Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów

W publikacji zawarto analizę krajowego i zagranicznego systemu polubownego z uwzględnieniem specyfiki polskiego arbitrażu domenowego.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2957:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Charakterystyka domeny internetowej - zagadnienia wybrane | str. 21

Wprowadzenie | str. 21
1.1. Pojęcie domeny internetowej | str. 24
1.1.1. Budowa domeny internetowej | str. 26
1.1.2. Rodzaje domen internetowych | str. 28
1.1.3. Funkcje domeny internetowej | str. 30
1.2. Zasady rejestracji domen internetowych na świecie | str. 31
1.2.1. Zarządzanie systemem rejestracji domen internetowych na świecie | str. 33
1.3. Zasady rejestracji domen internetowych w Polsce | str. 35
1.3.1. Procedura rejestracji domen internetowych w Polsce | str. 38
Zakończenie | str. 41

Rozdział II
Charakter prawny i ekonomiczny domeny internetowej | str. 45

Wprowadzenie | str. 45
2.1. Charakter prawny umowy o rejestrację domeny internetowej | str. 47
2.1.1. Specyfika wyłączności korzystania z domeny internetowej | str. 49
2.1.2. Koncepcje kwalifikacji umowy o rejestrację domeny | str. 51
2.1.2.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o dzieło | str. 51
2.1.2.2. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa najmu | str. 52
2.1.2.3. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych | str. 52
2.1.2.4. Umowa o rejestrację domeny internetowej jako umowa o świadczenie usług nieuregulowana innymi przepisami | str. 53
2.2. Charakter ekonomiczny domeny internetowej | str. 55
2.2.1. Pierwotny i wtórny rynek domen internetowych | str. 56
2.2.2. Opcja na rejestrację nazwy domeny | str. 58
2.2.3. Prawne uwarunkowania obrotu domenami internetowymi na podstawie przepisów krajowych | str. 59
Zakończenie | str. 61

Rozdział III
Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające | str. 63

Wprowadzenie | str. 63
3.1. Oznaczenia odróżniające - zagadnienia ogólne | str. 63
3.2. Domena internetowa jako oznaczenie mogące pełnić funkcję odróżniającą | str. 65
3.3. Domena internetowa jako znak towarowy | str. 67
3.3.1. Rejestracja oznaczenia w postaci domeny internetowej jako oznaczenia odróżniającego | str. 72
3.3.1.1. Zdolność odróżniająca | str. 72
3.3.1.2. Przeszkody rejestracyjne | str. 76
3.3.1.3. Zakres prawa ochronnego nabytego w wyniku rejestracji | str. 79
3.3.2. Używanie domeny w charakterze niezarejestrowanego znaku towarowego | str. 80
3.3.3. Nowelizacja przepisów w zakresie rejestracji znaków towarowych | str. 83
3.4. Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa | str. 86
3.4.1. Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorcy (firma) | str. 87
3.4.2. Domena internetowa jako oznaczenie przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa) | str. 91
Zakończenie | str. 93

Rozdział IV
Kolizje między domenami internetowymi a oznaczeniami odróżniającymi i sposoby ich eliminowania | str. 94

Wprowadzenie | str. 94
4.1. Rejestracja i używanie domen a naruszenie praw osób trzecich | str. 95
4.2. Problemy związane z rozwiązywaniem sporów o domeny na drodze sądowej | str. 97
4.2.1. Jurysdykcja i prawo właściwe w przypadku sporów o domeny internetowe | str. 100
4.3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów jako metoda rozwiązywania sporów o domeny internetowe | str. 110
4.3.1. Postępowanie polubowne a wymiar sprawiedliwości | str. 113
4.3.2. Postępowanie polubowne a prawo do sądu | str. 117
4.3.3. Specyfika polubownego systemu rozstrzygania sporów o domeny | str. 119
4.3.4. Online dispute resolution jako narzędzie rozwiązywania sporów o domeny internetowe | str. 120
Zakończenie | str. 123

Rozdział V
Zagraniczne polubowne systemy rozstrzygania sporów o domeny internetowe | str. 125

Wprowadzenie | str. 125
5.1. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) | str. 126
5.1.1. Charakterystyka regulaminu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy | str. 129
5.1.2. Przesłanki stosowania regulaminu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy | str. 132
5.2. Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center) | str. 140
5.2.1. Procedura postępowania polubownego w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO | str. 142
5.3. Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów dotyczących nazw domen .eu (.eu Alternative Dispute Resolution of the Czech Arbitration Court) | str. 145
Zakończenie | str. 149

Rozdział VI
Polubowne rozstrzyganie sporów o domeny internetowe w Polsce | str. 150

Wprowadzenie | str. 150
6.1. Specyfika polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe w Polsce | str. 151
6.1.1. Zapis na sąd polubowny | str. 153
6.1.2. Wyrok sądu polubownego w sprawach sporów dotyczących domen internetowych | str. 158
6.2. Specyfika krajowego systemu polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe na tle systemów funkcjonujących za granicą | str. 161
6.3. Krajowy system polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe a sądownictwo powszechne | str. 167
Zakończenie | str. 173

Rozdział VII
Analiza polubownego rozstrzygania sporów o domeny internetowe w Polsce na przykładzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji | str. 175

Wprowadzenie / 175
7.1. Zasady i podstawy materialne i proceduralne postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT | str. 176
7.1.1. Zakres roszczeń w postępowaniu sądowym i w postępowaniu arbitrażowym | str. 179
7.1.2. Swoboda kształtowania reguł postępowania arbitrażowego | str. 182
7.1.3. Wszczęcie postępowania arbitrażowego | str. 183
7.1.4. Arbiter | str. 185
7.1.5. Czas postępowania arbitrażowego | str. 189
7.1.6. Zamknięcie postępowania arbitrażowego i wydanie orzeczenia | str. 191
7.1.7. Koszt postępowania arbitrażowego | str. 192
7.1.8. Poufność postępowania arbitrażowego | str. 194
7.1.9. Zaskarżalność wyroku sądu arbitrażowego | str. 195
7.2. Analiza orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT | str. 196
7.2.1. Płaszczyzny kolizji i specyfika ich eliminowania w trybie polubownym | str. 198
7.2.1.1. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 199
7.2.1.2. Naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 206
7.2.1.3. Naruszenie przepisów kodeksu cywilnego | str. 208
7.2.2. Naczelne problemy orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT | str. 209
7.2.2.1. Handel i blokowanie domen internetowych | str. 215
7.2.2.2. Ambush marketing | str. 218
7.2.2.3. Krytyka konsumencka | str. 219
Zakończenie | str. 220

Wnioski | str. 223

Bibliografia | str. 229

Ukryj

Opis:

W książce zawarto analizę krajowego i zagranicznego systemu polubownego z uwzględnieniem specyfiki polskiego arbitrażu domenowego. Wykazano różnice między rozstrzyganiem sporów domenowych przez krajowe sądy powszechne i arbitrażowe oraz omówiono działalność i orzecznictwo dwóch instytucji krajowych właściwych w zakresie danych sporów, tj. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
W opracowaniu zawarto też informacje praktyczne w zakresie pozyskiwania i utrzymywania domen internetowych.
Monografia przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedsiębiorców oraz pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8949-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 248
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2957:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa