Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Publikacja przedstawia kompleksowe omówienie podstaw i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej w kontekście specyficznego zdarzenia wyrządzającego szkodę, jakim jest podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej.

więcej

Autorzy: Małgorzata Dumkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2686:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 19

§ 1. Pojęcie i rodzaje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 19
1. Dychotomiczny podział wadliwych uchwał w kodeksie spółek handlowych | str. 19
2. Uchwały nieważne a tzw. uchwały "nieistniejące" | str. 39
§ 2. Podjęcie wadliwej uchwały jako zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 57
§ 3. Podjęcie wadliwej uchwały jako działanie bezprawne | str. 79

Rozdział II
Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej za podjęcie wadliwej uchwały zgromadzania spółki kapitałowej | str. 103

§ 1. Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a odpowiedzialność kontraktowa | str. 103
1. Niewykonanie zobowiązania jako źródło odpowiedzialności kontraktowej | str. 103
2. Podmiotowy zakres zobowiązań powstających w związku z zawarciem umowy spółki kapitałowej | str. 112
3. Zobowiązanie wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu a pojęcie świadczenia | str. 125
4. Podjęcie wadliwej uchwały jako naruszenie obowiązku lojalności a reżim odpowiedzialności ex contractu | str. 135
5. Podejmowanie wadliwych uchwał jako niewykonanie zobowiązania przewidzianego w treści czynności prawnej | str. 158
§ 2. Podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a odpowiedzialność deliktowa | str. 170
1. Podjęcie wadliwej uchwały jako czyn niedozwolony | str. 170
2. Podmioty odpowiedzialne deliktowo za szkodę wyrządzoną podjęciem wadliwej uchwały | str. 177
3. Zasady przypisywania odpowiedzialności deliktowej na podstawie art. 416 k.c. | str. 181
4. Specyfika zgromadzenia spółki kapitałowej jako organu osoby prawnej w rozumieniu art. 416 k.c. | str. 187
5. Możliwość przypisania spółce odpowiedzialności za szkody wyrządzone uchwałą pozorną | str. 197
6. Odpowiedzialność deliktowa spółki kapitałowej z tytułu podjęcia wadliwej uchwały przez prawidłowo umocowane zgromadzenie | str. 213
A. Uchwały wadliwe co do treści jako delikt spółki | str. 213
B. Uchwały wadliwe z uwagi na naruszenie wymogu formy przewidzianej dla ich zaprotokołowania jako delikt spółki | str. 217

Rozdział III
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str. 226

§ 1. Zawinione podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 226
1. Fakt stanowczy dla związania odpowiedzialności z określoną osobą jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 226
2. Wina jako znamię zdarzenia wyrządzającego szkodę | str. 229
3. Ustalanie winy organu osoby prawnej | str. 248
§ 2. Szkoda wyrządzona w związku z podjęciem wadliwej uchwały | str. 257
1. Pojęcie i rodzaje szkody podlegającej naprawieniu | str. 257
2. Postaci szkody majątkowej podlegającej naprawieniu (damnum emergens i lucrum cessans) | str. 263
3. Ustalanie zakresu szkody podlegającej naprawieniu | str. 266
4. Utracone korzyści a szkoda ewentualna | str. 274
5. Szkoda obecna i przyszła | str. 279
6. Ograniczenie indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanego | str. 284
7. Wadliwe uchwały wyłączające zysk od podziału a źródło szkody wspólników (akcjonariuszy) w postaci utraconych korzyści | str. 291
8. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody | str. 294
§ 3. Związek przyczynowy między podjęciem wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a szkodą | str. 299
§ 4. Tryb eliminowania wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z obrotu a możliwość dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej w związku z podjęciem wadliwej uchwały | str. 308

Zakończenie | str. 325

Bibliografia | str. 341

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie podstaw i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej w kontekście specyficznego zdarzenia wyrządzającego szkodę, jakim jest podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej.
W monografii omówiono m.in. takie zagdanienia, jak:
– zakres pojęcia „wadliwa uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej”, w tym uchwały nieważne a tzw. uchwały „nieistniejące”,
– podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej a reżim odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu,
– podjęcie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako czyn niedozwolony,
– wpływ i znaczenie trybu eliminowania wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych z obrotu na możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu ich podjęcia.
Opracowanie zawiera liczne odwołania zarówno do publikacji klasycznych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i do najnowszych wypowiedzi doktryny oraz judykatury w poruszanych w nim kwestiach.
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, a także praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8998-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 352
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2686:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów