Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Odpowiedzialność za szkody łowieckie [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Publikacja przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2609;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Prawnomaterialna problematyka odpowiedzialności za szkody łowieckie. Zagadnienia ogólne i wprowadzające | str. 17

1. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności cywilnej | str. 17
2. Funkcje odpowiedzialności cywilnej | str. 39
3. Pojęcie szkód łowieckich | str. 43
4. Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności cywilnej za szkody łowieckie | str. 62
5. Podsumowanie | str. 69

Rozdział II
Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie | str. 73

1. Podmioty odpowiedzialne za szkody łowieckie i podmioty poszkodowane | str. 73
2. Szkody w uprawach rolnych | str. 99
3. Szkody przy wykonywaniu polowania | str. 113
4. Podsumowanie | str. 134

Rozdział III
Szacowanie szkód i wypłata odszkodowania | str. 137

1. Szacowanie szkód | str. 137
2. Wypłata odszkodowania | str. 148
3. Podsumowanie | str. 163

Rozdział IV
Uchylenie obowiązku zapłaty odszkodowania | str. 166

1. Uwagi ogólne | str. 166
2. Uchylenia podmiotowe | str. 175
3. Uchylenia przedmiotowe | str. 197
4. Podsumowanie | str. 207

Rozdział V
Zagadnienia procesowe postępowań o wynagradzanie szkód łowieckich | str. 210

1. Uwagi ogólne | str. 210
2. Ciężar dowodu | str. 211
3. Środki dowodowe | str. 220
4. Zasądzanie odpowiedniego odszkodowania z tytułu szkód łowieckich | str. 231
5. Postępowanie mediacyjne prowadzone na podstawie art. 47 ust. 1 pr. łow. | str. 238
6. Podsumowanie | str. 250

Zakończenie | str. 253

Bibliografia | str. 255

Ukryj

Opis:

Bartosz Rakoczy – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; radca prawny, wspólnik kancelarii
radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie; autor wielu pub-
likacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody
łowieckie.

W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
– szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich,
– specyfi ka szkód łowieckich, w tym przesłanki uchylające obowiązek zapłaty odszko-
dowania,
– ciężar dowodu oraz środki dowodowe w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności
za szkody łowieckie,
– specyfi czne postępowanie mediacyjne w zawiązku z odpowiedzialnością za szkody
łowieckie.

W monografi i przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najnowszych tendencji. Zaprezentowano także analizę pro-
jektów zmian ustawy – Prawo łowieckie, jak również projektu nowej ustawy dotyczącej
wyłącznie szkód łowieckich.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz notariu-
szy. Zainteresuje osoby związane z jednostkami organizacyjnymi lasów państwowych,
koła łowieckie, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

„(...) jest to problematyka niezwykle ważna, interesująca nie tylko dzierżawców i zarząd-
ców obwodów łowieckich oraz samych myśliwych, lecz także poszkodowanych (głównie
rolników). Co więcej, między tymi dwiema grupami występuje zawsze konfl ikt, skoro
zobowiązany do odszkodowania chce płacić możliwie najmniej, a uprawniony do od-
szkodowania chce otrzymać możliwie najwięcej. Dlatego podjęcie tej problematyki jest
atrakcyjne dla potencjalnych czytelników.”
Prof. dr hab. Wojciech Radecki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-145-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 264
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2609;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów