Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług.

więcej

Autorzy: Marek Zirk-Sadowski, Wojciech Stachurski, Bartosz Wojciechowski, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2542:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Znaczenie prawa europejskiego w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego | str. 17

1. Multicentryczność jako paradygmat współczesnych systemów prawnych | str. 17
2. Relacja między krajowym porządkiem prawnym a prawem unijnym | str. 20
3. Model stosowania prawa zgodnie z zasadą wykładni prounijnej | str. 25
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego przez organy państwowe | str. 28
5. Rola zasad ogólnych w prawie unijnym | str. 31
6. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wykładnię prawa krajowego | str. 35
7. Interpretatio cessat in claris w wykładni prawa unijnego i przepisów prawa krajowego w związku z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym | str. 46
8. Relacja wykładni prounijnej do wykładni prokonstytucyjnej | str. 56

Rozdział 2
Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek kapitałowy | str. 60

1. Uwagi wprowadzające | str. 60
2. Zakres podmiotowy dyrektyw kapitałowych a regulacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca definiowania spółek | str. 63
3. Zakres przedmiotowy dyrektyw kapitałowych a przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych | str. 74
4. Znaczenie zasady stand still | str. 82
5. Kłopoty z podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółek i ich zmian | str. 98
6. Zwolnienia spółek od podatku od czynności cywilnoprawnych a dyrektywa 2008/7/WE | str. 109

Rozdział 3
Podatek od towarów i usług jako ogólny podatek obrotowy | str. 115

1. Kształtowanie się podatku od towarów i usług | str. 115
2. Istota podatku od towarów i usług | str. 121
3. Elementy konstrukcyjne podatku od towarów i usług | str. 124
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 124
3.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 126
3.3. Podmioty podatku od towarów i usług | str. 133
3.4. Podstawa opodatkowania | str. 140
3.5. Stawki podatku | str. 143

Rozdział 4
Podatek od towarów i usług a prawo unijne | str. 146

1. Pojęcie unijnego prawa podatkowego | str. 146
2. Relacje pomiędzy podatkowym prawem unijnym a podatkowym prawem krajowym | str. 147
3. Harmonizacja unijnego prawa podatkowego | str. 150
4. Źródła unijnego prawa podatkowego | str. 152
4.1. Traktatowe źródła unijnego prawa podatkowego | str. 152
4.2. Podstawy prawne obowiązywania norm prawa unijnego w prawie polskim | str. 153
4.3. Podstawy prawne i instrumenty harmonizacji podatków obrotowych | str. 155
4.4. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w Polsce | str. 159

Rozdział 5
Wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 161

1. Uwagi wprowadzające | str. 161
2. Czynności wyłączone z opodatkowania w określonych kategoriach spraw | str. 163
3. Wyłączenie z opodatkowania umów zawieranych w związku z realizacją roszczeń związanych z ochroną środowiska | str. 170
4. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opodatkowanych albo zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 170
4.1. Uwagi ogólne | str. 170
4.2. Konstrukcja wyłączenia | str. 172
5. Wyłączenie z opodatkowania umów sprzedaży oraz zamiany towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo objętych procedurą składu celnego | str. 175
6. Wyłączenie z opodatkowania umów spółek i ich zmiany | str. 177

Rozdział 6
Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 180

1. Uwagi ogólne | str. 180
2. Zwolnienia podmiotowe | str. 184
2.1. Państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne i inne | str. 184
2.2. Organizacje pożytku publicznego | str. 188
2.3. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 190
2.4. Skarb Państwa | str. 192
2.5. Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny | str. 193
2.6. Agencja Rezerw Materiałowych | str. 195
3. Zwolnienia przedmiotowe | str. 196
3.1. Sprzedaż walut obcych | str. 196
3.2. Sprzedaż gospodarstwa rolnego | str. 197
3.3. Sprzedaż byłemu właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości wywłaszczonej | str. 203
3.4. Sprzedaż budynku mieszkalnego oraz niektórych typów praw
mieszkaniowych | str. 207
3.5. Zamiana budynku, lokalu lub prawa do lokalu między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn | str. 210
3.6. Sprzedaż rzeczy ruchomych o wartości poniżej 1000 zł | str. 211
3.7. Sprzedaż bonów i obligacji skarbowych | str. 212
3.8. Sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego | str. 214
3.9. Sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi | str. 215
3.10. Sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych | str. 220
3.11. Zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego | str. 221
3.12. Pożyczki | str. 222
3.13. Ustanowienie hipoteki | str. 231
3.14. Sprzedaż nieruchomości położonych na byłym terytorium RP | str. 235
3.15. Zbycie kopalni | str. 237
4. Zwolnienia na podstawie przepisów innych niż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 238

Rozdział 7
Wyłączenia od podatku od towarów i usług | str. 249

1. Zakres wyłączeń od podatku od towarów i usług | str. 249
2. Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 250
3. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 261

Rozdział 8
Zwolnienia od podatku od towarów i usług | str. 265

1. Zwolnienia przedmiotowe | str. 265
1.1. Towary używane będące ruchomościami | str. 266
1.2. Produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej | str. 269
1.3. Znaczki pocztowe i inne znaki tego typu | str. 270
1.4. Nieruchomości | str. 270
1.5. Budynki, budowle lub ich części | str. 272
1.6. Usługi w zakresie finansów | str. 278
2. Zwolnienie podmiotowe | str. 284
3. Wpływ zwolnień w podatku od towarów i usług a kupno towarów w Internecie | str. 286
4. Zwolnienie na podstawie przepisów prawa krajowego, które pozostaje niezgodne z prawem unijnym | str. 287
5. Skutki wystawienia faktury w odniesieniu do czynności zwolnionej lub wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 288

Rozdział 9
Problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym na tle wybranych przykładów | str. 292

1. Sprzedaż lub zamiana nieruchomości oraz praw rzeczowych związanych z nieruchomością | str. 292
1.1. Uwagi ogólne | str. 292
1.2. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku prywatnego | str. 293
1.3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług | str. 295
1.4. Sprzedaż nieruchomości częściowo zwolniona z podatku od towarów i usług | str. 297
1.5. Sprzedaż udziału we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego | str. 299
2. Sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych | str. 300
3. Problem identyfikacji czynności związanych z działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 302

Literatura | str. 315

O autorach | str. 325

Ukryj

Opis:

„Publikacja stanowi cenne opracowanie będące wielopłaszczyznową analizą badawczą z zakresu prawa podatkowego. Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług. Jest to interesująco przeprowadzona analiza, wbrew pozorom, trudnych zagadnień, wsparta orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponadto monogra a jest wzbogacona interesującymi odniesieniami do prawa unijnego, jak również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niewątpliwie nowatorskie ujęcie problematyki jest również efektem bogatego doświadczenia teoretycznego i orzeczniczego Autorów. Ze względu na wysokie walory merytoryczne i analityczne prezentowana monogra a będzie stanowiła wartościowy wkład w doktrynę prawa
podatkowego”.
Dr hab. Dominik Jan Gajewski
W książce zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie transakcje związane z dokonywaniem obrotu składnikami majątkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jakie należy rozpoznawać jako dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Opracowanie, oprócz ogólnej charakterystyki podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług, zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:
– wyłączenia i zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych,
– wyłączenia i zwolnienia od podatku od towarów i usług,
– problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym.
Publikacja skierowana jest do doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach podatkowych, urzędników organów podatkowych, a także sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9065-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 328
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2542:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów