Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo oświaty prywatnej

W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały prawne zagadnienia prywatyzacji zadania publicznego w odniesieniu do oświaty.

więcej


Seria:  Poradniki ABC EDU
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2016 r.
Kod: KAM-3030:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia wstępne | str. 19

1. Uwagi wprowadzające | str. 19
1.1. Współczesne definicje zadań publicznych | str. 19
1.2. Prywatyzacja zadań publicznych w aspekcie prawnym | str. 24
1.3. Zlecanie funkcji a zlecanie zadań administracji publicznej | str. 30
2. Charakterystyka zadania oświatowego | str. 34
2.1. Istota zadania oświatowego | str. 34
2.2. "Publiczność" zadania oświatowego | str. 36
2.3. Zadanie oświatowe jako zadanie własne samorządu terytorialnego | str. 45
2.4. Swoistość regulacji prawnej zadania oświatowego | str. 52
2.5. Międzynarodowy i unijny charakter zadania oświatowego | str. 54

Rozdział II
Konstytucyjne podstawy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 59


Rozdział III
Prywatyzacja zadania oświatowego w polskim ustawodawstwie | str. 65

1. Skala i tendencje prywatyzacji zadania oświatowego | str. 65
2. Równoległe wykonywanie zadania oświatowego | str. 70
3. Zakres prywatyzacji zadania oświatowego | str. 73
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 73
3.2. Zakres przedmiotowo-organizacyjny prywatyzacji zadania oświatowego | str. 76
3.3. Zakres podmiotowy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 87
4. Współczesne determinanty prywatyzacji zadania oświatowego | str. 101
4.1. Determinanty ekonomiczne prywatyzacji zadania oświatowego | str. 101
4.2. Determinanty społeczne prywatyzacji zadania oświatowego | str. 106
4.3. Determinanty ustrojowe prywatyzacji zadania oświatowego | str. 108

Rozdział IV
Współczesne formy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 111

1. Umowa jako forma prywatyzacji zadania oświatowego | str. 111
1.1. Charakter prawny umowy o przekazanie zadania oświatowego do realizacji na podstawie art. 5 ust. 5g u.s.o. | str. 116
1.2. Próba oceny umowy o przekazanie szkoły w trybie art. 5 ust. 5g u.s.o. jako instrumentu prawnego prywatyzacji wykonania zadania oświatowego | str. 122
2. Wpis do ewidencji działalności oświatowej | str. 125
3. Zezwolenie na założenie szkoły | str. 130
4. Decyzja dyrektora szkoły zezwalająca na edukację domową | str. 135
5. Otwarty konkurs ofert jako nowa forma prywatyzacji zadania oświatowego | str. 140

Rozdział V
Finansowanie zadania oświatowego realizowanego przez podmioty prywatne | str. 144

1. Źródła finansowania zadania oświatowego - uwagi ogólne | str. 144
2. Pośrednia forma finansowania zadania oświatowego | str. 145
3. Dotacja oświatowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako bezpośrednia forma finansowania zadania oświatowego | str. 151
3.1. Pojęcie dotacji oświatowej | str. 151
3.2. Charakter prawny dotacji oświatowej | str. 152
3.3. Zakres podmiotowy dotacji oświatowej | str. 155
3.4. Zakres przedmiotowy dotacji oświatowej | str. 156
3.5. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne | str. 171
3.6. Problem wykorzystania dotacji oświatowej | str. 174
4. Finansowanie zadania oświatowego przez użytkowników szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne | str. 180

Rozdział VI
Jednostka wobec prywatyzacji zadania oświatowego | str. 185

1. Uwagi ogólne | str. 185
2. Charakter prawny jednostki oświatowej założonej przez prywatny podmiot | str. 187
3. Dualny charakter relacji prawnych wpływających na sytuację prawną użytkownika zakładu oświatowego | str. 190
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 190
3.2. Stosunki cywilnoprawne | str. 191
3.3. Stosunki administracyjnoprawne | str. 194
4. Jednostka jako podmiot praw i obowiązków w ramach prywatnego zakładu oświatowego | str. 198
5. Ochrona praw jednostki w prywatnym zakładzie edukacyjnym | str. 205
6. Uwagi końcowe | str. 214

Rozdział VII
Kontrola zadania oświatowego realizowanego przez podmioty prywatne | str. 217

1. Uwagi wstępne | str. 217
2. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli | str. 219
3. Kontrola sprawowana przez pozasądowe organy gwarancji praw i wolności | str. 221
4. Kontrola sprawowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową | str. 225
5. Kontrola sprawowana przez samorząd terytorialny | str. 226
6. Kontrola sądowa | str. 232
7. Kontrola i nadzór pedagogiczny ministrów | str. 238
8. Kontrola i nadzór pedagogiczny kuratora oświaty | str. 241
9. Problem kontroli i nadzoru pedagogicznego zadania oświatowego sprawowanego przez dyrektora prywatnej jednostki oświatowej | str. 249
10. Uwagi końcowe | str. 254

Zakończenie | str. 257

Literatura | str. 267

Orzecznictwo | str. 287

Wykaz aktów prawnych | str. 291

Wykaz wykresów i tabel | str. 297

Wykaz źródeł internetowych | str. 299

Ukryj

Opis:

W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały prawne zagadnienia prywatyzacji zadania publicznego w odniesieniu do oświaty obejmujące m.in.:
• współczesne formy prywatyzacji oświaty,
• źródła finansowania oświaty niepublicznej oraz udzielanie dotacji oświatowych, ich rozliczanie oraz kontrolę wydatków,
• kontrolę i nadzór nad wykonaniem oświatowego zadania publicznego przez podmioty prywatne,
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz jego granice,
• hybrydowy układ relacji prawnych pomiędzy użytkownikiem a prywatną placówką oświatową.

Wszystkie kwestie omówiono z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz bogatego piśmiennictwa.
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników samorządowych, pracowników kuratoriów oświaty (wizytatorów), właścicieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek prywatnych oraz dla studentów prawa, administracji i kierunków pedagogicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-444-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 300
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3030:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa