Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W publikacji w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

więcej

Autorzy: Paweł Borszowski,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-3022;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 185,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 17
Art. 1a. [Definicje legalne] | str. 22
Art. 1b. [Ulgi i zwolnienia podatkowe określone w odrębnych regulacjach] | str. 98
Art. 1c. [Właściwość organów podatkowych] | str. 109
Rozdział 2. Podatek od nieruchomości | str. 111
Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości] | str. 111
Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości] | str. 136
Art. 4. [Podstawa opodatkowania] | str. 157
Art. 5. [Wysokość stawek podatku od nieruchomości] | str. 165
Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str. 185
Art. 7. [Zwolnienia od podatku] | str. 203
Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości | str. 267
Art. 7a. [Ewidencja nieruchomości na potrzeby wymiaru i poboru podatków] | str. 267
Rozdział 3. Podatek od środków transportowych | str. 270
Art. 8. [Przedmiot podatku od środków transportowych] | str. 270
Art. 9. [Podatnicy podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe] | str. 274
Art. 10. [Wysokość stawek podatku od środków transportowych] | str. 287
Art. 11. [Zobowiązanie podatkowe] | str. 293
Art. 11a. [Zwrot podatku od środków transportowych] | str. 295
Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str. 299
Art. 12a. [Inne ulgi i zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str. 307
Art. 12b. [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] | str. 308
Rozdział 4. (uchylony) | str. 310
Art. 13-14. (uchylone) | str. 310
Rozdział 5. Opłaty lokalne | str. 311
Art. 15. [Opłata targowa] | str. 311
Art. 16. [Zwolnienie od opłaty targowej] | str. 318
Art. 17. [Opłata miejscowa i uzdrowiskowa] | str. 319
Art. 17a. [Przedmiot i podmioty opłaty reklamowej] | str. 327
Art. 17b. [Wysokość opłaty reklamowej] | str. 337
Art. 18. (uchylony) | str. 338
Art. 18a. [Opłata od posiadania psów] | str. 338
Art. 19. [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] | str. 343
Rozdział 6. Przepisy końcowe | str. 354
Art. 20. [Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych] | str. 354
Art. 20a. [Obowiązywanie stawek podatkowych z roku poprzedniego] | str. 355
Art. 20b. [Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych] | str. 358
Art. 20c. [Pomoc de minimis w uchwałach podatkowych] | str. 359
Art. 20d. [Delegacja ustawowa] | str. 360
Art. 21. [Zastąpienie podatku drogowym podatkiem od środków transportowych] | str. 363
Art. 22. [Deklaracja i płatność podatku w 1991 r.] | str. 364
Art. 23. [Przepis derogacyjny] | str. 364
Art. 24. [Wejście w życie ustawy] | str. 365
Załączniki (pominięte) | str. 365

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym | str. 367

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 369
Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str. 369
Art. 2. [Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej] | str. 379
Art. 3. [Pojęcie podatnika podatku rolnego] | str. 384
Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe] | str. 396
Art. 3b. [Zakres zadań sejmiku województwa] | str. 397
Rozdział 2. Zasady ustalania podatku | str. 398
Art. 4. [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki] | str. 398
Art. 5. [Delegacja ustawowa] | str. 409
Art. 6. [Wysokość podatku rolnego] | str. 409
Art. 6a. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str. 414
Art. 6b. [Fakultatywny tryb poboru podatku] | str. 423
Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str. 428
Rozdział 3. (uchylony) | str. 433
Art. 7-11. (uchylone) | str. 433
Rozdział 4. Zwolnienia i ulgi podatkowe | str. 435
Art. 12. [Zwolnienia od podatku rolnego] | str. 435
Art. 13. [Ulga inwestycyjna] | str. 472
Art. 13a. (uchylony) | str. 483
Art. 13b. [Ulga z tytułu położenia gruntów na terenach górskich i podgórskich] | str. 484
Art. 13c. [Ulga klęskowa] | str. 485
Art. 13d. [Tryb stosowania ulg i zwolnień. Zbieg praw do ulg i zwolnień] | str. 490
Art. 13e. [Zakres kompetencji rady gminy] | str. 492
Art. 13f. [Ulgi podatkowe jako pomoc publiczna] | str. 493
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 494
Art. 14-15. (pominięto) | str. 494
Art. 16. [Zakres stosowania ulg w podatku gruntowym] | str. 494
Art. 17. [Równorzędność pojęć podatku gruntowego i rolnego] | str. 494
Art. 17a. [Zakres stosowania pojęcia podatnika podatku rolnego w odrębnych przepisach] | str. 495
Art. 18. [Kompetencje Prezesa GUS w zakresie ogłoszenia przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych] | str. 495
Art. 19. [Utrata mocy ustaw] | str. 495
Art. 20. [Wejście w życie ustawy] | str. 495

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym | str. 497

Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str. 499
Art. 2. [Definicja podatnika] | str. 506
Art. 3. [Podstawa opodatkowania] | str. 512
Art. 4. [Wysokość podatku leśnego] | str. 513
Art. 5. [Obowiązek podatkowy] | str. 519
Art. 6. [Powstanie zobowiązania podatkowego] | str. 522
Art. 6a. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str. 530
Art. 7. [Zwolnienia od podatku leśnego] | str. 531
Art. 8-9. (pominięto) | str. 540
Art. 10. (uchylony) | str. 540
Art. 11. [Zwolnienie z podatku prowadzących zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej - przepis przejściowy] | str. 540
Art. 12. [Ustalanie wysokości podatku leśnego w 2003 r.] | str. 540
Art. 13. [Wejście w życie ustawy] | str. 541

Bibliografia | str. 543

Ukryj

Opis:

Paweł Borszowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na UWr; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Warszawa 2011) oraz komentarza do ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym (Warszawa 2013).

Klaudia Stelmaszczyk – doktor nauk prawnych; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; autor i współautor wielu publikacji z zakresu finansów samorządowych.

W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

W opracowaniu zaprezentowano m.in.:
– zmiany defi nicji legalnych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ich konsekwencji dla praktyki podatkowej,
– zmiany konstrukcji podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych,
– nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych – wprowadzenia fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenia opłaty reklamowej,
– zmiany dotyczące sformułowania zakresu oraz podstawy opodatkowania w podatku rolnym, zakresu zwolnień ustawowych i ulgi „klęskowej”,
– zmiany w zakresie stawki podatku leśnego,
– wprowadzone w podatku rolnym i leśnym „regulacje upraszczające”, będące konsekwencją odpowiednich zmian dokonanych w zakresie podatku od nieruchomości.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Zaintereseuje również podatników oraz przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-281-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 548
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3022;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów