Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne

Problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.

więcej

Autorzy: Aleksandra Machowska (red. naukowy), Bartosz Groele,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2950:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wprowadzenie | str. 23

Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele | str. 27

Rozdział II. Rodzaje i typy postępowań insolwencyjnych, ich podstawy i charakterystyka | str. 38
1. Stan dotychczasowy. Uwagi ogólne | str. 38
2. Nowe prawo insolwencyjne | str. 38
2.1. Zasady prawa insolwencyjnego | str. 38
2.2. Typy postępowań insolwencyjnych | str. 39
2.3. Cel postępowań insolwencyjnych | str. 41
3. Postępowania restrukturyzacyjne | str. 42
3.1. Uwagi ogólne | str. 42
3.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 43
3.2.1. Nadzorca układu | str. 43
3.2.2. Umowa z nadzorcą układu | str. 46
3.3. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 48
3.4. Układ częściowy | str. 52
3.5. Postępowanie układowe | str. 55
3.6. Postępowanie sanacyjne | str. 57
4. Postępowanie upadłościowe | str. 59
4.1. Uwagi ogólne | str. 59
4.2. Układ w upadłości | str. 59
4.3. Przygotowana likwidacja | str. 60
4.3.1. Uwagi ogólne | str. 60
4.3.2. Postanowienie w przygotowanej likwidacji | str. 65
4.4. Upadłość. Postępowanie o ogłoszenie upadłości i postępowanie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości | str. 66
4.5. Regulacje dotyczące obwieszczania i doręczania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 66

Rozdział III. Organy postępowania insolwencyjnego | str. 69
1. Sądowe organy postępowania insolwencyjnego | str. 69
1.1. Sąd i sędzia-komisarz | str. 69
1.1.1. Uwagi ogólne | str. 69
1.2. Właściwość miejscowa i rzeczowa | str. 70
1.3. Sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 71
1.4. Prawo upadłościowe | str. 72
1.4.1. Sąd w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 72
1.4.2. Sąd w postępowaniu upadłościowym (po ogłoszeniu upadłości) | str. 72
1.5. Sędzia-komisarz | str. 73
1.5.1. Uwagi ogólne | str. 73
1.5.2. Rola i zadania sędziego-komisarza | str. 74
2. Pozasądowe organy postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Kurator w postępowaniu insolwencyjnym | str. 75
2.1. Uwagi ogólne | str. 75
2.2. Organy postępowania zabezpieczającego | str. 76
2.2.1. Tymczasowy nadzorca sądowy | str. 77
2.2.2. Zarządca przymusowy | str. 80
2.3. Organy postępowania restrukturyzacyjnego | str. 80
2.3.1. Wymogi pełnienia funkcji | str. 81
2.3.2. System wynagradzania | str. 82
2.4. Organy postępowania upadłościowego | str. 85
2.4.1. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego | str. 86
2.4.2. Obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym | str. 93
2.4.3. Wynagrodzenie | str. 95
2.4.4. Kurator | str. 101
2.4.4.1. Zdolność sądowa i procesowa a ustanowienie kuratora | str. 102
2.4.4.2. Kurator w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 104

Rozdział IV. Rada wierzycieli | str. 108
1. Uwagi ogólne | str. 108
2. Rada wierzycieli a zgromadzenie wierzycieli | str. 109
3. Rada wierzycieli a sędzia-komisarz | str. 109
4. Prawo restrukturyzacyjne | str. 110
4.1. Ustanawianie rady wierzycieli | str. 110
4.2. Skład rady wierzycieli | str. 113
4.3. Powołanie członka | str. 114
4.4. Odmowa uczestniczenia w radzie, odwołanie i rezygnacja członka rady wierzycieli | str. 116
4.5. Zmiana składu rady | str. 116
4.6. Pełnomocnik | str. 117
5. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe | str. 117
5.1. Uprawnienia rady wierzycieli | str. 117
5.2. Funkcjonowanie rady wierzycieli | str. 120
5.2.1. Przewodniczący | str. 121
5.2.2. Uchwały | str. 121
5.2.3. Sprawozdanie | str. 123
5.3. Zezwolenie rady wierzycieli na wykonywanie zwykłego zarządu przez dłużnika | str. 123
5.4. Posiedzenia rady wierzycieli | str. 125
5.4.1. Zwoływanie posiedzeń rady wierzycieli | str. 125
5.4.2. Przewodniczenie posiedzeniom rady | str. 125
5.4.3. Uprawnienie sędziego komisarza do zwołania posiedzenia rady wierzycieli | str. 126
5.4.4. Protokół z posiedzenia rady wierzycieli | str. 126
5.5. Uchwały rady wierzycieli | str. 127
5.5.1. Ujawnianie uchwał rady wierzycieli | str. 127
5.5.2. Zaskarżanie uchwał rady wierzycieli | str. 127
5.6. Wynagrodzenie i zwrot wydatków członka rady wierzycieli | str. 128
5.7. Nienależyte pełnienie obowiązków, odszkodowanie | str. 129
6. Prawo upadłościowe | str. 129
6.1. Ustanowienie i skład rady wierzycieli | str. 129
6.2. Uprawnienia rady wierzycieli | str. 130
6.3. Funkcjonowanie rady wierzycieli | str. 131

Rozdział V. Warunki formalne i materialne otwarcia postępowania | str. 132
1. Warunki formalne otwarcia postępowania | str. 132
1.1. Zakres podmiotowy | str. 132
1.2. Wyjątki | str. 134
1.3. Wniosek | str. 134
1.4. Wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 135
1.5. Wniosek w postępowaniu upadłościowym | str. 136
1.6. Wymogi formalne wniosku | str. 138
1.7. Wniosek o zatwierdzenie układu | str. 140
1.7.1. Karty do głosowania | str. 140
1.7.2. Dowody wysłania wierzycielom kart i propozycji układowych | str. 142
1.7.3. Sprawozdanie nadzorcy układu | str. 142
1.8. Braki formalne wniosku lub sprawozdania | str. 144
1.9. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 147
1.10. Wniosek o otwarcie postępowania układowego (art. 265 i 266 pr. restr.) | str. 149
1.11. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 284 pr. restr.) | str. 150
1.12. Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 328 pr. restr.) | str. 152
1.13. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 334 pr. restr.) | str. 153
1.14. Wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 22-25 p.u.) | str. 153
1.15. Braki formalne wniosku | str. 156
2. Warunki materialne otwarcia postępowania | str. 157
2.1. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 157
2.2. Postępowanie upadłościowe | str. 158
2.3. Niewypłacalność | str. 159
3. Postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości | str. 162
3.1. Postanowienia o otwarciu postępowania i ogłoszeniu upadłości | str. 162
3.2. Postanowienie w postępowaniu upadłościowym | str. 163
4. Regulacje związane z obwieszczaniem, doręczaniem i zaskarżaniem postanowień o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 164
4.1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str. 164
4.2. Postępowanie układowe i sanacyjne | str. 166
5. Plan restrukturyzacyjny | str. 166

Rozdział VI. Wpływ postępowań insolwencyjnych na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 169
1. Uwagi ogólne | str. 169
2. Możliwość prowadzenia postępowań po otwarciu postępowań insolwencyjnych | str. 170
3. Możliwość prowadzenia postępowań przed sądami po ogłoszeniu upadłości | str. 171
4. Możliwość prowadzenia postępowań przed sądami po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 173
5. Wpływ otwarcia postępowań insolwencyjnych na toczące się postępowania cywilne według przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 177
5.1. Zawieszenie postępowania | str. 177
5.2. Podjęcie zawieszonego postępowania | str. 180
5.3. Postępowanie sądu w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 174 ust. 1 pkt 4 i 5 k.p.c. | str. 181
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych | str. 184
6.1. Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości | str. 184
6.2. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego | str. 184
7. Wpływ otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego na toczące się postępowania egzekucyjne | str. 187
7.1. Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej z mocy prawa układem | str. 187
7.2. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego | str. 188
7.3. Uchylenie dokonanych zajęć | str. 189
7.4. Egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia | str. 190
7.5. Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia | str. 192
8. Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na toczące się postępowania egzekucyjne | str. 194
8.1. Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości | str. 194
8.2. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego | str. 195
8.3. Uchylenie dokonanych zajęć | str. 196

Rozdział VII. Skutki postępowań insolwencyjnych dla poszczególnych aspektów działalności dłużnika/upadłego | str. 197
1. Wpływ postępowań insolwencyjnych na sferę obligacyjną działalności dłużnika/upadłego | str. 197
1.1. Regulacje w dziedzinie spadków | str. 198
1.2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości dla sytuacji kontrahenta dłużnika albo upadłego | str. 199
1.3. Skutki upadłości dla sfery obligacyjnej | str. 199
1.4. Skutki w sferze obligacyjnej podmiotu restrukturyzowanego | str. 205
2. Masa insolwencyjna | str. 206
2.1. Powstanie masy | str. 208
2.2. Skład masy | str. 208
2.3. Masa upadłościowa osób fizycznych | str. 212
2.4. Problem świadczeń emerytalnych i rentowych w masie upadłości | str. 213
2.5. Masa insolwencyjna a spadek | str. 217
2.6. Masa insolwencyjna a majątek wspólny małżonków | str. 217
2.7. Masa restrukturyzacyjna a majątek wspólny małżonków | str. 218
2.8. Masa upadłościowa a majątek wspólny małżonków | str. 220
2.9. Umowy majątkowe małżeńskie | str. 222
2.10. Wyłączenia z masy | str. 223
2.11. Postępowanie o wyłączenie z masy | str. 226
2.12. Problematyka wyłączenia z masy w przypadku upadłości "konsumenckiej" | str. 229
2.13. Czynności dotyczące masy | str. 230
2.14. Obciążenia składników masy | str. 231
3. Ochrona masy insolwencyjnej: nieważność, bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 232
3.1. Nieważność umów lub postanowień umownych | str. 237
3.2. Spadki | str. 238
3.3. Przesłanki ogólne uznania czynności prawnej za bezskuteczną w prawie insolwencyjnym | str. 239
3.4. Prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe | str. 239
3.5. Bezskuteczność czynności prawnej nieodpłatnej lub zastrzegającej niewspółmierne świadczenie dla dłużnika | str. 241
3.6. Zabezpieczenia w prawie insolwencyjnym | str. 242
3.7. Prawo restrukturyzacyjne | str. 243
3.8. Prawo upadłościowe | str. 246
3.9 Wyłączenia stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń | str. 248
3.10. Wynagrodzenie | str. 249
3.11. Inne przypadki bezskutecznych czynności prawnych - postępowanie upadłościowe | str. 255
3.12. Czynności dokonane ze spółką | str. 256
3.13. Przelew wierzytelności przyszłej | str. 259
3.14. Kary umowne | str. 260
3.15. Bezskuteczność czynności prawnych dokonywanych przez dłużnika lub upadłego, będącego osobą prawną, ze spółkami powiązanymi | str. 261
3.16. Skutki uznania czynności prawnej za bezskuteczną | str. 261
3.17. Zaskarżanie czynności dłużnika | str. 263
3.18. Skarga pauliańska | str. 265
3.19. Wyłączenia | str. 266
3.20. Wstąpienie wierzyciela w miejsce zarządcy | str. 268
3.21. Postępowania transgraniczne | str. 269

Rozdział VIII. Przebieg postępowań insolwencyjnych | str. 270
1. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str. 270
2. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach insolwencyjnych | str. 270
2.1. Uwagi ogólne | str. 270
2.2. Analogiczne uregulowania dotyczące postępowania zabezpieczającego w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym | str. 272
2.2.1. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 272
2.2.2. Termin rozpoznania wniosku o zabezpieczenie | str. 273
2.2.3. Skuteczność postanowień o zabezpieczeniu | str. 274
2.2.4. Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika | str. 275
2.3. Postępowanie zabezpieczające według przepisów prawa upadłościowego | str. 278
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 278
2.3.2. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 280
2.3.3. Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych | str. 284
2.3.4. Inne sposoby zabezpieczenia | str. 285
2.4. Postępowanie zabezpieczające według przepisów prawa restrukturyzacyjnego | str. 286
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 286
2.4.2. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego | str. 287
2.4.2.1. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 287
2.4.2.2. Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych | str. 290
2.4.3. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 292
2.4.3.1. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 292
2.4.3.2. Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych | str. 294
2.5. Podsumowanie | str. 294
3. Postępowania restrukturyzacyjne | str. 295
3.1. Postępowanie o zatwierdzenie układu (art. 210-226 pr. restr.) | str. 295
3.1.1. Zawarcie umowy z nadzorcą, ustalenie dnia układowego i zbieranie głosów na piśmie | str. 295
3.1.2. Głosowanie nad układem | str. 297
3.1.3. Zawarcie układu | str. 299
3.1.4. Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu | str. 300
3.2. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 301
3.3. Postępowanie układowe | str. 303
3.4. Pozytywny zakres objęcia układem | str. 304
3.4.1. Wierzytelności za okres rozliczeniowy | str. 304
3.4.2. Odsetki | str. 305
3.4.3. Wierzytelności warunkowe | str. 306
3.4.4. Wierzytelności z umów wzajemnych | str. 306
3.5. Negatywny zakres objęcia układem | str. 307
3.5.1. Wierzytelności nieobjęte układem | str. 307
3.5.2. Wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela | str. 308
3.5.3. Wierzytelności objęte innym układem | str. 310
3.5.4. Wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | str. . 310
3.6. Legitymacja do składania propozycji układowych | str. 311
3.7. Treść propozycji układowych | str. 315
3.7.1. Odroczenie terminu wykonania zobowiązań | str. 315
3.7.2. Rozłożenie na raty | str. 315
3.7.3. Zmniejszenie wysokości zobowiązań | str. 315
3.7.4. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje | str. 316
3.7.5. Zamiana, zmiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność | str. 317
3.7.6. Pomoc publiczna | str. 318
3.7.7. Spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa | str. 318
3.7.8. Zagadnienie zgody osoby trzeciej | str. 318
3.7.9. Układ likwidacyjny | str. 319
3.7.10. Restrukturyzacja zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 320
3.8. Zasada równego traktowania wierzycieli | str. 321
3.8.1. Podział wierzycieli na grupy | str. 321
3.8.2. Wyjątki od zasady równego traktowania wierzycieli | str. 323
3.8.3. Praktyczne aspekty kwestii odsetek | str. 324
3.8.4. Wierzytelności pracownicze | str. 324
3.8.5. Wierzytelności niepieniężne | str. 325
3.9. Procedura zawierania układu | str. 325
3.9.1. Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli | str. 325
3.9.2. Siła głosu | str. 326
3.9.3. Sposób przeprowadzenia głosowania | str. 327
3.9.4. Przyjęcie uchwały | str. 328
3.9.5. Głosowanie nad układem | str. 329
3.9.6. Element sprawozdawczy | str. 331
3.9.7. Głosowanie nad kilkoma propozycjami układowymi | str. 331
3.9.8. Szczególne okoliczności głosowania | str. 332
3.9.9. Uchwała o przyjęciu układu | str. 333
3.9.10. Zatwierdzenie układu | str. 333
3.9.11. Zastrzeżenia przeciwko układowi | str. 334
3.9.12. Postanowienie | str. 334
3.9.13. Odmowa zatwierdzenia układu | str. 335
3.9.14. Bezwzględne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu | str. 335
3.9.15. Przekroczenie wymaganego pułapu wierzytelności spornych | str. 337
3.9.16. Względne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu | str. 337
3.9.17. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 338
3.10. Skutki układu | str. 338
3.10.1. Moc wiążąca układu | str. 338
3.10.2. Wierzyciele nieujawnieni | str. 339
3.10.3. Ochrona praw wierzyciela | str. 340
3.10.4. Zarząd przymusowy | str. 343
3.10.5. Umorzenie i zawieszenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych | str. 343
3.10.6. Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu | str. 344
3.10.7. Postanowienie o wykonaniu układu | str. 345
3.11. Zmiana układu | str. 346
3.11.1. Zmiana wartości zaspokojenia wierzytelności z układu | str. 346
3.11.2. Zmiana sposobu wykonywania zarządu | str. 347
3.11.3. Zgromadzenie wierzycieli | str. 348
3.12. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str. 349
3.12.1. Podstawy uchylenia | str. 349
3.12.2. Łączne rozpoznanie wniosków | str. 351
3.12.3. Skutki uchylenia układu | str. 352
3.13. Postępowanie sanacyjne | str. 353
3.13.1. Przebieg postępowania sanacyjnego | str. 353
3.13.2. Plan restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym | str. 357
4. Postępowanie upadłościowe | str. 359
4.1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Początek postępowania upadłościowego | str. 359
4.2. Likwidacja masy upadłości - zagadnienia wstępne | str. 361
4.2.1. Wstrzymanie likwidacji | str. 361
4.2.2. Układ w upadłości | str. 361
4.2.3. Początkowy etap likwidacji | str. 362
4.2.4. Oszacowanie | str. 363
4.2.5. Skutki sprzedaży składników masy upadłości | str. 367
4.2.6. Wyłączenie lub zniszczenie niezbywalnych składników masy | str. 368
4.3. Przebieg likwidacji masy | str. 370
4.3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 370
4.3.2. Sposób postępowania przy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości albo jego zorganizowanej części | str. 372
4.3.3. Skutki nabycia przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym | str. 374
4.3.4. Sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego | str. 375
4.3.5. Sprzedaż ruchomości | str. 376
4.3.6. Sposoby likwidacji masy upadłości - sprzedaż w drodze przetargu lub aukcji | str. 377
4.3.7. Szczególny tryb likwidacji - zastaw | str. 379
4.3.8. Przedmiot zastawu w posiadaniu osób trzecich | str. 380
4.3.9. Przedmiot zastawu we władaniu syndyka | str. 381
4.3.10. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 382

Rozdział IX. Wierzytelności | str. 384
1. Zagadnienia wstępne | str. 384
2. Wykaz wierzycieli | str. 385
3. Wykaz wierzytelności spornych | str. 386
4. Spis wierzytelności | str. 386
5. Spis wierzytelności spornych | str. 388
6. Spis wierzycieli | str. 389
7. Lista wierzytelności | str. 389
8. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art. 236 p.u.) | str. 393
9. Zgłoszenie wierzytelności | str. 394
10. Sposób określania wierzytelności | str. 397
11. Ustalanie spisu wierzytelności oraz listy wierzytelności | str. 403
12. Przyspieszone postępowanie układowe - zastrzeżenia dłużnika | str. 405
13. Postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne, postępowanie upadłościowe - sprzeciw | str. 405
13.1. Zagadnienia wstępne | str. 405
13.2. Wymogi formalne sprzeciwu | str. 407
13.3. Postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu | str. 408
14. Zagadnienia dotyczące spisu wierzytelności i listy wierzytelności | str. 413
14.1. Zatwierdzenie spisu wierzytelności | str. 413
14.2. Zmiany w spisie wierzytelności i na liście wierzytelności | str. 414
14.3. Znaczenie listy po zakończeniu toku postępowań insolwencyjnych . . 417
14.4. Zwrot oryginałów | str. 417
15. Zaspokojenie wierzycieli - podział funduszów masy | str. 418
15.1. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości | str. 418
15.2. Plan podziału funduszów masy | str. 421
16. Szczególne regulacje dotyczące zaspokajania niektórych należności | str. . 423
16.1. Zagadnienia wstępne | str. 423
16.2. Zobowiązania alimentacyjne | str. 424
16.3. Prawo odrębności | str. 425
17. Zaspokajanie wierzytelności | str. 426
17.1. Ogólne zasady zaspokajania wierzytelności (art. 344 p.u.) | str. 426
17.2. Początkowy etap wykonania planu podziału | str. 427
17.3. Wykonanie planu podziału | str. 427

Rozdział X. Zakończenie i umorzenie postępowań insolwencyjnych | str. 430
1. Zagadnienia wstępne | str. 430
2. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 430
2.1. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 431
2.2. Postępowanie układowe | str. 432
2.3. Postępowanie sanacyjne | str. 432
3. Postępowanie upadłościowe | str. 433
3.1. Zakończenie postępowania upadłościowego | str. 433
3.2. Umorzenie postępowania upadłościowego | str. 434
3.3. Umorzenie postępowania w przypadku upadłości "konsumenckiej" | str. 439
4. Skutki zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania | str. 441
4.1. Skutki w zakresie majątku i dokumentacji dłużnika/upadłego | str. 441
4.2. Skutki w zakresie toczących się postępowań | str. 444
4.3. Skutki w odniesieniu do organów postępowania | str. 445
4.4. Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego, będącego osobą fizyczną | str. 446
5. Uchylenie postępowania upadłościowego | str. 451

Rozdział XI. Międzynarodowe postępowanie insolwencyjne | str. 452
1. Zagadnienia wstępne | str. 452
2. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne a przepisy o międzynarodowym postępowaniu upadłościowym | str. 453
3. Prawa wierzyciela | str. 454
4. Jurysdykcja krajowa | str. 455
5. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 455
6. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 457
7. Uznanie orzeczenia zagranicznego | str. 461
7.1. Warunki uznania | str. 461
7.2. Skutki uznania | str. 462
7.3. Zmiana lub uchylenie | str. 467
8. Wtórne postępowanie upadłościowe | str. 469

Rozdział XII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 472
1. Wprowadzenie | str. 472
2. Pojęcie upadłości konsumenckiej | str. 475
3. Konsumencka zdolność upadłościowa | str. 476
4. Związanie żądaniem wniosku | str. 478
5. Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego | str. 478
6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 479
7. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 480
8. Jurysdykcja krajowa i właściwość sądu | str. 481
9. Moralność płatnicza dłużnika | str. 482
10. Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości | str. 486
11. Postępowanie upadłościowe | str. 487
12. Likwidacja majątku | str. 488
13. Plan spłaty | str. 490
14. Możliwość zawarcia układu | str. 492

Rozdział XIII. Środki zaskarżenia - zażalenie | str. 494
1. Uwagi ogólne | str. 494
2. Tryb postępowania zażaleniowego | str. 496
3. Legitymacja do wniesienia zażalenia a interes prawny | str. 501
4. Zażalenie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 505
5. Zażalenie we właściwym postępowaniu upadłościowym | str. 508
6. Doręczenie odpisu zażalenia | str. 512
7. Zażalenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 513
7.1. Uwagi ogólne | str. 513
7.2. Zażalenie na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego | str. 516
7.3. Podsumowanie | str. 518

Rozdział XIV. Koszty postępowania | str. 520
1. Definicje | str. 520
2. Koszty sądowe | str. 521
3. Zasada pewności pokrycia kosztów przed rozpoczęciem postępowania | str. 522
4. Koszty prowadzenia postępowania a koszty postępowania | str. 525

Rozdział XV. Depozyt sądowy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (postępowanie depozytowe w postępowaniu upadłościowym) | str. 533
1. Uwagi wstępne | str. 533
2. Rodzaje sum podlegających złożeniu do depozytu | str. 534
3. Postępowanie w przedmiocie złożenia sumy do depozytu | str. 536
4. Postępowanie w przedmiocie wydania sumy z depozytu | str. 536
5. Termin odbioru depozytu | str. 539
6. Likwidacja niepodjętych depozytów | str. 539
7. Wydanie depozytu upadłemu | str. 540
8. Przypadki złożenia sumy do depozytu sądowego w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str. 541
9. Przygotowana likwidacja | str. 541
10. Złożenie kwoty wynagrodzenia ostatecznego dla zarządcy albo syndyka do depozytu | str. 543
11. Określenie sposobu zabezpieczenia w postępowaniu upadłościowym | str. 544
12. Złożenie do depozytu lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów sum uzyskanych z likwidacji majątku upadłego | str. 544
13. Depozyt w międzynarodowym prawie insolwencyjnym | str. 545

Rozdział XVI. Problematyka upadłościowo-rejestrowa na tle prawa insolwencyjnego oraz ustawy o KRS | str. 549
1. Przepisy regulujące postępowanie przed KRS w związku z niewypłacalnością podmiotu | str. 549
2. Rodzaje wpisów w KRS | str. 550
3. Postępowanie przed sądem rejestrowym | str. 551
4. Obowiązek informacyjny sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego | str. 551
5. Wpisy w dziale pierwszym KRS dotyczące firmy upadłego | str. 555
6. Obowiązki syndyka | str. 555
7. Wpisy w dziale czwartym KRS, rubryka 3 | str. 558
7.1. Wpis zabezpieczenia | str. 558
7.2. Wykreślenie zabezpieczenia | str. 560
7.3. Wpis do KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzeniu postępowania upadłościowego i jego skutki dla bytu prawnego podmiotu rejestrowego | str. 561
8. Wpis w dziale piątym KRS dotyczący kurateli | str. 565
8.1. Podstawy prawne powołania kuratora | str. 565
8.2. Kurator rejestrowy | str. 569
8.3. Kurator dla osoby prawnej pozbawionej organów | str. 572
8.4. Kurator dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane | str. 575
8.5. Kurator w postępowaniu podatkowym | str. 576
8.6. Kurator na podstawie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego | str. 578
8.6.1. Kurator powoływany na podstawie ustawy - Prawo upadłościowe | str. 578
8.6.2. Kurator powoływany na podstawie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne | str. 581
8.6.3. Inne szczególne podstawy ustanowienia kuratora | str. 582
9. Wpis w dziale szóstym KRS (dotyczący informacji o toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego) | str. 583
9.1. Wpis wzmianki o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 584
9.2. Wpis informacji o ogłoszeniu upadłości oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego | str. 586
9.3. Skutki zakończenia postępowania upadłościowego dla wykreślenia dłużnika z rejestru | str. 588
9.4. Wpis informacji o uchyleniu układu | str. 589
10. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) | str. 590
11. Kognicja sądu rejestrowego | str. 593
12. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jako propozycja układowa | str. 595

Rozdział XVII. Pomoc publiczna | str. 602
1. Prawo unijne | str. 602
2. Prawo krajowe | str. 603
3. Definicja pomocy publicznej | str. 604
4. Testy prywatnego wierzyciela i inwestora | str. 605
5. Adresaci pomocy publicznej | str. 607
6. Zakres pomocy | str. 607
7. Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji | str. 609
8. Procedura | str. 611
9. Wyjątki od notyfikacji Komisji Europejskiej | str. 612

Rozdział XVIII. Karnoprawna ochrona wierzycieli i organów postępowań insolwencyjnych | str. 614
1. Przepisy karne | str. 614
2. Analiza przepisów karnych | str. 615
3. Prawo restrukturyzacyjne | str. 618
4. Kodeks karny | str. 620
5. Przepisy karne a licencja doradcy restrukturyzacyjnego | str. 623

Rozdział XIX. Etyka w postępowaniach insolwencyjnych | str. 625
1. Rola etyki w działalności gospodarczej | str. 625
2. Etyka w związku z postępowaniami insolwencyjnymi | str. 625
3. Dłużnik | str. 627
4. Wierzyciel | str. 629

Bibliografia | str. 633

O autorach | str. 639

Ukryj

Opis:

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.
Opracowanie systematyzuje poszczególne zagadnienia nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, pozwala zapoznać się szczegółowo z nowym stanem prawnym oraz uporządkować wiedzę o poszczególnych instytucjach. W publikacji skomentowano zagadnienia dotyczące zarówno postępowań insolwencyjnych w związku z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i postępowania depozytowego.
Autorami publikacji są praktycy prawa, dlatego zawiera ona odniesienia do ich doświadczeń stosowania omawianych regulacji. Opracowanie uwzględnia też propozycje konkretnych rozwiązań tam, gdzie nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania nowych przepisów.
Książka jest skierowana do sędziów wydziałów do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, gospodarczych - procesowych i rejestrowych, a także cywilnych. Zainteresuje ona również doradców restrukturyzacyjnych i kandydatów na doradców, adwokatów, radców prawnych zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, a także aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich i notarialnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8635-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 640
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo restrukturyzacyjne
Kod: KAM-2950:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów