Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny. Komentarz

W publikacji czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego.

więcej

Autorzy: Jerzy Lachowski, Violetta Konarska-Wrzosek (red. naukowy), Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Arkadiusz Lach,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 lipca 2016 r.
Kod: KAM-2870:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 29

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 31

Część ogólna


Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 35
Art. 1. [Pojęcie przestępstwa] | str. 35
Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania] | str. 44
Art. 3. [Zasada humanitaryzmu] | str. 49
Art. 4. [Zasady stosowania ustawy karnej] | str. 52
Art. 5. [Zasada terytorialności] | str. 63
Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] | str. 65
Art. 7. [Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek] | str. 70
Art. 8. [Zasada ustalania strony podmiotowej] | str. 72
Art. 9. [Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność] | str. 74
Art. 10. [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] | str. 85
Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy] | str. 90
Art. 12. [Czyn ciągły] | str. 96

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 104
Art. 13. [Usiłowanie] | str. 105
Art. 14. [Wymiar kary za usiłowanie] | str. 116
Art. 15. [Czynny żal przy usiłowaniu i jego prawnokarne skutki] | str. 118
Art. 16. [Przygotowanie i jego karalność] | str. 122
Art. 17. [Bezkarność karalnego przygotowania] | str. 125
Art. 18. [Formy sprawstwa] | str. 128
Art. 19. [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] | str. 149
Art. 20. [Niezależność odpowiedzialności osób współdziałających] | str. 150
Art. 21. [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności. Odpowiedzialność współdziałających za przestępstwa indywidualne co do sprawcy] | str. 151
Art. 22. [Przejaw akcesoryjności odpowiedzialności podżegacza i pomocnika] | str. 152
Art. 23. [Czynny żal współdziałającego i jego prawnokarne skutki] | str. 154
Art. 24. [Odpowiedzialność prowokatora] | str. 155

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 157
Art. 25. [Kontratyp obrony koniecznej] | str. 159
Art. 26. [Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków] | str. 170
Art. 27. [Kontratyp ryzyka nowatorskiego] | str. 177
Art. 28. [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] | str. 180
Art. 29. [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] | str. 187
Art. 30. [Błąd co do bezprawności] | str. 191
Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej] | str. 194

Rozdział IV. Kary | str. 202
Art. 32. [Katalog kar] | str. 203
Art. 33. [Kara grzywny] | str. 207
Art. 34. [Kara ograniczenia wolności. Czas jej trwania i treść] | str. 213
Art. 35. [Treść kary ograniczenia wolności - rozwinięcie] | str. 217
Art. 37. [Kara pozbawienia wolności] | str. 222
Art. 37a. [Możliwość stosowania wolnościowych kar zamiennych] | str. 225
Art. 37b. [Możliwość orzekania kary mieszanej (łączonej)] | str. 229
Art. 38. [Obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy kary] | str. 232

Rozdział V. Środki karne | str. 235
Art. 39. [Katalog środków karnych] | str. 235
Art. 40. [Pozbawienie praw publicznych] | str. 240
Art. 41. [Zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej] | str. 247
Art. 41a. [Zakaz kontaktowania się] | str. 260
Art. 41b. [Zakaz wstępu na imprezę masową] | str. 272
Art. 41c. [Zakaz hazardowy] | str. 286
Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów] | str. 293
Art. 43. [Okres obowiązywania środków karnych] | str. 303
Art. 43a. [Świadczenie pieniężne] | str. 307
Art. 43b. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] | str. 309
Art. 43c. [Obowiązek zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego] | str. 312

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 314
Art. 44. [Przepadek narzędzi i przedmiotów pochodzących z przestępstwa] | str. 314
Art. 45. [Przepadek korzyści osiągniętych z przestępstwa] | str. 320
Art. 45a. [Przepadek jako środek zabezpieczający] | str. 323
Art. 46. [Środek kompensacyjny oraz "kompensacyjna" nawiązka] | str. 324
Art. 47. [Nawiązka] | str. 330
Art. 48. [Granice nawiązki] | str. 333

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 334
Art. 53. [Zasady i dyrektywy ogólne wymiaru kary] | str. 335
Art. 54. [Dyrektywy szczególne wymiaru kary] | str. 348
Art. 55. [Indywidualizacja wymiaru kary] | str. 351
Art. 56. [Odpowiednie stosowanie] | str. 352
Art. 57. [Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] | str. 354
Art. 57a. [Wymiar kary za występek chuligański] | str. 356
Art. 58. [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych] | str. 358
Art. 59. [Samoistne orzekanie innych środków zamiast kary] | str. 361
Art. 60. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 363
Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 374
Art. 62. [Określenie rodzaju i typu zakładu karnego oraz systemu terapeutycznego] | str. 376
Art. 63. [Zaliczenia na poczet kary lub środków karnych] | str. 377

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 383
Art. 64. [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna] | str. 383
Art. 65. [Stałe źródło dochodu lub działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] | str. 393

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 397
Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania - przesłanki] | str. 398
Art. 67. [Okres próby. Dozór. Obowiązki] | str. 403
Art. 68. [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] | str. 408
Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary] | str. 411
Art. 70. [Okresy próby] | str. 417
Art. 71. [Grzywna orzekana w razie zawieszenia kary] | str. 419
Art. 72. [Obowiązki probacyjne] | str. 421
Art. 73. [Dozór] | str. 432
Art. 74. [Wysłuchanie skazanego przed nałożeniem obowiązków. Możliwość dokonywania zmian w zakresie obowiązków i dozoru] | str. 433
Art. 75. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary - obligatoryjne albo fakultatywne. Możliwość skrócenia kary zarządzonej do wykonania] | str. 436
Art. 75a. [Zamiana zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności albo grzywnę zamiast zarządzenia jej wykonania. Obowiązek uchylenia zamiany i zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zaliczanie dotychczas wykonanej kary] | str. 440
Art. 76. [Zatarcie skazania przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary] | str. 445
Art. 77. [Warunkowe przedterminowe zwolnienie - przesłanki materialne. Wyznaczenie surowszych ograniczeń warunkowego zwolnienia] | str. 446
Art. 78. [Przesłanki formalne] | str. 451
Art. 79. [Przesłanki formalne przy odbywaniu dwóch lub więcej kar niepodlegających łączeniu] | str. 453
Art. 80. [Okresy próby] | str. 454
Art. 81. [Ponowne warunkowe zwolnienie] | str. 456
Art. 82. [Uznanie kary za odbytą. Zaliczanie odbytej kary na poczet kary łącznej] | str. 457
Art. 83. [Możliwość zwolnienia od reszty kary ograniczenia wolności] | str. 458
Art. 84. [Możliwość skrócenia okresu wykonywania środków karnych] | str. 462

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 466
Art. 85. [Warunki orzekania kary łącznej] | str. 466
Art. 85a. [Okoliczności uwzględniane przy orzekaniu kary łącznej] | str. 471
Art. 86. [Kara łączna. Wymiar] | str. 474
Art. 87. [Łączenie kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności] | str. 478
Art. 88. [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] | str. 480
Art. 89. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] | str. 483
Art. 89a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej. Dopuszczalność orzeczenia grzywny. Okres próby] | str. 486
Art. 90. [Środki karne i środki zabezpieczające oraz ich łączenie] | str. 489
Art. 91. [Ciąg przestępstw] | str. 492

Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 500
Art. 93a. [Środki zabezpieczające - katalog] | str. 502
Art. 93b. [Orzekanie środków zabezpieczających] | str. 506
Art. 93c. [Podmiotowy zakres stosowania] | str. 511
Art. 93d. [Czas orzekania i stosowania środków zabezpieczających] | str. 516
Art. 93e. [Obowiązek poddania się nieprzerwanej kontroli] | str. 520
Art. 93f. [Obowiązki sprawcy związane z orzeczoną terapią] | str. 521
Art. 93g. [Przesłanki orzekania umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym] | str. 523
Art. 99. [Orzekanie zakazów lub nakazów jako środka zabezpieczającego] | str. 527

Rozdział XI. Przedawnienie | str. 530
Art. 101. [Przedawnienie karalności] | str. 530
Art. 102. [Przedłużenie terminów przedawnienia] | str. 536
Art. 103. [Przedawnienie wykonania orzeczonej kary] | str. 538
Art. 104. [Spoczywanie terminu przedawnienia] | str. 540
Art. 105. [Wyłączenie przedawnienia] | str. 541

Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 544
Art. 106. [Istota zatarcia skazania i jego skutki] | str. 544
Art. 106a. [Wyłączenie spod zatarcia skazania] | str. 546
Art. 107. [Terminy wymagane do zatarcia skazania] | str. 547
Art. 108. [Zatarcie dwóch lub więcej skazań] | str. 549

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 551
Art. 109. [Odpowiedzialność obywatela polskiego] | str. 551
Art. 110. [Odpowiedzialność cudzoziemca] | str. 554
Art. 111. [Warunek uznawania czynu za przestępstwo w miejscu jego popełnienia] | str. 556
Art. 112. [Bezwarunkowe stosowanie ustawy polskiej] | str. 558
Art. 113. [Zasada represji wszechświatowej] | str. 560
Art. 114. [Ukaranie za granicą a polska jurysdykcja] | str. 563
Art. 114a. [Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń skazujących w ramach UE] | str. 571

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 573
Art. 115. § 1. [Definicja czynu zabronionego] | str. 573
Art. 115. § 2. [Mierniki stopnia społecznej szkodliwości czynu] | str. 574
Art. 115. § 3. [Podobieństwo przestępstw - kryteria] | str. 577
Art. 115. § 4. [Korzyść majątkowa lub osobista odnoszona z czynu zabronionego] | str. 579
Art. 115. § 5-7. [Definicja mienia znacznej oraz wielkiej wartości, szkody znacznej oraz w wielkich rozmiarach] | str. 580
Art. 115. § 9. [Zakres pojęcia rzeczy ruchomej lub przedmiotu] | str. 582
Art. 115. § 10. [Definicja młodocianego sprawcy] | str. 584
Art. 115. § 11. [Krąg osób najbliższych] | str. 585
Art. 115. § 12. [Zakres znaczeniowy groźby bezprawnej] | str. 587
Art. 115. § 13. [Krąg osób o prawnokarnym statusie funkcjonariusza publicznego] | str. 588
Art. 115. § 14. [Pojęcie dokumentu] | str. 594
Art. 115. § 15. [Prawnokarne rozumienie statku wodnego] | str. 596
Art. 115. § 16. [Pojęcie stanu nietrzeźwości i jego probierze] | str. 596
Art. 115. § 17. [Pojęcie żołnierza] | str. 598
Art. 115. § 18. [Pojęcie rozkazu] | str. 599
Art. 115. § 19. [Zakres pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną] | str. 599
Art. 115. § 20. [Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 602
Art. 115. § 21. [Chuligański charakter występku] | str. 604
Art. 115. § 22. [Pojęcie handlu ludźmi] | str. 607
Art. 115. § 23. [Pojęcie niewolnictwa] | str. 611

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 612
Art. 116. [Zakres stosowania przepisów części ogólnej k.k.] | str. 612

Część szczególna


Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 619
Art. 117. [Wojna napastnicza] | str. 620
Art. 118. [Eksterminacja] | str. 622
Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] | str. 625
Art. 119. [Dyskryminacja] | str. 632
Art. 120. [Stosowanie środków masowej zagłady] | str. 634
Art. 121. [Wytwarzanie, gromadzenie zakazanych środków lub obrót nimi] | str. 635
Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] | str. 638
Art. 123. [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] | str. 640
Art. 124. [Przestępne naruszenie prawa międzynarodowego] | str. 643
Art. 125. [Uszkadzanie i zabieranie dóbr kultury] | str. 645
Art. 126. [Bezprawne używanie znaków] | str. 646
Art. 126a. [Publiczne nawoływanie lub pochwalanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych] | str. 647
Art. 126b. [Odpowiedzialność osób niedopełniających obowiązku należytej kontroli] | str. 648
Art. 126c. [Karalność przygotowania] | str. 650

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 652
Art. 127. [Zamach stanu] | str. 652
Art. 128. [Zamach na konstytucyjny organ RP] | str. 655
Art. 129. [Nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą] | str. 658
Art. 130. [Szpiegostwo] | str. 659
Art. 131. [Klauzula niekaralności] | str. 664
Art. 132. [Dezinformacja wywiadowcza] | str. 666
Art. 133. [Znieważenie Narodu lub Państwa Polskiego] | str. 668
Art. 134. [Zamach na życie Prezydenta RP] | str. 669
Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP] | str. 669
Art. 136. [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] | str. 671
Art. 137. [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] | str. 673
Art. 138. [Zasada wzajemności] | str. 675
Art. 139. [Przepadek przedmiotów] | str. 675

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 677
Art. 140. [Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP] | str. 680
Art. 141. [Podjęcie służby w obcym wojsku] | str. 686
Art. 142. [Zaciąg do wojska obcego] | str. 693
Art. 143. [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] | str. 697
Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] | str. 704
Art. 145. [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] | str. 709
Art. 146. [Dobrowolny powrót] | str. 713
Art. 147. [Niezdolność do pełnienia służby] | str. 714

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 715
Art. 148. [Zabójstwo] | str. 715
Art. 149. [Dzieciobójstwo] | str. 733
Art. 150. [Zabójstwo eutanatyczne] | str. 737
Art. 151. [Namowa lub pomoc do samobójstwa] | str. 740
Art. 152. [Przerwanie ciąży za zgodą kobiety] | str. 744
Art. 153. [Przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej] | str. 749
Art. 154. [Śmierć kobiety ciężarnej] | str. 751
Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci] | str. 752
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] | str. 755
Art. 157. [Średnie i lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia] | str. 761
Art. 157a. [Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w okresie prenatalnym] | str. 764
Art. 158. [Udział w bójce lub pobiciu] | str. 766
Art. 159. [Bójka lub pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu] | str. 773
Art. 160. [Narażenie życia albo zdrowia na niebezpieczeństwo] | str. 778
Art. 161. [Narażenie na zarażenie] | str. 785
Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] | str. 787

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 791
Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] | str. 792
Art. 164. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 797
Art. 165. [Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego] | str. 798
Art. 165a. [Finansowanie terroryzmu] | str. 801
Art. 166. [Przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym] | str. 803
Art. 167. [Umieszczenie niebezpiecznej substancji lub urządzenia na statku] | str. 804
Art. 168. [Karalność przygotowania] | str. 805
Art. 169. [Czynny żal] | str. 805
Art. 170. [Rozbójnictwo morskie] | str. 806
Art. 171. [Wytwarzanie substancji niebezpiecznych lub obrót nimi] | str. 807
Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] | str. 808

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 810
Art. 173. [Katastrofa w komunikacji] | str. 810
Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 815
Art. 175. [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] | str. 818
Art. 176. [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] | str. 818
Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji] | str. 820
Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] | str. 825
Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] | str. 828
Art. 179. [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] | str. 831
Art. 180. [Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych] | str. 833
Art. 180a. [Konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami] | str. 834

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 837
Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] | str. 837
Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] | str. 841
Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] | str. 844
Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] | str. 847
Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw] | str. 849
Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne] | str. 850
Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] | str. 851
Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku] | str. 852

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 855
Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] | str. 855
Art. 189a. [Handel ludźmi] | str. 858
Art. 190. [Groźba karalna] | str. 860
Art. 190a. [Stalking - uporczywe nękanie] | str. 863
Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania] | str. 867
Art. 191a. [Wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej] | str. 872
Art. 192. [Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta] | str. 876
Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] | str. 879

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 882
Art. 194. [Dyskryminacja wyznaniowa] | str. 883
Art. 195. [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] | str. 885
Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] | str. 888

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 891
Art. 197. [Zgwałcenie] | str. 892
Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] | str. 903
Art. 199. [Seksualne wykorzystanie zależności] | str. 906
Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] | str. 912
Art. 200a. [Nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania] | str. 919
Art. 200b. [Propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim] | str. 924
Art. 201. [Kazirodztwo] | str. 926
Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] | str. 928
Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] | str. 935
Art. 204. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] | str. 937

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 942
Art. 206. [Przestępstwo bigamii] | str. 942
Art. 207. [Znęcanie się] | str. 944
Art. 208. [Rozpijanie małoletniego] | str. 949
Art. 209. [Uporczywe uchylanie się od alimentacji] | str. 951
Art. 210. [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 955
Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 957
Art. 211a. [Organizowanie adopcji dzieci] | str. 959

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 961
Art. 212. [Zniesławienie] | str. 962
Art. 213. [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] | str. 970
Art. 214. [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] | str. 976
Art. 215. [Ogłoszenie wyroku w sprawach o zniesławienie] | str. 977
Art. 216. [Zniewaga] | str. 978
Art. 217. [Nietykalność cielesna] | str. 983
Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] | str. 986

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 988
Art. 218. [Naruszenie praw pracownika] | str. 989
Art. 219. [Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego] | str. 994
Art. 220. [Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp] | str. 996
Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy] | str. 1000

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 1008
Art. 222. [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] | str. 1008
Art. 223. [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] | str. 1011
Art. 224. [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] | str. 1013
Art. 224a. [Fałszywy alarm] | str. 1015
Art. 224b. [Nawiązka i świadczenie pieniężne w razie skazania za przestępstwo z art. 224a] | str. 1017
Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] | str. 1017
Art. 226. [Znieważenie funkcjonariusza publicznego] | str. 1019
Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji funkcjonariusza publicznego] | str. 1021
Art. 228. [Łapownictwo bierne] | str. 1022
Art. 229. [Łapownictwo czynne] | str. 1025
Art. 230. [Podejmowanie się płatnej protekcji] | str. 1027
Art. 230a. [Nakłanianie do płatnej protekcji] | str. 1029
Art. 231. [Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego] | str. 1030
Art. 231a. [Rozszerzenie ochrony funkcjonariusza publicznego] | str. 1032
Art. 231b. [Rozszerzenie ochrony na osoby niebędące funkcjonariuszami publicznymi] | str. 1033

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 1034
Art. 232. [Wymuszanie czynności sądu] | str. 1035
Art. 233. [Fałszywe zeznania] | str. 1037
Art. 234. [Fałszywe oskarżenia] | str. 1045
Art. 235. [Tworzenie fałszywych dowodów w celu podjęcia ścigania o przestępstwo] | str. 1048
Art. 236. [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] | str. 1051
Art. 237. [Złagodzona odpowiedzialność lub odstąpienie od karalności] | str. 1053
Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] | str. 1053
Art. 239. [Poplecznictwo. Utrudnianie lub udaremnianie postępowania] | str. 1056
Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] | str. 1060
Art. 241. [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] | str. 1065
Art. 242. [Bezprawne samouwolnienie] | str. 1068
Art. 243. [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] | str. 1073
Art. 244. [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] | str. 1075
Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu lub nakazu osobistego stawiennictwa] | str. 1077
Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym] | str. 1080
Art. 245. [Przemoc wobec stron postępowania] | str. 1081
Art. 246. [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] | str. 1085
Art. 247. [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] | str. 1088
Art. 247a. [Czyny popełnione w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym] | str. 1090

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 1091
Art. 248. [Naruszenia przy przebiegu wyborów] | str. 1091
Art. 249. [Zakłócenie przebiegu wyborów] | str. 1095
Art. 250. [Bezprawne naruszenie swobody głosowania] | str. 1096
Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze] | str. 1098
Art. 251. [Naruszenie tajności głosowania] | str. 1100

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 1103
Art. 252. [Wzięcie zakładnika] | str. 1103
Art. 254. [Udział w zbiegowisku] | str. 1105
Art. 254a. [Zakłócenie działania urządzeń użyteczności publicznej] | str. 1106
Art. 255. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie] | str. 1107
Art. 255a. [Rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa terrorystycznego] | str. 1109
Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 1109
Art. 256. [Propagowanie ideologii totalitarnej] | str. 1111
Art. 257. [Publiczne znieważanie lub naruszenie nietykalności ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową lub z powodu bezwyznaniowości] | str. 1112
Art. 258. [Udział w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa] | str. 1114
Art. 259. [Czynny żal] | str. 1116
Art. 259a. [Przekroczenie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 1117
Art. 259b. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 1118
Art. 260. [Udaremnianie zebrania, zgromadzenia lub pochodu] | str. 1119
Art. 261. [Znieważenie pomnika lub miejsca] | str. 1120
Art. 262. [Znieważenie zwłok] | str. 1121
Art. 263. [Nielegalny obrót bronią palną] | str. 1122
Art. 264. [Nielegalne przekroczenie granicy RP] | str. 1125
Art. 264a. [Umożliwianie lub ułatwianie nielegalnego pobytu] | str. 1127

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 1129
Art. 265. [Ujawnienie prawnie chronionej informacji] | str. 1129
Art. 266. [Ujawnienie tajemnicy] | str. 1133
Art. 267. [Naruszenie tajemnicy komunikowania się] | str. 1135
Art. 268. [Niszczenie zapisu informacji] | str. 1140
Art. 268a. [Wpływanie na przetwarzanie informacji] | str. 1142
Art. 269. [Niszczenie informacji o szczególnym znaczeniu] | str. 1143
Art. 269a. [Zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej] | str. 1144
Art. 269b. [Tworzenie narzędzi hakerskich lub obrót nimi] | str. 1145

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 1148
Art. 270. [Fałsz materialny dokumentu] | str. 1148
Art. 271. [Fałsz intelektualny dokumentu] | str. 1154
Art. 272. [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy] | str. 1157
Art. 273. [Użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę] | str. 1158
Art. 274. [Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość] | str. 1159
Art. 275. [Rozporządzenie cudzym dokumentem stwierdzającym tożsamość lub prawa majątkowe] | str. 1162
Art. 276. [Niszczenie dokumentów] | str. 1164
Art. 277. [Niszczenie znaków granicznych] | str. 1166

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 1168
Art. 278. [Kradzież] | str. 1168
Art. 279. [Kradzież z włamaniem] | str. 1174
Art. 280. [Rozbój] | str. 1176
Art. 281. [Kradzież rozbójnicza] | str. 1191
Art. 282. [Wymuszenie rozbójnicze] | str. 1194
Art. 283. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 1198
Art. 284. [Przywłaszczenie] | str. 1200
Art. 285. [Uruchomienie impulsów telefonicznych] | str. 1203
Art. 286. [Oszustwo] | str. 1206
Art. 287. [Oszustwo komputerowe] | str. 1211
Art. 288. [Zniszczenie mienia] | str. 1212
Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] | str. 1216
Art. 290. [Kradzież drzewa z lasu] | str. 1218
Art. 291. [Paserstwo umyślne] | str. 1219
Art. 292. [Paserstwo nieumyślne] | str. 1225
Art. 293. [Paserstwo programu komputerowego] | str. 1226
Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności] | str. 1228
Art. 295. [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania] | str. 1230

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 1233
Art. 296. [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] | str. 1234
Art. 296a. [Łapownictwo na stanowisku kierowniczym] | str. 1242
Art. 297. [Oszustwo kredytowe] | str. 1248
Art. 298. [Wyłudzenie odszkodowania] | str. 1259
Art. 299. [Pranie brudnych pieniędzy] | str. 1263
Art. 300. [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] | str. 1270
Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] | str. 1278
Art. 302. [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] | str. 1281
Art. 303. [Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej] | str. 1284
Art. 304. [Wyzysk kontrahenta] | str. 1287
Art. 305. [Zakłócenie przetargu publicznego] | str. 1288
Art. 306. [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych] | str. 1291
Art. 307. [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 1292
Art. 308. [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy] | str. 1292
Art. 309. [Obostrzenie kary grzywny] | str. 1293

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 1294
Art. 310. [Fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych] | str. 1294
Art. 311. [Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w obrocie papierami wartościowymi] | str. 1299
Art. 312. [Puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych] | str. 1300
Art. 313. [Fałszowanie znaków wartościowych] | str. 1300
Art. 314. [Fałszowanie znaków urzędowych] | str. 1301
Art. 315. [Uszkadzanie lub fałszowanie narzędzi pomiarowych lub probierczych] | str. 1301
Art. 316. [Przepadek rzeczy] | str. 1302

Część wojskowa


Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 1306
Art. 317. [Stosowanie ustawy do żołnierzy] | str. 1306
Art. 318. [Rozkaz wojskowy] | str. 1310
Art. 319. [Ostateczna potrzeba] | str. 1317
Art. 320. [Odpowiedzialność karna sprawcy niezdolnego do służby wojskowej] | str. 1320
Art. 321. [Przekazanie małoletniego sprawcy dowódcy] | str. 1322
Art. 322. [Areszt wojskowy] | str. 1323
Art. 323. [Odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy] | str. 1327
Art. 324. [Środki karne - katalog] | str. 1330
Art. 326. [Wydalenie z zawodowej służby wojskowej] | str. 1331
Art. 327. [Degradacja] | str. 1334
Art. 328. [Degradacja - możliwość orzeczenia] | str. 1336
Art. 329. [Zamienna kara aresztu] | str. 1337
Art. 330. [Zamienna kara ograniczenia wolności] | str. 1338
Art. 331. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 1339
Art. 332. [Zbieg przestępstw] | str. 1341
Art. 333. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str. 1342
Art. 334. [Obowiązki podczas okresu próby, dozór] | str. 1343
Art. 335. [Zawieszenie wykonania kary] | str. 1345
Art. 336. [Odroczenie wykonania kary, zwolnienie z odbycia kary] | str. 1346
Art. 337. [Zatarcie skazania] | str. 1351

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 1354
Art. 338. [Samowolne opuszczenie jednostki wojskowej] | str. 1355
Art. 339. [Dezercja] | str. 1359
Art. 340. [Dobrowolny powrót] | str. 1364
Art. 341. [Odmowa pełnienia służby wojskowej] | str. 1365
Art. 342. [Samouszkodzenie] | str. 1367

, Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 1370
Art. 343. [Niewykonanie rozkazu] | str. 1371
Art. 344. [Usprawiedliwione niewykonanie rozkazu] | str. 1374
Art. 345. [Czynna napaść na przełożonego] | str. 1375
Art. 346. [Przemoc lub groźba bezprawna wobec przełożonego] | str. 1378
Art. 347. [Znieważenie przełożonego] | str. 1380
Art. 348. [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec innych żołnierzy] | str. 1382
Art. 349. [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec żołnierzy państw sprzymierzonych] | str. 1383

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 1385
Art. 350. [Poniżenie, znieważenie przełożonego] | str. 1385
Art. 351. [Naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego] | str. 1388
Art. 352. [Fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad podwładnym] | str. 1389
Art. 353. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 1393

Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 1394
Art. 354. [Nieostrożne posługiwanie się bronią] | str. 1394
Art. 355. [Wypadek komunikacyjny] | str. 1398

Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 1401
Art. 356. [Naruszenie regulaminu] | str. 1401
Art. 357. [Stan nietrzeźwości lub odurzenia w służbie] | str. 1405

Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 1409
Art. 358. [Samowolne dysponowanie mieniem wojskowym] | str. 1409
Art. 359. [Utrata mienia wojskowego] | str. 1411
Art. 360. [Niszczenie mienia wojskowego] | str. 1413
Art. 361. [Użycie statku] | str. 1415
Art. 362. [Użycie pojazdu] | str. 1417
Art. 363. [Rozporządzanie przedmiotem wyposażenia] | str. 1419

Bibliografia | str. 1423

O autorach | str. 1441

Ukryj

Opis:

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Komentarz zawiera m.in. omówienie zmian nowelizacyjnych wchodzących w życie:

  • z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczących kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze;
  • z dniem 23 maja 2016 r., dotyczących odpowiedzialności za fałszowanie środków płatniczych;
  • z dniem 2 lipca 2016 r., poszerzających znacznie kryminalizację przygotowań do przestępstw z rozdziału XVI kodeksu karnego oraz wprowadzających dwa nowe typy przestępstw: uczestniczenia w szkoleniu oraz przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  • z dniem 1 października 2017 r., modyfikujących przesłanki, zakres i charakter orzekania środka karnego zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu albo prowadzenia działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi w razie skazania za określone typy przestępstw popełnione na szkodę małoletniego.
Autorzy komentarza wywodzą się z tzw. toruńskiej szkoły prawa karnego, bazującej na dorobku naukowym znakomitych polskich karnistów. Charakteryzuje się ona racjonalno-pragmatycznym podejściem do prawa karnego, zarówno przy jego tworzeniu, dokonywaniu wykładni, jak i w jego praktycznym stosowaniu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-163-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1444
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2870:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów