Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Opodatkowanie spółek

Publikacja omawia skutki podatkowe zdarzeń prawnych, jakie pojawiają się przy utworzeniu spółki, jej funkcjonowaniu, likwidacji lub transformacji.

więcej

Autorzy: Marcin Jamroży, Robert Krasnodębski, Hanna Litwińczuk (red. naukowy), Piotr Karwat,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2016 r.
Kod: KAM-2899:W01D04  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 21

Część I
Spółka kapitałowa


Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie | str. 43
1.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 43
1.2. Podatek dochodowy | str. 50
1.2.1. Utworzenie kapitału zakładowego | str. 50
1.2.1.1. Wkłady pieniężne i niepieniężne | str. 50
1.2.1.2. Wkłady niepieniężne w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 53
1.2.1.2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 53
1.2.1.2.2. Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 60
1.2.1.3. Wkłady niepieniężne w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część | str. 70
1.2.1.3.1. Skutki podatkowe u podatnika wnoszącego aport | str. 70
1.2.1.3.2. Skutki podatkowe u spółki przejmującej aport | str. 79
1.2.1.4. Wkłady niepieniężne objęte regulacjami szczególnymi | str. 80
1.2.1.4.1. Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 80
1.2.1.4.2. Komercjalizowana własność intelektualna | str. 81
1.2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 83
1.2.2.1. Utworzenie nowych udziałów/akcji i podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) już istniejących | str. 83
1.2.2.2. Podwyższenie kapitału w drodze konwersji wierzytelności | str. 89
1.2.2.3. Wydatki na utworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego ponoszone przez spółkę | str. 94
1.3. Podatki obrotowe | str. 97
1.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 97
1.3.1.1. Uwagi ogólne | str. 97
1.3.1.2. Wspólnik wnoszący aport działający w charakterze podatnika VAT | str. 98
1.3.1.3. Przedmiot aportu | str. 103
1.3.1.4. Podstawa opodatkowania przy wniesieniu aportu | str. 107
1.3.1.5. Finansowanie VAT od aportu: wspólnik czy spółka? | str. 113
1.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 115
1.3.2.1. Uwagi ogólne | str. 115
1.3.2.2. Przedmiot opodatkowania. Zasada jednokrotności poboru podatku i zasada standstill | str. 115
1.3.2.3. Podmiot podatku | str. 118
1.3.2.4. Podstawa opodatkowania i stawka. Zwrot PCC | str. 118
1.3.2.5. Aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 119
1.3.2.6. Aport innych składników w kontekście opodatkowania VAT | str. 121

Rozdział 2. Finansowanie spółki ze środków wspólników | str. 126
2.1. Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne | str. 126
2.2. Podatek dochodowy | str. 128
2.2.1. Pożyczki od wspólników | str. 128
2.2.1.1. Zasady ogólne | str. 128
2.2.1.2. Niedostateczna kapitalizacja | str. 131
2.2.1.2.1. Zasada podstawowa | str. 131
2.2.1.2.2. Przepisy intertemporalne | str. 142
2.2.1.2.3. Alternatywna metoda rozliczania odsetek | str. 142
2.2.2. Dopłaty | str. 146
2.3. Podatki obrotowe | str. 148
2.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 148
2.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 154

Rozdział 3. Podział zysku spółki pomiędzy wspólników | str. 155
3.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 155
3.2. Podatki dochodowe | str. 160
3.2.1. Przepisy mające zastosowanie do opodatkowania dywidend | str. 160
3.2.2. Pojęcie dywidendy | str. 161
3.2.2.1. Przepisy krajowe | str. 161
3.2.2.2. Dyrektywa 2011/96/UE | str. 165
3.2.2.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 168
3.2.3. Opodatkowanie dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywę 2011/96/UE | str. 171
3.2.3.1. Cel i zakres podmiotowy dyrektywy | str. 171
3.2.3.2. Zasady opodatkowania dywidend wypłaconych przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym | str. 174
3.2.3.2.1. Wypłata dywidendy na rzecz spółki państwa członkowskiego | str. 174
3.2.3.2.1. Wypłata dywidendy do zakładu spółki państwa członkowskiego | str. 179
3.2.3.3. Zasady opodatkowania dywidend otrzymanych przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym | str. 181
3.2.3.4. Środki przeciwko nadużyciu przepisów dyrektywy | str. 183
3.2.4. Opodatkowanie dywidend na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 186
3.2.4.1. Zasady ogólne | str. 186
3.2.4.2. Klauzula beneficial owner | str. 190
3.2.4.3. Inne środki przeciwko nadużyciu postanowień umów dotyczących opodatkowania dywidend | str. 192
3.2.5. Szczególne zasady opodatkowania dywidend uregulowane w prawie krajowym | str. 194
3.2.5.1. Zryczałtowany krajowy podatek od dywidend | str. 194
3.2.5.2. Odbiorcy dywidend objęci zwolnieniem podmiotowym lub specjalnym statusem podatkowym | str. 195
3.2.5.3. Metody eliminowania podwójnego opodatkowania dywidend przewidziane w prawie krajowym | str. 196
3.2.5.4. Obowiązki spółki RP jako płatnika podatku od dywidend | str. 198
3.2.5.5. Szczególny reżim opodatkowania przewidziany dla dywidend rzeczowych | str. 202
3.2.5.6. Problem opodatkowania tzw. ukrytej dywidendy oraz świadczeń wzajemnych pomiędzy spółką a wspólnikami | str. 205
3.3. Podatki obrotowe | str. 213
3.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 213
3.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 216

Rozdział 4. Zysk niepodzielony zagranicznej spółki kontrolowanej. Skutki podatkowe u wspólnika | str. 217
4.1. Istota i cel przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych | str. 217
4.2. Polskie regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych | str. 221
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 221
4.2.2. Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej | str. 222
4.2.3. Obowiązki ewidencyjne. Podstawa opodatkowania i ustalenie wysokości podatku | str. 231

Rozdział 5. Obniżenie kapitału zakładowego spółki | str. 238
5.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 238
5.2. Podatki dochodowe | str. 240
5.2.1. Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia udziałów (akcji) | str. 240
5.2.1.1. Umorzenie dobrowolne | str. 240
5.2.1.2. Umorzenie przymusowe i automatyczne | str. 245
5.2.1.3. Obniżenie wartości udziałów | str. 246
5.2.1.4. Umorzenie rzeczowe | str. 247
5.2.1.5. Umorzenie nieodpłatne | str. 247
5.2.1.6. Umorzenie z czystego zysku | str. 248
5.2.2. Koszt spółki, w której udziały są umarzane | str. 249
5.3. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 249
5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 251

Rozdział 6. Organy spółki. Wybrane aspekty ich finansowania przez spółkę | str. 253
6.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 253
6.2. Podatki dochodowe | str. 260
6.2.1. Uwagi ogólne | str. 260
6.2.2. Pełnienie funkcji członka zarządu i rady nadzorczej bez wynagrodzenia | str. 260
6.2.2.1. Członkowie zarządu | str. 260
6.2.2.2. Członkowie rady nadzorczej | str. 264
6.2.3. Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z funkcjonowaniem zarządu i rady nadzorczej | str. 265
6.2.3.1. Ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej | str. 265
6.2.3.2. Inne wydatki spółki związane z wykonywaniem funkcji przez członków zarządu | str. 267
6.2.3.3. Inne wydatki spółki związane z wykonywaniem funkcji przez członków rady nadzorczej | str. 267
6.3. Podatki obrotowe. Podatek od towarów i usług | str. 271

Rozdział 7. Likwidacja spółki | str. 274
7.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 274
7.1.1. Likwidacja spółki wpisanej do rejestru sądowego | str. 274
7.1.2. Likwidacja spółki kapitałowej w organizacji | str. 277
7.2. Podatki dochodowe | str. 277
7.2.1. Zamknięcie roku podatkowego oraz obowiązki informacyjne | str. 277
7.2.2. Prowadzenie działalności w trakcie likwidacji | str. 279
7.2.3. Opodatkowanie wspólnika spółki kapitałowej | str. 279
7.2.3.1. Dochód z likwidacji jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | str. 279
7.2.3.2. Nabycie składników majątkowych w związku z likwidacją | str. 281
7.2.4. Opodatkowanie likwidowanej spółki w związku z przekazaniem majątku likwidacyjnego | str. 283
7.3. Podatki obrotowe | str. 283
7.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 283
7.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 285

Rozdział 8. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki | str. 286
8.1. Uwagi ogólne | str. 286
8.2. Tryb orzekania o odpowiedzialności oraz jej egzekwowania | str. 289
8.3. Szczególne zasady odpowiedzialności osób trzecich pełniących funkcje organów spółek kapitałowych za zaległości podatkowe tych spółek | str. 291

Część II
Spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna


Rozdział 1. Zawiązanie spółki i utworzenie jej majątku oraz jego późniejsze powiększenie | str. 299
1.1. Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne | str. 299
1.2. Podatki dochodowe | str. 309
1.2.1. Wkłady pieniężne | str. 309
1.2.2. Wkłady niepieniężne | str. 311
1.2.3. Podwyższenie wkładów | str. 314
1.2.4. Wydatki wspólników na utworzenie lub powiększenie kapitału | str. 315
1.2.5. Odsetki od udziału kapitałowego | str. 316
1.3. Podatki obrotowe | str. 318
1.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 318
1.3.1.1. Uwagi ogólne | str. 318
1.3.1.2. Wspólnik wnoszący aport działający w charakterze podatnika VAT | str. 319
1.3.1.3. Przedmiot aportu | str. 321
1.3.1.4. Podstawa opodatkowania przy wniesieniu aportu | str. 322
1.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 328
1.3.2.1. Uwagi ogólne | str. 328
1.3.2.2. Przedmiot opodatkowania | str. 330
1.3.2.3. Podmiot podatku | str. 330
1.3.2.4. Podstawa opodatkowania i stawka | str. 331

Rozdział 2. Finansowanie dłużne spółki ze środków wspólników | str. 333
2.1. Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne | str. 333
2.2. Podatki dochodowe | str. 334
2.2.1. Odsetki jako koszty uzyskania przychodów | str. 334
2.2.2. Odsetki jako przychód | str. 335
2.3. Podatki obrotowe | str. 337
2.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 337
2.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 338

Rozdział 3. Rozliczenia pomiędzy spółką a wspólnikami w toku bieżącej działalności spółki | str. 339
3.1. Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne | str. 339
3.1.1. Udział w zyskach i stratach | str. 339
3.1.2. Udział kapitałowy | str. 341
3.1.3. Umowy wspólników ze spółką | str. 343
3.2. Podatki dochodowe | str. 344
3.2.1. Status podatkowy spółki | str. 344
3.2.2. Ustalanie wyniku podatkowego wspólników z tytułu udziału w spółce | str. 345
3.2.2.1. Ewidencja rachunkowa lub podatkowa | str. 345
3.2.2.2. Udział w zysku a dochód podatkowy | str. 347
3.2.2.3. Kwalifikacja do źródła przychodów | str. 350
3.2.2.4. Taryfa podatkowa | str. 351
3.2.2.5. Straty podatkowe | str. 353
3.2.3. Ustalanie dochodu z wybranych umów zawieranych przez wspólników ze spółką | str. 354
3.2.3.1. Świadczenie pracy | str. 354
3.2.3.2. Najem lub inne umowy o podobnym charakterze | str. 356
3.2.3.3. Sprzedaż składników majątkowych | str. 357
3.2.3.4. Świadczenia nieodpłatne | str. 359
3.2.3.5. Ceny transakcyjne | str. 361
3.3. Podatki obrotowe | str. 362
3.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 362
3.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 364

Rozdział 4. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika albo zbycie udziału | str. 365
4.1. Aspekty prawnohandlowe i cywilnoprawne | str. 365
4.1.1. Postępowanie likwidacyjne | str. 365
4.1.2. Wystąpienie ze spółki | str. 367
4.1.3. Sprzedaż udziału spółkowego | str. 371
4.2. Podatki dochodowe | str. 372
4.2.1. Opodatkowanie likwidacji | str. 372
4.2.2. Opodatkowanie wystąpienia ze spółki | str. 373
4.2.3. Opodatkowanie sprzedaży udziału spółkowego | str. 376
4.3. Podatki obrotowe | str. 378
4.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 378
4.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 379

Rozdział 5. Specyfika spółek z udziałem nierezydentów | str. 380
5.1. Podmiotowość spółki na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 380
5.2. Powstanie zakładu zagranicznego | str. 382
5.3. Udział nierezydentów w spółce niebędącej osobą prawną | str. 383
5.4. Świadczenia wynikające z umów ze spółką | str. 384
5.5. Straty podatkowe | str. 385

Rozdział 6. Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółki | str. 386

Część III
Spółka komandytowo-akcyjna


Rozdział 1. Aspekty prawnohandlowe | str. 391

Rozdział 2. Podatek dochodowy | str. 397
2.1. Uwagi ogólne | str. 397
2.2. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej do końca 2013 r. | str. 397
2.2.1. Pogląd pierwszy: brak odmienności opodatkowania wspólników spółki, w tym akcjonariuszy, w porównaniu z opodatkowaniem wspólników innych spółek osobowych | str. 397
2.2.2. Pogląd drugi: dochody akcjonariuszy opodatkowane w momencie wypłaty dywidendy | str. 399
2.3. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej od 2014 r. | str. 401
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 401
2.3.2. Spółka komandytowo-akcyjna podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych | str. 402
2.3.3. Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej | str. 406
2.3.4. Komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej | str. 408

Rozdział 3. Podatki obrotowe | str. 412
3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 412
3.1.1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie | str. 412
3.1.2. Finansowanie spółki ze środków wspólników po rozpoczęciu działalności oraz inne rozliczenia między spółką a wspólnikami w toku bieżącej działalności spółki | str. 414
3.1.3. Podział zysku spółki pomiędzy wspólników. Obniżenie kapitału zakładowego spółki. Obniżenie wkładu kapitałowego komplementariusza | str. 415
3.1.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 415
3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 417

Rozdział 4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki komandytowo-akcyjnej | str. 421

Część IV
Restrukturyzacja spółek


Rozdział 1. Charakterystyka ogólna | str. 425
1.1. Istota i rodzaje procesów restrukturyzacyjnych | str. 425
1.1.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 425
1.1.2. Aspekty podatkowe | str. 428
1.2. Podstawy prawne przekształceń, połączeń i podziałów | str. 429
1.2.1. Prawo krajowe | str. 429
1.2.2. Prawo unijne | str. 431
1.3. Sukcesja podatkowa przy przekształceniach, połączeniach i podziałach | str. 432
1.4. Problemy na gruncie podatków dochodowych przy przekształceniach, połączeniach i podziałach | str. 435
1.5. Problemy na gruncie podatków obrotowych przy przekształceniach, połączeniach i podziałach | str. 437

Rozdział 2. Wybrane rodzaje przekształceń | str. 439
2.1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str. 439
2.1.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 439
2.1.1.1. Uwagi ogólne | str. 439
2.1.1.2. Procedura przekształcenia spółki kapitałowej | str. 441
2.1.2. Podatek dochodowy | str. 443
2.1.2.1. Spółka przekształcana | str. 443
2.1.2.2. Wspólnicy spółki przekształcanej | str. 445
2.1.2.2.1. Przekształcenie z udziałem wszystkich dotychczasowych wspólników oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego | str. 445
2.1.2.2.2. Przekształcenie z udziałem wszystkich dotychczasowych wspólników wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego | str. 445
2.1.2.2.3. Przekształcenie bez udziału wszystkich dotychczasowych wspólników | str. 445
2.1.3. Podatki obrotowe | str. 447
2.1.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 447
2.1.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 447
2.2. Przekształcenie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i cywilnej w spółkę kapitałową | str. 447
2.2.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 447
2.2.2. Podatki dochodowe | str. 449
2.2.3. Podatki obrotowe | str. 454
2.2.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 454
2.2.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 454
2.3. Przekształcenie spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i cywilnej w inną tego samego typu osobową spółkę handlową | str. 457
2.3.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 457
2.3.2. Podatki dochodowe | str. 459
2.3.3. Podatki obrotowe | str. 460
2.3.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 460
2.3.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 460
2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną, komandytową i partnerską | str. 464
2.4.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 464
2.4.2. Podatki dochodowe | str. 466
2.4.2.1. Skutki podatkowe dla spółki przekształcanej | str. 466
2.4.2.2. Skutki podatkowe dla wspólników spółki przekształcanej | str. 469
2.4.3. Podatki obrotowe | str. 474
2.4.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 474
2.4.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 474
2.5. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, komandytową i partnerską | str. 476
2.5.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 476
2.5.2. Podatki dochodowe | str. 477
2.5.3. Podatki obrotowe | str. 477
2.5.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 477
2.5.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 478
2.6. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową | str. 480
2.6.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 480
2.6.2. Podatki dochodowe | str. 481
2.6.3. Podatki obrotowe | str. 482
2.6.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 482
2.6.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 482

Rozdział 3. Połączenia spółek | str. 483
3.1. Połączenie spółek kapitałowych | str. 483
3.1.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 483
3.1.1.1. Zagadnienia ogólne | str. 483
3.1.1.2. Procedura łączenia polskich spółek kapitałowych | str. 486
3.1.1.3. Połączenie odwrotne | str. 490
3.1.2. Podatki dochodowe | str. 491
3.1.2.1. Opodatkowanie łączących się spółek kapitałowych | str. 491
3.1.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 491
3.1.2.1.2. Rok podatkowy | str. 492
3.1.2.1.3. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości ujawnionych przy przeszacowaniu majątku spółki przejmowanej | str. 494
3.1.2.1.4. Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości przejętego majątku nad wartością udziałów u spółki przejmującej | str. 495
3.1.2.2. Opodatkowanie wspólników łączących się spółek | str. 498
3.1.2.3. Wybrane problemy związane z przejęciem spółki kapitałowej | str. 500
3.1.2.3.1. Strata spółki przejmowanej | str. 500
3.1.2.3.2. Dopłaty otrzymane przez spółkę od wspólnika | str. 501
3.1.2.3.3. Konfuzja zobowiązania w związku z połączeniem spółek | str. 501
3.1.2.3.4. Połączenia a podatkowa grupa kapitałowa | str. 502
3.1.2.3.5. Koszty połączenia oraz nabycia akcji (udziałów) spółki przejmowanej | str. 502
3.1.2.3.6. Metoda rozliczania różnic kursowych | str. 503
3.1.2.3.7. Możliwość kontynuacji uiszczania zaliczek w formie uproszczonej po połączeniu ze spółką przejmowaną | str. 504
3.1.2.4. Obejście prawa podatkowego | str. 504
3.1.3. Podatki obrotowe | str. 507
3.1.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 507
3.1.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 509
3.2. Połączenie z udziałem spółek osobowych | str. 509
3.2.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 509
3.2.2. Podatki dochodowe | str. 512
3.2.3. Podatki obrotowe | str. 514
3.2.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 514
3.2.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 514

Rozdział 4. Wymiana udziałów jako alternatywa dla przejęcia majątku spółki | str. 516
4.1. Istota i podstawy prawne wymiany udziałów | str. 516
4.2. Podatki dochodowe | str. 517
4.3. Podatki obrotowe | str. 524
4.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 524
4.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 526

Rozdział 5. Podziały spółek | str. 527
5.1. Aspekty prawnohandlowe | str. 527
5.2. Podatki dochodowe | str. 536
5.2.1. Uwagi ogólne | str. 536
5.2.2. Podziały spółek polegające na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa | str. 538
5.2.2.1. Sposób wyodrębnienia z majątku spółki dzielonej zorganizowanych części przedsiębiorstwa | str. 538
5.2.2.2. Sukcesja podatkowa | str. 540
5.2.2.3. Skutki podatkowe dla spółki dzielonej i spółki przejmującej (nowo zawiązanej) | str. 542
5.2.2.4. Skutki podatkowe dla wspólników spółki dzielonej | str. 545
5.2.3. Podziały spółek polegające na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa | str. 547
5.2.3.1. Skutki podatkowe dla spółki dzielonej i spółki przejmującej (nowo zawiązanej) | str. 547
5.2.3.2. Skutki podatkowe dla wspólników spółki dzielonej | str. 549
5.2.4. Porównanie obciążeń podatkowych przy podziałach spółek | str. 550
5.3. Podatki obrotowe | str. 551
5.3.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 551
5.3.1.1. Podział polegający na przeniesieniu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa | str. 551
5.3.1.2. Podział polegający na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 556
5.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str. 557
5.4. Odpowiedzialność spółek przejmujących lub nowo zawiązanych w wyniku podziału za zaległości podatkowe spółki dzielonej | str. 557

Literatura | str. 559

Wykaz orzecznictwa | str. 567

Wykaz pism urzędowych | str. 579

Ukryj

Opis:

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. W pracy zwrócono uwagę na problematykę skutków podatkowych zdarzeń prawnych, jakie pojawiają się przy utworzeniu spółki, jej funkcjonowaniu, likwidacji lub transformacji. Zakresem publikacji została objęta także tematyka podatkowa przekształceń, połączeń i podziałów spólek, łącznie z reżimem opartym na zasadach odmiennych od tych, które są stosowane dla opodatkowania bieżących rozliczeń podatkowych w toku funkcjonowania spółki. Opracowanie zawiera cenne wskazówki na temat poprawnego rozliczania podatków związanych z działalnością spółki oraz planowania podatkowego, dlatego zainteresuje przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-362-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 588
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-2899:W01D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów