący audiowizualne usługi medialne jako podmiot ponoszący odpowiedzialność redakcyjną | str. 184
3.3.1. Przesłanka odpowiedzialności redakcyjnej | str. 186
3.3.2. Odpowiedzialność redakcyjna jako sprawowanie faktycznej kontroli nad treścią audiowizualnej usługi medialnej | str. 189
3.4. Określenie jurysdykcji państwa członkowskiego | str. 199
4. Relacja przepisów dyrektywy AUM do przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym w odniesieniu do usług na żądanie | str. 206
5. Zasada państwa pochodzenia - podsumowanie | str. 210

Rozdział IV
Wymogi minimalne w zakresie ochrony porządku publicznego | str. 214

1. Zakaz nawoływania do nienawiści | str. 214
1.1. Nienawiść ze względu na rasę, płeć, religię czy narodowość | str. 215
1.2. Nawoływanie do nienawiści | str. 218
1.3. Nawoływanie do nienawiści a specyfika audiowizualnych usług medialnych na żądanie | str. 221
2. Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie | str. 224
2.1. Ochrona małoletnich w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych | str. 224
2.2. Ochrona małoletnich w mediach audiowizualnych i usługach społeczeństwa informacyjnego | str. 228
2.3. Ochrona małoletnich w dyrektywie o handlu elektronicznym | str. 231
2.4. Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych w dyrektywie AUM | str. 234
2.4.1. Zakres przedmiotowy ograniczeń dotyczących ochrony małoletnich w usługach na żądanie | str. 236
2.4.2.Ograniczenia w dostępie do przekazów poważnie szkodliwych dla małoletnich | str. 240
2.4.3. Sposoby zapewnienia ochrony małoletnich w usługach na żądanie | str. 245
2.4.3.1. Osobiste numery identyfikacyjne | str. 246
2.4.3.2. Systemy filtrowania | str. 247
2.4.3.3. Systemy klasyfikacji i oznaczeń przekazów | str. 248
2.5. Podsumowanie - perspektywy zmian w zakresie ochrony małoletnich | str. 252

Rozdział V
Ochrona różnorodności kulturowej a promocja utworów europejskich | str. 257

1. Zakres obowiązków dotyczących promocji utworów europejskich w usługach nielinearnych | str. 257
2. Utwory europejskie | str. 261
3. Obowiązek promowania produkcji i dostępu do utworów europejskich | str. 265
3.1. Udział finansowy | str. 269
3.2. Udział w katalogu | str. 271
3.3. Eksponowanie utworów europejskich | str. 275
4. Implementacja przepisów dotyczących promocji utworów europejskich - rozwiązania krajowe | str. 280
4.1. Promocja utworów audiowizualnych we Francji | str. 282
4.2. Promocja utworów audiowizualnych w Polsce | str. 285
4.3. Podsumowanie | str. 287
5. Dystrybucja utworów w określonej sekwencji chronologicznej | str. 290

Rozdział VI
Handlowe przekazy audiowizualne i ochrona konsumentów jako widzów | str. 297

1. Handlowe przekazy audiowizualne w audiowizualnych usługach medialnych | str. 297
1.1. Definicja i formy handlowego przekazu audiowizualnego | str. 299
1.2. Handlowy przekaz audiowizualny jako audiowizualna usługa medialna | str. 304
1.3. Podsumowanie | str. 308
2. Regulacje dotyczące handlowych przekazów audiowizualnych | str. 310
2.1. Zasada rozpoznawalności handlowych przekazów audiowizualnych | str. 311
2.1.1. Podstawowe założenia | str. 311
2.1.2. Zasada oddzielania a różne formy audiowizualnego przekazu handlowego | str. 313
2.1.3. Zasada rozpoznawalności a zakaz ukrywania przekazów handlowych | str. 316
2.1.4. Przekazy reklamowe w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie | str. 320
2.2. Zasady dotyczące treści handlowych przekazów audiowizualnych | str. 323
2.2.1. Ochrona godności ludzkiej | str. 325
2.2.2. Zakaz dyskryminacji | str. 326
2.2.3. Zasady dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska | str. 328
2.2.4. Handlowe przekazy audiowizualne dotyczące wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych i zabiegów leczniczych oraz alkoholu | str. 330
2.3. Ochrona małoletnich w audiowizualnych przekazach handlowych | str. 335
2.3.1. Handlowe przekazy audiowizualne kierowane do małoletnich | str. 336
2.3.2. Niestosowne handlowe przekazy audiowizualne towarzyszące audycjom dla dzieci | str. 340
3. Obowiązek informacyjny | str. 344
4. Zapewnienie dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną | str. 348
5. Podsumowanie | str. 353

Rozdział VII
Implementacja dyrektywy AUM w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie w wybranych porządkach prawnych | str. 357

1. Ramy prawne i definicja audiowizualnej usługi medialnej na żądanie | str. 358
1.1. Implementacja dyrektywy AUM w Zjednoczonym Królestwie | str. 358
1.1.1. Ramy prawne | str. 358
1.1.2. Pojęcie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie | str. 361
1.2. Implementacja dyrektywy AUM w Niemczech | str. 367
1.2.1. Ramy prawne | str. 367
1.2.2. Pojęcie audiowizualnych usług medialnych na żądanie | str. 369
1.3. Implementacja dyrektywy AUM we Francji | str. 374
1.3.1. Ramy prawne | str. 374
1.3.2. Pojęcie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie | str. 377
1.4. Implementacja dyrektywy AUM w Polsce | str. 380
1.4.1. Ramy prawne | str. 380
1.4.2. Pojęcie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie | str. 384
2. Implementacja obowiązków w zakresie ochrony małoletnich | str. 388
2.1. Ochrona małoletnich w Zjednoczonym Królestwie | str. 388
2.2. Ochrona małoletnich w Niemczech | str. 393
2.3. Ochrona małoletnich we Francji | str. 396
2.4. Ochrona małoletnich w Polsce | str. 400
3. Implementacja obowiązków w zakresie handlowych przekazów audiowizualnych | str. 404
3.1. Handlowe przekazy audiowizualne w Zjednoczonym Królestwie | str. 404
3.2. Handlowe przekazy audiowizualne w Niemczech | str. 408
3.2.1. Zasady wynikające z Rundfunkstaatsvertrag | str. 408
3.2.2. Pozostałe regulacje | str. 411
3.3. Ochrona widzów jako konsumentów we Francji | str. 412
3.4. Ochrona widzów jako konsumentów w Polsce | str. 416
4. Podsumowanie - uwagi prawnoporównawcze | str. 421

Wnioski końcowe | str. 427

Wykaz aktów prawnych | str. 441

Bibliografia | str. 453

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące tzw. usług nielinearnych, czyli nowych form oferowania audycji audiowizualnych traktowanych jako konkurencyjne w stosunku do telewizji. Autorka przedstawia krytyczną analizę ram prawa Unii Europejskiej odnoszących się do świadczenia audiowizualnych usług medialnych na żądanie, pod kątem realizacji celów jednolitego rynku oraz wpływu na kształtowanie regulacji medialnych w państwach członkowskich.
Obok prezentacji aktualnego stanu prawnego i zestawienia wymogów prawa unijnego z rozwiązaniami przyjmowanymi w państwach członkowskich, liczne uwagi poświęcono ocenie przyjętej prawie przed dekadą regulacji i propozycjom jej zmian.
Publikacja będzie cennym źródłem informacji zarówno dla pracowników administracji i prawników praktyków zajmujących się prawem gospodarczym Unii Europejskiej, prawem mediów oraz prawem nowych technologii, jak i dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, europeistyki, dziennikarstwa i nauk o mediach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-449-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 468
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3038:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów