Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

W publikacji poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2882;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Podziękowania | str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 17

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu | str. 24
1.2. Aktualny stan nauki | str. 28
1.3. Cel oraz układ pracy | str. 34
1.4. Metody badawcze | str. 43
1.5. Podstawowe pojęcia | str. 46

Rozdział 2
Funkcje państwa w gospodarce | str. 48

2.1. Wprowadzenie | str. 48
2.2. Interes publiczny w polskim prawie administracyjnym | str. 49
2.3. Funkcje państwa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji reglamentacyjnej, regulacyjnej i policyjnej | str. 68
2.4. Reglamentacyjne i regulacyjne ograniczenia działalności gospodarczej na tle konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej | str. 98
2.4.1. Pojęcie wolności i jej ograniczenia | str. 99
2.4.2. Rozwój historyczny wolności gospodarczej w prawie polskim | str. 103
2.4.3. Wolność gospodarcza jako publiczne prawo podmiotowe | str. 104
2.5. Wybrane administracyjnoprawne środki ograniczania wolności gospodarczej | str. 112
2.5.1. Nadzór materialny | str. 112
2.5.2. Nadzór prewencyjny | str. 117
2.5.3. Nadzór weryfikacyjny | str. 122
2.5.4. Nadzór regulacyjny | str. 136
2.5.5. Koncesje | str. 141
2.5.5.1. Model francuski | str. 141
2.5.5.2. Model niemiecki | str. 145
2.5.5.3. Koncesja w prawie polskim na tle innych form reglamentacji działalności gospodarczej | str. 149
2.5.5.4. Koncesja jako forma porozumienia pomiędzy organem koncesyjnym a podmiotem realizującym inwestycję celu publicznego | str. 165

Rozdział 3
Prawna regulacja działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 172

3.1. Wprowadzenie | str. 172
3.2. Cele prawnej regulacji górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 174
3.2.1. Ochrona środowiska | str. 175
3.2.2. Racjonalna gospodarka złożami kopalin | str. 179
3.2.3. Bezpieczeństwo państwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego | str. 182
3.2.4. Obronność | str. 189
3.2.5. Ochrona fiskalnych interesów państwa | str. 190
3.2.6. Bezpieczeństwo ludzi i mienia | str. 191
3.3. Formy nadzoru nad sektorem górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 192
3.3.1. Nadzór prewencyjny | str. 192
3.3.2. Nadzór weryfikacyjny | str. 201
3.3.3. Koncesje węglowodorowe | str. 208
3.3.3.1. Uwagi ogólne | str. 208
3.3.3.2. Koncesja węglowodorowa w ujęciu historycznym | str. 210
3.3.3.3. Koncesja węglowodorowa w aktualnym stanie prawnym na tle pozostałych koncesji górniczych | str. 218
3.3.3.4. Koncesja węglowodorowa w prawie Unii Europejskiej | str. 236
3.3.4. Projekt robót geologicznych | str. 242
3.3.5. Decyzja inwestycyjna | str. 247
3.3.6. Plan ruchu zakładu górniczego | str. 252
3.3.7. Świadectwa kompetencji zawodowych | str. 258
3.4. Ustrój organów administracji geologicznej i górniczej | str. 261
3.5. Podsumowanie uwag na temat prawnej regulacji działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 265
3.6. Analiza krytyczna aktualnych rozwiązań | str. 269

Rozdział 4
Prawna regulacja sektora górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego za granicą | str. 277

4.1. Wprowadzenie | str. 277
4.2. Wielka Brytania | str. 278
4.3. Irlandia (wzmianka) | str. 295
4.4. Królestwo Norwegii | str. 296
4.5. Stany Zjednoczone Ameryki na przykładzie prawodawstwa stanu Teksas oraz prawodawstwa federalnego | str. 303
4.6. Podsumowanie uwag prawnoporównawczych | str. 321

Rozdział 5
Model nadzoru nad sektorem ropy i gazu | str. 324

5.1. Wprowadzenie | str. 324
5.2. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi ogólne | str. 332
5.3. Niezależny organ regulacyjny. Cel działania | str. 346
5.4. Niezależny organ regulacyjny. Ustrój i pozycja w ramach istniejącej struktury organów administracji państwa | str. 348
5.5. Niezależny organ regulacyjny. Zakres kompetencji i zadań oraz formy działania | str. 354
5.6. Nadzór prewencyjny | str. 357
5.7. Nadzór weryfikacyjny | str. 361
5.8. Nowa koncesja węglowodorowa | str. 363
5.9. Niezależny organ regulacyjny. Podsumowanie uwag na temat zakresu zadań i kompetencji | str. 369
5.10. Niezależny organ regulacyjny. Metody rozwiązywania sporów | str. 370
5.11. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi końcowe | str. 372

Bibliografia | str. 375

Ukryj

Opis:

W książce poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Autor przedstawia w sposób kompleksowy rolę administracji geologicznej i górniczej w procesie prowadzenia operacji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Prezentuje także krytyczną analizę obecnych rozwiązań oraz własne propozycje uregulowań de lege ferenda.
Obok typowej dla działalności w tym sektorze instytucji koncesji, omawiane są także pozostałe instrumenty nadzoru przewidziane w ustawie, w tym niedawno ustanowiona decyzja o pozytywnym zakwalifikowaniu do fazy przetargowej oraz decyzja inwestycyjna. Analiza dokonywana jest na tle zbliżonych unormowań obowiązujących w innych sektorach gospodarki. Inną zaletą opracowania jest poszerzenie materiału badawczego o uwagi dotyczące prawodawstwa obcego, w tym rozwiązań prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do kadry menedżerskiej firm działających w sektorze ropy i gazu, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników organów administracji geologicznej i górniczej. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla osób biorących udział w procesie legislacyjnym, zaangażowanych w działalność lobbingową, a także tych zajmujących się naukowo prawem gospodarczym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8704-0 , 392
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2882;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa