Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych.

więcej

Autorzy: Anna Hrycaj (red. naukowy), Patryk Filipiak (red. naukowy), Piotr Zimmerman, Bartosz Groele,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2820:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 17

SŁOWO WSTĘPNE | str. 19

CZĘŚĆ I. PISMA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 23
1. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str. 25
2. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania o zatwierdzenie układu | str. 35
3. Wzór karty do głosowania nad układem częściowym w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str. 45
4. Zastrzeżenia wierzyciela co do kryteriów wyboru objęcia układem częściowym | str. 50
5. Wniosek wierzyciela o udzielenie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu | str. 53

Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 57
6. Wniosek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 59
7. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego | str. 67
8. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 76
9. Wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 86
10. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania układowego | str. 93
11. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 100
12. Zażalenie dłużnika na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym | str. 105
13. Propozycja innych kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym | str. 110
14. Zażalenie wierzyciela prowadzącego egzekucję na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i zajęciu rachunku bankowego (na etapie rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) | str. 114

Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 119
15. Oświadczenie dłużnika o wskazaniu i wydaniu majątku oraz o wydaniu dokumentów (postępowanie sanacyjne) | str. 121
16. Wniosek dłużnika o uchylenie zajęcia dokonanego przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym | str. 124
17. Wniosek dłużnika o stwierdzenie przez sędziego -komisarza zawieszenia postępowania egzekucyjnego (postępowanie układowe) | str. 128
18. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych układem (postępowanie układowe) | str. 132
19. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęcia rachunku (na etapie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) | str. 136
20. Wniosek dłużnika o zmianę nadzorcy sądowego lub zarządcy | str. 140
21. Zażalenie na postanowienie sędziego -komisarza w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego zarządcy | str. 144
22. Wniosek dłużnika o powołanie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym albo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym | str. 147
23. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy | str. 151
24. Uchwała zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy | str. 155
25. Oświadczenie dłużnika o poparciu uchwały zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy | str. 157
26. Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w sprawie | str. 159
27. Wniosek dłużnika o ustanowienie rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym | str. 163
28. Wniosek wierzycieli o powołanie na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym | str. 166
29. Wniosek wierzyciela o zmianę składu rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym | str. 171
30. Regulamin rady wierzycieli | str. 176
31. Zastrzeżenia dłużnika co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku przyspieszonego postępowania układowego | str. 182
32. Sprzeciw wierzyciela co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu układowym | str. 185
33. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego | str. 190
34. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi ze spisu wierzytelności | str. 196
35. Wniosek wierzyciela o dokonanie zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności | str. 199
36. Wniosek wierzyciela, którego wierzytelność jest sporna i została uprawdopodobniona, o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem w toku przyspieszonego postępowania układowego | str. 202
37. Propozycje układowe składane przez dłużnika | str. 206
38. Propozycje układowe nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych | str. 217
39. Propozycje układowe dłużnika (układ częściowy) | str. 223
40. Zastrzeżenia uczestników postępowania przeciwko przyjętemu układowi | str. 227
41. Oświadczenie wierzyciela o potrąceniu | str. 231

Rozdział IV. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 235
42. Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 237
43. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 241
44. Uproszczony wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 245
45. Uproszczony wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości | str. 251

Rozdział V. Zmiana i uchylenie układu | str. 257
46. Wniosek wierzyciela o dokonanie zmiany zatwierdzonego układu | str. 259
47. Wniosek wierzyciela o uchylenie układu | str. 263
48. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu | str. 267
49. Wniosek dłużnika o wydanie postanowienia o wykonaniu układu | str. 272

CZĘŚĆ II. PISMA NADZORCY ORAZ ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

50. Wstępny plan restrukturyzacyjny | str. 279
51. Plan restrukturyzacyjny | str. 286
52. Oświadczenie zarządcy o braku przeszkód do pełnienia funkcji | str. 306
53. Oświadczenie zarządcy o zawarciu umowy ubezpieczenia | str. 308
54. Wniosek o zmianę zarządcy | str. 311
55. Zawiadomienie o ustanowieniu zarządcy oraz utracie prawa zarządu | str. 314
56. Okresowe sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego | str. 320
57. Okresowe sprawozdanie z czynności zarządcy | str. 323
58. Okresowe sprawozdanie rachunkowe zarządcy | str. 327
59. Sprawozdanie końcowe zarządcy | str. 330
60. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę układu o odpowiedzialności karnej | str. 333
61. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę sądowego o odpowiedzialności karnej | str. 337
62. Spis wierzytelności | str. 340
63. Spis wierzytelności spornych | str. 346
64. Wniosek nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia | str. 349
65. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym | str. 354
66. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego (postępowanie sanacyjne) | str. 358
67. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego (postępowanie sanacyjne) | str. 364
68. Sprawozdanie zarządcy z wykonania planu restrukturyzacyjnego | str. 370
69. Opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu | str. 375
70. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu | str. 379
71. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa | str. 384
72. Okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu | str. 387
73. Wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia | str. 391
74. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w całości | str. 394
75. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w części | str. 398
76. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w całości | str. 402
77. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w części | str. 404
78. Zawiadomienie dłużnika o ustanowieniu nadzorcy sądowego | str. 406
79. Pozew zarządcy o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej | str. 412
80. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o uznanie części wynagrodzenia reprezentanta lub pracownika dłużnika za bezskuteczne | str. 416
81. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania sądowoadministracyjnego | str. 421
82. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania cywilnego | str. 423
83. Oświadczenie zarządcy o wstąpieniu do postępowania cywilnego | str. 426
84. Wniosek zarządcy do sędziego -komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia | str. 428
85. Odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej | str. 432

CZĘŚĆ III. ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 439
1. Formalna kontrola wniosku o zatwierdzenie układu | str. 441
86. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu | str. 441
87. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do uzupełnienia braków formalnych sprawozdania | str. 445
88. Zarządzenie przewodniczącego informujące dłużnika, że nadzorca nie uzupełnił braków formalnych sprawozdania i go nie poprawił | str. 448
89. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego | str. 451
2. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu | str. 453
90. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie układu | str. 453
91. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania | str. 457
92. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu | str. 460
93. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu | str. 466

Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 471
1. Formalna kontrola wniosku restrukturyzacyjnego | str. 473
1.1. Formalna kontrola wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 473
94. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 473
95. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia zaliczki | str. 476
96. Postanowienie sądu o żądaniu dalszej zaliczki | str. 478
97. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego | str. 480
1.2. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania układowego | str. 482
98. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego | str. 482
99. Postanowienie sądu o żądaniu zaliczki | str. 485
1.3. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 487
100. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez dłużnika | str. 487
101. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez wierzyciela | str. 491
102. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 494
2. Przekazanie sprawy według właściwości | str. 497
103. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego według właściwości | str. 497
3. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str. 500
104. Postanowienie sądu o zawiadomieniu sądu upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego | str. 500
105. Postanowienie sądu o wstrzymaniu rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się ogłoszenia upadłości dłużnika | str. 503
106. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika | str. 506
107. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika | str. 509
4. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str. 513
108. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 513
109. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 520
110. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy | str. 525
111. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego zarządcy | str. 532
112. Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęcia rachunku bankowego 5365. Orzeczenia w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego | str. 540
113. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 540
114. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania układowego | str. 543
115. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str. 546
116. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego | str. 553
117. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 556
118. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego z wniosku dłużnika (na przykładzie postępowania sanacyjnego) | str. 563
119. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela | str. 573

Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 587
1. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika | str. 589
120. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) | str. 589
121. Postanowienie sądu o cofnięciu dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią majątku (postępowanie sanacyjne) | str. 593
122. Postanowienie sędziego -komisarza o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego (postępowanie układowe) | str. 595
2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika, majątkowych stosunków małżeńskich oraz spadków nabytych przez dłużnika | str. 597
123. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (postępowanie sanacyjne) | str. 597
124. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zbycie składników majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) | str. 601
3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych oraz przed sądami polubownymi | str. 604
125. Postanowienie sędziego -komisarza o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) | str. 604
126. Postanowienie sędziego -komisarza o uchyleniu zajęć (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) | str. 607
4. Bezskuteczność czynności dłużnika | str. 610
127. Postanowienie sędziego-komisarza o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy sanacyjnej (postępowanie sanacyjne) | str. 610
128. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) | str. 615
129. Postanowienie sędziego-komisarza o wskazaniu osoby obowiązanej do przekazania do majątku dłużnika tego, co wskutek czynności bezskutecznej ubyło z tego majątku i określenie zakresu jej obowiązku (postępowanie sanacyjne) | str. 619
5. Plan restrukturyzacyjny | str. 623
130. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim | str. 623
131. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego (postępowanie sanacyjne) | str. 625
132. Postanowienie sędziego-komisarza o zakazaniu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym (postępowanie sanacyjne) | str. 628
6. Sąd i sędzia-komisarz | str. 631
133. Postanowienie o powołaniu zastępcy sędziego-komisarza | str. 631
134. Postanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego/zarządcę jest niedopuszczalne bez zezwolenia sędziego-komisarza lub rady wierzycieli | str. 633
7. Nadzorca, nadzorca sądowy, zarządca | str. 636
135. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na jego wniosek | str. 636
136. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133 ust. 2 pr. rest. | str. 639
137. Postanowienie sądu o zmianie zarządcy na wniosek dłużnika | str. 642
138. Postanowienie sądu o odmowie zmiany zarządcy na wniosek dłużnika | str. 645
139. Postanowienie sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy | str. 648
140. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu uchybienia w czynnościach nadzorcy sądowego | str. 651
141. Postanowienie sędziego-komisarza o upomnieniu nadzorcy sądowego | str. 654
142. Postanowienie sędziego-komisarza o nałożeniu grzywny na zarządcę | str. 659
143. Postanowienie sądu o odwołaniu zarządcy | str. 664
144. Postanowienie sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu jego czynności | str. 671
145. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego zarządcy | str. 674
146. Postanowienie sędziego-komisarza o odmowie uznania określonego wydatku | str. 679
147. Postanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu sprawozdania rachunkowego zarządcy | str. 685
148. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego zarządcy | str. 689
149. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia sprawozdania końcowego zarządcy | str. 694
150. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia nadzorcy sądowego | str. 700
151. Postanowienie sądu o ustaleniu wstępnego wynagrodzenia zarządcy | str. 708
152. Postanowienie sędziego-komisarza o dalszych zaliczkach na wynagrodzenie zarządcy | str. 714
153. Postanowienie sądu o wynagrodzeniu zarządcy | str. 716
8. Uczestnicy postępowania | str. 724
8.1. Dłużnik | str. 724
154. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla dłużnika | str. 724
155. Postanowienie sędziego-komisarza o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków kuratora ustanowionego dla dłużnika | str. 728
156. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców dłużnika | str. 734
157. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy | str. 737
8.2. Wierzyciele | str. 744
158. Postanowienie sędziego-komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawie | str. 744
159. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela | str. 746
9. Spis wierzytelności | str. 749
160. Postanowienie sędziego-komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności | str. 749
161. Postanowienie sądu rozpoznające zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza rozpoznające sprzeciw od spisu wierzytelności | str. 756
162. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym | str. 768
163. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym | str. 770
164. Postanowienie sędziego-komisarza o wykreśleniu z urzędu wierzytelności ze spisu wierzytelności | str. 772
165. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności | str. 776
166. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności (drugi wariant w przyspieszonym postępowaniu układowym) | str. 779
10. Rada wierzycieli | str. 781
167. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli | str. 781
168. Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli, który nie pełni należycie swoich obowiązków | str. 786
169. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie składu rady wierzycieli na podstawie art. 126 ust. 1 pr. rest. | str. 790
170. Postanowienie sędziego-komisarza o pozostawieniu bez rozpoznania zarzutów od uchwały rady wierzycieli | str. 793
171. Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli na skutek rozpoznania zarzutów | str. 796
11. Zgromadzenie wierzycieli | str. 802
172. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli | str. 802
173. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli | str. 806
174. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieli | str. 810
12. Postanowienia ogólne wydawane po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 813
175. Postanowienie sądu o połączeniu do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej | str. 813
13. Układ | str. 815
176. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu | str. 815
177. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego | str. 820
178. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu | str. 823
179. Postanowienie sądu o wykonaniu układu | str. 825
180. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu | str. 829
181. Postanowienie sądu o uchyleniu układu | str. 833
14. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 837
182. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (obligatoryjne) | str. 837
183. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (fakultatywne) | str. 841
184. Postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 pr. rest.) | str. 847
185. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 2 pr. rest.) | str. 852
186. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) | str. 858
187. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) | str. 864
188. Postanowienie sądu nakazujące przymusowe odebranie majątku od zarządcy | str. 870
189. Postanowienie sądu o zasądzeniu kosztów przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika od osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika | str. 873
190. Postanowienie sądu o zarządzeniu likwidacji majątku dłużnika i określeniu sposobu likwidacji | str. 877

BIBLIOGRAFIA | str. 881

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza. W książce zaprezentowano określone zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy nie tylko jego uczestników, lecz także organów tego postępowania. Opracowanie zawiera wzory pism, które mogą być wykorzystywane w praktyce sądowej.

Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-370-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 752
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo restrukturyzacyjne
Kod: KAM-2820:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów