Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego.

więcej

Autorzy: Marian Zdyb (red. naukowy), Jerzy Stelmasiak (red. naukowy), Leszek Bielecki, Monika Augustyniak, Piotr Ruczkowski, Jarosław Czerw,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2953:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 21

Rozdział I
Pojęcie administracji, jej cechy, postacie, funkcje i sfery działania | str. 25

1. Pojęcie administracji w ujęciu historycznym i współczesnym | str. 25
2. Cechy administracji | str. 29
3. Postacie i funkcje administracji | str. 30
4. Sfery (płaszczyzny) działania administracji | str. 31
Bibliografia | str. 33

Rozdział II
Pojęcie prawa administracyjnego, jego cechy i podziały | str. 34

1. Definicje prawa administracyjnego | str. 34
2. Cechy prawa administracyjnego | str. 36
3. Podziały prawa administracyjnego | str. 38
Bibliografia | str. 40

Rozdział III
Źródła prawa administracyjnego | str. 41

1. Pojęcie i cechy źródeł prawa administracyjnego | str. 41
2. Klasyfikacja źródeł prawa | str. 44
3. Źródła powszechnie obowiązującego prawa | str. 45
3.1. Konstytucja RP | str. 46
3.2. Ustawy | str. 47
3.3. Umowy międzynarodowe | str. 48
3.4. Rozporządzenia z mocą ustawy | str. 53
3.5. Rozporządzenia (wykonawcze do ustaw) | str. 54
3.6. Akty prawa miejscowego | str. 54
3.6.1. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej | str. 55
3.6.2. Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę | str. 57
3.6.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat | str. 59
3.6.4. Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd województwa | str. 61
3.7. Prawo Unii Europejskiej w systemie źródeł prawa administracyjnego | str. 62
3.7.1. Źródła prawa pierwotnego UE | str. 67
3.7.2. Źródła prawa wtórnego UE | str. 68
3.7.2.1. Rozporządzenia UE | str. 69
3.7.2.2. Dyrektywy | str. 69
3.7.2.3. Decyzje | str. 70
3.7.2.4. Zalecenia i opinie oraz inne akty prawne UE | str. 71
4. Źródła prawa wewnętrznego | str. 73
4.1. Uchwały | str. 74
4.2. Zarządzenia | str. 75
5. Normy techniczne, normy planowe, zwyczaj, orzecznictwo sądowe, orzecznictwo administracyjne oraz poglądy doktryny i ich rola w systemie źródeł prawa administracyjnego | str. 75
6. Promulgacja (ogłaszanie) źródeł prawa | str. 77
Bibliografia | str. 82

Rozdział IV
Stosunek administracyjnoprawny | str. 84

1. Pojęcie, własności i komponenty stosunku administracyjnoprawnego | str. 84
2. Zaistnienie i zakończenie stosunków administracyjnoprawnych oraz typy tych stosunków | str. 89
Bibliografia | str. 92

Rozdział V
Publiczne prawa podmiotowe, interes publiczny, władztwo administracyjne, władza dyskrecjonalna i inne postacie luzu decyzyjnego | str. 93

1. Publiczne prawa podmiotowe | str. 93
1.1. Uwagi ogólne | str. 93
1.2. Podmioty publicznych praw podmiotowych | str. 98
1.3. Treść publicznych praw podmiotowych | str. 99
2. Pojęcie "interesu publicznego" (społecznego) | str. 105
3. Władztwo administracyjne | str. 111
4. Uznanie administracyjne | str. 113
5. Pozostałe postacie luzu decyzyjnego | str. 117
Bibliografia | str. 119

Rozdział VI
Katalog i treść zasad prawa administracyjnego | str. 122

1. Pojęcie zasad prawa i zasad prawa administracyjnego | str. 122
2. Typologia zasad prawa administracyjnego | str. 128
3. Zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego | str. 130
3.1. Zasada pomocniczości | str. 130
3.2. Zasada jednolitości (unitarności) państwa | str. 134
3.3. Zasada kompetencyjności | str. 136
3.4. Zasada zespolenia administracyjnego | str. 139
3.5. Zasada sprawności (efektywności) działań administracji | str. 142
3.6. Zasada kierownictwa | str. 144
3.7. Zasada planowania | str. 146
3.8. Zasada kontroli i nadzoru | str. 149
3.9. Zasady wariantowe resortowości - terytorialności | str. 153
3.10. Zasady wariantowe kolegialności - jednoosobowości (monokratyczności) | str. 156
3.11. Zasady wariantowe centralizacji - decentralizacji | str. 159
3.12. Zasady wariantowe koncentracji - dekoncentracji | str. 162
4. Zasady ogólne materialnego prawa administracyjnego | str. 164
4.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 165
4.2. Wybrane zasady wywodzone przez doktrynę i judykaturę z zasady demokratycznego państwa prawnego | str. 170
4.3. Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego określone w Konstytucji RP jako zasady samoistne | str. 173
4.4. Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego wywodzone z pozakonstytucyjnych źródeł prawa | str. 186
5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego | str. 190
Bibliografia | str. 193

Rozdział VII
Prawne formy i metody działania administracji | str. 198

1. Pojęcie i podział prawnych form działania administracji | str. 198
2. Generalne akty zewnętrzne i wewnętrzne administracji | str. 200
3. Akt administracyjny | str. 202
4. Ugoda administracyjna | str. 206
5. Porozumienia administracyjne | str. 206
6. Umowy administracyjne i cywilnoprawne | str. 207
7. Promesy | str. 210
8. Działania faktyczne administracji | str. 211
8.1. Czynności materialno-techniczne | str. 212
8.2. Działalność społeczno-organizatorska | str. 213
Bibliografia | str. 214

Rozdział VIII
Organ administracji publicznej i inne podmioty administrujące | str. 216

1. Podmioty administrujące a aparat administracyjny | str. 216
2. Właściwość a kompetencja | str. 218
3. Organy administracji publicznej - pojęcie, cechy i rodzaje | str. 220
4. Pojęcie urzędu administracji publicznej | str. 223
5. Zakład publiczny (administracyjny) | str. 226
6. Osoby prawne typu korporacyjnego i zakładowego | str. 227
7. Formy relacji pomiędzy podmiotami administrującymi | str. 228
7.1. Kierownictwo | str. 228
7.2. Kontrola | str. 229
7.3. Nadzór | str. 231
7.4. Współdziałanie | str. 234
7.5. Koordynacja | str. 234
Bibliografia | str. 235

Rozdział IX
Podział terytorialny państwa | str. 237

1. Pojęcie i podstawowe cechy podziału terytorialnego | str. 237
2. Podział terytorialny w ujęciu historycznym | str. 239
3. Czynniki kształtujące podział terytorialny | str. 241
4. Klasyfikacja podziału terytorialnego | str. 245
4.1. Zasadniczy (podstawowy) podział terytorialny | str. 246
4.1.1. Gminy | str. 246
4.1.2. Powiaty | str. 248
4.1.3. Województwa | str. 251
4.2. Pomocniczy podział terytorialny | str. 252
4.3. Podziały terytorialne dla celów specjalnych (specjalne podziały terytorialne) | str. 253
Bibliografia | str. 254

Rozdział X
Naczelne i inne centralne organy administracji państwowej (rządowej) | str. 256

1. Uwagi ogólne | str. 256
2. Prezydent Rzeczypospolitej | str. 257
3. Rada Ministrów | str. 260
3.1. Pozycja ustrojowa, struktura i powoływanie Rady Ministrów | str. 260
3.2. Tryb pracy Rady Ministrów | str. 261
3.3. Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów | str. 262
3.4. Pełnomocnicy rządu oraz reprezentowanie Rady Ministrów | str. 264
3.5. Zadania i kompetencje Rady Ministrów | str. 265
3.6. Ministrowie i inni członkowie Rady Ministrów | str. 266
3.6.1. Prezes Rady Ministrów i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | str. 267
3.6.2. Wiceprezes Rady Ministrów | str. 270
3.6.3. Ministrowie i przewodniczący określonych w ustawach komitetów | str. 271
4. Organy centralne (urzędy centralne) | str. 277
Bibliografia | str. 279

Rozdział XI
Terenowe organy administracji rządowej | str. 280

1. Wojewoda i inne organy | str. 280
1.1. Funkcje i zadania wojewody | str. 281
1.2. Struktura urzędu wojewódzkiego | str. 283
2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów | str. 284
2.1. Kontrola prowadzona przez wojewodę | str. 286
3. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę | str. 286
4. Administracja zespolona 287
4.1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 287
4.2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej | str. 289
4.2.1. Organizacja Inspekcji Handlowej | str. 291
4.3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej | str. 292
4.3.1. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej | str. 293
4.4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa | str. 296
4.4.1. Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi | str. 297
4.4.1.1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | str. 297
4.5. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny | str. 301
4.5.1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 301
4.6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego | str. 304
4.6.1. Inspekcja Transportu Drogowego | str. 305
4.7. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska | str. 308
4.7.1. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska | str. 310
4.7.2. Wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska | str. 310
4.8. Komendant wojewódzki Policji | str. 310
4.8.1. Organizacja Policji | str. 311
4.9. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego | str. 313
4.9.1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego | str. 313
4.10. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | str. 317
4.10.1. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | str. 318
4.11. Kurator oświaty | str. 320
4.12. Wojewódzki konserwator zabytków | str. 325
4.12.1. Nadzór konserwatorski | str. 327
4.12.2. Organizacja organów ochrony zabytków | str. 327
5. Administracja niezespolona | str. 329
5.1. Dowódca okręgu wojskowego, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojskowy komendant uzupełnień | str. 329
5.2. Dyrektor izby celnej, naczelnik urzędu celnego | str. 331
5.2.1. Organizacja Służby Celnej | str. 332
5.3. Dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej | str. 334
5.3.1. Kontrola skarbowa | str. 338
5.3.2. Organy kontroli skarbowej | str. 340
5.4. Dyrektor urzędu górniczego i dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego | str. 342
5.4.1. Organy nadzoru górniczego | str. 344
5.5. Dyrektor okręgowego urzędu miar i naczelnik obwodowego urzędu miar | str. 350
5.5.1. Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy o miarach | str. 351
5.6. Dyrektor okręgowego urzędu probierczego i naczelnik obwodowego urzędu probierczego | str. 353
5.7. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej | str. 354
5.8. Dyrektor urzędu morskiego | str. 356
5.8.1. Kompetencje i terytorialny zakres działania | str. 357
5.8.2. Przepisy wydawane przez terenowe organy administracji morskiej | str. 359
5.9. Dyrektor urzędu statystycznego | str. 360
5.10. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej | str. 360
5.11. Graniczny i powiatowy lekarz weterynarii | str. 362
5.12. Komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki dywizjonu Straży Granicznej | str. 365
5.13. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego | str. 366
5.14. Państwowy inspektor sanitarny | str. 369
5.14.1. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 373
5.14.2. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 374
5.15. Regionalny dyrektor ochrony środowiska | str. 376
Bibliografia | str. 377

Rozdział XII
Samorząd terytorialny | str. 379

1. Wprowadzenie | str. 379
2. Samorząd gminny | str. 380
2.1. Zakres działania i zadania gminy | str. 383
2.2. Władze gminy | str. 384
2.2.1. Rada gminy | str. 385
2.2.2. Komisje rady gminy | str. 389
2.2.3. Kluby radnych | str. 391
2.2.4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) | str. 392
2.2.5. Jednostki pomocnicze gminy | str. 401
2.3. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę | str. 408
2.4. Mienie komunalne | str. 414
2.5. Gminna gospodarka finansowa | str. 417
2.6. Związki i porozumienia międzygminne | str. 419
2.7. Stowarzyszenia gmin | str. 421
2.8. Związek metropolitalny | str. 423
2.9. Nadzór nad działalnością gminną | str. 427
2.10. Ustrój miasta stołecznego Warszawy | str. 430
3. Samorząd powiatowy | str. 432
3.1. Zakres działania i zadania powiatu | str. 432
3.2. Władze powiatu | str. 434
3.2.1. Rada powiatu | str. 435
3.2.2. Zarząd powiatu | str. 437
3.2.3. Prawa i obowiązki radnych powiatu - wybrane zagadnienia | str. 439
3.2.4. Starosta powiatu i skarbnik powiatu | str. 441
3.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat | str. 444
3.4. Mienie powiatu | str. 446
3.5. Finanse powiatu | str. 447
3.6. Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia powiatów | str. 451
3.7. Nadzór nad działalnością powiatu | str. 453
3.8. Miasta na prawach powiatu | str. 458
4. Samorząd wojewódzki | str. 459
4.1. Zakres działania i zadania samorządu województwa | str. 459
4.2. Władze samorządu województwa | str. 462
4.2.1. Sejmik województwa | str. 464
4.2.2. Rodzaje głosowań w organach kolegialnych w województwie oraz zagadnienie jawności obrad | str. 466
4.2.3. Zarząd województwa | str. 468
4.2.4. Marszałek województwa i skarbnik województwa | str. 469
4.3. Mienie samorządu województwa | str. 471
4.4. Finanse samorządu województwa i polityka spójności (okres programowania 2014-2020) | str. 473
4.5. Współpraca zagraniczna samorządu województwa | str. 479
4.6. Nadzór nad działalnością samorządu województwa | str. 480
4.7. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa | str. 483
Bibliografia | str. 486

Rozdział XIII
Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego | str. 490

1. Zgromadzenia | str. 490
1.1. Uwagi ogólne | str. 490
1.2. Definicja zgromadzenia | str. 491
1.3. Wolność zgromadzeń w wybranych dokumentach międzynarodowych | str. 494
1.4. Wolność zgromadzeń w Konstytucji RP | str. 498
1.5. Regulacja ustawowa wolności zgromadzeń | str. 503
1.5.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji ustawowej | str. 503
1.5.2. Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń | str. 505
1.5.2.1. Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń | str. 511
1.5.2.2. Przepisy szczególne dotyczące zgromadzeń spontanicznych | str. 513
1.5.2.3. Zgromadzenia na drogach publicznych | str. 513
1.5.2.4. Regulacje zawarte w ustawie o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady | str. 515
1.5.2.5. Regulacje prawne zgromadzeń na uczelniach wyższych | str. 516
Bibliografia | str. 517
2. Stowarzyszenia | str. 518
2.1. Uwagi ogólne | str. 518
2.2. Pojęcie zrzeszenia | str. 519
2.3. Wolność zrzeszania się w wybranych dokumentach międzynarodowych | str. 522
2.4. Wolność zrzeszania się w Konstytucji RP | str. 523
2.5. Stowarzyszenie na tle ustawodawstwa zwykłego | str. 526
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 526
2.5.2. Stowarzyszenia (zarejestrowane) | str. 528
2.5.3. Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia | str. 534
2.5.4. Stowarzyszenia zwykłe | str. 536
2.5.5. Związki stowarzyszeń | str. 539
Bibliografia | str. 539
3. Fundacje | str. 540
3.1. Uwagi ogólne | str. 540
3.2. Fundacje prawa prywatnego | str. 542
3.3. Fundacje prawa publicznego | str. 545
Bibliografia | str. 549
4. Obywatelstwo polskie | str. 550
4.1. Uwagi ogólne | str. 550
4.2. Zasady prawa o obywatelstwie polskim | str. 552
4.3. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego | str. 554
4.3.1. Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa | str. 554
4.3.1.1. Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie | str. 554
4.3.1.2. Nabycie obywatelstwa polskiego przez znalezienie na podstawie prawa ziemi | str. 555
4.3.1.3. Nabycie obywatelstwa polskiego przez przysposobienie | str. 555
4.3.1.4. Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację | str. 555
4.3.1.5. Nabycie obywatelstwa polskiego przez uznanie za repatrianta | str. 557
4.3.2. Nadanie obywatelstwa polskiego (naturalizacja) | str. 558
4.3.3. Uznanie za obywatela polskiego | str. 560
4.3.4. Nabycie obywatelstwa polskiego przez przywrócenie obywatelstwa | str. 562
4.4. Utrata obywatelstwa polskiego | str. 563
4.5. Stwierdzenie posiadania i utraty obywatelstwa polskiego | str. 565
Bibliografia | str. 565
5. Prawo o aktach stanu cywilnego | str. 566
5.1. Uwagi ogólne | str. 566
5.2. Adnotacje, wzmianki dodatkowe, przypiski, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego | str. 571
5.3. Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego oraz unieważnienie wzmianki dodatkowej | str. 572
5.4. Rejestracja urodzeń, akt urodzenia | str. 574
5.5. Rejestracja małżeństw, akt małżeństwa | str. 578
5.6. Rejestracja zgonu, akt zgonu | str. 583
5.7. Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego, transkrypcja aktu stanu cywilnego, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego | str. 586
5.8. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego oraz inne dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego | str. 589
Bibliografia | str. 590
6. Zmiana imion i nazwisk | str. 591
6.1. Uwagi ogólne | str. 591
6.2. Pojęcie zmiany imienia i nazwiska | str. 592
6.3. Wniosek o zmianę nazwiska (imienia) | str. 593
6.4. Przesłanki zmiany imienia i nazwiska | str. 598
6.5. Reminiscencja zmiany nazwiska rodziców dla nazwisk ich małoletnich dzieci. Samoistna zmiana nazwiska małoletnich dzieci | str. 601
6.6. Dopuszczalna liczba części (członów) nazwiska oraz dopuszczalna liczba imion | str. 604
6.7. Forma rozstrzygnięcia i właściwość organu w sprawie zmiany imienia i nazwiska | str. 607
6.8. Obowiązek informacyjny | str. 608
6.9. Organy właściwe w sprawach nadzoru nad sprawami objętymi ustawą o zmianie imienia i nazwiska. Organ odwoławczy od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy | str. 608
Bibliografia | str. 613
7. Ewidencja ludności i dowody osobiste | str. 613
Bibliografia | str. 621
8. Dokumenty paszportowe | str. 621
8.1. Uwagi ogólne | str. 621
8.2. Rodzaje i funkcje dokumentów paszportowych | str. 622
8.3. Organy paszportowe | str. 623
8.4. Wydawanie dokumentów paszportowych | str. 624
8.5. Obowiązek wymiany, odmowa wydania i unieważnienie dokumentu paszportowego | str. 629
Bibliografia | str. 631
9. Cudzoziemcy | str. 631
Bibliografia | str. 639
10. Zbiórki publiczne | str. 639
10.1. Uwagi ogólne | str. 639
10.2. Pojęcie zbiórki publicznej | str. 640
10.3. Organizator zbiórki | str. 642
10.4. Tryb przeprowadzania zbiórki | str. 643
10.5. Sprawozdawczość | str. 646
10.6. Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów o zbiórkach publicznych | str. 648
Bibliografia | str. 649
11. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji | str. 649
11.1. Pojęcie i rodzaje broni i amunicji | str. 649
11.2. Tryb udzielania, odmowy i cofania pozwolenia na broń | str. 651
11.3. Warunki podmiotowe wydania pozwolenia na broń oraz zasady nabywania i dysponowania bronią i amunicją | str. 654
11.4. Przewóz przez terytorium Polski, przywóz do Polski i wywóz za granicę broni i amunicji | str. 657
11.5. Zasady posiadania broni na terytorium Polski przez cudzoziemców | str. 658
Bibliografia | str. 660
12. Administracyjnoprawna regulacja bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 661
12.1. Ochrona osób i mienia | str. 661
12.1.1. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie | str. 661
12.1.2. Formy ochrony osób i mienia oraz organizacja służb ochrony osób i mienia | str. 663
12.1.3. Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia | str. 666
12.2. Bezpieczeństwo imprez masowych | str. 669
12.2.1. Definicja imprezy masowej i jej rodzaje | str. 669
12.2.2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej | str. 670
12.2.3. Gromadzenie i przetwarzanie danych o imprezach masowych | str. 673
12.2.4. Zasady udziału w imprezach masowych oraz obowiązki służb porządkowych i informacyjnych podczas imprezy masowej | str. 674
Bibliografia | str. 676
13. Administracyjnoprawna regulacja zagadnień dotyczących uzależnienia od alkoholu oraz obrotu napojami alkoholowymi | str. 677
13.1. Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz instytucje publiczne zaangażowane do ich realizacji | str. 677
13.2. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi | str. 679
13.3. Pozostałe ograniczenia sprzedaży, podawania, dystrybucji i spożywania napojów alkoholowych | str. 684
13.4. Ograniczenia reklamy i promocji napojów alkoholowych | str. 686
13.5. Zasady postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu | str. 687
Bibliografia | str. 689
14. Przeciwdziałanie narkomanii i administracyjnoprawna regulacja dostępu do środków odurzających i substancji psychoaktywnych | str. 689
14.1. Programy przeciwdziałania narkomanii oraz instytucje publiczne zaangażowane do ich realizacji | str. 689
14.2. Zasady obrotu, wytwarzania, przetwarzania i posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających | str. 693
14.3. Regulacja prowadzenia upraw maku i konopi | str. 698
14.4. Organizacja leczenia, rehabilitacji oraz reintegracji osób uzależnionych | str. 699
Bibliografia | str. 700
15. Administracyjnoprawna regulacja szkolnictwa wyższego | str. 701
15.1. System boloński | str. 701
15.2. Uczelnie wyższe - pojęcie, rodzaje, tworzenie i likwidacja | str. 701
15.3. Organizacja uczelni wyższej | str. 703
15.4. Organizacja studiów, studenci i organizacje studenckie | str. 705
15.5. Nadzór nad uczelniami wyższymi | str. 709
Bibliografia | str. 710
16. Administracyjnoprawna regulacja związana ze stanami nadzwyczajnymi | str. 711
16.1. Pojęcie, rodzaje i zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych | str. 711
16.2. Stan wojenny | str. 713
16.3. Stan wyjątkowy | str. 716
16.4. Stan klęski żywiołowej | str. 718
Bibliografia | str. 721
17. Lasy jako przedmiot regulacji normatywnej | str. 722
Bibliografia | str. 729
18. Prawo ochrony środowiska | str. 729
18.1. Wprowadzenie | str. 729
18.2. Charakterystyka ogólna podstawowych pojęć w prawie ochrony środowiska | str. 730
18.3. Korzystanie ze środowiska | str. 732
18.4. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska | str. 734
18.5. Zakończenie | str. 740
Bibliografia | str. 740

Autorzy | str. 743

Ukryj

Opis:

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego, Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:
• pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego,
• organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących niebędących organami władzy publicznej,
• podziału terytorialnego państwa.

W książce skupiono się także na analizie wybranych norm części szczegółowej prawa administracyjnego, w szczególności:
• zagadnień prawa o zgromadzeniach,
• prawa o stowarzyszeniach,
• prawa o lasach,
• prawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do broni i amunicji,
• obrotu napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi,
• zmiany imion i nazwisk oraz prawa o aktach stanu cywilnego.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz kierunków pokrewnych, pracowników naukowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-361-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 744
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2953:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów