Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

Kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym.

więcej

Autorzy: Joanna Studzińska,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 września 2016 r.
Kod: KAM-2847:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
Biegły w postępowaniu cywilnym


Rozdział 1. Status biegłego | str. 15
1. Pojęcie biegłego | str. 16
2. Rodzaje biegłych | str. 29
3. Powołanie biegłego | str. 34
4. Wiadomości specjalne | str. 39
5. Charakter stosunku łączącego biegłego z organem sądowym | str. 48
6. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez biegłego | str. 50
7. Instytucja naukowa | str. 54
8. Prawa i obowiązki. Przyrzeczenie (art. 280, 287 k.p.c.) | str. 71
9. Odpowiedzialność biegłego | str. 89
10. Wyłączenie biegłego | str. 93
11. Wynagrodzenie biegłego | str. 99
Wybrane orzecznictwo | str. 111

Rozdział 2. Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym | str. 137
1. Charakter opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym | str. 137
2. Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu egzekucyjnym | str. 149
3. Rola opinii biegłego | str. 158
4. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego | str. 161
5. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na wniosek i z urzędu | str. 165
6. Powołanie kilku biegłych | str. 172
7. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego | str. 174
8. Termin sporządzenia opinii | str. 182
9. Zasady formułowania pytań kierowanych do biegłych | str. 184
Wybrane orzecznictwo | str. 186

Rozdział 3. Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym | str. 200
1. Pojęcie i elementy opinii | str. 200
2. Zakres i rodzaje opinii | str. 210
3. Dodatkowa (uzupełniająca) opinia biegłego | str. 213
4. Łączna opinia biegłego | str. 216
5. Sposób formułowania opinii | str. 219
6. Forma wydania opinii - ustna czy pisemna | str. 221
7. Opinie tzw. prywatne | str. 224
8. Opinia wydana w innym postępowaniu | str. 229
9. Opinia biegłego jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej | str. 232
10. Wezwanie i wyjaśnienia biegłego (art. 286 k.p.c.) | str. 236
Wybrane orzecznictwo | str. 240

Rozdział 4. Ocena dowodu z opinii biegłego | str. 256
1. Zasady oceny opinii biegłego w świetle zasady swobodnej oceny dowodów | str. 256
2. Ocena opinii biegłego przez uczestników postępowania | str. 261
3. Zasady i wytyczne oceny dowodu z opinii biegłego | str. 262
4. Kryteria oceny opinii biegłego | str. 265
Wybrane orzecznictwo | str. 277

Literatura | str. 286

Część II
Biegły w postępowaniu karnym


Rozdział 1. Biegły | str. 299
1. Pojęcie biegłego | str. 302
2. Rodzaje biegłych | str. 308
3. Instytucja naukowa lub specjalistyczna | str. 311
4. Prawa i obowiązki biegłego | str. 313
Wybrane orzecznictwo | str. 326

Rozdział 2. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego | str. 335
1. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego | str. 336
1.1. Forma decyzji i wybór biegłego | str. 336
1.2. Przedmiot i zakres ekspertyzy | str. 338
1.3. Termin dostarczenia opinii | str. 342
2. Wyłączenie biegłego | str. 343
Wybrane orzecznictwo | str. 348

Rozdział 3. Opinia biegłego | str. 356
1. Pojęcie i forma opinii | str. 357
2. Treść opinii | str. 359
3. Rodzaje opinii | str. 362
3.1. Opinia indywidualna, pojedyncza, zespołowa i kompleksowa | str. 363
3.2. Opinia wstępna, uzupełniająca, dodatkowa i powtórna | str. 365
3.3. Opinia abstrakcyjna | str. 365
3.4. Metaopinia | str. 366
3.5. Opinia pozasądowa (tzw. opinia prywatna) | str. 368
Wybrane orzecznictwo | str. 372

Rozdział 4. Kontrola dowodu z opinii biegłego | str. 381
1. Zasady oceny opinii | str. 381
2. Warunki prawidłowości opinii | str. 386
3. Ocena dowodów naukowych | str. 390
Wybrane orzecznictwo | str. 395

Literatura | str. 407

Część III
Wybrane przepisy dotyczące biegłych


1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) (wyciąg) | str. 415
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) (wyciąg) | str. 418
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) (wyciąg) | str. 424
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) | str. 425
5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) (wyciąg) | str. 429
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518) | str. 432
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508) | str. 441

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Autorki poza rozważaniami teoretycznymi wykorzystały także bogatą judykaturę Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
Czytelnika może szczególnie zainteresować:
- kompleksowe zaprezentowanie stanowiska doktryny i wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym, dotyczącego zagadnień związanych ze statusem biegłego, jego prawami i obowiązkami, wyłączeniem biegłego oraz opracowaną przez eksperta opinią;
- przedstawienie statusu biegłego zarówno w kodeksowych, jak i pozakodeksowych regulacjach prawnych;
- zawarcie w jednym opracowaniu regulacji prawnych z zakresu postępowania cywilnego, jak również postępowania karnego, co ma atut interdyscyplinarny.
W publikacji uwzględniono m.in. nowelizację z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., a także zmiany z zakresu postępowania cywilnego dokonane ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z tego względu książka będzie szczególnie przydatna dla pełnomocników stron procesowych (adwokatów, radców prawnych), pracowników organów sądowych (sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych), a także ekspertów sporządzających opinie prawne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-425-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 452
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2847:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów