Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz

Jedyny na polskim rynku wydawniczym komentarz do konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

więcej

Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz U z 2015 r poz 961) - tekst Konwencji | str. 13

Zagadnienia wstępne: o genezie, istocie i znaczeniu Konwencji | str. 73

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz U z 2015 r poz 961) - Komentarz | str. 87

Preambuła | str. 89

Rozdział I - Cele, definicje, równość i niedyskryminacja, zobowiązania ogólne | str. 98
Wprowadzenie | str. 98
Artykuł 1. Cele konwencji | str. 99
Artykuł 2. Zakres konwencji | str. 115
Artykuł 3. Definicje | str. 119
Artykuł 4. Podstawowe prawa, równość i niedyskryminacja | str. 136
Artykuł 5. Zasady odpowiedzialności państwa i należyta staranność | str. 144
Artykuł 6. Polityka uwzględniająca kwestie płci | str. 174

Rozdział II - Zintegrowana polityka i gromadzenie danych | str. 177
Wprowadzenie | str. 177
Artykuł 7. Kompleksowa i skoordynowana polityka | str. 177
Artykuł 8. Środki finansowe | str. 183
Artykuł 9. Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie | str. 187
Artykuł 10. Instytucja koordynująca | str. 191
Artykuł 11. Gromadzenie i analiza danych | str. 194

Rozdział III - Zapobieganie | str. 204
Wprowadzenie | str. 204
Artykuł 12. Zobowiązania ogólne | str. 205
Artykuł 13. Podnoszenie świadomości | str. 227
Artykuł 14. Edukacja | str. 231
Artykuł 15. Szkolenie specjalistów | str. 236
Artykuł 16. Programy zapobiegawcze i programy leczenia | str. 239
Artykuł 17. Udział sektora prywatnego i mediów | str. 244

Rozdział IV - Ochrona i wsparcie | str. 248
Wprowadzenie | str. 248
Artykuł 18. Zobowiązania ogólne | str. 271
Artykuł 19. Informowanie | str. 305
Artykuł 20. Wsparcie ogólne | str. 309
Artykuł 21. Pomoc w składaniu skarg indywidualnych i zbiorowych | str. 318
Artykuł 22. Wsparcie specjalistyczne | str. 324
Artykuł 23. Schroniska | str. 327
Artykuł 24. Telefony zaufania | str. 328
Artykuł 25. Wsparcie ofiar przemocy seksualnej | str. 329
Artykuł 26. Ochrona i wsparcie małoletnich świadków | str. 332
Artykuł 27. Zgłaszanie | str. 349
Artykuł 28. Zgłaszanie przez specjalistów | str. 359

Rozdział V - Prawo materialne | str. 368
Wprowadzenie | str. 368
Artykuł 29. Postępowanie cywilne i zadośćuczynienie | str. 370
Artykuł 30. Odszkodowanie | str. 378
Artykuł 31. Opieka, prawo widzenia i bezpieczeństwo | str. 424
Artykuł 32. Cywilne konsekwencje przymusowych małżeństw | str. 428
Artykuł 33. Przemoc psychiczna | str. 429
Artykuł 34. Nękanie | str. 435
Artykuł 35. Przemoc fizyczna | str. 438
Artykuł 36. Przemoc seksualna, w tym gwałt | str. 440
Artykuł 37. Przymusowe małżeństwa | str. 444
Artykuł 38. Okaleczanie narządów płciowych kobiet | str. 447
Artykuł 39. Przymusowa aborcja i sterylizacja | str. 450
Artykuł 40. Molestowanie seksualne | str. 452
Artykuł 41. Pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie | str. 456
Artykuł 42. Niedopuszczalne usprawiedliwianie zbrodni, w tym tak zwanych "zbrodni honorowych" | str. 459
Artykuł 43. Zastosowanie przestępstw karnych | str. 461
Artykuł 44. Jurysdykcja | str. 462
Artykuł 45. Sankcje i środki | str. 468
Artykuł 46. Okoliczności obciążające | str. 477
Artykuł 47. Wyroki wydane przez inną Stronę | str. 480
Artykuł 48. Zakaz stosowania obowiązkowych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów lub obowiązkowego skazywania | str. 482

Rozdział VI - Postępowanie przygotowawcze, ściganie, przepisy proceduralne i środki ochronne | str. 508
Wprowadzenie | str. 508
Artykuł 49. Zobowiązania ogólne | str. 509
Artykuł 50. Szybka reakcja, zapobieganie i ochrona | str. 514
Artykuł 51. Ocena i zarządzanie ryzykiem | str. 518
Artykuł 52. Nakazy doraźne | str. 519
Artykuł 53. Zakazy lub nakazy ochronne | str. 521
Artykuł 54. Postępowanie przygotowawcze i dowody | str. 524
Artykuł 55. Postępowanie bez wysłuchania strony przeciwnej i postępowanie prowadzone z urzędu | str. 526
Artykuł 56. Środki ochronne | str. 527
Artykuł 57. Pomoc prawna | str. 531
Artykuł 58. Przedawnienie | str. 533

Rozdział VII - Migracja i azyl | str. 535
Wprowadzenie | str. 535
Artykuł 59. Pobyt | str. 535
Artykuł 60. Wnioski o azyl uwarunkowane płcią | str. 538
Artykuł 61. Zasada non-refoulement | str. 540

Rozdział VIII - Współpraca międzynarodowa | str. 542
Wprowadzenie | str. 542
Artykuł 62. Zasady ogólne | str. 542
Artykuł 63. Działania na rzecz osób znajdujących się w niebezpieczeństwie | str. 544
Artykuł 64. Informacje | str. 545
Artykuł 65. Ochrona danych | str. 546

Rozdział IX - Mechanizm monitorujący | str. 547
Wprowadzenie | str. 547
Artykuł 66. Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej | str. 547
Artykuł 67. Komitet Stron | str. 551
Artykuł 68. Procedura | str. 551
Artykuł 69. Ogólne zalecenia | str. 554
Artykuł 70. Udział parlamentów w monitoringu | str. 554

Rozdział X - Związek z innymi umowami międzynarodowymi | str. 556
Wprowadzenie | str. 556
Artykuł 71. Związek z innymi umowami międzynarodowymi | str. 556

Rozdział XI - Poprawki do konwencji | str. 558
Wprowadzenie | str. 558
Artykuł 72. Poprawki | str. 558

Rozdział XII - Postanowienia końcowe | str. 560
Wprowadzenie | str. 560
Artykuł 73. Skutki niniejszej konwencji | str. 560
Artykuł 74. Rozwiązywanie sporów | str. 561
Artykuł 75. Podpisanie i wejście w życie | str. 561
Artykuł 76. Przystąpienie do konwencji | str. 562
Artykuł 77. Zakres terytorialny stosowania konwencji | str. 563
Artykuł 78. Zastrzeżenia | str. 564
Artykuł 79. Ważność i przegląd zastrzeżeń | str. 566
Artykuł 80. Wypowiedzenie | str. 567
Artykuł 81. Notyfikacja | str. 568

Załącznik. Przywileje i immunitety (Artykuł 66) | str. 570

Literatura | str. 573

Ukryj

Opis:

Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobrych praktyk w zakresie postępowania z ofiarami przemocy, jak również zwracają uwagę na istniejące luki w prawie. Zamieszczone rozważania mogą służyć jednocześnie jako ważny materiał szkoleniowy.
Redaktorki komentarza od lat zajmują się problematyką ofiar przestępstw, łącząc teorię z praktyką. Są współautorkami innych opracowań z tej dziedziny, m.in.: Prawa ofiar przestępstw (2009), Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (2009), Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (2011), Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (2011).
Książka jest skierowana do praktyków wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także do Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przydatna dla studentów prawa, psychologii, socjologii i akademii medycznych, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia oraz psychoterapeutów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8640-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 592
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: KAM-2855:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów