Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Komentarz do spraw o rozwód [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Publikacja jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, a także sędziów orzekających w sprawach o rozwód. Zainteresuje ona również aplikantów radcowskich i adwokackich oraz strony spraw o rozwód nieposiadające wykształcenia prawniczego.

więcej

Autorzy: Elżbieta Szczepanowska, Jacek Ignaczewski (red. naukowy),
Seria:  Komentarze z Wokandy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  10 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2839;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

ROZDZIAŁ 1. Przesłanki rozwodu | str. 21
1.1. Zupełny i trwały rozkład pożycia jako przesłanka pozytywna rozwodu | str. 23
1.1.1. Przyczyny rozkładu pożycia | str. 35
1.1.2. Wina rozkładu pożycia przy orzekaniu rozwodu | str. 49
1.2. Przesłanki negatywne rozwodu | str. 55
1.2.1. Sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci | str. 56
1.2.2. Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego | str. 60
1.2.3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia | str. 64
1.2.3.1. Zgoda na rozwód małżonka niewinnego | str. 66
1.2.3.2. Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego | str. 68

ROZDZIAŁ 2. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 77
2.1. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich | str. 78
2.1.1. Jurysdykcja uregulowana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. | str. 79
2.1.2. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich rozpoznawanych w procesie | str. 85
2.1.3. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym | str. 87
2.2. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych w sprawach małżeńskich | str. 88
2.2.1. Wzór wniosku o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego | str. 92

ROZDZIAŁ 3. Postępowanie w sprawie o rozwód | str. 95
3.1. Legitymacja procesowa | str. 98
3.2. Właściwość i skład sądu | str. 102
3.3. Treść pozwu o rozwód | str. 104
3.3.1. Wzór pozwu o rozwód | str. 115
3.4. Przebieg postępowania | str. 118
3.4.1. Posiedzenia sądu; protokół rozprawy | str. 125
3.4.2. Mediacja w sprawie o rozwód | str. 130
3.4.3. Zawieszenie postępowania | str. 131
3.4.4. Umorzenie postępowania | str. 135
3.5. Postępowanie zabezpieczające w sprawie o rozwód | str. 137
3.5.1. Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych przed wszczęciem sprawy o rozwód | str. 146
3.5.2. Wzór wniosku powoda o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania o rozwód | str. 148
3.5.3. Wzór postanowienia w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie kontaktów | str. 150
3.6. Wpływ postępowania o rozwód na inne postępowania | str. 151
3.7. Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym | str. 154
3.7.1. Rozstrzygnięcie o winie | str. 155
3.7.2. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z dzieckiem i alimentach | str. 160
3.7.3. Rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków | str. 169
3.7.4. Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym | str. 174
3.7.5. Roszczenia alimentacyjne między małżonkami | str. 176
3.7.6. Wzór wyroku sądu pierwszej instancji | str. 185

ROZDZIAŁ 4. Środki zaskarżenia | str. 189
4.1. Środki odwoławcze | str. 190
4.1.1. Apelacja | str. 190
4.1.1.1. Rozstrzygnięcia sądu po rozpoznaniu apelacji | str. 198
4.1.1.1.1. Wzór wyroku sądu drugiej instancji | str. 204
4.1.2. Zażalenie | str. 209
4.1.3. Zażalenie do Sądu Najwyższego | str. 213
4.2. Skarga kasacyjna | str. 214
4.3. Wznowienie postępowania | str. 215
4.4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 220

ROZDZIAŁ 5. Ponowny proces o rozwód | str. 225
5.1. Ponowny proces o rozwód po odrzuceniu pozwu o rozwód | str. 225
5.2. Ponowny proces o rozwód po uprzednim umorzeniu | str. 226
5.3. Ponowny proces o rozwód po prawomocnym oddaleniu poprzedniego powództwa o rozwód | str. 230
5.4. Ponowny proces o rozwód po oddaleniu powództwa w tzw. fikcyjnym procesie rozwodowym | str. 234

ROZDZIAŁ 6. Koszty procesu w sprawie o rozwód | str. 238
6.1. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 245
6.2. Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości | str. 247
6.3. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym | str. 248

ROZDZIAŁ 7. Skutki rozwodu | str. 253
7.1. Skutki rozwodu o charakterze niemajątkowym | str. 254
7.1.1. Ustanie małżeństwa | str. 254
7.1.2. Możliwość zawarcia nowego małżeństwa | str. 254
7.1.3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa | str. 254
7.1.4. Ustanie praw i obowiązków małżeńskich | str. 256
7.1.5. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki | str. 256
7.1.6. Skutki rozwodu dotyczące przysposobienia | str. 257
7.2. Skutki o charakterze majątkowym | str. 258
7.2.1. Ustanie ustawowej wspólności majątkowej | str. 258
7.2.2. Możliwość podziału majątku wspólnego | str. 260
7.2.3. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania między rozwiedzionymi małżonkami | str. 263
7.2.4. Wyłączenie od dziedziczenia ustawowego | str. 266
7.2.5. Wygaśnięcie uprawnień i obowiązków określonych w art. 28-30 k.r.o. | str. 267
7.2.6. Prawo do renty rodzinnej | str. 268
7.2.7. Skutki podatkowe | str. 271
7.2.8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po rozwodzie | str. 274
7.2.9. Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej | str. 276
7.2.10. Ustanie wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny | str. 279
7.2.11. Prawo do kwatery wojskowej po rozwodzie | str. 280
7.2.12. Prawo odmowy zeznań w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie postępowania karnego | str. 292
7.2.13. Prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus" po rozwodzie | str. 292
7.2.13.1. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze | str. 295
7.2.13.2. Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze | str. 296

Wybór orzecznictwa | str. 315

Wykaz orzeczeń | str. 321

Podstawa prawna | str. 329

Literatura | str. 331

Aneks | str. 337
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) | str. 337
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 340

Ukryj

Opis:

Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem czytelników serię „Komentarze z wokandy”. Podstawowym walorem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.
Zaletą tej publikacji jest również przedstawienie w ramach jednego opracowania zagadnień dotyczących przebiegu spraw o rozwód. Przywołane bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz wzory pism powodują, że nie jest to tylko typowy komentarz do przepisów, lecz także kompleksowe omówienie kwestii będących konsekwencją wniesienia pozwu o rozwód, a dotykających spraw całej rodziny.
W publikacji przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki rozwodu. Omówiono jurysdykcję w sprawach małżeńskich oraz przebieg postępowania rozpoznawczego i zabezpieczającego, a także uwzględniono kwestie kosztów. Wskazano i skomentowano środki zaskarżenia przysługujące w sprawach o rozwód. W poszczególnych rozdziałach zaś zamieszczono przykłady spraw, wzory pism procesowych, formularzy, wyroków sądów, a także wybór tez orzeczeń sądowych. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom ponownego procesu o rozwód. Rozważania zostały zakończone przedstawieniem majątkowych i niemajątkowych skutków orzeczenia rozwodu.
Publikacja jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, a także sędziów orzekających w sprawach o rozwód. Zainteresuje ona również aplikantów radcowskich i adwokackich oraz strony spraw o rozwód nieposiadające wykształcenia prawniczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9088-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 424
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: KAM-2839;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów