Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

W publikacji przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  3 marca 2016 r.
Kod: KAM-2895:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 17

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział 1
Aksjologia postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 31

1.1. Podstawy aksjologiczne postępowania dyscyplinarnego | str. 31
1.2. Standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 36

Rozdział 2
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy więziennictwa w ujęciu historycznym | str. 55


Rozdział 3
Źródła prawa w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 75

3.1. Źródła prawa a postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej - uwagi wprowadzające | str. 75
3.2. Ustawowe i podustawowe źródła postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 84
3.3. Przynależność gałęziowa norm regulujących postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 89
3.4. Funkcje norm regulujących postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 95

Rozdział 4
Podstawowe zasady postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 102

4.1. Uwagi wprowadzające | str. 102
4.2. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 105
4.3. Zasada domniemania niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 110
4.4. Zasada in dubio pro reo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 113
4.5. Zasada prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 115
4.6. Zasada kontroli w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 118

Rozdział 5
Podmioty postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 122

5.1. Uwagi wprowadzające | str. 122
5.2. Status prawny organów dyscyplinarnych | str. 123
5.3. Status prawny stron w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 137
5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
5.3.2. Status prawny rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 139
5.3.3. Status prawny obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 146
5.3.4. Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 158
5.4. Status prawny obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 161

Rozdział 6
Systematyka przebiegu postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu modelowym | str. 170


Rozdział 7
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 176

7.1. Uwagi wprowadzające | str. 176
7.2. Czynności wyjaśniające przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego | str. 179
7.3. Podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego | str. 182

Rozdział 8
Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej lub jego umorzenie | str. 194


Rozdział 9
Postępowanie wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 207

9.1. Uwagi wprowadzające | str. 207
9.2. Postępowanie dowodowe w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 208
9.3. Aspekty temporalne postępowania wyjaśniającego | str. 224

Rozdział 10
Rozstrzygnięcia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 230

10.1. Uwagi wprowadzające | str. 230
10.2. Orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 231
10.2.1. Charakter prawny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 231
10.2.2. Aspekt formalny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 233
10.2.3. Aspekt temporalny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 239
10.2.4. Rozstrzygnięcia zapadające w orzeczeniach dyscyplinarnych w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 241
10.3. Postanowienia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 259
10.3.1. Charakter prawny i typologia postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 259
10.3.2. Aspekt formalny postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 262

Rozdział 11
Zaskarżanie orzeczeń i postanowień wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej - zagadnienia ogólne | str. 265


Rozdział 12
Odwołanie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 270

12.1. Charakter prawny odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 270
12.2. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 273
12.3.Wymogi formalne i temporalne odwołania | str. 276
12.3.1. Aspekt formalny odwołania | str. 276
12.3.2. Aspekt temporalny odwołania | str. 281
12.4. Postępowanie odwoławcze przed przełożonym dyscyplinarnym | str. 290
12.5. Postępowanie odwoławcze przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 292
12.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 292
12.5.2. Faza wstępna postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 293
12.5.3. Faza rozpoznawczo-wyjaśniająca postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 294
12.5.4. Faza orzecznicza postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 302

Rozdział 13
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 313


Rozdział 14
Zażalenie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 319

14.1. Charakter prawny zażalenia | str. 319
14.2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 322
14.3. Wymogi formalne i temporalne zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 325
14.3.1. Aspekt formalny zażalenia | str. 325
14.3.2. Aspekt temporalny zażalenia | str. 326
14.4. Postępowanie zażaleniowe | str. 328
14.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 328
14.4.2. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym pierwszej instancji | str. 328
14.4.3. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym drugiej instancji | str. 330

Rozdział 15
Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 332

15.1. Charakter prawny wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 332
15.2. Dopuszczalność wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 334
15.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 334
15.2.2. Podstawy wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 336
15.3. Procedura wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 342
15.3.1. Tryby wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 342
15.3.2. Aspekt temporalny wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 346
15.3.3. Przebieg procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 349
15.3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 349
15.3.3.2. Faza wstępna procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 350
15.3.3.3. Faza dowodowa procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 353
15.3.3.4. Faza orzecznicza procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 355
15.3.4. Weryfikacja orzeczeń zapadłych w postępowaniu o wznowienie postępowania dyscyplinarnego | str. 363

Rozdział 16
Prawomocność i wykonywanie orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 364

16.1. Prawomocność orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 364
16.2. Wykonywanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 366

Podsumowanie | str. 371

Wykaz aktów prawnych | str. 379

Wykaz orzecznictwa | str. 383

Bibliografia | str. 387

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej.
W pracy ukazano takie zagadnienia, jak:
– źródła prawa, funkcje i zasady postępowania,
– status podmiotów występujących w postępowaniu (zarówno uczestników, jak i organów dyscyplinarnych),
– uprawnienia i obowiązki stron oraz uczestników postępowania,
– przebieg postępowania dyscyplinarnego, odwołanie oraz wznowienie.

Opracowanie obejmuje zarówno badania dogmatyczne postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i drugoinstancyjnego. Dodatkowo w publikacji została ujęta kwestia respektowania praw człowieka w stosunku do obwinionego funkcjonariusza. Praktyczny walor książki podnosi fakt, że zostały w niej omówione formularze wykorzystywane na poszczególnych etapach postępowania.

Monografia przeznaczona jest dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów. Zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką prawa penitencjarnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8935-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 404
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: KAM-2895:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa