Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające

Publikacja dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym.

więcej

Autorzy: Marcin Walasik, Andrzej Jakubecki (red. naukowy), Tadeusz Ereciński (red. naczelny),
Seria:  System prawa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2885:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 329,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 296,10 zł. ( Oszczędzasz: 32,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 16

Rozdział 1. Pojęcie, cele i funkcja postępowania zabezpieczającego | str. 23
1. Uwagi wstępne | str. 27
2. Tymczasowa ochrona prawna | str. 29
3. Postępowanie zabezpieczające jako przejaw tymczasowej ochrony prawnej (cele postępowania zabezpieczającego) | str. 35
4. Funkcja postępowania zabezpieczającego | str. 71

Rozdział 2. Charakter prawny, zasady i przesłanki postępowania zabezpieczającego | str. 79
1. Charakter prawny postępowania zabezpieczającego | str. 84
2. Zasady postępowania zabezpieczającego | str. 94
3. Przesłanki postępowania zabezpieczającego | str. 109
3.1. Przesłanki procesowe w postępowaniu zabezpieczającym a podstawy zabezpieczenia | str. 109
3.2. Dopuszczalność drogi sądowej i drogi postępowania przed sądem polubownym | str. 117
3.3. Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy | str. 121
3.4. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, brak w składzie organu jednostki organizacyjnej | str. 132
3.5. Zawisłość sporu | str. 135
3.6. Powaga rzeczy osądzonej | str. 142

Rozdział 3. Postępowanie zabezpieczające a inne przejawy tymczasowej ochrony prawnej | str. 144
1. Uwagi wstępne | str. 149
2. Zabezpieczenia unormowane w przepisach ulokowanych poza częścią drugą kodeksu postępowania cywilnego | str. 152
2.1. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia | str. 152
2.2. Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieistnienia prawa umieszczonego w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji | str. 154
2.3. Zawieszenie i wstrzymanie postępowania egzekucyjnego | str. 155
2.4. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (arbitrażowym) | str. 156
2.5. Orzekanie o sprawach rodziny w postępowaniu o rozwód, o separację i o unieważnienie małżeństwa | str. 160
2.6. Zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane w nagłych wypadkach | str. 173
2.7. Zabezpieczenie spadku i zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 179
3. Zabezpieczenia unormowane w przepisach pozakodeksowych | str. 182
3.1. Wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej | str. 182
3.2. Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych | str. 183
3.3. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego | str. 185
3.4. Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika | str. 186
3.5. Zabezpieczenie powództwa o umorzenie egzekucji prowadzonej przez bankowy fundusz gwarancyjny | str. 188
3.6. Wstrzymanie egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczenia objętego funduszem ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie | str. 188
3.7. "Zabezpieczenie roszczeń" na podstawie prawa własności przemysłowej | str. 189
3.8. Zabezpieczenie na podstawie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego | str. 193
3.9. Zabezpieczenie w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym | str. 195
3.10. Orzeczenia wydawane na podstawie art. 1201 k.r.o. w postępowaniu o przysposobienie | str. 198
3.11. Zabezpieczenie w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym | str. 200

Rozdział 4. Przedmiot postępowania zabezpieczającego i przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym | str. 211
1. Przedmiot postępowania zabezpieczającego a przedmiot zabezpieczenia roszczeń | str. 212
2. Przedmiot postępowania zabezpieczającego | str. 214
3. Przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym | str. 225

Rozdział 5. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia | str. 237
1. Uwagi wstępne | str. 240
2. Wiarygodność roszczenia | str. 247
3.Interes prawny | str. 264
3.1. Pojęcie interesu prawnego | str. 264
3.2. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia | str. 268
3.3. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób | str. 277
3.3.1. Uwagi wstępne | str. 277
3.3.2. Nieefektywność albo bezprzedmiotowość sposobu zabezpieczenia | str. 278
3.3.3. Zakaz stosowania sposobu zabezpieczenia ingerującego w prawa osób trzecich | str. 280
3.3.4. Zasada minimalnej uciążliwości sposobu zabezpieczenia | str. 283
3.3.5. Sposób zabezpieczenia zmierzający do zaspokojenia roszczenia | str. 285
3.3.6. Skutki braku interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób | str. 287
3.4. Inne przyczyny braku interesu prawnego | str. 288
3.5. Modyfikacje w obrębie interesu prawnego jako podstawy zabezpieczenia | str. 292
4. Okoliczności wyłączające zabezpieczenie | str. 297
5. Uprawdopodobnienie faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia | str. 306
6. Rozkład ciężaru "uprawdopodobnienia" faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia | str. 319
7. Charakter norm prawnych określających podstawy i wyłączenia zabezpieczenia | str. 323

Rozdział 6. Sposoby zabezpieczenia roszczeń | str. 329
1. Uwagi wstępne | str. 332
2. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych | str. 338
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 338
2.2. Zabezpieczenie przez zajęcie | str. 345
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 345
2.2.2. Zajęcie ruchomości | str. 356
2.2.3. Zajęcie wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 357
2.3. Ustanowienie hipoteki | str. 362
2.4. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania | str. 372
2.5. Ustanowienie zarządu przymusowego | str. 385
2.6. Zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej | str. 390
3. Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych | str. 399
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 399
3.2. Sposoby przewidziane dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych | str. 403
3.3. Unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników na czas trwania postępowania (uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania) | str. 407
3.4. Zabezpieczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych jako szczególny przypadek unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania | str. 411
3.5. Zakaz zbywania przedmiotów oraz praw objętych postępowaniem | str. 416
3.6. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia | str. 420
3.7. Uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem | str. 423
3.8. Nakaz wpisania ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze | str. 426
3.9. Wydanie małżonkowi opuszczającemu mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów | str. 430

Rozdział 7. Podmioty postępowania zabezpieczającego | str. 432
1. Organy postępowania zabezpieczającego | str. 434
1.1. Uwagi wstępne | str. 434
1.2. Sąd | str. 434
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 434
1.2.2. Właściwość sądu | str. 436
1.2.3. Skład sądu | str. 456
1.3. Referendarz sądowy | str. 463
1.4. Komornik sądowy | str. 468
1.5. Kurator sądowy | str. 470
1.6. Izby morskie v 470
1.7. Wyłączenie piastuna organu | str. 471
2. Uczestnicy postępowania zabezpieczającego | str. 472
2.1. Uwagi wstępne | str. 472
2.2. Uprawniony | str. 477
2.3. Obowiązany | str. 487
2.4. Inni uczestnicy | str. 491

Rozdział 8. Przebieg postępowania zabezpieczającego | str. 494
1. Koincydencja postępowania zabezpieczającego z innym postępowaniem cywilnym | str. 499
1.1. Uwagi wstępne | str. 499
1.2. Koincydencja z sądowym postępowaniem rozpoznawczym | str. 500
1.2.1. Uwagi ogólne | str. 500
1.2.2. Zabezpieczenie przed wszczęciem sądowego postępowania rozpoznawczego | str. 505
1.2.3. Zabezpieczenie w toku sądowego postępowania rozpoznawczego | str. 516
1.3. Koincydencja z pozasądowym postępowaniem rozpoznawczym | str. 522
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 522
1.3.2. Koincydencja z postępowaniem arbitrażowym | str. 524
1.4. Potencjalna koincydencja z postępowaniem wykonawczym | str. 529
1.4.1. Uwagi ogólne | str. 529
1.4.2. Potencjalna koincydencja z sądowym postępowaniem egzekucyjnym | str. 530
1.5. Koincydencja z pozostałymi postępowaniami cywilnymi | str. 538
1.5.1. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi kasacyjnej | str. 538
1.5.2. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania | str. 541
1.5.3. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 545
1.5.4. Zabezpieczenie w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności | str. 546
1.5.5. Zabezpieczenie w postępowaniu o ustalenie skutku uznania lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego | str. 548
1.5.6. Zabezpieczenie w postępowaniu o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego | str. 549
1.5.7. Zabezpieczenie a inne postępowania | str. 549
2. Struktura postępowania zabezpieczającego | str. 551
3. Postępowanie rozpoznawcze | str. 557
3.1. Wszczęcie postępowania | str. 557
3.1.1. Wszczęcie postępowania na wniosek | str. 557
3.1.2. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 568
3.2. Kształt postępowania rozpoznawczego | str. 570
3.2.1. Postępowanie bez udziału obowiązanego (ex parte) | str. 570
3.2.2. Postępowanie z udziałem obowiązanego (audi alteram partem) | str. 580
3.3. Gromadzenie materiału | str. 582
3.4. Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia | str. 586
3.4.1. Termin wydania postanowienia | str. 586
3.4.2. Zakres związania wnioskiem | str. 589
3.4.3. Orzeczenia (postanowienia) | str. 594
3.4.3.1. Rodzaje postanowień | str. 594
3.4.3.2. Postanowienia co do zabezpieczenia i ich treść | str. 598
3.4.3.3. Zupełność rozstrzygnięcia | str. 606
3.4.3.4. Uzasadnianie postanowień | str. 608
3.5. Środki zaskarżenia (zażalenie) | str. 609
3.6. Zawieszenie postępowania | str. 622
4. Postępowanie wykonawcze | str. 625
4.1. Uwagi wstępne | str. 625
4.2. Wykonanie zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej | str. 628
4.2.1. Reżim postępowania | str. 628
4.2.2. Podstawa wykonania | str. 629
4.2.3. Wszczęcie postępowania | str. 635
4.2.4. Elementy przebiegu postępowania | str. 639
4.2.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 639
4.2.4.2. Wybrane zagadnienia szczegółowe | str. 642
4.2.5. Stosunek postępowania wykonawczego do innych postępowań | str. 649
4.2.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 649
4.2.5.2. Zbieg zabezpieczeń sądowych | str. 650
4.2.5.3. Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji sądowej | str. 651
4.2.5.4. Zbieg zabezpieczenia sądowego i zabezpieczenia administracyjnego | str. 652
4.2.5.5. Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji administracyjnej | str. 653
4.2.5.6. Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniem upadłościowym | str. 655
4.2.5.7. Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniami restrukturyzacyjnymi | str. 656
4.3. Wykonanie zabezpieczenia w inny sposób | str. 658
4.4. Wykonanie zabezpieczenia na mieniu należącym do majątku wspólnego małżonków | str. 662
4.5. Zakończenie postępowania | str. 673
5. Postępowanie postrozpoznawcze | str. 679
5.1. Uwagi wstępne | str. 679
5.2. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia | str. 684
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 684
5.2.2. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek uprawnionego | str. 684
5.2.3. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek obowiązanego | str. 687
5.2.4. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia z urzędu | str. 698
5.3. Ograniczenie zabezpieczenia | str. 699
5.4. Przedłużanie okresu obowiązywania zabezpieczenia | str. 702
5.5. Wydanie dalszego tytułu zabezpieczenia | str. 706
5.6. Upadek zabezpieczenia | str. 707
5.6.1. Pojęcie upadku zabezpieczenia | str. 707
5.6.2. Przyczyny upadku zabezpieczenia | str. 708
5.6.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 708
5.6.2.2. Brak wszczęcia w oznaczonym terminie postępowania w sprawie głównej | str. 709
5.6.2.3. Złożenie przez obowiązanego sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy | str. 710
5.6.2.4. Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie głównej z wynikiem negatywnym dla uprawnionego albo upływ oznaczonego terminu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie | str. 713
5.6.2.5. Upływ okresu, na jaki ustanowiono albo przedłużono zabezpieczenie | str. 715
5.6.2.6. Niewystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego albo nieuwzględnienie takiego wniosku | str. 716
5.6.3. Stwierdzanie upadku zabezpieczenia | str. 717
5.7. Rozstrzyganie o kosztach postępowania zabezpieczającego | str. 722
5.7.1. Czas orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego | str. 722
5.7.2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 730
5.7.3. Elementy składowe kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 734
5.7.4. Orzekanie w przedmiocie kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 744
5.8. Orzekanie co do roszczenia restytucyjnego | str. 748
5.9. Zwrot kaucji | str. 749

Rozdział 9. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek ustanowienia lub wykonania zabezpieczenia | str. 755
1. Podstawa i reżim odpowiedzialności | str. 757
2. Funkcje odpowiedzialności | str. 761
3. Zasada odpowiedzialności | str. 763
4. Podmiot odpowiedzialny i poszkodowany | str. 772
4.1. Podmiot odpowiedzialny | str. 772
4.2. Poszkodowany | str. 776
5. Przesłanki odpowiedzialności | str. 776
5.1. Zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 776
5.1.1. Uwagi wstępne | str. 776
5.1.2. Ustanowienie lub wykonanie zabezpieczenia | str. 777
5.1.3. Brak wszczęcia albo negatywny wynik postępowania w sprawie głównej | str. 783
5.2. Bezprawność zdarzenia | str. 788
5.3. Szkoda | str. 792
5.4. Związek przyczynowy | str. 798
6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 798
7. Dochodzenie odszkodowania | str. 802
7.1. Tryb dochodzenia odszkodowania | str. 802
7.2. Termin dochodzenia odszkodowania | str. 803
7.3. Ciężar dowodu | str. 807
7.4. Kaucja | str. 808
8. Stosunek do innych podstaw odpowiedzialności | str. 813
8.1. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 813
8.2. Roszczenie regresowe z art. 140 k.r.o. | str. 815
8.3. Roszczenie restytucyjne | str. 817
8.4. Odpowiedzialność za działania organów postępowania | str. 821

Skorowidz przedmiotowy | str. 825

Ukryj

Opis:

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest przesłanką należytej i w pełni skutecznej ochrony prawnej.

W opracowaniu przedstawiono problematykę zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego, przy wykorzystaniu źródeł i orzecznictwa sięgających okresu międzywojennego. Umożliwiło to właściwą prezentację ewolucji tej instytucji - tak w zakresie jej celów i funkcji, jak i co do rozwiązań szczegółowych.

Pogłębioną teoretyczną analizę i syntezę poszczególnych konstrukcji procesowych związanych z tytułową problematyką wzbogacono orzeczeniami dotyczącymi konkretnych kwestii interpretacyjnych.

Na niniejszy tom składają się opracowania dwóch Autorów, znawców prawa procesowego cywilnego: Andrzeja Jakubeckiego (UMCS Lublin) i Marcina Walasika (UAM Poznań).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-384-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1440
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2885:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów