Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej

Autorzy: Mirosław Stec (red. naukowy), Marek Mączyński (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-3004;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Lidia Zacharko
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim | str. 23
I. Zagadnienia wprowadzające | str. 23
II. Prawny aspekt przedsiębiorczości (podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego) | str. 26
III. Spółki prawa handlowego jako forma prywatyzacji organizacyjnej zadań publicznych | str. 29
IV. Podsumowanie | str. 35

Kazimierz Bandarzewski
Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego | str. 37
I. Wprowadzenie | str. 37
II. Czy jednostki samorządu terytorialnego powinny prowadzić działalność gospodarczą? | str. 38
III. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach regulujących ustrój samorządu terytorialnego | str. 39
IV. Gospodarka | str. 40
V. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej | str. 43
VI. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej | str. 48
VII. Pośrednie oddziaływanie jednostek samorządu terytorialnego na działalność gospodarczą | str. 51
VIII. Podsumowanie | str. 52

Mateusz Judziński
Pojęcie sfery użyteczności publicznej w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego | str. 55
I. Wprowadzenie | str. 55
II. Akty prawne normujące aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 55
III. Wpływ sfery użyteczności publicznej na granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 57
IV. Orzecznictwo sądów w zakresie wykładni pojęcia sfery użyteczności publicznej | str. 61
V. Wnioski | str. 62

Renata Płaszowska
Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 64
I. Wprowadzenie | str. 64
II. Pojęcie użyteczności publicznej na gruncie ustaw samorządowych | str. 66
III. Kwestia użyteczności publicznej w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej | str. 70
IV. Pojęcie użyteczności publicznej w doktrynie prawa | str. 76
V. Podsumowanie | str. 79

Wojciech Gonet
Realizacja zadań gospodarczych przez gminy | str. 82
I. Klasyfikacja zadań gospodarczych | str. 83
II. Wybór zadań gospodarczych do realizacji przez gminę | str. 86
III. Granice rozwoju infrastrukturalnego gminy | str. 91
IV. Zakończenie | str. 92

Aleksandra Ozimek
Zasady zarządu mieniem gminy oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | str. 94
I. Wprowadzenie | str. 94
II. Właściwość organów do ustanawiania zasad zarządu mieniem gminy | str. 97
III. Charakter prawny uchwał | str. 98
IV. Delegacje ustawowe do stanowienia zasad zarządu mieniem | str. 100
V. Przekazanie zadań jednostce pomocniczej | str. 102
VI. Mienie komunalne a mienie gminne | str. 105
VII. Pojęcie zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem | str. 109
VIII. Zarządzanie mieniem gminy oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - wybrane przykłady | str. 110
IX. Zakończenie | str. 114

Bogusław Przywora
Uwarunkowania prawne prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej w celu realizacji zadań - wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne | str. 118
I. Wstęp | str. 118
II. Problem prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, w świetle orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Konstytucyjnego | str. 120
III. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę | str. 125
IV. Wnioski | str. 128

Dawid Chaba, Tomasz Noszczyk
Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce | str. 131
I. Wstęp | str. 131
II. Podstawy prawne | str. 133
III. Działalność komunalna a działalność gospodarcza | str. 135
IV. Działalność gospodarcza a zadania polskich samorządów | str. 138
V. Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 141
VI. Zakończenie | str. 145

Paulina Łazutka
Wybrane aspekty działalności gospodarczej związków jednostek samorządu terytorialnego | str. 147
I. Wprowadzenie | str. 147
II. Charakterystyka związków jednostek samorządu terytorialnego | str. 148
III. Działalność gospodarcza związków jednostek samorządu terytorialnego - uwagi ogólne | str. 150
IV. Działalność gospodarcza związków w sferze użyteczności publicznej | str. 154
V. Działalność gospodarcza związków wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej | str. 155
VI. Podsumowanie | str. 161

Tomasz Długosz
Wokół działalności gospodarczej gmin - głos w dyskusji | str. 163
I. Wprowadzenie | str. 163
II. Gospodarka gminna i działalność gospodarcza | str. 165
III. Formy prowadzenia gospodarki gminnej | str. 173
IV. Konkluzje | str. 175

Grzegorz Suliński
Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji publicznych | str. 177
I. Wstęp | str. 177
II. Źródła prawa | str. 179
III. Istota prawna obligacji przychodowych | str. 179
1. Zakres przedmiotowy obligacji przychodowych | str. 179
2. Zakres podmiotowy obligacji przychodowych | str. 180
3. Postanowienia konieczne uchwały o emisji obligacji przychodowych | str. 182
IV. Zalety obligacji przychodowych | str. 182
V. Trudności w emisji obligacji przychodowych | str. 185
1. Zagadnienia wstępne | str. 185
2. Pojęcie przedsięwzięcia | str. 186
3. Zakres odpowiedzialności emitenta obligacji przychodowych z tytułu obligacji | str. 189
VI. Wnioski | str. 191

Jarosław Czerw
Kompetencje rad gmin w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej - wybrane zagadnienia | str. 194
I. Działalność gospodarcza gminy | str. 194
II. Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki komunalnej | str. 197
III. Podsumowanie | str. 207

Dominika Cendrowicz, Karolina Rokicka
Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych | str. 208
I. Wstęp | str. 208
II. Pojęcie mienia komunalnego | str. 210
III. Cele ochrony mienia komunalnego | str. 212
IV. Ograniczenia w działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego | str. 213
V. Zakres dopuszczalnego korzystania z mienia komunalnego przez radnego | str. 218
VI. Skutki wykorzystywania przez radnego mienia komunalnego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej | str. 220
VII. Podsumowanie | str. 222

Michał Kania
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów? | str. 224
I. Wprowadzenie | str. 224
II. Przyczyny braku szerszego wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 230
III. Perspektywy konieczności wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego w polskich realiach | str. 233
IV. Warunki szerszego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 235
V. Konkluzje | str. 239

Katarzyna Płonka-Bielenin
Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 241
I. Uwagi wstępne | str. 241
II. Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 243
III. Spółka komandytowa jako instrument realizacji umowy | str. 250

Maciej M. Sokołowski
Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki | str. 257
I. Wprowadzenie | str. 257
II. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy | str. 258
III. Prawne uwarunkowania realizacji zadań samorządu na poziomie gminy | str. 262
IV. Zaopatrywanie w ciepło w gminie na tle sytuacji sektora ciepłownictwa | str. 265
V. Koncesjonowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ciepłownictwa | str. 268
VI. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do zaopatrywania w ciepło | str. 271
VII. Ustalanie taryf dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło | str. 273
VIII. Podsumowanie | str. 275

Michał Biliński
Jednostki samorządu terytorialnego a sport. Wspieranie i działalność gospodarcza | str. 277
I. Wprowadzenie | str. 277
II. Samodzielna działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w ramach sportu | str. 278
III. Wspieranie sportu określone ustawą o sporcie | str. 286
IV. Podsumowanie | str. 288

Stefan Płażek
Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | str. 290
I. Pojęcie pomocy prawnej | str. 290
II. Historia wprowadzenia obecnej regulacji | str. 291
III. Dokumenty konieczne dla rozpoczęcia funkcjonowania ustawy | str. 293
IV. Uwagi do poszczególnych zapisów ustawy | str. 299
V. Podsumowanie | str. 304

Hiroko Tsuchiya
Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w samorządzie terytorialnym w Japonii | str. 310
I. Wprowadzenie | str. 310
II. Zarys systemu samorządu terytorialnego w Japonii | str. 311
III. Zadania samorządu terytorialnego | str. 313
IV. Usługi publiczne wykonywane przez samorząd terytorialny | str. 314
V. Przedsiębiorstwa komunalne w samorządzie terytorialnym | str. 316
VI. Sposób wykonywania zadań publicznych (usług publicznych) przez lokalne przedsiębiorstwa komunalne | str. 320
VII. Poszukiwanie metod efektywnego wykonywania usług publicznych | str. 322
VIII. Podsumowanie | str. 326

Literatura | str. 329

Noty o autorach | str. 343

Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście legalności, w tym dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych jej prowadzenia.
W poszczególnych częściach książki zostały omówione zróżnicowane formy i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, zarówno w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią. Zagadnienia te były prezentowane podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego, które zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 19 listopada 2015 r.
Na szczególną uwagę zasługuje temat dotyczący gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, w którym podjęto analizę przesłanek kwalifikowania danej działalności samorządu do działalności gospodarczej z perspektywy doktryny i orzecznictwa sądowego, a także zagadnienie działalności powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Publikacja umożliwia zapoznanie się z analizą przepisów prawa określających dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy oraz ich wykładnią, a także z obowiązującym orzecznictwem sądowym.
Książka przeznaczona jest dla pracowników samorządowych, w szczególności odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, oraz radców prawnych zatrudnionych w urzędach. Zainteresuje też środowisko akademickie - wykładowców oraz studentów prawa, administracji i zarządzania w administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8967-9 , 346
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3004;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów